Đề thi violympic toán lớp 9 vòng 18

Chia sẻ: Le Van Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

8
1.589
lượt xem
389
download

Đề thi violympic toán lớp 9 vòng 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn đang chuẩn bị cho kì thi Violympic Toán sắp tới, bạn lo lắng không biết đề thi sẽ như thế nào và bạn có thể đạt được bao nhiêu điểm cho kì thi này. Hãy thử sức mình qua đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 18 nhé, để thêm tự tin cho chính bản thân mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi violympic toán lớp 9 vòng 18

  1. Câu 1: Câu 3: Phương trình có tổng các Phương trình có hai nghiệm là nghiệm và khi = Câu 2: Câu 4: Số nghiệm của phương trình là Phương trình có tích các Câu 3: nghiệm là Câu 5: Phương trình có tích các Cho phương trình có bốn nghiệm là nghiệm là . Khi đó: = Câu 4: Câu 6: Cho phương trình: Phương trình có tập (tham nghiệm là số ). Để tập nghiệm của phương trình chỉ có Câu 5: 1 phần tử thì tập giá trị của là {} Cho phương trình: Câu 7: Tổng các nghiệm của phương trình (tham số ). Để tập nghiệm của phương trình chỉ có 1 phần tử thì tập giá trị của là {} là Câu 6: Câu 8: Cho (O) và (I) lần lượt là đường tròn ngoại tiếp Tập các giá trị của để hai phương trình: và nội tiếp một tam giác đều. Nếu và lần và có nghiệm chung là {} Câu 9: lượt là diện tích hình tròn (O) và (I) thì tỉ số bằng Câu 7: Cho hàm số . Giá trị nhỏ nhất Cho phương trình . Gọi của hàm số là S là tập hợp các giá trị của để phương trình Câu 10: có nghiệm kép. Khi đó tổng lập phương các Một máy bơm muốn bơm đầy nước vào bể phần tử của S là trong một thời gian quy định thì mỗi giờ phải Câu 8: bơm . Sau khi bơm được bể, người công Cho hàm số . Giá trị nhỏ nhất nhân vận hành máy cho máy hoạt động với công của hàm số là suất 15 . Do vậy, so với quy định, bể Câu 9: được bơm đầy trước 48 phút. Thời gian theo Tam giác vuông có diện tích bằng và quy định để bơm đầy bể là phút. tổng hai cạnh góc vuông bằng thì cạnh huyền bằng . Câu 1: Câu 10: Tập các giá trị của để hai phương trình: Phương trình có tập và có nghiệm là nghiệm chung là {} Câu 2: Nghiệm lớn của phương trình Câu 1: Số nghiệm của phương trình là là Câu 2: Câu 3: Nghiệm lớn của phương trình Phương trình có tổng các nghiệm là là
  2. Câu 4: Câu 6: Cho (O) và (I) lần lượt là đường tròn ngoại tiếp Phương trình có hai và nội tiếp một tam giác đều. Nếu và lần nghiệm và khi = Câu 5: lượt là diện tích hình tròn (O) và (I) thì tỉ số Cho phương trình . Gọi bằng S là tập hợp các giá trị của để phương trình Câu 7: có nghiệm kép. Khi đó tổng lập phương các Một tập đoàn đánh cá dự định trung bình mỗi phần tử của S là tuần bắt được 20 tấn cá. Nhưng trong thực tế Câu 6: họ đã vượt mức kế hoạch 6 tấn một tuần nên Tổng các nghiệm của phương trình chẳng những đã hoàn thành sớm một tuần mà còn vượt mức 10 tấn cá nữa. Thời gian dự định là thực kế hoạch là ngày. Câu 7: Câu 8: Cho phương trình có bốn Cho đa thức: nghiệm là . Khi đó: = . Câu 8: Biết đa thức chia hết cho và . Khi Tập các giá trị của để hai phương trình: đó = và có Câu 9: nghiệm chung là {} Tam giác vuông có diện tích bằng và Câu 9: tổng hai cạnh góc vuông bằng thì cạnh Nếu phương trình huyền bằng . có hai nghiệm Câu 10: phân biệt thì giá trị nguyên lớn nhất của là Nếu phương trình Câu 10: có hai Một máy bơm muốn bơm đầy nước vào bể nghiệm thỏa mãn thì = trong một thời gian quy định thì mỗi giờ phải Câu 1: bơm . Sau khi bơm được bể, người công nhân vận hành máy cho máy hoạt động với công Phương trình có tập suất 15 . Do vậy, so với quy định, bể nghiệm là được bơm đầy trước 48 phút. Thời gian theo Câu 2: quy định để bơm đầy bể là phút. Tập các giá trị của để phương trình có nghiệm kép là {} Câu 1: Nghiệm lớn của phương trình (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";") Câu 3: là hai nghiệm của phương trình Cho là Câu 2: và . Khi đó là hai nghiệm của phương trình Cho Câu 4: và . Khi đó Số nghiệm của phương trình Câu 3: là Câu 5: Phương trình có hai Cho phương trình: nghiệm và khi = (tham Câu 4: số ). Để tập nghiệm của phương trình chỉ có Số nghiệm của phương trình 1 phần tử thì tập giá trị của là {} là Câu 6: Câu 5: Tổng các nghiệm của phương trình Cho phương trình: (tham là số ). Để tập nghiệm của phương trình chỉ có 1 phần tử thì tập giá trị của là {}
  3. Câu 7: Câu 9: Một tập đoàn đánh cá dự định trung bình mỗi Nếu phương trình tuần bắt được 20 tấn cá. Nhưng trong thực tế có hai họ đã vượt mức kế hoạch 6 tấn một tuần nên nghiệm thỏa mãn thì = chẳng những đã hoàn thành sớm một tuần mà Câu 10: còn vượt mức 10 tấn cá nữa. Thời gian dự định Một máy bơm muốn bơm đầy nước vào bể thực kế hoạch là ngày. trong một thời gian quy định thì mỗi giờ phải Câu 8: bơm . Sau khi bơm được bể, người công Cho hàm số . Giá trị nhỏ nhất nhân vận hành máy cho máy hoạt động với công của hàm số là suất 15 . Do vậy, so với quy định, bể Câu 9: được bơm đầy trước 48 phút. Thời gian theo Cho đa thức: quy định để bơm đầy bể là phút. . Biết đa thức chia hết cho và . Khi đó = Câu 10: Nếu phương trình có hai nghiệm thỏa mãn thì = Câu 1: Phương trình có tập nghiệm là Câu 2: Số nghiệm của phương trình là Câu 3: Phương trình có hai nghiệm và khi = Câu 4: là hai nghiệm của phương trình Cho và . Khi đó Câu 5: Cho phương trình có bốn nghiệm là . Khi đó: = Câu 6: Cho phương trình: (tham số ). Để tập nghiệm của phương trình chỉ có 1 phần tử thì tập giá trị của là {} Câu 7: Cho (O) và (I) lần lượt là đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp một tam giác đều. Nếu và lần lượt là diện tích hình tròn (O) và (I) thì tỉ số bằng Câu 8: Tam giác vuông có diện tích bằng và tổng hai cạnh góc vuông bằng thì cạnh huyền bằng .
Đồng bộ tài khoản