Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi thử Đại học lần 1 năm 2008 _ Môn toán

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

674
lượt xem
158
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thử Đại học lần 1 năm 2008 _ Môn toán của trường PTTH Gia Lộc - Hải Dương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử Đại học lần 1 năm 2008 _ Môn toán

  1. Së Gi¸o Dôc vµ §µo T¹o §Ò thi thö §¹i häc lÇn 1 N¨m 2008 TØnh H¶i D−¬ng M«n thi: to¸n, Khèi A Tr−êng THPT Gia léc Thêi gian l m b i: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò C©u 1 (2 ®iÓm) Cho h m sè y = ( x − m)3 − 3 x (1) a) Kh¶o s¸t h m sè (1) khi m = −1 . b) T×m m ®Ó ®−êng th¼ng y = −2 c¾t ®å thÞ h m sè (1) t¹i ba ®iÓm ph©n biÖt trong ®ã cã ®óng mét ®iÓm víi ho nh ®é ©m. C©u 2 (2 ®iÓm) 1 + cos 2 x  x a) Gi¶i ph−¬ng tr×nh: + 3sin x 1 + tg xtg  = 4 . sin 2 x  2  1  b) Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh: 2log 9 ( x − 1) ≥  log 3 2  log 1 ( x − 1) .  2x − 1 − 1  3 C©u 3 (1 ®iÓm) Cho tam gi¸c ABC c©n t¹i A. C¸c ®−êng th¼ng BC v AB lÇn l−ît cã ph−¬ng tr×nh l x + 3 y − 4 = 0 v x − y + 8 = 0 . §−êng th¼ng AC ®i qua ®iÓm M(−1; −1) . T×m to¹ ®é ®iÓm C. C©u 4 (2 ®iÓm) a) ViÕt ph−¬ng tr×nh cña ®−êng th¼ng ®i qua ®iÓm A( −4; −2;4) , vu«ng gãc v c¾t x + 3 y −1 z +1 ®−êng th¼ng: = = . 2 −1 4 b) Cho h×nh chãp S.ABCD cã ®¸y ABCD l h×nh vu«ng c¹nh a , tam gi¸c SAB ®Òu v n»m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi ®¸y. TÝnh gãc gi÷a hai mÆt ph¼ng (SAB) v (SCD). C©u 5 (2 ®iÓm) 4 1 dx 1 a) Chøng minh r»ng ≤∫ ≤ 5 0 5 x 2 + 16 − 3 x 4 b) T×m hÖ sè cña x 5 trong khai triÓn th nh ®a thøc cña x (2 x − 1) n + x 2 (1 + 3 x) 2 n biÕt r»ng Cn − 2Cn + 4Cn = 49 . 0 1 2 C©u 6 (1 ®iÓm) XÐt c¸c sè thùc thay ®æi x v y tho¶ m n x 2 − xy + y 2 = 3 . T×m gi¸ trÞ lín nhÊt v gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc S = x 2 y − xy 2 . ……………………… HÕt ……………………… C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm Hä v tªn thÝ sinh:………………………….Sè b¸o danh:…….………………………
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2