intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi thực hành môn kinh tế lượng nâng cao

Chia sẻ: Dau Con | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

119
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thực hành môn kinh tế lượng nâng cao', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thực hành môn kinh tế lượng nâng cao

  1. ThS. Phaïm Trí Cao * Kinh teá löôïng öùng duïng – Phaàn naâng cao * Ñeà thi thöïc haønh ÑEÀ THI THÖÏC HAØNH - MOÂN KINH TEÁ LÖÔÏNG NAÂNG CAO SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM Eviews Coù 2 caâu hoûi nhoû ñeå thao taùc (2 caâu ôû 2 chöông khaùc nhau), moãi caâu 5 ñieåm. Khoâng söû duïng taøi lieäu. Sau khi boùc ñeà thi, moãi sinh vieân coù 3 phuùt chuaån bò (nhôù laïi caùc thao taùc laøm). Moãi sinh vieân coù 2 phuùt thao taùc khi thi thöïc haønh. Caûm thaáy caâu naøo deã thì laøm tröôùc, kieám 5 ñieåm daèn tuùi! Laøm xong caâu naøo phaûi ñoùng baêng (Freeze) vaø ñaët teân (Name) cho keát quaû. Duøng teân maëc ñònh do Eviews taïo ra cho nhanh Laøm khoâng ñöôïc hoaëc laøm sai yeâu caàu caâu hoûi seõ bò 0 ñieåm. Maùy tính luoân roõ raøng! CHÖÔNG 1 Caùc bieán P, Q, PF, PS, DI. Maãu töø 1 ñeán 30. 1) Moâ hình P= C1+C2.Q+C3.PS+C4.PF+U Q= C5+C6.P+C7.PF+C8.DI+V Haõy öôùc löôïng phöông trình ñònh daïng ñöôïc baèng 2SLS. 2) Moâ hình P= C1+C2.Q+C3.PS+C4.PF+C5.DI+U Q= C6+C7.P+C8.PF+C9.DI+V Haõy öôùc löôïng phöông trình ñònh daïng ñöôïc baèng 3SLS. 3) Moâ hình P= C1+C2.Q+C3.PS+C4.PF+C5.PF(-1)+U Q= C6+C7.P+C8.PF+C9.DI+V Haõy öôùc löôïng phöông trình ñònh daïng ñöôïc baèng FIML. CHÖÔNG 2 Caùc bieán Y, X. Maãu töø 1 ñeán 21. 1) Chaïy moâ hình Logit. Döï baùo vôùi X=40. 2) Chaïy moâ hình Probit. Döï baùo vôùi X=41. 3) Chaïy moâ hình Extreme Value. Döï baùo vôùi X=42. CHÖÔNG 3 Bieán Y. Maãu töø 1996:1 ñeán 1999:4. 1) Trung bình tröôït (nhaân). 2) Trung bình tröôït (coäng). 3) San muõ giaûn ñôn 1 tham soá, = 0,4 4) Holt-Winters 2 tham soá (khoâng coù yeáu toá muøa), =0,3 vaø = 0,5 5) Holt-Winters 3 tham soá (moâ hình coäng), =0,3 vaø = 0,5 vaø =0,4 6) Holt-Winters 3 tham soá (moâ hình nhaân), =0,3 vaø = 0,5 vaø =0,4 7) Veõ ñoà thò cuûa Y daïng line. 8) Census X12 (moâ hình nhaân). 9) Census X12 (moâ hình coäng). 1
  2. ThS. Phaïm Trí Cao * Kinh teá löôïng öùng duïng – Phaàn naâng cao * Ñeà thi thöïc haønh CHÖÔNG 4 Bieán GDP. Maãu töø 1970:1 ñeán 1991:4. Yt = Yt -1 + Ut (khoâng chaën, khoâng xu theá) (4.11) Yt = 1 + Yt -1 + Ut (coù chaën, khoâng xu theá) (4.12) Yt = 1 + 2t + Yt -1 + Ut (coù chaën, coù xu theá) (4.13) 1) Veõ ñoà thò cuûa GDP daïng line. 2) Veõ ñoà thò D(GDP) daïng line. 3) Veõ löôïc ñoà ACF, PACF cuûa GDP vôùi treã 12. 4) Veõ löôïc ñoà ACF, PACF cuûa D(GDP) vôùi treã 12. 5) Kieåm ñònh nghieäm ñôn vò cuûa GDP theo tieâu chuaån ADF, theo (4.11) 6) Kieåm ñònh nghieäm ñôn vò cuûa GDP theo tieâu chuaån ADF, theo (4.12) 7) Kieåm ñònh nghieäm ñôn vò cuûa GDP theo tieâu chuaån ADF, theo (4.13) 8) Kieåm ñònh nghieäm ñôn vò cuûa D(GDP) theo tieâu chuaån ADF (khoâng chaën, khoâng xu theá). 9) Kieåm ñònh nghieäm ñôn vò cuûa D(GDP) theo tieâu chuaån ADF (coù chaën, khoâng xu theá). 10) Kieåm ñònh nghieäm ñôn vò cuûa D(GDP) theo tieâu chuaån ADF (coù chaën, coù xu theá). CHÖÔNG 5 Bieán TD, TN. Maãu töø 1970:1 ñeán 1980:4. 1) Moâ hình ARIMA(2,0,3) cho TD (khoâng chaën, khoâng xu theá). Döï baùo cho TD töø 1981:1 ñeán 1981:4. 2) Moâ hình ARIMA(2,0,3) cho TD (coù chaën, khoâng xu theá). Döï baùo cho TD töø 1981:1 ñeán 1981:4. 3) Moâ hình ARIMA(2,0,3) cho TD (coù chaën, coù xu theá). Döï baùo cho TD töø 1981:1 ñeán 1981:4. 4) Moâ hình ARIMA(2,1,1) cho TD (khoâng chaën, khoâng xu theá). Döï baùo cho TD töø 1981:1 ñeán 1981:4. 5) Moâ hình ARIMA(2,1,1) cho TD (coù chaën, khoâng xu theá). Döï baùo cho TD töø 1981:1 ñeán 1981:4. 6) Moâ hình ARIMA(2,1,1) cho TD (coù chaën, coù xu theá). Döï baùo cho TD töø 1981:1 ñeán 1981:4. 7) Öôùc löôïng moâ hình VAR cho 2 bieán, vôùi treã laø 1-3, 5. Caùc anh/chò töï quyeát ñònh ñieåm thi thöïc haønh cuûa mình! Khoâng coù thôøi gian cho nhöõng ngöôøi bò 0 ñieåm thi laïi. 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2