intTypePromotion=1

Đề thi nguyên lý kế toán 6

Chia sẻ: Dong Lanh Lanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
353
lượt xem
94
download

Đề thi nguyên lý kế toán 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi nguyên lý kế toán 6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi nguyên lý kế toán 6

  1. ÑEÀ THI NGUYEÂN LYÙKEÁ TOAÙN Thôøi gian laøm baøi : 90 phuùt Ñöôïc tham khaûo taøi lieäu Taïi moät doanh nghieäp tính thueá GTTT theo phöông phaùp khaáu tröø, keá toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân. Keá toaùn coù taøi lieäu sau: 1. Soá dö ñaàu thaùng cuûa caùc TK 111: 10.000.000 112 : 120.000.000 411: 400.000.000 331 : 30.000.000 211: 320.000.000 214 : 20.000.000 152 : y ? 421 : 20.000.000 (chi tieát 4.000 kg) 2. Caùc nghieäp vuï phaùt sinh trong thaùng: a. Mua 1 TSCÑ höõu hình chöa thanh toaùn tieàn cho ñôn vò baùn, giaù mua chöa coù thueá laø 12.000.000 ñ, thueá GTGT 10%, chi phí laép ñaët traû baèng tieàn maët laø 500.000 ñ b. Traû nôï cho ngöôøi baùn 5.000.000 baèng tieàn göûi ngaân haøng c.Vaät lieäu xuaát kho söû duïng cho +Tröïc tieáp saûn xuaát saûn phaåm : 2.000kg +Phuïc vuï ôû phaân xöôûng :100kg d. Caùc khoaûn chi phí khaùc : Loaïi chi phí Tieàn löông Khaáu hao Tieàn maët Ñoái töôïng chòu chi phaûi traû phí -Boä phaän tröïc tieáp 1.800.000 SX 1.300.000 1.000.000 100.000 -Boä phaän PV vaø 1.200.000 500.000 200.000 quaûn lyù SX 1.500.000 500.000 400.000 -Boä phaän baùn haøng -Boä phaän QLDN e. Saûn phaåm saûn xuaát hoaøn thaønh ñöôïc nhaäp kho thaønh phaåm : 1000 saûn phaåm. Chi phí saûn xuaát dôû dang cuoái thaùng: 500.000ñ f. Xuaát baùn 500 saûn phaåm. Giaù baùn chöa coù thueá baèng 1,4 giaù thaønh, thueá GTGT 10%. Khaùch haøng ñaõ thanh toaùn toaøn boä baèng TGNH. YEÂU CAÀU : 1. Tính Y? Môû TK (chöõ T) - ghi soá dö ñaàu kyø? 2. Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh? 3. Ghi ñònh khoaûn vaøo TK (chöõ T)? 4. Khoùa soå, xaùc ñònh keát quaû kinh doanh? 5. Laäp baûng caân ñoái KT vaøo ngaøy cuoái thaùng? HEÁT
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2