intTypePromotion=1

Đề thi tuyển sinh THPT môn vật lý Nha Trang - Khánh Hào

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
181
lượt xem
60
download

Đề thi tuyển sinh THPT môn vật lý Nha Trang - Khánh Hào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh thpt môn vật lý nha trang - khánh hào', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh THPT môn vật lý Nha Trang - Khánh Hào

  1. SÔÛ GIAÙO DUÏC - ÑAØO TAÏO KH THI TUYEÅN VAØO LÔÙP 1 0 CHUYEÂN VAÄT LYÙ Naêm hoïc 2 00 2-2 003 SBD........../P.... M oân thi : VAÄT LYÙ ÑEÀ THI CHÍNH T HÖÙC . Thôøi gian : 150 ph uùt (k ho âng ke å giao ñe à) Baøi 1) (2,00 ñ) Co ù moät so á ñie än trôû g ioán g nhau, mo ãi ñ ieän trôû laø Ro = 4 W . Tìm soá ñieän trôû ít nh aát vaø caùch maéc ñeå ñie än trô û tö ôn g ñöông cuûa ch uùn g laø R = 6,4 W . Baøi 2) (2,25 ñ) M oät d aây daãn ño àng ch aát tieát die än ñ eàu , coù ñ ieän AUB trôû R = 100 W . Noái chu ng h ai ñaàu d aây laïi taïi mo ät ñie åm M. M oät con chaïy C di ch uy eån treân O C d aây . M no ái ñe án A qua moät ampe keá, con chaïy M C no ái ñe án B. (hìn h 1) Giö õa A vaø B ñaët moät hie äu ñ ieän theá k ho âng ñ oåi U = 6 V. (h ình 1) P a) Goïi x laø ñ ieän trô û ño aïn (MOC) vaø y laø ñie än trôû ñ oaïn (M PC) . Tính theo x v aø y soá ch æ bôûi ampe ke á. AÙp du ïng soá : x = 60 W , tính soá chæ cu ûa ampe ke á lu ùc n aøy . b ) Di chuye ån co n chaïy C treân daây (M OCPM) nhaän thaáy coù mo ät lu ùc ampe ke á ch æ cöôøng ñ oä doøng ñ ieän nhoû n haát. Tìm g iaù trò cuûa x , y vaø soá chæ bô ûi amp e k eá luùc ño ù. Ampe k eá v aø d aây no ái coù ñ ieän trô û nh oû kho âng ñaùng ke å. Baøi 3) (3,0 0 ñ) Ch o maïch ñieän nhö h ình v eõ 2 ; tro ng ño ù U = 36 V r luoân khoân g ñoåi , r = 1,5 W , ñieän trôû toaøn p haàn +U - cu ûa b ieán trôû R = 1 0 W . Ñeøn Ñ1 coù ñ ieän Ñ2 ARB trôû R1 = 6 W , ñ eøn Ñ2 co ù ñieän trôû R2 = 1 ,5 W , N h ai ñe øn coù hie äu ñ ieän theá ñ ònh möùc kh aù lôùn. C Xaùc ñòn h v ò trí cu ûa co n chaïy C treân b ieán trôû ñeå : a) Co âng su aát tieâu th uï tre ân ñeøn Ñ1 laø 6 W. Ñ1 (h ình 2 ) b ) Co âng su aát tieâu thuï tre ân ñeøn Ñ2 laø 6 W. c) Co âng suaát tie âu th uï treân ñe øn Ñ2 laø nhoû nh aát. Tính coâng suaát ñoù. Xe m ñie än trô û cuûa caùc ñe øn k ho âng phuï th uo äc nhieät ñoä. Baøi 4) (2,75 ñ) Nh öõng tia saùng xu aát phaùt tö ø A xuyeân q ua moät thaáu k ính h oäi tu ï L co ù tieâu ñ ieåm L F vaø F’ , phaûn chie áu treân göông p haúng M A (2 ) thaún g go ùc vôùi truïc chín h cu ûa th aáu F’ F M k ính , ro ài trô û laïi xuye ân q ua L (hìn h 3 ). O B a) Ch öùng to û raèn g, vô ùi baát cöù v ò trí naøo (1 ) cu ûa g öô ng M tia saùng (1) ñ i q ua F cu õng trôû veà p hö ôn g cuõ theo chieàu ng öô ïc laïi. b ) Tìm v ò trí cu ûa göông M ñeå ch o tia (h ình 3 ) saùng (2) song song v ôùi truïc chín h trôû laïi ñ oái xöùng vôùi (2) qua tru ïc ch ính . Ve õ aûn h A’B’ cuûa AB cho b ôûi heä thoáng (L, M, L) ö ùng vô ùi trö ôøng hôïp naøy. 1
  2. c) Gö ông p haúng baây g iôø ñö ôïc ñaët ôû vò trí M’ caùch th aáu kín h L moät kho aûng OM ’ = 2 f (f laø tieâu cö ï cuûa L) v aø vaät AB ñ öô ïc ñ aët caùch L mo ät khoaûng OB = 2 f. Ve õ aûn h A’B’ cuûa AB cho b ôûi heä thoáng (L, M, L) ö ùng vô ùi trö ôøng hôïp naøy. ----------------------------- HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM M OÂN VAÄT LYÙ VAØO LÔÙP 10 CHUYEÂN TRÖÔØNG LEÂ QUÍ ÑOÂN Naêm h oïc 2002-2003 Baøi 1: ( 2,00 ñi eåm) Kh i maéc n oái tieáp ñie än trô û tö ôn g ñöông lô ùn hôn baát k yø ñ ieän trôû naøo söû duïn g. Kh i maéc son g song ñieän trôû töông ñöông n ho û hôn b aát ky ø ñie än trôû n aøo söû d uïng. = => mu oán ñie än trô û söû duïn g ít nhaát, th ì : - Ne áu maéc noái tieáp th ì chæ caàn h ai ño aïn maïch maø mo ät ño aïn laø Ro. - Ne áu maéc song song thì ch æ caàn hai n haùnh maø moät nh aùnh laø Ro. (0 ,25 ñ) T a co ù : R = 6 , 4 W > R o = 4 W , v aäy ño aïn maïch p haûi maéc coù d aïn g : Ro n oái tieáp vô ùi R1 A R0 C R1 B (0,25 ñ) Suy ra R1 = R – Ro = 6 ,4 – 4 = 2,4 W Nh aän thaáy R1 < Ro vaäy R1 coù caáu taïo go àm h ai nhaùn h song son g nhö sau : Ro C B (0,25 ñ) R2 R0 R    R 4  2 2 = =>  ==>  = R    = 2 4  ,  1 R    + R    4 +  R    0 2 2 Hay 4 R2 = 9,6 + 2,4 R2 ==> 1,6R2 = 9,6 ==> R2 = 6 W (0 ,25 ñ) Ta laïi coù : R2 > R0 v aäy R2 laïi caáu taïo bôûi R0 no ái tie áp R3 nhö sau : R2 : R0 R3 Suy ra : R3 = R2 – R0 = 6 – 4 = 2 W (0 ,25 ñ ) R Nh aän thaáy : R3 =  0  == > R3 g oàm hai ñ ieän trô û R0 maéc song song . (0,25 ñ) 2  Toùm laïi, ño aïn maïch co ù ñie än trôû töông ñ öô ng R = 6,4 W goàm 5 ñie än trôû R0 maéc nhö sau : R0 A B R0 R0 (0 ,50 ñ ) R0 R0 Baøi 2 : ( 2,25 ñieåm ) a) 1 ,25 ñieåm 2
  3. x. y  Ñie än trôû töông ñ öô ng cuûa ño aïn maïch M C : Rtñ =  (0 ,25 ñ ) x +  y  U  U  Ampe k eá chæ : I =  (0,2 5 ñ) = xy  R d t x  + y  6( x + y )  Theá soá : I =  (0 ,25 ñ ) x.     y Vô ùi x + y = 1 00 W == > y = 100 – x  1 600  6.  00  I =  =  x(100 - x    x(100 - x      )   ) 600 AÙp du ïng soá : vô ùi x = 6 0 W ==> I =  (0 ,50 ñ ) = 0 25 A  ,  60 100 - 60    (  ) b ) 1,00 ñieåm 6( x + y    600  ) I =  = x y  x y  .  .  maø x + y = 1 00 khoân g ñoåi, vaäy tích x .y lôùn nh aát kh i x = y . R 100  = => I nhoû n haát kh i x = y = (0,75 ñ) =  = 50  W 2  2  600 I =  (0 ,25 ñ) = 0 24 A  ,  50 50  .  Baøi 3 : ( 3,00 ñieåm) a) 1 ,00 ñieåm Ñe å co âng suaát tie âu thu ï treân ñe øn Ñ1 laø 6 W thì h ieäu ñieän the á UNC =  P1 R    =  6.6  = 6  V   1 Hie äu ñ ieän theá ñ où phu ï thuoäc v ò trí co n ch aïy C. Go ïi x laø ñ ie än trô û ph aàn AC cuûa bie án trôû, ta coù : ( R +  x  .R   (1 5 + x    ) 1 )6  9 + 6 x    ,  RNC =  2 (0 ,25 ñ ) = = R   + R    + x  6 + 1 5 + x  7 5 + x  ,  ,  1 2 x 9 + 6  Ñie än trôû to aøn maïch : Rtm = RNC + RCB + r =  + (10 - x ) + 1,5 7,   + x   5 95   5 + 10  - x 2 x ,2 =  (0,25 ñ) 7 5 + x  ,  U 9 + 6 x  36  Hie äu ñ ieän theá ô û hai ñ aàu ñe øn Ñ1 baèn g UNC =  R  =  .  NC  2 R m  95 25 + 10 x - x  7 5 + x  ,  ,  t 7 5 + x  ,  36(9 + 6 x)     UNC =  = 6  95,  5 + 10  - x 2 x   2 x2 + 26 x –41 ,25 = 0 ==> (0 ,25 ñ )  2  2  D' = 13  + 41,  5 = 210,  5 = 14,     2  2  5 ì- 13 + 14,   = 1,  W  5  5  x =  í î- 13 - 14,   = -27,   W (lo aïi)  5  5 Vaäy RAC = 1 ,5 W (0,25 ñ) 3
  4. b ) 1,00 ñ ieåm Ñe å co âng suaát tie âu thu ï ñe øn Ñ2 laø 6 W th ì UNA =  P2 R    =  6.1 5  = 3  V (0,25 ñ)   ,  2 U NC 36  9 + 6 x  .1 5  (  )   ,  M aø UN A =  R  .  2  = (95   5 + 10 x - x 2 )(1 5 + x    R    + x    ,2   ,  ) 2 324  UNA =  (*) 95,  5 + 10  - x 2  x  2 ==> 108 = 95,25 +10x-x 2. =3 h ay : x2 – 10 x + 12 ,75 = 0 (0 ,50 ñ ) Giaûi ra :  D' = 25 - 12,  5  = 12 ,2 5 = 3,5 2  7 ì5 + 3,   = 8,  W  5  5  x= í î5 - 3,   = 1,  W  5  5  Vaäy v ò trí con ch aïy C sao cho RAC = 1,5 W hoaëc RAC = 8,5 W th ì co ân g suaát tieâu thuï cuûa ñ eøn Ñ2 laø 6 W. (0,25 ñ ) c) 1 ,00 ñ ieåm Ñe å co âng suaát tie âu thu ï cu ûa ñeøn Ñ2 cöïc tie åu thì maãu soá cu ûa UNA trong bie åu thöùc (* ) ph aûi lôùn nh aát. Xe ùt löôïng b ieán th ieân 10x-x 2 = x(10-x) ³ 0 v ì 0  £  x £ 10 do ñoù löôïng naøy phaûi lô ùn nhaát. To ång cu ûa x v aø (1 0-x ) baèng 10, kho âng ño åi. = => tích x (10-x) lôùn nh aát khi x = 10-x == >2x = 10 ==> x = 5 Vaäy k hi co n ch aïy ôû ch ính giö õa bie án trô û th ì coân g suaát tieâu thuï cuûa Ñ2 laø cöïc tie åu. (0,50 ñ ) 324 324  Kh i ñoù : UANmin =  (0,25 ñ) » 2,  944 » 2,  0V  =  6  7   95,  5 + 50 - 25  120,  5   2  2 2  U NA min 2,  0    7,  9   7 2  2 Co âng suaát : P2min =  (0 ,25 ñ ) = 4,  6 W  = =  8 R    1,     5 1,     5 2 Baøi 4 : ( 2,75 ñieåm) a) 0 ,50 ñieåm Tia saùng (1) qua F , sau khi qu a thaáu k ính L se õ son g song vô ùi truïc chính, n hö theá se õ thaúng go ùc vô ùi gö ôn g phaúng M (goùc tô ùi i = 0 o) . Theo ñònh luaät p haûn x aï tia saùng seõ trôû laïi th eo phöông cuõ n hö ng ng öô ïc ch ieàu . (0,50 ñ) b ) 1,00 ñ ieåm Tia saùng (2) song song v ôùi truïc chính , sau khi x uy eân qu a thaáu k ính seõ ñi qua F’. Tia saùng naøy k hi gaëp göông phaún g M seõ phaûn chieáu laïi ño ái xöùng v ôùi noù q ua ñ öô øng ph aùp tuy eán ôû ñ ieåm tô ùi. M uo án cho tia saùn g trôû laïi ñoái xöùng vôùi (2) qua tru ïc ch ính th ì ñöôøng phaùp tuy eán aáy ph aûi truøng vôùi tru ïc ch ính . Vaäy tia saùng gaëp göông phaún g M ô û F’ , ng hóa laø göông phaúng M ñaët ôû F’. (0 ,50 ñ ) L M A (0 ,50 ñ) B’ O 4 F F’ B
  5. c) 1 ,25 ñ ieåm Vaät AB ñ aët caùch thaáu kín h L mo ät k ho aûng 2 f , cho aûnh A1B1 lô ùn b aèn g AB caùch th aáu kính mo ät kh oaûng 2f. (kho âng caàn ch öùn g minh ) (0 ,25 ñ) L M A (v aø A’) I F B 1( v a ø B 2) O F’ (0 ,50 ñ) B (vaø B’) A1 (vaø A2) H Gö ông p haúng ñaët caùch thaáu k ính L mo ät khoaûng 2 f , se õ nh aän aûnh A1B1 ngay treân maët p haûn chieáu. A1B1 trôû th aøn h v aät ño ái vô ùi g öô ng cho qua göông aûnh A2B2 truøng vôùi chính no ù. (0,25 ñ ) Theo chie àu phaûn ch ieáu , A2B2 trôû th aøn h v aät thaät ñ oái v ôùi thaáu k ính L v aø aûnh cuo ái cuøng A’B’ tru øng vô ùi AB. (0 ,25 ñ ) G h i ch u ù : * Mo ïi caùch giaûi khaùc neáu ñu ùng vaãn cho ñ ieåm to ái ñ a. * Ñie åm to aøn b aøi kho âng laøm tro øn so á. -------- 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản