intTypePromotion=3

Đề thi thực hành Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề TH1)

Chia sẻ: Chien Chien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
55
lượt xem
7
download

Đề thi thực hành Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề TH1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thực hành Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề TH1), đề thi bao gồm các kỹ năng về nghề Lập trình máy tính. Nội dung đề thi gồm 2 phần với thời gian làm bài trong vòng 6 giờ. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thực hành Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề TH1)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3(2009 – 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: LTMT - TH01 Thời gian: 06 giờ NỘI DUNG ĐỀ THI TT Tên Modul Điểm Module 1 Tạo cơ sở dữ liệu 10 Module 2: kết nối cơ sở dữ liệu 20 Module 3: Form chính 15 Module 4: Form chi tiết giáo viên 25 Tổng: 70 Ghi chú: Phần tự chọn 30 điểm do các trường biên soạn. Trang 1/ 7
  2. A. MÔ TẢ KỸ THUẬT CỦA ĐỀ THI Đề thi bao gồm các kỹ năng về nghề lập trình máy tính. Đề thi chia làm …… câu và được bố trí nội dung như sau: - Chuyên viên thuộc phòng đào tạo trường cần một chương trình đơn giản để quản lý giáo viên. Trường hiện có nhiều cơ sở đào tạo, mỗi cơ sở có nhiều đơn vị đào tạo. Mỗi đơn vị đào tạo gồm nhiều giáo viên. - Toàn bộ bài thi lưu tại: D:\TN_DESO_HOTEN_SBD - SỬ DỤNG SQL 2000 TRỞ LÊN TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI TÊN LÀ SBD Module 1: (10 Điểm) 1. Tạo cơ sở dữ liệu gồm 3 table: COSO(macoso,tencoso) DONVI(madonvi,tendonvi,macoso) GV(magv, hoten, sdt, ghichu, madonvi). Thí sinh tự chọn loại dữ liệu thích hợp. 2. Tạo Diagram, nhập mẫu cơ sở dữ liệu test: có 2 cơ sở, mỗi cơ sở có 2 đơn vị, mỗi đơn vị có 2 giáo viên với giá trị cột ghichu là NULL. Module 2: (20 Điểm) 1. Tạo form kết nối cơ sở dữ liệu như sau: 2. Khi người dùng kích chuột vào nút thoát chương trình hiện ra cửa sổ hỏi người dùng có chắc chắn muốn thoát không - Nếu người dùng chọn Yes chương trình sẽ thoát khỏi chương trình - Nếu người dùng chọn No chương trình sẽ trở lại chương trình Trang 2/ 7
  3. 3. Khi textbox tên máy hoặc tên cơ sở dữ liệu để trống chương trình sẽ hiển thị báo cho người dùng biết, người dùng chọn Ok chương trình sẽ quay lại textbox đó. 4. a. Nếu chương trình kết nối không thành công cơ sở dữ liệu thì thông báo cho người dùng biết biết “kết nối đến cơ sở dữ liệu thất bại”. b. Nếu kết nối thành công thông báo cho người dùng biết kết nối thành công và hiển thị form như câu 3. Module 3: (15 Điểm) 1. Tạo form theo cấu trúc: 2. a. Khi người dùng chọn một cơ sở thì chương trình hiển thị danh sách đơn vị đào tạo thuộc cơ sở đó (sắp xếp theo tên đơn vị), chưa đơn vị nào được chọn từ ComboBox này, và không có GV nào hiển thi trong danh b. Người dùng chọn một đơn vị để xem danh sách giáo viên (thuộc đơn vị hiện tại) hiển thị trong danh sách phía dưới (thông tin hiển thị chỉ chứa tên gv, được đánh số thứ tự). Module 4: (25 Điểm) 1. Người dùng có thể bấm phải chuột trên một GV từ danh sách để hiển thị popup menu chứa 2 menu Trang 3/ 7
  4. (xem hình). Nếu người dùng bấm phải chuột trên danh sách khi chưa chọn GV nào thì hai menu này sẽ bị mờ, không cho sử dụng. 2. a. Khi người dùng chọn menu [Xóa GV đang chọn], chương trình sẽ xuất hiện hộp thoại xác nhận. b. Nếu người dùng đồng ý, chương trình sẽ xóa GV này ra khỏi database và cập nhật danh sách Trên màn hình). c. Nếu người dùng không đồng ý trở lại chương trình. 3. a. Tạo form theo cấu trúc. b. Khi người dùng chọn menu [Hiển thị thông tin chi tiết GV] hoặc double click vào một GV trong danh sách, chương trình sẽ hiển thị form trên với thông tin giáo viên đang chọn. c. Người dùng nhấn nút quay lại để thoát khỏi form. Trang 4/ 7
  5. B. THIẾT BỊ, MÁY MÓC VÀ VẬT LIỆU CẦN THIẾT. I. PHẦN BẮT BUỘC MÁY MÓC Ghi STT Thông số THIẾT BỊ chú 1 Thiết bị Bộ máy tính Core - Dual 2.0, Ram 1G, ổ cứng 80G Máy in 2 Phần mềm Visual Studio Visual Studio 2005 trở lên Sql Server Sql Server 2000 trở lên 3 Vật tư Đĩa CD, giấy II. PHẦN TỰ CHỌN Phần mềm thực hành Ghi STT Tên phần mềm Thông số chú 1. 2. 3. 4. 5. Trang 5/ 7
  6. C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: KẾT ĐIỂM Module CÁC TIÊU CHÍ CHẤM QUẢ TỐI ĐA I. PHẦN BẮT BUỘC 70 Module 1 10 điểm A Tạo bảng cơ sở dữ liệu. 5 điểm B Tạo Diagram, nhập mẫu cơ sở dữ liệu test 5 điểm Module 2 20 điểm A Tạo form kết nối cơ sở dữ liệu 5 điểm B Khi người dùng kích chuột vào nút thoát chương trình 5 điểm hiện ra cửa sổ hỏi người dùng có chắc chắn muốn thoát không: Nếu người dùng chọn Yes sẽ thoát khỏi chương trình, nếu người dùng chọn No chương trình sẽ trở lại chương trình.. C Khi textbox tên chương trình hoặc tên cơ sở dữ liệu để 5 điểm trống chương trình sẽ hiển thị báo cho người dùng biết, người dùng chọn Ok chương trình sẽ quay lại textbox đó. D a. Nếu chương trình kết nối không thành công cơ sở dữ 3 điểm liệu thì thông báo cho người dùng biết biết “kết nối đến cơ sở dữ liệu thất bại”. E b. Nếu kết nối thành công thông báo cho người dùng 2 điểm biết kết nối thành công và hiển thị form như câu 3. Module 3 15 điểm A Tạo form 5 điểm B Khi người dùng chọn một cơ sở thì chương trình hiển 5 điểm thị danh sách đơn vị đào tạo thuộc cơ sở đó (sắp xếp theo tên đơn vị), chưa đơn vị nào được chọn từ ComboBox này, và không có GV nào hiển thi trong danh. C Người dùng chọn một đơn vị để xem danh sách giáo 5 điểm viên (thuộc đơn vị hiện tại) hiển thị trong danh sách phía dưới (thông tin hiển thị chỉ chứa tên gv, được đánh số thứ tự). Module 4 25 điểm A Người dùng có thể bấm phải chuột trên một GV từ danh 5 điểm sách để hiển thị popup menu chứa 2 menu (xem hình). Nếu người dùng bấm phải chuột trên danh sách khi chưa chọn GV nào thì hai menu này sẽ bị mờ, không cho sử dụng. B Khi người dùng chọn menu [Xóa GV đang chọn], 7 điểm Trang 6/ 7
  7. chương trình sẽ xuất hiện hộp thoại xác nhận. - Nếu người dùng đồng ý, chương trình sẽ xóa GV này ra khỏi database và cập nhật danh sách Trên màn hình). -. Nếu người dùng không đồng ý trở lại chương trình. C Tạo form 5 điểm D Khi người dùng chọn menu [Hiển thị thông tin chi tiết 5 điểm GV] hoặc double click vào một GV trong danh sách, chương trình sẽ hiển thị form trên với thông tin giáo viên đang chọn. E Người dùng nhấn nút quay lại để thoát khỏi form trước 3 điểm đó. II. PHẦN TỰ CHỌN 30 TỔNG SỐ ĐIỂM 100 Qui đổi tổng số điểm về thang điểm 10 : ………… (bằng chữ : ………………………) …………………………………………………………………………………… …………………………..Hết……………………… . ………, ngày ………. tháng ……. năm ……… DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI Trang 7/ 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản