ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2010 MÔN VẬT LÝ

Chia sẻ: Maitrang Sun | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
106
lượt xem
23
download

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2010 MÔN VẬT LÝ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. PHẦN DÙNG CHUNG CHO CÁC THÍ SINH Câu 1. Hạt nhân mẹ có số khối A đứng yên phóng xạ ra tia và biến đổi thành hạt nhân con đồng thời toả ra một năng lượng . Gọi và lần lượt là vận tốc và động năng tương ứng của hạt và hạt nhân con. Chọn kết luận không chính xác:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2010 MÔN VẬT LÝ

  1. Së Gi¸o dôc & §µo t¹o th¸i b×nh §Ò thi Thö ®¹i häc lÇn 1 n¨m 2010 Trêng THPT B¾c Duyªn hµ M«n vËt lý ______________ (Thêi gian lµm bµi 90 phót) M· ®Ò: 315 I. PhÇn dïng chung cho c¸c thÝ sinh C©u 1. H¹t nh©n mÑ cã sè khèi A ®øng yªn phãng x¹ ra tia α vµ biÕn ®æi thµnh h¹t nh©n con ®ång thêi to¶ ra mét n¨ng lîng ∆E . Gäi v1 , v 2 vµ K 1 , K 2 lÇn lît lµ vËn tèc vµ ®éng n¨ng t¬ng øng cña h¹t α vµ h¹t nh©n con. Chän kÕt luËn kh«ng chÝnh x¸c: v1 A − 4 4 K1 A − 4 A: = B: K 1 = × ∆E C: = D: v2 4 A K2 4 K 1 + K 2 = ∆E C©u 2. Trong c¸c bé phËn sau: bé phËn nµo kh«ng cã trong m¸y ph¸t sãng ®iÖn tõ ? A: M¹ch khÕch ®¹i ©m tÇn B: M¹ch biÕn ®iÖu C: ¡ng ten ph¸t D: M¹ch khÕch ®¹i cao tÇn C©u 3. N¨ng lîng t¬ng øng víi quü ®¹o dõng thø n cña nguyªn tö Hi®ro ®îc x¸c ®Þnh b»ng biÓu thøc 13,6 En = − eV (n = 1,2,3...). T×m n¨ng lîng cña ph«t«n ¸nh s¸ng ®á do nguyªn tö Hi®r« bøc x¹ ra: n2 A: 3,02 eV B: 1,89 eV C: 12,75 eV D: 12,09 eV C©u 4. Mét con l¾c ®¬n gåm vËt nÆng cã khèi lîng m treo vµo sîi d©y cã chiÒu dµi  . Chän kÕt luËn kh«ng chÝnh x¸c khi nãi vÒ chu kú dao ®éng cña con l¾c ®¬n: A: NÕu nhiÖt ®é gi¶m th× chu kú cña con l¾c còng gi¶m xuèng. B: TÝch ®iÖn ©m cho con l¾c råi ®Æt vµo trong ®iÖn trêng theo ph¬ng th¼ng ®øng chiÒu híng xuèng th× chu kú cña con l¾c gi¶m xuèng. C: NÕu cho con l¾c lªn cao th× chu kú t¨ng D: §Æt con l¾c vµo trong thang m¸y. Khi thang m¸y chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu lªn trªn víi gia tèc a < g th× chu kú con l¾c t¨ng lªn. C©u 5. Mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu AB gåm mét ®iÖn trë vµ tô ®iÖn m¾c nèi tiÕp. M¾c thªm mét cuén d©y thuÇn c¶m th× ngêi ta thÊy hiÖu ®iÖn thÕ trªn nã ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i. Chän ®¸p ¸n ®óng: π A: HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu AB chËm pha víi dßng ®iÖn gãc 2 π B: HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu cuén d©y nhanh pha so víi hiÖu ®iÖn thÕ toµn m¹ch 2 C: HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu AB chËm pha so víi hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch sau π khi m¾c thªm cuén d©y mét gãc . 2 D: M¹ch ®ang cã céng hëng ®iÖn C©u 6. §iÒu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ qu¸ tr×nh phãng x¹ β ? A: VËn tèc tia β cì 2.107 m/s B: Khèi lîng sè cña h¹t nh©n mÑ b»ng khèi lîng sè cña h¹t nh©n con C: Tia β cã b¶n chÊt lµ h¹t electron D: Tia β ion ho¸ m«i trêng m¹nh h¬n tia α C©u 7. Mét vËt dao ®éng cìng bøc, gäi ω 0 vµ ω lÇn lît lµ tÇn sè dao ®éng riªng vµ tÇn sè cña lùc c- ìng bøc. Khi hiÖn tîng céng hëng c¬ häc x¶y ra, biªn ®é sÏ thÓ hiÖn râ rÖt nhÊt khi: Trang 1 / 7 cña M· ®Ò thi 315
  2. A: ω 0 = ω B: Ma s¸t cña m«i trêng lµ nhá C: ω 0 > ω D: ω 0 < ω C©u 8. Ngêi ta chiÕu lÇn lît hai bøc x¹ λ1 vµ λ 2 ( λ1 = 2λ 2 ) vµo catèt cña mét tÕ bµo quang ®iÖn cã giíi h¹n quang ®iÖn λ 0 th× thÊy vËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña quang electron gÊp nhau 3 lÇn. Tû sè gi÷a λ 2 vµ λ 0 lµ: 7 1 16 A: B: C: D: 4 16 4 7 C©u 9. Chän ®¸p ¸n ®óng khi nãi vÒ m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu: A. Khi r«to lµ phÇn c¶m, Stato lµ phÇn øng th× ph¶i dïng tíi bé gãp bao gåm vµnh khuyªn vµ chæi quÐt. B. Tèc ®é gãc cña r«to ph¶i nhá h¬n tÇn sè gãc cña dßng ®iÖn C. Tèc ®é gãc cña r«to ph¶i lín h¬n tÇn sè gãc cña dßng ®iÖn D. Khi r«to lµ phÇn øng, Stato lµ phÇn c¶m cã mét cÆp cùc th× tÇn sè suÊt ®iÖn ®éng thu ®îc b»ng tÇn sè cña r«to. C©u 10. Trong m¹ch dao ®éng LC lý tëng víi chu kú T, kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó n¨ng lîng ®iÖn trêng ®ang tõ gi¸ trÞ cùc ®¹i ®Õn gi¸ trÞ cùc tiÓu lµ: T T T T A: B: C: D: 2 4 8 6 C©u 11. Hai nguån sãng c¬ häc A vµ B (AB = 10,5 cm) kÕt hîp dao ®éng cïng ph¬ng cïng tÇn sè víi  π  4π  ph¬ng tr×nh u A = 2 cos 20πt − cm vµ u B = 2 sin  20πt + cm . Cho vËn tèc truyÒn sãng lµ  6  3  20cm/s. Chän kÕt luËn kh«ng chÝnh x¸c khi nãi vÒ sãng t¹i ®iÓm I lµ trung ®iÓm cña AB ? A: Sãng tæng hîp cã biªn ®é lµ 2 2 cm. B: Hai sãng thµnh phÇn ngîc pha nhau. C: Sãng tæng hîp cã ph¬ng tr×nh u I = 0 . D: Biªn ®é sãng tæng hîp ®¹t cùc tiÓu. 1 10 −5 C©u 12. Mét m¹ch dao ®éng LC lý tëng cã L = H vµ tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = F . Thêi π π gian ng¾n nhÊt kÓ tõ lóc tô b¾t ®Çu phãng ®iÖn ®Õn khi n¨ng lîng ®iÖn trêng b»ng 3 lÇn n¨ng l- îng tõ trêng lµ? LÊy π 2 = 10 π π π π A: × 10 −3 s B: × 10 −3 s C: × 10 −3 s D: × 10 −3 s 3 4 6 5 C©u 13. Chän kÕt luËn kh«ng chÝnh x¸c khi nãi vÒ chuyÓn ®éng cña c¸c hµnh tinh trong hÖ mÆt trêi. A: T¸m hµnh tinh lín ®Òu chuyÓn ®éng xung quanh mÆt trêi theo cïng mét chiÒu. B: Mçi hµnh tinh lín ®Òu cã chuyÓn ®éng tù quay xung quanh trôc cña nã C: MÆt trêi vµ t¸m hµnh tinh lín gÇn nh n»m trong cïng mét mÆt ph¼ng D: ChiÒu tù quay cña t¸m hµnh tinh lín cïng chiÒu víi chiÒu quay quanh mÆt trêi C©u 14. Sãng dõng ®îc t¹o thµnh trªn mét sîi d©y ®µn håi. Chän ®¸p ¸n ®óng khi nãi vÒ sãng tíi vµ sãng ph¶n x¹ t¹i ®Çu d©y tù do: A: Ngîc pha B: Cïng pha C: Vu«ng pha D: Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc C©u 15. Trong mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện t ừ điều hoà v ới t ần s ố góc ω = 5.106 rad/s. Khi điện tích tức thời của tụ điện là q = 3.10 −8 C thì dòng điện tức thời trong mạch i = 0,05A. Điện tích cùc ®¹i của tụ điện có giá trị: A. 3,2.10-8 C B. 3,0.10-8 C C. 2,0.10-8 C D. 1,8.10-8 C Trang 2 / 7 cña M· ®Ò thi 315
  3. C©u 16. Mét vËt ®îc treo vµo lß xo th× t¹i vÞ trÝ c©n b»ng lß xo d·n 4 cm. Tõ vÞ trÝ c©n b»ng kÐo vËt theo ph¬ng th¼ng ®øng xuèng díi mét ®o¹n sao cho lß xo d·n 8 cm råi th¶ nhÑ cho vËt dao ®éng ®iÒu hßa. Chän chiÒu d¬ng híng xuèng vµ gèc thêi gian lµ lóc th¶ vËt. Ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt: LÊy g=10m/s2 A: x = 8 cos 5πt (cm) B: x = 8 cos 10πt (cm) C: x = 4 cos 5πt (cm) D: x = 4 cos 10πt (cm) C©u 17. Trong thÝ nghiÖm Young vÒ giao thoa ¸nh s¸ng, nguån s¸ng S ph¸t ra ¸nh s¸ng ®¬n s¾c. NÕu dÞch chuyÓn mµn quan s¸t ®i mét ®o¹n 0,2 m th× kho¶ng v©n thay ®æi mét lîng b»ng 500 lÇn bíc sãng. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe lµ: A. 0,40cm B. 0,20cm C. 0,20mm D. 0,40mm C©u 18. Mét sîi d©y ®µn chiÒu dµi  hai ®Çu cè ®Þnh. Cho d©y ®µn dao ®éng, vËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ v bíc sãng lµ λ . Ngêi ta cã thÓ thay ®æi vËn tèc truyÒn sãng trªn d©y vµ chiÒu dµi d©y. BiÕt r»ng khi t¨ng vËn tèc truyÒn sãng thªm 20% vµ gi¶m chiÒu dµi d©y ®i 20% th× tÇn sè cña ©m c¬ b¶n sÏ: A: T¨ng thªm 25% B: Gi¶m ®i 33% C: Gi¶m ®i 25% D: T¨ng thªm 50% C©u 19. Chän kÕt luËn kh«ng chÝnh x¸c: Mét con l¾c lß xo dao ®éng víi biªn ®é A. Khi ngêi ta chØ thay ®æi khèi lîng cña con l¾c th×: A: C¬ n¨ng kh«ng ®æi B: Chu kú t¨ng nÕu t¨ng khèi lîng C: Lùc phôc håi cùc ®¹i thay ®æi D: TÇn sè thay ®æi C©u 20. Mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm hai ®o¹n m¹ch AM vµ MB. M¾c vµo ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ u = 200 2 cos100πt (V ) BiÕt ®o¹n AM gåm ®iÖn trë R = 100 Ω vµ tô ®iÖn C m¾c nèi tiÕp, ®o¹n MB lµ cuén d©y vµ trong m¹ch ®ang cã céng hëng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cña hai ®o¹n b»ng nhau. C«ng suÊt tiªu thô trªn ®iÖn trë R lµ: A: 200W B: 100W C: 400W D: 300W C©u 21. §Æc ®iÓm nµo sau ®©y kh«ng ph¶i cña chïm s¸ng Laze A: Cêng ®é lín B: TÝnh ®¬n s¾c cao C: Chïm s¸ng lµ kÕt hîp D: Chïm kÕt hîp c¸c ph«t«n ngîc pha. C©u 22. Chän kÕt luËn kh«ng chÝnh x¸c khi nãi vÒ sãng ®iÖn tõ A: §iÖn trêng vµ tõ trêng dao ®éng ®iÒu hßa víi cïng mét tÇn sè theo ph¬ng vu«ng gãc víi nhau B: §iÖn trêng vµ tõ trêng dao ®éng vu«ng pha nhau C: N¨ng lîng cña sãng t¨ng theo tÇn sè D: Sãng ®iÖn tõ cã tÇn sè lín th× truyÒn xa tèt h¬n C©u 23. Cho m¹ch R,L,C nèi tiÕp víi tÇn sè cña m¹ch cã thÓ thay ®æi ®îc, hÖ sè tù c¶m cña cuén d©y L = 1/ π H, øng víi hai gi¸ trÞ tÇn sè lµ 50Hz vµ 150Hz th× c«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch nh nhau. Gi¸ trÞ ®iÖn dung cña tô ®iÖn lµ? 10 −4 10 −4 10 −4 10 −4 A: F B: F C: F D: F 2π π 3π 1.5π C©u 24. Chän ph¸t biÓu kh«ng ®óng khi nãi vÒ ph¶n øng h¹t nh©n. A: Trong ph¶n øng h¹t nh©n thu n¨ng lîng, c¸c h¹t s¶n phÈm kÐm bÒn v÷ng h¬n c¸c h¹t tham gia B: Phãng x¹ còng lµ mét ph¶n øng h¹t nh©n to¶ n¨ng lîng C: Trong ph¶n øng h¹t nh©n to¶ n¨ng lîng th× n¨ng lîng to¶ ra gäi lµ n¨ng lîng h¹t nh©n D: Trong ph¶n øng h¹t nh©n to¶ n¨ng lîng, c¸c h¹t s¶n phÈm kÐm bÒn v÷ng h¬n c¸c h¹t tham gia. Trang 3 / 7 cña M· ®Ò thi 315
  4. C©u 25. Con l¾c lß xo cã ®é cøng k = 100N/m treo vËt cã khèi lîng 250 g dao ®éng ®iÒu hoµ. BiÕt 5π r»ng trong qu¸ tr×nh dao ®éng thêi gian mµ lß xo bÞ d·n trong mét chu kú lµ s . LÊy g=10m/s2, 60 biªn ®é cña dao ®éng cña vËt lµ: 5 3 5 3 A: A = 5cm B: A = 5 3cm C: A = cm D: A = cm 3 2 C©u 26. Chän ®¸p ¸n ®óng. VËn tèc ¸nh s¸ng truyÒn trong m«i trêng phô thuéc vµo ? A: TÝnh ®µn håi cña m«i trêng B: Khèi lîng riªng cña m«i trêng C: ChiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i trêng D: ChiÕt suÊt tû ®èi cña m«i trêng C©u 27. Mét chÊt phãng x¹ Po (210) cã chu kú b¸n r· lµ 138 ngµy. Ban ®Çu cã 0,021kg Po, tÝnh ®é phãng x¹ sau 552 ngµy: A: 1,88 × 1019 Bq B: 3,49 × 1015 Bq C: 2,18 × 1014 Bq D: 3,01 × 10 20 Bq C©u 28. Chän ®¸p ¸n ®óng khi nãi vÒ c¸c lo¹i quang phæ. A: Quang phæ liªn tôc kh«ng phô thuéc vµo nhiÖt ®é cña vËt. B: Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ cña c¸c nguyªn tè kh¸c nhau th× kh¸c nhau. C: Quang phæ v¹ch hÊp thô bao gåm c¸c v¹ch mµu trªn nÒn tèi. D: Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ bao gåm c¸c v¹ch tèi trªn nÒn quang phæ liªn tôc. C©u 29. Mét vËt tham gia mét dao ®éng víi tÇn sè gãc ω . T¹i mét thêi ®iÓm gia tèc cña vËt lµ a vµ vËn tèc khi ®ã lµ v. Biªn ®é dao ®éng cña vËt tÝnh theo ω , a, v lµ: 1 a2 1 a A: A = v2 + 2 B: A = v + 2 ω ω ω ω 1 a2 a2 C: A = v2 − 2 D: A = v 2 + ω ω ω2 C©u 30. Chän kÕt luËn kh«ng ®óng. Thùc hiÖn thÝ nghiÖm giao thoa víi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c trong kh«ng khÝ ngêi ta ®o ®îc kho¶ng c¸ch MN lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai v©n s¸ng bËc 7. Ngêi ta nhóng toµn bé hÖ giao thoa vµo m«i trêng chÊt láng cã chiÕt suÊt 4/3 th× so víi lóc ®Æt trong kh«ng khÝ trªn ®o¹n MN lóc nµy cã: A: Sè v©n s¸ng t¨ng thªm 4 v©n B: Tæng sè v©n s¸ng vµ tèi lµ 25 v©n C: Tæng sè v©n tèi lµ 18 D: Kho¶ng v©n gi¶m, cßn l¹i 75% C©u 31. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng chÝnh x¸c khi nãi vÒ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha ? A: Ba cuén d©y cña ®éng c¬ cã sè vßng gièng nhau B: Tõ trêng quay víi tèc ®é b»ng tÇn sè dßng ®iÖn C: Khi cuén d©y nµy cã tõ trêng ®¹t cùc ®¹i B0 th× hai cuén d©y kia cã ®é lín b»ng Bo/2 D: VÉn ho¹t ®éng khi nèi ba cuén d©y vµo cïng mét dßng ®iÖn mét pha C©u 32. Mét m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu ba pha m¾c theo kiÓu h×nh sao cã hiÖu ®iÖn thÕ d©y 220V. §Ó t¶i tiªu thô víi hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông 127V th× c¸c t¶i m¾c theo kiÓu: A: H×nh tam gi¸c B: H×nh sao C: Kh«ng m¾c ®îc D: Tïy theo t¶i tiªu thô C©u 33. Mét ®o¹n m¹ch xoay chiÒu gåm mét tô ®iÖn cã dung kh¸ng Z C = 200Ω vµ mét cuén d©y m¾c nèi tiÕp. Khi ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch trªn mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu cã biÓu thøc π u = 120 2 cos(100πt + )V th× thÊy ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu cuén d©y cã gi¸ trÞ hiÖu dông lµ 120V 3 vµ sím pha π 2 so víi ®iÖn ¸p ®Æt vµo m¹ch. C«ng suÊt tiªu thô cña cuén d©y lµ: A: 240W B: 72W C: 120W D: 141V Trang 4 / 7 cña M· ®Ò thi 315
  5. C©u 34. Mét sãng h×nh thµnh trªn mÆt níc cã tÇn sè 20Hz lan truyÒn víi vËn tèc 50cm/s. Hái tõ nguån O ®Õn mét ®iÓm M c¸ch O 15,5 cm n»m trªn ph¬ng truyÒn sãng cã bao nhiªu ®iÓm dao ®éng cïng pha víi nguån ? A: 7 ®iÓm B: 6 ®iÓm C: 15 ®iÓm D: 13 ®iÓm C©u 35. Thùc hiÖn thÝ nghiÖm víi tÕ bµo quang ®iÖn ngêi ta chiÕu vµo catèt mét bøc x¹ ®iÖn tõ cã n¨ng lîng x¸c ®Þnh khi ngêi ta t¨ng c«ng suÊt chiÕu s¸ng thªm 10% th× hiÖu suÊt lîng tö còng t¨ng thªm 15%. §iÒu nµy chøng tá dßng quang ®iÖn b·o hoµ: A: Gi¶m ®i 26,5% B: T¨ng thªm 26,5% C: T¨ng thªm 4,5% D: Gi¶m ®i 4,5% C©u 36. H¹t nh©n mÑ phãng x¹ α vµ biÕn ®æi thµnh h¹t nh©n con, ë thêi ®iÓm ban ®Çu ngêi ta ®Õm trong 10 phót cã 672 h¹t α phãng ra. Sau 12 giê sau th× còng trong 10 phót ngêi ta ®Õm chØ cã 42 h¹t α phãng ra. Chu kú b¸n r· cña h¹t nh©n mÑ lµ: A: T = 48 giê B: T = 3 giê C: T = 16 giê D: T = 8 giê C©u 37. Mét m¸y biÕn thÕ lý tëng gåm hai cuén d©y. Khi cuén 1 nèi víi nguån ®iÖn xoay chiÒu 110 V th× hiÖu ®iÖn thÕ ®o ®îc ë cuén 2 lµ 220V. Hái nÕu nèi cuén 2 víi hiÖu ®iÖn thÕ mét chiÒu lµ 110V th× hiÖu ®iÖn thÕ thu ®îc ë cuén 1 lµ: A: 55(V) B: 220(V) C: 45(V) D: 0(V) C©u 38. Chän ®¸p ¸n ®óng khi nãi vÒ hiÖn tîng quang ®iÖn: A: HiÖn tîng quang ®iÖn trong x¶y ra víi kim lo¹i khi chiÕu ¸nh s¸ng thÝch hîp B: HiÖn tîng quang ®iÖn ngoµi x¶y ra víi chÊt b¸n dÉn khi chiÕu ¸nh s¸ng thÝch hîp C: Giíi h¹n quang ®iÖn trong thêng nhá h¬n giíi h¹n quang ®iÖn ngoµi D: Giíi h¹n quang ®iÖn trong cã thÓ thuéc vµo vïng hång ngo¹i C©u 39. Mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cã tô ®iÖn ®îc m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông kh«ng ®æi. HiÖu ®iÖn thÕ so víi dßng ®iÖn trong m¹ch sÏ: π π π π A: sím pha B: sím pha C: TrÔ pha D: TrÔ pha 4 2 4 2 C©u 40. Mét vËt tham gia ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng ph¬ng vµ cïng tÇn sè. Biªn ®é cña dao ®éng tæng hîp khi ®ã b»ng tæng c¸c biªn ®é cña hai dao ®éng thµnh phÇn. §é lÖch pha ∆ϕ cña hai dao ®éng thµnh phÇn tháa m·n biÓu thøc nµo sau ®©y ? π A: ∆ϕ = ( 2n + 1)π B: ∆ϕ = 2nπ C: ∆ϕ = ( 2n + 1) D: ∆ϕ = nπ 2 II. PhÇn tù chän (ThÝ sinh chØ ®îc chän mét trong hai phÇn A hoÆc B) A./ Theo ch¬ng tr×nh chuÈn. C©u 41. Mét cuén d©y ®îc m¾c vµo m¹ng ®iÖn mét chiÒu U = 200V th× dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 2A. M¾c thªm víi cuén d©y mét tô ®iÖn råi m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông vÉn lµ U nhng tÇn sè th× thay ®æi ®îc. Khi c«ng suÊt m¹ch ®¹t cùc ®¹i th× gi¸ trÞ cùc ®¹i ®ã lµ: A: 200W B: 400W C: 100W D: 300W C©u 42. Hai nguån sãng ©m cïng pha víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai nguån lµ 22 cm, bíc sãng trong thÝ nghiÖm lµ 8 cm. Hái mét m¸y thu ®i tõ mét trong hai nguån th× ®i ®îc mét ®o¹n ng¾n nhÊt lµ bao nhiªu th× kh«ng nghe thÊy ©m. A. 2cm B: 3cm C: 1cm D: 6cm C©u 43. Trong m¹ch dao ®éng LC lý tëng th× hiÖu ®iÖn thÕ vµ ®iÖn tÝch gi÷a hai b¶n tô lu«n: A: Dao ®éng ngîc pha B: Dao ®éng cïng pha C: Dao ®éng ®iÒu hoµ kh«ng cïng tÇn sè D: Dao ®éng vu«ng pha nhau C©u 44. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa víi chu kú T vµ biªn ®é A. Qu·ng ®êng mµ vËt ®i ®îc trong thêi gian nöa chu kú T lµ bao nhiªu? Chän ®¸p ¸n ®óng. A: Lu«n b»ng 4A B: Cha biÕt v× cßn phô thuéc vµo k vµ m Trang 5 / 7 cña M· ®Ò thi 315
  6. C: Lu«n b»ng 2A D: Cha biÕt v× cßn phô thuéc vµo vÞ trÝ b¾t ®Çu dao ®éng C©u 45. M¹ch ®iÖn xoay chiÒu RCL theo thø tù m¾c nèi tiÕp trong ®ã cuén d©y thuÇn c¶m víi ®é tù c¶m thay ®æi ®îc. Ngêi ta ®Æt vµo hai ®Çu m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ xuay chiÒu u = U 2 cos(ωt ) . Khi thay ®æi ®é tù c¶m ®Ó hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu cuén c¶m ®¹t cùc ®¹i th× gi¸ trÞ cùc ®¹i ®ã b»ng 2U. Chän kÕt luËn kh«ng chÝnh x¸c: π A: HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông U RC = U 3 B: u RC trÔ phaso víi dßng ®iÖn i 3 U 3 π C: HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông U R = D: u sím pha h¬n dßng ®iÖn gãc 2 3 C©u 46. Chän ®¸p ¸n ®óng: Trong dao ®éng ®iÒu hoµ, c¸c ®¹i lîng dao ®éng cïng tÇn sè lµ ? A: Li ®é, lùc håi phôc, ®éng n¨ng B: Li ®é, gia tèc, ®éng n¨ng C: Gia tèc, ®éng n¨ng, lùc håi phôc D: Li ®é, gia tèc, lùc håi phôc C©u 47. Chän ®¸p ¸n ®óng khi nãi vÒ t¸n s¾c ¸nh s¸ng: ChiÕu tia s¸ng tr¾ng vµo mÆt bªn cña l¨ng kÝnh: A: Tia s¸ng vu«ng gãc tíi mÆt bªn thø nhÊt cña l¨ng kÝnh th× bÞ t¸n s¾c ngay t¹i mÆt bªn thø nhÊt. B: Tia s¸ng xiªn gãc tíi mÆt bªn thø nhÊt cña l¨ng kÝnh th× bÞ t¸n s¾c t¹i mÆt bªn thø hai. C: Khi bÞ t¸n s¾c th× tia ®á bÞ lÖch vÒ phÝa ®¸y Ýt nhÊt, tia tÝm bÞ lÖch nhiÒu nhÊt. D: Tia s¸ng tr¾ng sÏ kh«ng bÞ t¸n s¾c C©u 48. Tia nµo cã tÝnh ®©m xuyªn m¹nh nhÊt ? A: Tia tö ngo¹i B: Tia R¬nghen C: Tia hång ngo¹i D: Tia Gama C©u 49. Mét trong nh÷ng s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh phãng x¹ lµ c¸c tia phãng x¹. H¹t nµo kh«ng cã b¶n chÊt lµ h¹t s¬ cÊp: A: H¹t α B: H¹t β − C: H¹t β + D: H¹t γ C©u 50. Cø 1kg níc th× cã 0,15 g níc nÆng D2 O . §¬teri ®îc dïng lµm nhiªn liÖu trong ph¶n øng nhiÖt h¹ch. TÝnh sè h¹t nuclon cña §¬teri cã trong 1kg níc. A: 9,03 × 10 21 nuclon B: 18,06 × 10 21 nuclon C: 10,03 × 10 21 nuclon D: 20,06 × 10 21 nuclon B./ Theo ch¬ng tr×nh n©ng cao C©u 51. Mét m¹ch ®iÖn X gåm ®iÖn trë R = 100 Ω vµ tô ®iÖn C cã dung kh¸ng Z C = 100Ω m¾c nèi tiÕp víi ®o¹n m¹ch Y gåm hai trong ba phÇn tö (®iÖn trë thuÇn, cuén d©y thuÇn c¶m, tô ®iÖn) m¾c nèi tiÕp. Ngêi ta m¾c vµo toµn m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu th× thÊy hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi trªn Y ®ang cùc ®¹i, sau ®ã mét phÇn t chu kú cña dßng ®iÖn th× hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi trªn X ®¹t cùc ®¹i vµ khi hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi trªn X cùc ®¹i th× hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi trªn Y cùc tiÓu vµ ngîc l¹i. BiÕt U X = U Y , ®o¹n m¹ch Y cã chøa: A: R0 vµ C víi R = Z C = 100Ω B: L vµ C víi Z L = 2Z C = 100Ω C: L vµ C víi 2 Z L = Z C = 100Ω D: R0 vµ L víi R0 = Z L = 100Ω C©u 52. Mét thanh m¶nh chiÒu dµi  khèi lîng m hai ®Çu cã g¾n hai vËt 2m1 = 3m2 = m . Thanh cã thÓ quay quanh trôc ®i qua trung ®iÓm thanh vµ vu«ng gãc víi thanh. M« men qu¸n tÝnh cña thanh ®èi víi trôc quay nµy lµ: m2 7 m2 5m2 m2 A: B: C: D: 12 24 24 3 C©u 53. Mµu s¾c cña mét vËt phô thuéc vµo ? A: B¶n chÊt cña vËt Trang 6 / 7 cña M· ®Ò thi 315
  7. B: Bíc sãng ¸nh s¸ng chiÕu vµo C: B¶n chÊt cña vËt vµ bíc sãng ¸nh cña ¸nh s¸ng chiÕu vµo D: Kh«ng phô thuéc vµo b¶n chÊt vËt C©u 54. Mét m¸y bay b¾t ®Çu bay nhanh dÇn ®Òu tõ tr¹ng th¸i nghØ theo mét quü ®¹o trßn. Vßng ®Çu tiªn m¸y bay bay mÊt 50 gi©y th× vßng thø hai thùc hiÖn mÊt thêi gian bao l©u? A: 50 2 s B: 20,7s C: 50s D: 35,5s C©u 55. Chän ph¸t biÓu kh«ng chÝnh x¸c. Chu kú cña con l¾c vËt lý phô thuéc vµo ? A: Khèi lîng con l¾c B: M«men qu¸n tÝnh cña con l¾c C: Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m tíi trôc quay D: Kh«ng phô thuéc vµo vÞ trÝ ®Æt con l¾c C©u 56. Mét chÊt ph¸t quang ph¸t quang cã kh¶ n¨ng ph¸t ra ¸nh s¸ng mµu lôc. Khi chiÕu bøc x¹ nµo díi ®©y chÊt ®ã sÏ kh«ng ph¸t quang. A: ¸nh s¸ng cam B: ¸nh s¸ng lam C: ¸nh s¸ng chµm D: ¸nh s¸ng tÝm C©u 57. Mét con l¾c lß xo treo mét vËt m theo ph¬ng th¼ng ®øng. T¹i vÞ trÝ c©n b»ng lß xo d·n ®o¹n ∆ . Khi kÝch thÝch cho vËt dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é A th× thÊy tû sè gi÷a lùc ®µn håi cùc ®¹i vµ lùc ®µn håi cùc tiÓu lµ 5. Quan hÖ gi÷a A vµ ∆ . A: 2 A = 3∆l B: 2∆ = 3 A C: ∆ = 2 A D: 2∆ = A C©u 58. Chän kÕt luËn kh«ng ®óng. Mét vËt r¾n ®ang nhanh dÇn ®Òu quanh mét trôc cè ®Þnh th× mét ®iÓm x¸c ®Þnh trªn vËt r¾n cã: A: Tèc ®é gãc t¨ng ®Òu theo thêi gian B: Gia tèc gãc kh«ng ®æi vµ cã thÓ d- ¬ng hoÆc ©m C: Quü ®¹o trßn, vÐc t¬ vËn tèc biÕn ®æi D: VÐc t¬ gia tèc lu«n híng vµo t©m quü ®¹o C©u 59. Mét chÊt ®iÓm ®ang quay trßn ®Òu víi tèc ®é gãc 36 rad/s th× chÞu t¸c dông cña m«men h·m nªn sau 12s th× chÊt ®iÓm nµy dõng l¹i. Lùc h·m ®· g©y cho chÊt ®iÓm mét gia tèc gãc lµ ? A: 2rad / s 2 B: 6rad / s 2 C: 12rad / s 2 D: 3rad / s 2 C©u 60. H¹t nh©n Po (210) phãng x¹ α vµ t¹o thµnh h¹t nh©n ch× Pb bÒn. Ban ®Çu cã m 0 gam Po, Khèi lîng ch× t¹o thµnh sau 3 chu kú b¸n r· tÝnh theo m0 lµ: A: 0,875m0 B: 0,75 m0 C: 0,8583m0 D: 0,55m0 ____________________HÕt___________________ Trang 7 / 7 cña M· ®Ò thi 315

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản