intTypePromotion=1

Đề thi thử Đại học lần 1 năm 2008 _ Môn toán

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
671
lượt xem
158
download

Đề thi thử Đại học lần 1 năm 2008 _ Môn toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thử Đại học lần 1 năm 2008 _ Môn toán của trường PTTH Gia Lộc - Hải Dương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử Đại học lần 1 năm 2008 _ Môn toán

  1. Së Gi¸o Dôc vµ §µo T¹o §Ò thi thö §¹i häc lÇn 1 N¨m 2008 TØnh H¶i D−¬ng M«n thi: to¸n, Khèi A Tr−êng THPT Gia léc Thêi gian l m b i: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò C©u 1 (2 ®iÓm) Cho h m sè y = ( x − m)3 − 3 x (1) a) Kh¶o s¸t h m sè (1) khi m = −1 . b) T×m m ®Ó ®−êng th¼ng y = −2 c¾t ®å thÞ h m sè (1) t¹i ba ®iÓm ph©n biÖt trong ®ã cã ®óng mét ®iÓm víi ho nh ®é ©m. C©u 2 (2 ®iÓm) 1 + cos 2 x  x a) Gi¶i ph−¬ng tr×nh: + 3sin x 1 + tg xtg  = 4 . sin 2 x  2  1  b) Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh: 2log 9 ( x − 1) ≥  log 3 2  log 1 ( x − 1) .  2x − 1 − 1  3 C©u 3 (1 ®iÓm) Cho tam gi¸c ABC c©n t¹i A. C¸c ®−êng th¼ng BC v AB lÇn l−ît cã ph−¬ng tr×nh l x + 3 y − 4 = 0 v x − y + 8 = 0 . §−êng th¼ng AC ®i qua ®iÓm M(−1; −1) . T×m to¹ ®é ®iÓm C. C©u 4 (2 ®iÓm) a) ViÕt ph−¬ng tr×nh cña ®−êng th¼ng ®i qua ®iÓm A( −4; −2;4) , vu«ng gãc v c¾t x + 3 y −1 z +1 ®−êng th¼ng: = = . 2 −1 4 b) Cho h×nh chãp S.ABCD cã ®¸y ABCD l h×nh vu«ng c¹nh a , tam gi¸c SAB ®Òu v n»m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi ®¸y. TÝnh gãc gi÷a hai mÆt ph¼ng (SAB) v (SCD). C©u 5 (2 ®iÓm) 4 1 dx 1 a) Chøng minh r»ng ≤∫ ≤ 5 0 5 x 2 + 16 − 3 x 4 b) T×m hÖ sè cña x 5 trong khai triÓn th nh ®a thøc cña x (2 x − 1) n + x 2 (1 + 3 x) 2 n biÕt r»ng Cn − 2Cn + 4Cn = 49 . 0 1 2 C©u 6 (1 ®iÓm) XÐt c¸c sè thùc thay ®æi x v y tho¶ m n x 2 − xy + y 2 = 3 . T×m gi¸ trÞ lín nhÊt v gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc S = x 2 y − xy 2 . ……………………… HÕt ……………………… C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm Hä v tªn thÝ sinh:………………………….Sè b¸o danh:…….………………………
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2