intTypePromotion=4

Đề thi thử ĐH đợt 3 năm 2017 môn Hóa học - THPT Trần Hưng Đạo - Mã đề 137

Chia sẻ: Hoàng Văn Hưng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
22
lượt xem
1
download

Đề thi thử ĐH đợt 3 năm 2017 môn Hóa học - THPT Trần Hưng Đạo - Mã đề 137

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thử ĐH đợt 3 năm 2017 môn Hóa học của trường THPT Trần Hưng Đạo - Mã đề 137 dành cho các bạn học sinh lớp 12 để ôn tập lại kiến thức đã học và đồng thời giáo viên cũng có những tài tham khảo để ra đề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử ĐH đợt 3 năm 2017 môn Hóa học - THPT Trần Hưng Đạo - Mã đề 137

  1. SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 3 NĂM 2017  TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO MÔN: HÓA HỌC – KHỐI A+B Ngày thi: 17/02/2017 Thời gian làm bài: 50 phút;  (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 137 Câu 1: Hoà tan 5,4 gam Al bằng một lượng dung dịch H 2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được dung  dịch X và V lít khí hidro (ở đktc). Giá trị của V là ( Cho Al=27) A. 3,36 lít B. 4,48 lít. C. 2,24 lít. D. 6,72 lít. Câu 2: X là hỗn hợp kim loại Ba và Al. Hòa tan m gam X vào lượng dư  nước thu được 8,96 lít H 2  (đktc). Cũng hòa tan m gam X vào dung dịch NaOH dư thì thu được 12,32 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m  là ( cho Al=27; Ba=40) A. 21,80. B. 57,50. C. 13,70. D. 19,10. Câu 3: Cho các phát biểu sau: (a) Peptit Gly –Ala có phản ứng màu biure (b) Trong phân tử đipeptít có 2 liên kết peptit (c) Có thể tạo ra tối đa 4 đipeptit từ các amino axít Gly; Ala. (d) Dung dịch Glyxin không làm đổi màu quỳ tím Số phát biểu đúng là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 4: Cho biết chất nào sau đây thuộc monosacarit: A. Glucozơ B. Xenlulozơ C. Tinh bột D. Saccarozơ Câu 5: Khi cho dòng điện một chiều I=2A qua dung dịch CuCl 2 trong 10 phút. Khối lượng đồng thoát  ra ở catot là (Cu=64) A. 40 gam. B. 0,2 gam. C. 0,4 gam. D. 4 gam. Câu 6: Cho 1,1 gam hỗn hợp bột nhôm và bột sắt trong đó số mol nhôm gấp 2 lần số mol sắt vào 100   ml dung dịch AgNO3 0,825M rồi khuấy đều cho đến khi phản  ứng hoàn toàn. Nồng độ  các chất có   trong dung dịch sau phản ứng là (Al=27, Fe=56) A. Al(NO3)3 0,2M ; Fe(NO3)2 0,075M ; Fe(NO3)3 0,025M. B. Al(NO3)3 0,2M ; Fe(NO3)2 0,05M ; Fe(NO3)3 0,05M. C. Al(NO3)3 0,2M ; Fe(NO3)2 0,1M. D. Al(NO3)3 0,2M ; Fe(NO3)3 0,075M ; Fe(NO3)2 0,025M. Câu 7: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N A. 3 amin B. 6 amin C. 4 amin D. 5 amin Câu 8: Cho một mẫu hợp kim Na­K­Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 0,784 lít H2  (ở đktc). Thể tích dung dịch axit HCl 0,5M cần dùng để trung hoà dung dịch X là A. 70ml. B. 140ml. C. 200ml. D. 150ml. Câu 9: Những nhận xét nào trong các nhận xét sau là đúng ?  (1) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là những chất khí mùi khai khó chịu, độc ;  (2) Các amin đồng đẳng của metylamin có độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của khối lượng phân   tử. ;  (3) Anilin có tính bazơ và làm xanh quỳ tím ẩm. ;  (4) Lực bazơ của các amin luôn lớn hơn lực bazơ của amoniac A. (1), (2). B. (2), (3), (4). C. (1), (2), (3). D. (1), (2), (4). Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Al(OH)3 phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH.                                                Trang 1/4 ­ Mã đề thi 137
  2. B. Trong công nghiệp, kim loại Al được điều chế bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy. C. Kim loại Al tan được trong dung dịch HNO3 đặc, nguội. D. Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò chất khử. Câu 11: Cho phương trình phản ứng:  FeSO4   +  K2Cr2O7   +  H2SO4   →   Fe2(SO4)3   +  Cr2(SO4)3   +  K2SO4   +  H2O Tổng các hệ số của phương trình với các số nguyên tối giản được lập theo phương trình trên là: A. 40 B. 42 C. 34 D. 26 Câu 12: Cho 6,4g hỗn hợp 2 kim loại thuộc nhóm IIA va thuôc 2 chu ky kê tiêp nhau trong b ̀ ̣ ̀ ́ ́ ảng tuần  hoàn  tác   dụng  với   dung  dịch  H 2SO4  loãng  dư  thu   được   4,48  lit   khí  H2  (đkc).   Hai   kim  loại   đó   là  ( cho Be=9; Mg=24; Ca=40; Sr=88; Ba=137) A. Be và Mg B. Mg và Ca C. Ca và Sr D. Sr và Ba Câu 13: Trong các tên gọi dưới đây tên gọi nào phù hợp với chất:  CH3NH2 A. Metyl amin B. Etan amin C. Dimetylamin D. Amin metyl Câu 14: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa  thu được là 14,04 gam. Giá trị lớn nhất của V là (Cho Al = 27; Cl = 35,5; Na = 23; O = 16; H = 1) A. 1,8. B. 2,04 C. 2,0. D. 1,2 Câu 15: Cho hỗn hợp X gồm Fe3O4, ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y   và phần không tan Z. Cho NaOH dư vào dung dịch Y (trong điều kiện không có không khí) thu được  kết tủa nào sau đây? A. Cu(OH)2 , Fe(OH)2 và Zn(OH)2. B. Cu(OH)2 và Fe(OH)3. C. Cu(OH)2 và Fe(OH)2. D. Fe(OH)3 và Fe(OH)2. Câu 16: Cho 30,45 gam Gly – Ala – Gly tác dụng với 500ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch thu   được sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: (Cho C=12; H=1; O=16;K=39) A. 46,5. B. 55,75. C. 42,9 D. 35,3. Câu 17: Chất không phản ứng với dd AgNO3/NH3, t0 tạo ra Ag là: A. axit fomic B. fomanđehit C. glucozơ D. axit axetic Câu 18: Dãy gồmcác chất được dùng để tổng hợp cao su Buna­S là: A. CH2=C(CH3)­CH=CH2,C6H5CH=CH2. B. CH2=CH­CH=CH2,C6H5CH=CH2. C. CH2=CH­CH=CH2,lưu huỳnh. D. CH2=CH­CH=CH2,CH3­CH=CH2. Câu 19: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch? A. MgSO4. B. CuCl2. C. FeCl3. D. AgNO3. Câu 20: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là A. điện phân CaCl2 nóng chảy. B. nhiệt phân CaCl2. C. dùng Na khử Ca  trong dung dịch CaCl2. 2+ D. điện phân dung dịch CaCl2. Câu 21: Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp? A. Trùng hợp vinyl xianua. B. Trùng ngưng axit  ­aminocaproic. C. Trùng hợp metyl metacrylat. D. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic. Câu 22:  Đun nóng este CH3COOCH=CH2  với một lượng vừa đủ  dung dịch NaOH, sản phẩm   thu  được là A. CH3COONa và CH2=CHOH. B. CH2=CHCOONa và CH3OH. C. C2H5COONa và CH3OH. D. CH3COONa và CH3CHO. Câu 23: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất? A. Cu2+. B. Zn2+. C. Ag+. D. Ca2+. Câu 24: Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai? A. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị  α ­ amino axit được gọi là liên kết peptit. B. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo                                                Trang 2/4 ­ Mã đề thi 137
  3. C. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các  α ­ amino axit. D. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2. Câu 25: C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân mạch hở phản ứng được với dung dịch NaOH? A. 6 B. 7 C. 5 D. 8 Câu 26: Hoà tan hoàn toàn 13,65 gam Zn trong dung dịch HNO3   loãng, dư thu được dung dịch X và  0,448 lít khí N2  (đktc). Khối lượng muối trong dung dịch X là: (Cho Zn = 65; H = 1; N = 14; O = 16) A. 41,89 gam. B. 37,80 gam. C. 39,80 gam. D. 39,69 gam. Câu 27:  Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được 6,72 lít khí H 2  (ở  đktc). Khối  lượng bột nhôm đã phản ứng là ( cho Al=27) A. 10,4 gam. B. 2,7 gam. C. 5,4 gam. D. 16,2 gam. Câu 28:  Quá trình kết hợp nhiều phân tử  nhỏ  (monome) thành phân tử  lớn (polime) đồng thời giải  phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng: A. Trùng hợp B. Xà phòng hóa C. Thủy phân D. Trùng ngưng Câu 29: Thuỷ phân este C4H6O2 trong môi trường axit thu được một hỗn hợp gồm các chất có phản ứng  tráng gương. CTCT của este có thể là: A. HCOOCH2­CH=CH2 B. CH3COOC(CH3)=CH2 C. HCOOCH=CH­CH3 D. HCOOC6H5 Câu 30:  Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+; 0,01 mol Al3+; 0,015 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+;  0,045 mol HCO3­; 0,045 mol Cl­. Để làm mềm cốc nước trên có thể dùng các cách: A. Đun nóng, Na2CO3, Na3PO4 B. Đun nóng, Na3PO4, Ca(OH)2. C. Na3PO4, Na2CO3, HCl. D. Na2CO3, Na3PO4, NaOH Câu 31: Thủy phân hoàn toàn 17,76 gam etyl axetat trong 100 ml dd NaOH 0,8M và KOH 0,5M; đun  nóng. Cô cạn dd sau phản  ứng thu được chất rắn khan có khối lượng là:  ( cho H=1; C=12; O=16;  Na=23; K=39) A. 11,46 gam B. 9,30 gam C. 10,2 gam D. 23,76 gam Câu 32: Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây? A.  CH3COO − CH = CH2 B.  CH2 = C(CH 3) − COOCH3 C.  CH2 = CH − CH = CH2 D.  CH2 = CH − CN Câu 33:  Trong các phản  ứng sau, phản  ứng nào không chứng minh được nhóm chức anđehit của  glucozơ? A. Oxi hóa glucozơ bằng Cu(OH)2 đun nóng B. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim C. Khử glucozơ bằng H2/Ni, t0 D. Oxi hoá glucozơ bằng AgNO3/NH3 Câu 34: Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư). Sau phản  ứng thu được 0,336 lít   khí hidro (ở đktc). Kim loại kiềm là ( cho Li=7 ; Na=23 ; K=39 ; Rb=87) A. Rb B. Li. C. K D. Na Câu 35: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Etylen glicol là ancol no, đơn chức, mạch hở. B. Axit béo là những axit cacboxylic đa  chức. C. Este isoamyl axetat có mùi chuối chín. D. Ancol etylic tác dụng được với dung dịch NaOH. Câu 36: Chất không có tính chất lưỡng tính là A. Al(OH)3 B. NaHCO3 C. Al2O3 D. AlCl3. Câu 37: Cho m(g) hỗn hợp X gồm axit glutamic và alanin tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau phản   ứng làm bay hơi cẩn thận dung dịch thu được (m+11,68)g muối khan. Nếu cho m(g) hỗn hợp X tác  dụng với dung dịch KOH vừa  đủ, sau phản  ứng cũng làm bay hơi cẩn thận dung dịch thu  được   (m+19)g muối khan. Giá trị của m là:  (Cho C=12; H=1; O=16; K=39; Cl=35,5) A. 36,6g B. 38,92g C. 38,61g D. 35,4g                                                Trang 3/4 ­ Mã đề thi 137
  4. Câu 38: Đốt  cháy hoàn  toàn  7,5  gam  este  X  ta  thu  được  11  gam  CO2  và  4,5  gam  H2O. Nếu  X  đơn  chức thì X có công thức phân tử là: (C=12, O=16, H=1) A. C5H10O2 B. C4H8O2 C. C2H4O2 D. C3H6O2 Câu 39:  Đun nóng dd chứa 13,5g glucozơ  với dd AgNO 3/NH3  thì khối lượng Ag thu được tối đa là   (C=12, H=1, O=16, Ag=108): A. 21,6g B. 32,4g C. 10,8g D. 16,2g Câu 40: Sục 2,688 lít CO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch Ca(OH)2 1M và KOH 0,5M. Khối lượng kết tủa  thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là ( cho H=1; C=12; O=16; K=39; Ca=40) A. 5 gam B. 30 gam C. 12 gam D. 15 gam ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ HẾT ­­­­­­­­­­ Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................                                                Trang 4/4 ­ Mã đề thi 137
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản