intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 6 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

Chia sẻ: Huệ Mẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

76
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 Kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc bài giảng nguyên lý kế toán. Mục tiêu chương học này nhằm giúp sinh viên biết vận dụng các nguyên tắc và phương pháp kế toán để tính toán, định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh khi thực hiện kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 6 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  1. NLKT – Chương 6 18/09 2011 M C TIÊU CHƯƠNG 6 SV bi t v n d ng các nguyên t c và phương pháp k toán tính toán, nh kho n m t s K TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH CH Y U TRONG nghi p v kinh t phát sinh khi th c hi n k HO T NG S N XU T KINH DOANH toán: Quá trình mua hàng Quá trình s n xu t Quá trình bán hàng Quá trình tài chính Quá trình l p Báo cáo tài chính N I DUNG KHÁI NI M DOANH NGHI P Khái ni m, c i m, nhi m v c a k toán trong ho t ng SXKD Doanh nghi p là m t t ch c kinh t có K toán các quá trình ch y u trong ho t tên riêng, có tài s n, có tr s giao d ch n ng SXKD: nh, ư c ăng ký kinh doanh theo quy K toán quá trình mua hàng nh c a pháp lu t nh m m c ích th c K toán quá trình s n xu t hi n các ho t ng kinh doanh. K toán quá trình bán hàng K toán quá trình tài chính K toán quá trình l p báo cáo tài chính C I M C A K TOÁN TRONG NHI M V C A K TOÁN TRONG HO T NG SXKD C A DN HO T NG SXKD C A DN Th c hi n m t, m t s ho c t t c các công T ch c thu th p, x lý thông tin, s li u o n c a quá trình u tư, t s n xu t n k toán. tiêu th s n ph m ho c cung ng d ch v trên Ki m tra, giám sát các kho n thu, chi tài th trư ng nh m m c ích sinh l i. chính,các nghĩa vu thanh toán n . ư c kinh doanh nh ng ngành ngh pháp Phân tích thông tin, s li u k toán. lu t không c m. Cung c p thông tin, s li u k toán. Th.S C Th Thanh Hương 1
  2. NLKT – Chương 6 18/09 2011 K TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH CH Y U TRONG K TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH CH Y U TRONG HO T NG S N XU T KINH DOANH HO T NG S N XU T KINH DOANH Các s ki n kinh t K toán quá trình mua hàng K toán quá trình s n xu t Quá trình Quá trình Quá trình Quá trình ho t mua hàng s n xu t bán hàng ng khác K toán quá trình bán hàng K toán quá trình tài chính Quá trình l p K toán quá trình l p Báo cáo tài chính BCTC Báo cáo tài chính Sơ : Các quá trình nghi p v c a k toán K TOÁN QUÁ TRÌNH MUA HÀNG TÀI KHO N S D NG ơn t mua Mua hàng Các kho n ph i hàng tr - TK 151 - Hàng mua ang i ư ng - TK 152 - Nguyên li u, v t li u - TK 153 - Công c d ng c Nh t ký mua Nh t ký chi ti n hàng - TK 211 - TSC h u hình - TK 213 - TSC vô hình - TK 111 - Ti n m t - TK 112 - Ti n g i ngân hàng S chi ti t thanh S Cái (Các TK - TK 331 - Ph i tr ngư i bán toán v i ngư i liên quan quá - TK 133 - Thu GTGT ư c kh u tr bán trình mua hàng Sơ quy trình mua hàng PP K TOÁN 1 S NVKTPS CH Y U PP K TOÁN 1 S NVKTPS CH Y U (1) Mua v t li u, công c d ng c , hàng hóa, tài (3) Chi ti n m t t m ng cho CBCNV i mua hàng: s nc nh v nh p kho ho c dùng cho SXKD: N TK 141 N TK 152, 153, 156, 211, 213 Có TK 111, 112 (4) Thanh toán t m ng b ng v t tư, hàng hóa nh p kho hay N TK 133 (n u có) ã tr chi phí thu mua v t tư, hàng hóa: Có TK 111, 112, 331, … N TK 152, 153, 156 N TK 133 (n u có) Ví d 1: nh kho n NVPS sau t i công ty X: Có TK 141 Cty X mua 1.000 kg v t li u A nh p kho v i giá Ví d 2: Ti p t c ví d 1 mua chưa có thu GTGT 10% là 50.000 /kg chưa Cty X xu t qu ti n m t t m ng cho anh Y phòng v t tư 20 tr ti n ngư i bán, chi phí v n chuy n 1.050.000 tr i mua CCDC. Sau ó 5 ngày, anh Y ã mua CCDC ( ã bao g m thu GTGT 5%) ã tr b ng ti n m t. nh p kho v i giá mua ã có thu GTGT 10% là 22 tr , s ti n thi u công ty X ã xu t qu TM tr cho anh Y. Th.S C Th Thanh Hương 2
  3. NLKT – Chương 6 18/09 2011 PP K TOÁN 1 S NVKTPS CH Y U PP K TOÁN 1 S NVKTPS CH Y U (5) Dùng ti n m t hay ti n g i ngân hàng tr n (6) Trư ng h p hàng ã mua ho c ã ch p nh n cho ngư i bán trong th i h n quy nh, t ó ư c thanh toán nhưng n cu i tháng v n chưa v hư ng chi t kh u thanh toán: nh p kho, căn c vào hóa ơn ngư i bán: N TK 331 N TK 151 Có TK 515 N TK 133 (n u có) Có TK 111, 112 Có TK 111, 112, 141, 331, … Sang tháng sau khi hàng v nh p kho: Ví d 3: Ti p t c ví d 1 N TK 152, 153, 156 Cty X chuy n kho n tr toàn b s n cho ngư i Có TK 151 bán trư c h n h p ng sau khi tr i chi t kh u thanh toán ư c hư ng 1% trên t ng n ph i tr . PP K TOÁN 1 S NVKTPS CH Y U K TOÁN QUÁ TRÌNH S N XU T Ví d 4: Ti p t c ví d 1 L nh s n xu t 1. Ngày 20/5: Mua CCDC theo giá mua ã có thu (Phi u xu t Chi phí nguyên, Chi phí ch bi n kho…) v t li u GTGT 10% là 22 tr , ã nh n ư c hóa ơn nhưng hàng chưa v nh p kho. S chi ti t S chi ti t chi phí 2. Ngày 25/5: S CCDC trên ã v nh p kho . nguyên v t li u ch bi n 3. Ngày 31/5: Mua hàng hóa theo giá mua chưa có thu GTGT 10% là 50 tr , ã nh n ư c hóa ơn Phi u tính giá S Cái (TK liên nhưng hàng chưa v nh p kho. thành s n ph m quan n QTSX) 4. Ngày 03/6: S hàng hóa mua ngày 31/5 ã v nh p kho. Sơ quy trình s n xu t TÀI KHO N S D NG TÀI KHO N S D NG - TK 621 “Chi phí nguyên v t li u trưc ti p” TK 621”CPNVLTT” - TK 622 “Chi phí nhân công tr c ti p” - TK 627 “Chi phí s n xu t chung” - Tr giá th c t NVL - Tr giá NVL s d ng xu t dùng tr c ti p không h t nh p l i kho. - TK 154 “Chi phí s n xu t kinh doanh d dang” cho SXSP. - K/C sang TK 154 - TK 155 “Thành ph m” C ng SPS C ng SPS Th.S C Th Thanh Hương 3
  4. NLKT – Chương 6 18/09 2011 TÀI KHO N S D NG TÀI KHO N S D NG TK 622”CPNCTT” TK 627”CPSXC” - Ti n lương, ti n - Các CP ph c v SX PS - Các kho n làm gi m - Các kho n làm gi m công, ăn ca, ph c p phân xư ng (chi phí CPNCTT. CPSXC. và các kho n trích VL, CCDC, ti n lương, - K/C sang TK 154. - K/C sang TK 154. theo lương ph i tr các kho n trích theo CNTTSX trong kỳ. lương, KHTSC …). C ng SPS C ng SPS C ng SPS C ng SPS TÀI KHO N S D NG K TOÁN T P H P CHI PHÍ S N XU T TK 154”Chi phí SXKDDD” xxx Khái ni m - K t chuy n CPNVLTT - Tr giá ph li u thu h i, Phân lo i - K t chuy n CPNCTT SP h ng không s a ch a Phương pháp t p h p và phân b - K t chuy n CPSXC ư c, ... K toán t p h p chi phí NVLTT - Giá thành th c t SP hoàn thành. K toán t p h p chi phí NCTT K toán t p h p chi phí SXC C ng SPS C ng SPS xxx KHÁI NI M CHI PHÍ S N XU T PHÂN LO I CHI PHÍ S N XU T Phân lo i CPSX theo kho n m c chi phí: Chi phí s n xu t c a DN là bi u hi n b ng ti n - Chi phí nguyên v t li u tr c ti p toàn b các kho n chi phí ã u tư cho s n - Chi phí nhân công tr c ti p xu t SP trong m t th i kỳ nh t nh (tháng, - Chi phí s n xu t chung quý, năm). Phân lo i CPSX theo y u t chi phí: - Chi phí nhân viên - Chi phí v t li u - Chi phí d ng c s n xu t - Chi phí kh u hao TSC - Chi phí d ch v mua ngoài - Chi phí b ng ti n khác. Th.S C Th Thanh Hương 4
  5. NLKT – Chương 6 18/09 2011 PP T P H P VÀ PHÂN B CHI PHÍ SX PHƯƠNG PHÁP PHÂN B GIÁN TI P Ví d : - Chi phí liên quan tr c ti p n t ng i tư ng T i DN X chuyên s n xu t s n ph m A và s n ph m B t p h p CPSX: Phương pháp t p h p tr c ti p. có tài li u sau: ( VT: tr. ) - Chi phí liên quan n nhi u i tư ng t p h p 1. Xu t kho v t li u chính SXSP A: 200, SPB: 300. CPSX: Phương pháp phân b gián ti p: 2. Xu t kho v t li u ph s n xu t c 2 lo i s n ph m A và B là 50. M c phân T ng chi phí th c Tiêu th c Yêu c u: b chi phí t c n phân b phân b c a Xác nh chi phí NVLTT dùng cho s n xu t t ng lo i cho t ng = X t ng i T ng tiêu th c s n ph m trong kỳ bi t chi phí v t li u ph phân b i tư ng tư ng cho t ng lo i SP theo chi phí v t li u chính. phân b K TOÁN T P H P CHI PHÍ NVLTT K TOÁN T P H P CHI PHÍ NVLTT (1) Xu t kho v t li u dùng tr c ti p s n xu t SP: Chi phí NVL tr c ti p là nh ng kho n chi phí v N TK 621 nguyên v t li u chính, v t li u ph dùng tr c ti p s n xu t s n ph m trong kỳ. Có TK 152 (2) Mua v t li u không nh p kho mà dùng ngay tr c ti p s n xu t s n ph m: N TK 621 N TK 133 (n u có) Có TK 111, 112, 331, … K TOÁN T P H P CHI PHÍ NVLTT Sơ k toán t p h p CP NVL (3) V t li u s d ng không h t nh p l i kho: (3) N TK 152 TK 152 TK 621 TK 154 Có TK 621 (1) (4) Cu i kỳ, k t chuy n chi phí NVLTT th c t s (4) d ng SXSP trong kỳ: TK 111,112 N TK 154 Có TK 621 (2) TK 133 Th.S C Th Thanh Hương 5
  6. NLKT – Chương 6 18/09 2011 K TOÁN T P H P CHI PHÍ NVLTT K TOÁN T P H P CHI PHÍ NCTT Ví d 1: T i DN A chuyên s n xu t t b p và t qu n áo có tài Chi phí nhân công tr c ti p là nh ng kho n chi li u sau ( VT: tr. ) phí ph i tr cho công nhân tr c ti p s n xu t s n ph m trong kỳ bao g m: ti n lương, ti n công, 1. Xu t kho g s n xu t t b p: 110, t qu n áo: 50. ti n ăn ca, các kho n ph c p, các kho n trích 2. Mua v t li u ph (Sơn, inh vít, khóa,…) dùng tr c theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPC ). ti p s n xu t c 2 lo i t tr giá 10 tr, thu GTGT 10%. 3. Nh p l i kho 1 s g s n xu t t b p tr giá 10 do s d ng không h t s n xu t s n ph m. Yêu c u: nh kho n và k t chuy n, bi t DN tính thu GTGT theo phương pháp kh u tr , chi phí v t li u ph phân b cho t ng lo i SP theo chi phí v t li u chính. K TOÁN T P H P CHI PHÍ NCTT Sơ k toán t p h p chi phí nhân công tr c ti p (1) Ti n lương, ti n công, các kho n ph c p lương ph i tr cho công nhân tr c ti p s n xu t trong kỳ căn c vào B ng lương: TK 334 TK 622 TK 154 N TK 622 (1) Có TK 334 (2) Các kho n trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, (3) KPC ) ph i tr CNTTSX: TK 338 N TK 622 (2) N TK 334 Có TK 338 (2,3,4,9) (3) Cu i kỳ, k t chuy n chi phí NCTT phát sinh trong kỳ: N TK 154 Có TK 622 K TOÁN T P H P CHI PHÍ NCTT K TOÁN T P H P CHI PHÍ SXC Ví d 2: ( VT: tr ) Chi phí s n xu t chung là nh ng chi phí ph c v Ti p t c tài li u ví d 1, b sung s li u sau: s n xu t, phát sinh phân xư ng bao g m: 1. Ti n lương ph i tr cho công nhân tr c ti p + Lương, các kho n trích theo lương c a nhân s n xu t t b p 60, t qu n áo: 40. viên qu n lý PX. 2. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPC theo t l + Chi phí v t li u, công c dùng chung PX. quy nh. + Chi phí kh u hao TSC t i PX. Yêu c u: + Chi phí d ch v mua ngoài dùng cho PX. nh kho n và k t chuy n CPNCTT. + Các chi phí b ng ti n khác c a PX. Th.S C Th Thanh Hương 6
  7. NLKT – Chương 6 18/09 2011 Sơ k toán t p h p chi phí s n xu t chung K TOÁN T P H P CHI PHÍ SXC TK 334 TK 627 TK 154 (1) Ví d 3: ( VT: tr ) (8) TK 338 Ti p t c tài li u ví d 1, b sung các s li u sau: (2) 1. Xu t d u, m dùng cho MMTB c a PXSX: 5. TK 152 2. Xu t b o h lao ng dùng công nhân c a PXSX: 10. (3) 3. Ti n lương ph i tr NVQLPX: 50. 4. Các kho n trích theo lương theo t l qui nh. TK 153,142,242 (4) 5. Chi phí i n, nư c dùng cho PXSX chưa tr ngư i bán theo giá có thu GTGT 10% là 5,5 . TK 214 6. Trích KH TSC c a PXSX: 20. (5) (7) Yêu c u: TK 111,112 nh kho n, phân b và k t chuy n bi t chi phí s n xu t (6) TK133 chung phân b cho t ng lo i s n ph m theo ti n lương công nhân s n xu t. K TOÁN T NG H P CHI PHÍ S N XU T Sơ k toán t ng h p chi phí s n xu t CPNVLTT (TK621) TK 621 TK 154 K/C CPNVLTT T NG H P TK 622 CPSX K/C CPNCTT TÍNH GIÁ THÀNH SP (TK 154) TK 627 CPNCTT CPSXC (TK622) (TK627) K/C CPSXC Sơ k toán giá thành s n ph m hoàn thành K TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M T ng giá TK 154 TK 152,138,334 Chi phí CPSX Chi phí Các thành SX SX d PS SX d kho n Ph li u thu thu h i t SX, t/t c a = + – – dang trong dang gi m ti n b i thư ng c a ngư i SP hoàn u kỳ kỳ cu i kỳ chi phí làm h ng SP, … thành TK 155 Giá thành SP hoàn thành Giá thành ơn v T ng giá thành s n ph m nh p kho = s n ph m Kh i lư ng SP hoàn thành TK 632 Giá thành SP hoàn thành xu t bán th ng không qua nh p kho Th.S C Th Thanh Hương 7
  8. NLKT – Chương 6 18/09 2011 K TOÁN QUÁ TRÌNH S N XU T K TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M Bài t p: Ví d 4: Ti p t c tài li u ví d 1, 2, 3 T i Công ty TNHH A&A s n xu t hai lo i s n ph m A và B có tình hình như sau: 1. Cu i kỳ t ng h p chi phí s n xu t phát sinh I. S dư u kỳ: trong kỳ cho t ng lo i s n ph m. - V t li u t n u kỳ: 1.000 kg x 10.000 /kg 2. Cu i kỳ s n xu t hoàn thành nh p kho 100 t - CPSXDD u kỳ: SP A: 3.000.000 ; SP B: 2.000.000 b p và 100 t qu n áo. II. Trong kỳ phát sinh các nghi p v sau: 1. Mua v t li u nh p kho 4.000 kg, giá mua 10.050 /kg, Yêu c u: thu GTGT 10% trên giá mua, chưa tr ti n cho ngư i bán. nh kho n, k t chuy n và tính giá thành s n Chi phí v n chuy n 200.000 tr b ng ti n m t. ph m hoàn thành bi t chi phí s n xu t d dang 2. Xu t v t li u SX SP A: 2.000 kg; SP B: 1.500 kg. u kỳ: t b p: 30, t qu n áo: 50. Chi phí s n 3. Ti n lương ph i tr cho công nhân s n xu t SP A là 9.000.000 , SP B là 6.000.000 và nhân viên qu n lý xu t d dang cu i kỳ: t b p: 50, t qu n áo: 30 phân xư ng s n xu t là 4.000.000 . K TOÁN QUÁ TRÌNH S N XU T K TOÁN QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG Bài t p (tt) 4. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPC theo t l quy nh. Tài kho n s d ng 5. Kh u hao TSC dùng cho PXSX: 3.000.000 . 6. Nh n ư c gi y báo ti n i n, nư c dùng cho PXSX - TK 511, TK 521, TK 531, TK 532 700.000 (chưa có thu GTGT), thu GTGT 10%. - TK 3331 7. Chi phí khác b ng ti n m t tính cho PXSX là 240.000 . - TK 131 8. Nh p kho TP bao g m 8.000 SP A và 4.000 SP B. - TK 632 Cho bi t CPSXDD CK c a SP A là 1.090.000, c a SP B là - TK 635 1.340.000 . CP SXC phân b cho t ng lo i SP theo ti n - TK 641, TK 642 lương công nhân s n xu t. Yêu c u: nh kho n các nghi p v trên. Bi t tr giá v t li u xu t kho tính theo phương pháp FIFO. TÀI KHO N S D NG TÀI KHO N S D NG TK 511”DTBH&CCDV” TK 521,531,532 - Thu GTGT tr c ti p, thu - Doanh thu bán SP, HH, - Các kho n chi t kh u - K t chuy n các kho n XK, thu TT B c a hàng ã CCDV th c hi n trong kỳ thương m i, doanh thu c a gi m tr doanh thu sang tiêu th trong kỳ. c a DN. hàng bán b tr l i, gi m TK 511. - Chi t kh u TM, HB b tr giá hàng bán ã ch p nh n l i, gi m giá HB k/c cu i kỳ. cho khách hàng. - K/C DTT sang TK 911. C ng SPS C ng SPS C ng SPS C ng SPS Th.S C Th Thanh Hương 8
  9. NLKT – Chương 6 18/09 2011 TÀI KHO N S D NG Sơ k toán doanh thu, giá v n hàng bán TK 632 - GVHB 154 632 111,112 521,531,532 3331 111,112,131,… (n u có) (3) (1) 155 (2) 3331 TK 511 157 (4) C ng SPS C ng SPS Sơ k toán doanh thu H TC và chi phí TC Sơ k toán CPBH và chi phí QLDN 334,338 641,642 911 111,112 635 TK 515 111,112,131,… (1) (1) (1) (2) 152 121,221,… (2) (2) 121,221,… 111,112 153,142,242 121,221,… (3) (6) (3) 111,112,131 214 (4) (3) 111,112,331 (4) 111,112,… (5) 133 K TOÁN QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG K TOÁN QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG Ví d 5 (tt): Ví d 5: (5) Chi phí khác b ng ti n c a b ph n bán hàng Ti p t c tài li u ví d 4, b sung thêm m t s thông tin như sau: 0,6, b ph n qu n lý doanh nghi p 0,4. (1) Ti n lương ph i tr cho nhân viên bán hàng: 3, (6) Chi phí lãi vay ph i tr trong kỳ 5. nhân viên qu n lý doanh nghi p 5. (7) Xu t kho 80 t b p và 70 t qu n áo bán tr c (2) Trích BHXH, BHTN, BHYT, KPC theo t l quy ti p cho khách hàng, giá bán ã có thu GTGT nh. 10% là: 8,8/t b p và 6,6/t qu n áo. Khách hàng (3) Kh u hao TSC b ph n bán hàng 5, b ph n thanh toán b ng TGNH. qu n lý 8. (4) Chi phí i n nư c ph i tr 1,1 (trong ó thu Yêu c u: GTGT 0,1): dùng cho b ph n qu n lý doanh nghi p nh kho n các nghi p v phát sinh bi t u kỳ 60%, b ph n bán hàng 40%. không có thành ph m t n kho, tr giá xu t c a hàng t n kho tính theo phương pháp FIFO. Th.S C Th Thanh Hương 9
  10. NLKT – Chương 6 18/09 2011 Sơ k toán thu nh p và chi phí khác K TOÁN QUÁ TRÌNH HO T NG KHÁC Tài kho n s d ng 3331 111,112,131.. 211, 213,.. 214 (N u có) TK 711 ” Thu nhâp khác” 711 (1) (1) 811 333 (1,2,3) 111, 112,.. TK 811 “Chi phí khác” (2) (2) K TOÁN QUÁ TRÌNH HO T NG KHÁC K TOÁN QUÁ TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tài kho n s d ng Ví d 6: Ti p t c tài li u ví d 5, b sung thêm thông tin sau: TK 911 - X KQKD Trong kỳ DN bán m t tài s n c nh h u hình có - K/C giá v n hàng bán. - K/C doanh thu thu n. nguyên giá 200 tr , giá tr hao mòn: 100 tr v i giá - K/C CPBH, CPQLDN. - K/C doanh thu H TC. bán chưa có thu GTGT 10% là 80 tr thu b ng - K/C chi phí H TC. - K/C thu nh p khác. TGNH. Các chi phí bán TSC này chi b ng ti n m t - K/C chi phí khác. - Các kho n /ch nh làm theo giá ã có thu GTGT 10% là 5,5 tr . - K/C chi phí thu TNDN. gi m chi phí thu TNDN. - K/C l i nhu n sau thu . - K/C l t H SXKD tr.kỳ C ng SPS C ng SPS Sơ k toán xác nh k t qu kinh doanh K TOÁN QUÁ TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 632 911 521,531,532 511 Ví d 7: ( VT: tr ) (1) (6) Ti p t c tài li u ví d 6, b sung thêm m t s thông tin như sau: 641,642 (7) S dư u kỳ c a các tài kho n: (2) - TK 111: 10 - TK 211: 300 515,711 - TK 112: 30 - TK 214: 50 635 (8) - TK 131: 40 - TK 311: 30 (3) - TK 152: 10 - TK 331: 20 821 - TK 154: 5 - TK 411: 295 811 (9) Trong kỳ phát sinh thêm nghi p v : vay ng n h n (4) 20.000.000 tr n ngư i bán. 821 421 Yêu c u: (5) K t chuy n l nh kho n, xác nh KQKD trong kỳ, l p B ng cân i K t chuy n lãi tài kho n, B ng C KT, Báo cáo KQH KD cu i kỳ. Th.S C Th Thanh Hương 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2