Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPTT chuyên Bắc Ninh 2009-2010 đề 370

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
87
lượt xem
32
download

Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPTT chuyên Bắc Ninh 2009-2010 đề 370

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GD- T B C NINH TR THI NG THPT CHUYÊN BN NH KÌ L N I, N M 2009-2010 THI TH Tài liệu gồm các câu trắc nghiệm hóa học giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học trên lớp, nắm vững kiến thức hơn, từ đó đi đến việc giải các bài tập. Các bạn cần đọc kỹ, tài liệu giúp các bạn có thái độ học tập đúng đắn, rất có ích cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPTT chuyên Bắc Ninh 2009-2010 đề 370

  1. GD- T B C NINH THI TH IH C TR NG THPT CHUYÊN BN THI NH KÌ L N I, N M 2009-2010 Môn thi: HOÁ H C, kh i A, B l p 12 thi có 04 trang) Th i gian làm bài: 90 phút Mã thi 452 , tên thí sinh:.......................................................................... báo danh:............................................................................... Cho bi t s kh i c a các nguyên t : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 (Thí sinh không c s d ng B NG TU N HOÀN CÁC NGUYÊN T HÓA H C) Câu 1: phân bi t glucoz và fructoz thì nên ch n thu c th nào d i ây? A. Dung d ch CH3COOH/H2SO4 c B. Dung d ch n c brom. C. Dung d ch AgNO3 trong NH3. D. Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m. Câu 2: Tính ch t c tr ng c a saccaroz là : 1. tham gia ph n ng hi ro hóa 2. ch t k t tinh không màu. 3. khi th y phân t o ra glucoz và fructoz 4. tham gia ph n ng tráng g ng. 5. ph n ng v i Cu(OH)2. Nh ng tính ch t nào úng? A. 2,3,5. B. 1,2,3,4. C. 3,4,5. D. 1,2,3,5. Câu 3: Hòa tan hoàn toàn s t vào dung d ch H2SO4(l) v a thu c 4,48 lít khí ( ktc). Cô c n dung d ch trong u ki n không có oxi thu c 55,6g mu i v i hi u su t 100%. Công th c c a mu i A. FeSO4.7H2O. B. FeSO4.9H2O. C. Fe2(SO4)3.7H2O. D. FeSO4. Câu 4: Cho các bình khí m t nhãn ng riêng bi t t ng khí: O2, O3, H2S, SO2, CO2. Thu c th nh n bi t m bình khí trên là A. tàn óm, d2 KI/ h tinh b t, d2 Br2. B. tàn óm, d2 Br2, d2 Ca(OH)2. 2 2 2 C. d KI/ h tinh b t, d Br2, d Ca(OH)2. D. A, B, C u úng. Câu 5: hòa tan h t m t h n h p g m 0,02 mol kim lo i A (hóa tr II) và 0,01 mol kim lo i B (hóa tr III) n m gam dung d ch HNO3 20%. Sau ph n ng thu c dung d ch X không ch a NH4NO3 và 0,16128 lít( ktc) h n h p g m N2 và N2O. Giá tr c a m là A. 22,145. B. 11,718. C. 26,586. D. 24,318. Câu 6: Cho 100ml dung d ch H3PO4 0,5M vào 100ml dung d ch h n h p g m: NaOH 0,8M và Ca(OH)2 0,4M thu c m gam k t t a . Giá tr c a m là A. 15,5. B. 12,4. C. 4,13. D. 7,75. Câu 7: H n h p X g m 9,6g Cu và 8,4g s t. hòa tan hoàn toàn X c n t i thi u V(l) dung d ch HNO31M thu c s n ph m kh NO duy nh t. Giá tr c a V là A. 1,0. B. 0,8. C. 1,2. D. 0,7. Câu 8: un 12,00 gam axit axetic v i 13,80 gam ancol etylic (có axit H2SO4 c làm xúc tác). n khi ph n ng d ng l i thu c 11,00 gam este. Hi u su t c a ph n úng este hoá là A. 62,5%. B. 60,0%. C. 75,0%. D. 41,67%. Câu 9: M t aminoaxit no X t n t i trong t nhiên (ch ch a m t nhóm - NH2 và m t nhóm - COOH). Cho 0,89g X ph n ng v a v i HCl t o ra 1,255g mu i. Công th c c u t o c a X là: A. H2NCH2COOH. B. CH3CH(NH2)COOH. C. H2NCH2CH2COOH. D. B, C u úng. Câu 10: Dung d ch axit HA 0,1M 25 C có pH = 2,88. H ng s axit c a HA 250C là 0 A. 1,76.10-5. B. 2,25.10-5. C. 2,25.10-4. D. 1,76.10-4. Câu 11: Cho n c brom d vào 100 gam dung d ch phenol thu c 9,93 gam k t t a tr ng. Gi s ph n ng hoàn toàn, n ng % phenol trong dung d ch là: A. 2,82%. B. 1,88%. C. 0,94%. D. 3,76%. Câu 12: Cho các h p ch t sau: (a). HOCH2CH2OH (b). HOCH2CH2CH2OH (c). HOCH2CH(OH)CH2OH (d). CH3CH(OH)CH2OH (e). CH3CH2OH Trang 1/4 - Mã thi 452
  2. (f) CH3OCH2CH3. Các ch t u tác d ng c v i Na và Cu(OH)2 là: A. (a),(b),(c), (d). B. (c),(d),(e). C. (b),(c),(d). D. (a),(c),(d). Câu 13: Cho 0,92 gam h n h p g m axetilen và an ehit axetic ph n ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 (NH3) thu c 5,64 gam h n h p r n. Thành ph n % các ch t trong h n h p u l n l t là: A. 28,74% và 71,26%. B. 28,26% và 71,74%. C. 26,28% và 74,71%. D. 28,71% và 74,26%. Câu 14: Cho 4 gam m t ancol n ch c b c 1 tác d ng v i CuO un nóng, sau ph n ng thu c 5,6 gam n h p l ng. Cho toàn b h n h p thu c tác d ng v i dung d ch [Ag(NH3)2]OH d . Kh i l ng Ag thu c là A. 10,8g. B. 21,6g. C. 32,4g. D. 43,2g. Câu 15: Xét các ph n ng:(1) CH3COOH + CaCO3 (3) C17H35COONa + H2SO4 (2) CH3COOH + NaCl (4) C17H35COONa + Ca(HCO3)2 Ph n ng nào không x y ra c: A. (1) và (2). B. (2) và (4). C. (3) và (4). D. (2). Câu 16: nh n bi t 3 l m t nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, ng i ta dùng m t thu c th duy nh t là: A. c brom. B. Na C. Ca(OH)2. D. dd NaOH. Câu 17: Dãy g m các ch t c s p x p theo chi u t ng d n nhi t sôi t trái sang ph i là: A. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO. B. HCOOH, CH3COOH,C2H5OH, CH3CHO. C. CH3CHO,C2H5OH, HCOOH, CH3COOH . D. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO. Câu 18: Cho các phân t sau: H 2O2 ; CO2 ; SO2 ; CH 4 ; NH 3 ; BeF2 . S phân t không phân c c là A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. Câu 19: Cho FeCO3 tác d ng v i dung d ch H2SO4 c nóng thu c h n h p khí A . T kh i h i c a A so i hi ro là a . Giá tr c a a là A. 25,333. B. 27,000. C. 26,000. D. 28,667. Câu 20: Quá trình th y phân tinh b t b ng enzim không xu t hi n ch t nào d i ây? A. Glucoz . B. Mantoz . C. Saccaroz . D. Dextrin. Câu 21: Cho 3,38g h n h p X g m CH3OH, CH3COOH, C6H5OH tác d ng v a v i Na th y thoát ra 672 ml khí ( ktc) h n h p r n Y. Kh i l ng Y s là: A. 4,76 gam. B. 3,61 gam. C. 4,04 gam. D. 4,7 gam. Câu 22: Cho các ch t: HNO3, HCl, HBr, HI, HF và H2SO4. Ch t nào có th u ch c b ng ph ng pháp sunfat A. HCl, HF, H2SO4. B. HCl, HF. C. HCl, HBr, HF. D. HCl, HF, HNO3. Câu 23: ng có 2 ng v : 63Cu và 65Cu . Nguyên t kh i trung bình c a ng là 63,54. Thành ph n % v kh i l ng c a ng v 63Cu có trong Cu(NO3)2 (Bi t N =14; O= 16) là A. 9,36. B. 9,15. C. 24,73. D. 24,52. Câu 24: Cho dãy các ch t : CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol) , C6H6 (benzen). S ch t trong dãy ph n ng c v i n c brom là A. 8. B. 5. C. 6. D. 7. Câu 25: Trong t nhiên, nit có 2 ng v b n là 14 N và 15 N ; oxi có 3 ng v b n là 16O; 17O và 18O . H i có t i a bao nhiêu lo i phân t nit ioxit có kh i l ng phân t trùng nhau? A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. Câu 26: un nóng h n h p etanol và propan-2-ol v i axit oxalic có xúc tác H2SO4 m c có th thu c i a bao nhiêu este h u c a ch c? A. 5. B. 4. C. 2. D. 3. Câu 27: Trong dung d ch CH3COOH 0,1M có cân b ng: CH3COOH + H2O CH3COO- +H3O+ Ka Phát bi u KHÔNG ÚNG là A. Khi thêm vài gi t dung d ch HCl vào dung d ch, h ng s axit K a không thay i B. n li c a CH3COOH s t ng khi thêm CH3COONa C. Khi t ng nhi t c a dung d ch, n li c a CH3COOH s thay i D. Khi pha loãng dung d ch b ng n c, cân b ng s chuy n d ch sang ph i Trang 2/4 - Mã thi 452
  3. Câu 28: Cho các dung d ch: Cu(NO3)2, AlCl3, AgNO3, ZnSO4, NaCl, FeCl3. S dung d ch t o k t t a v i dung d ch NH3 d là A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 29: Xenluloz trinitrat là ch t d cháy, n m nh . Mu n u ch 29,7 kg xenluloz trinitrat t xenluloz và axit nitric v i hi u su t 90% thì th tích HNO3 96% (d = 1,52 g/ml) c n dùng là A. 15,000 lít. B. 24,390 lít. C. 1,439 lít. D. 14,390 lít. − Câu 30: Dung d ch A g m 0,1 mol Na+; 0,2 mol Ca2+; 0,2mol Cl- và x mol HCO 3 . Cô c n dung d ch A thu c m gam mu i khan. Giá tr c a m là A. 26,4g. B. 34,4g. C. 35,7g. D. 43,7g. Câu 31: Trong m t bình kín ch a h i ch t h u c X(có d ng CnH2nO2) m ch h và O2(s mol O2 g p ôi s mol c n cho ph n ng cháy) 139,90C, áp su t trong bình là 0,8 atm. t cháy hoàn toàn X sau ó a v nhi t ban u, áp su t trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công th c phân t là : A. CH2O2. B. C2H4O2. C. C4H8O2. D. C3H6O2. Câu 32: Có các dung d ch mu i: K2HPO4(1), NaHCO3(2), NaHSO4(3), Ba(NO3)2(4), KNO2(5). Các dung ch có pH > 7 là A. (1), (2) và (5). B. (1) và (2). C. (1) và (5). D. (2) và (5). Câu 33: t cháy hoàn toàn m t h p ch t h u c X, thu c 0,351 gam n c và 0,4368 lít khí CO2 ( ktc). Bi t X có ph n ng v i Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m khi un nóng. Ch t X là A. CH3-CO-CH3. B. O=HC-CH=O. C. CH2=CH-CH2-OH. D. C2H5CHO. Câu 34: Hòa tan hoàn toàn h n h p g m Na2O, BaCl2, NaHCO3, KHCO3 có s mol m i ch t b ng nhau vào c r i un nóng nh . Sau khi k t thúc thí nghi m c dung d ch A . Dung d ch A có pH A. > 7. B. = 7. C. < 7. D. không xác nh. Câu 35: Theo s ph n ng: C4H7ClO2 + NaOH → mu i h u c + C2H4(OH)2 + NaCl C u t o c a C4H7ClO2 là A. ClCH2COOCH2CH3. B. HCOOCH2CHCl-CH3. C. CH3COOCH2CH2Cl. D. CH3COOCHCl-CH3. Câu 36: Hai h p ch t h u c X,Y là ng ng k ti p, u tác d ng v i Na và có ph n ng tráng b c . Bi t % kh i l ng oxi trong X, Y l n l t là : 53,33% và 43,24%. Công th c c u t o c a X,Y t ng ng là: A. HOCH2CH2CHO và HOCH2CH2CH2CHO. B. HOCH2CHO và HOCH2CH2CHO. C. HOCH(CH3)CHO và HOOCCH2CHO. D. HCOOCH3 và HCOOC2H5. Câu 37: t cháy hoàn toàn 1 mol h p ch t h u c X, thu c 4 mol CO2. Ch t X tác d ng c v i Na, tham gia ph n ng tráng b c và ph n ng c ng Br2 theo t l mol 1:1. Công th c c u t o c a X là: A. HOCH2CH2CH2OH. B. HOOC-CH=CHCOOH. C. HOCH2CH2CH=CHCHO. D. HOCH2-CH=CHCHO. + H 2 SO4 ( d ) Câu 38: Cho s ph n ng sau: FeS2  A  B  C  D → E + O2 1 → + O2 2 → 3 → + H 2O 4 → + Cu t 0 (5) Các ph n ng là ph n ng oxi hóa - kh là A. 1, 2, 4, 5. B. 1, 2, 5. C. 1, 2. D. 1, 2, 3, 5. Câu 39: Cho các ph n ng hóa h c sau: Cl2 + H2O → HCl +HClO Cl2 + 2NaOH→ NaClO+H2O + NaCl 3Cl2 +6NaOH  5NaCl +NaClO +3H O t0 → 3 2 2Cl2 + H2O +HgO→ HgCl2+2HClO 2Cl2 + HgO → HgCl2 + Cl2O Trong các ph n ng trên, clo óng vai trò A. Là ch t kh . B. a là ch t oxi hóa, v a là ch t kh . C. là ch t oxi hóa D. t c u sai. Câu 40: Cho các tinh th sau: n c á khô; mu i n; b ng phi n; th ch anh; silic; iot và s t. S tinh th thu c lo i tinh th nguyên t và thu c lo i tinh th phân t l n l t là A. 3 và 2. B. 2 và 4. C. 2 và 3. D. 3 và 3. Câu 41: X là m t α-aminoaxit no ch ch a m t nhóm –NH2 và m t nhóm -COOH. Cho 23,4 g X tác d ng v i dung d ch HCl d thu c 30,7 g mu i. Công th c c u t o thu g n c a X là: A. H2N-CH2CH2-COOH B. H2N-CH2-COOH C. CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH D. CH3-CH(NH2)-COOH Trang 3/4 - Mã thi 452
  4. Câu 42: Xét ph n ng: FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. N u sau ph n ng thu c 20g Fe2(SO4)3 thì s mol electron ã c trao i gi a các ch t trong ph n ng là A. 0,1. B. 0,25. C. 0,05. D. 0,5. Câu 43: Các khí th i công nghi p và c a các ng c ô tô, xe máy...là nguyên nhân ch y u gây ra m a axit. c m a axit có pH < 5,6 làm cho mùa màng th t bát, phá h y các công trình xây d ng....Hãy cho bi t nh ng thành ph n hóa h c ch y u nào trong các khí th i trên là nguyên nhân tr c ti p gây ra m a axit ? A. NO, NO2, SO2. B. NO2, CO2, CO. C. SO2, CO, NO2. D. SO2, CO, NO. Câu 44: Có h n h p g m Na và Al, trong ó t l s mol c a Al và Na t ng ng là 4:5. Cho h n h p vào c c c l y d thu c 1,904 lít khí( ktc). V y: 1) H n h p kim lo i ã tan h t 2) S gam kim lo i ã dùng là 2,23g 3) Thành ph n % theo kh i l ng c a Al và Na t ng ng là 48,43 và 51,57 Các k t lu n úng là A. 2) và 3). B. 1) và 2). C. 1), 2) và 3). D. 1) và 3). Câu 45: Cho các h p ch t h u c : (1) ankan (2) ancol no, n ch c, m ch h . (3) xicloankan. (4) ete no, n ch c, m ch h . (5) anken. (6) axit no n ch c, m ch h (7) an ehit no n ch c, m ch h . (8) ankin. (9) ancol không no,(có m t liên k t ôi C=C) m ch h . (10) axit không no (có m t liên k t ôi C=C) n ch c . Dãy g m các ch t khi t cháy hoàn toàn u cho s mol CO2 = s mol H2O là A. (2),(3),(5),(6),(8). B. (1),(3),(5),(7),(9). C. (3),(5),(6),(7),(9). D. (3),(4),(8),(9),(10). Câu 46: u ch oxi trong phòng thí nghi m b ng cách nhi t phân các ch t sau: KNO3, KMnO4, KClO3, HgO. N u nhi t phân hoàn toàn m i ch t trên, ch t cho th tích khí oxi thu c ( ktc) l n nh t là A. KClO3. B. KMnO4. C. HgO. D. KNO3. Câu 47: Cho các phát bi u sau: 1) H t vi mô có 10 electron l p ngoài cùng là nguyên t Ne 2) Nguyên t có l p electron l p ngoài cùng bão hòa là khí hi m 3) Nguyên t natri có 11 electron l p v ; 11 proton và 12 n tron h t nhân 4) Nguyên t có 3 l p electron và 1 electron l p ngoài cùng là nguyên t Na Các phát bi u úng là A. 1; 2; 4. B. 1; 2; 3; 4. C. 4. D. 2; 3; 4. Câu 48: Tính baz c a các ch t t ng d n theo th t : A. C6H5NH2 < NH3 < CH3NHCH3 < CH3CH2NH2 B. C6H5NH2 < NH3 < CH3CH2NH2 < CH3NHCH3 C. NH3 < C6H5NH2 < CH3NHCH3 < CH3CH2NH2 D. NH3 < CH3CH2NH2 < CH3NHCH3< C6H5NH2 Câu 49: Cho các ion: Na+, Mg2+, Cl-, F-, O2-. Th t t ng d n bán kính c a các ion là A. Mg2+, Na+, F-, O2-, Cl- B. Cl-, Mg2+, Na+, F-, O2- 2- - + 2+ - C. O , F , Na , Mg , Cl D. Na+, Mg2+, F-, O2-, Cl- Câu 50: Ph n ng nào sau ây không úng ? A. C6H5NO2 + 3Fe + 7HCl → C6H5NH3Cl + 3FeCl2 + 2H2O B. 3CH3NH2 + 3H2O + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl C. C6H5NH2 + 2Br2 → 3,5-Br2-C6H3NH2 + 2HBr D. 2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 ----------------------------------------------- ----------- H T ---------- Trang 4/4 - Mã thi 452
Đồng bộ tài khoản