intTypePromotion=1

Đề tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 26 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án)

Chia sẻ: Nguyen Hong Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
61
lượt xem
5
download

Đề tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 26 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 26 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án) gồm các câu hỏi tự luận (có đáp án) với giúp cho các bạn sinh viên cao đẳng nghề Điện có thêm tư liệu tham khảo phục vụ cho ôn tập thi tốt nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 26 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 – 2011) NGHỀ:: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Đề thi số: ĐCN - LT 26 Hình thức thi: (Viết) Thời gian: 150 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (2 điểm) Vẽ sơ đồ và giải thích nguyên lý làm việc mạch mở máy / của động cơ KĐB 3 pha quay 1chiều dùng rơ le thời gian Câu 2: (1,5 điểm) Động cơ điện không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc có các số liệu sau: Pđm = 15kW; / - 380V/220V; f = 50Hz; 2p = 6; Các tổn hao: tổn hao đồng ở dây quấn stato Pđ1 = 900W, tổn hao đồng ở dây quấn roto Pđ2 = 800W, tổn hao sắt từ Pst = 500W, tổn hao cơ và phụ Pcf = 300W. Điện áp lưới Ud = 380V; f = 50Hz. Tính công suất điện từ Pđt, mômen điện từ Mđt, hệ số trượt s và tốc độ quay của động cơ n. Câu 3: (1 điểm) Nêu nhiệm vụ của dây trung tính trong mạng điện 3 pha 4 dây, trong mạng điện 3 pha 4 dây trung tính không trực tiếp nối đất, ta phải dùng biện pháp an toàn nào để bảo vệ cho người và thiết bị? Câu 4: (2,5 điểm) Vẽ sơ đồ trải bộ dây quấn Stato động cơ không đồng bộ 3 pha có : - z = 24 - 2p = 4 - m=3 - a=1 Câu 5: (3 điểm) (Câu tự chọn, do các trường biên soạn - Thời gian: 45 phút) ………, ngày ………. tháng ……. năm ……… DUYỆT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TRƯỞNG BAN ĐỀ THI 1/1
  2. CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 -2011) NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi số: DA ĐCN – LT 26 Câu 1: ( 2 điểm) Vẽ sơ đồ và thuyết minh m¹ch mở máy Y/∆ động cơ KĐB 3 pha quay một chiều, điều khiển theo nguyên tắc thời gian. S¬ ®å : 3 CD D M 4 3 5 2 1 ®g CC Đg RTh RN Đg RTh 7 K 9 rn k 5 RTh 11 KY 13 ky ®kb k M¹CH Më M¸Y Y -  §KB 3 PHA ROTO LåNG SãC ky Nguyªn lý: - CÊp nguån cho m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn. - Ên nót më m¸y M(3,5) cuén d©y §g(5,4) vµ KY (13,4) cã ®iÖn ®ång thêi, lµm cho c¸c tiÕp ®iÓm §g vµ KY ë m¹ch ®éng lùc ®ãng l¹i, ®éng c¬ b¾t ®Çu më m¸y ë tr¹ng th¸i ®Êu Y. - Khi ®ã RTh còng ®­îc cÊp nguån vµ b¾t ®Çu tÝnh thêi gian duy tr× cho c¸c tiÕp ®iÓm cña nã. HÕt thêi gian duy tr×, tiÕp ®iÓm RTh(5,11) më ra cuén ®©y KY bÞ c¾t; ®ång thêi tiÕp ®iÓm RTh(7,9) ®ãng l¹i cÊp nguån cho cuén d©y K. 1/3
  3. C¸c tiÕp ®iÓm K ®éng lùc ®ãng l¹i ®éng c¬ chuyÓn sang lµm viÖc ë tr¹ng th¸i ®Êu , kÕt thóc qu¸ tr×nh më m¸y. - Dõng m¸y th× Ên nót D(3,5).  B¶o vÖ vµ liªn ®éng - M¹ch ®­îc b¶o vÖ ng¾n m¹ch vµ qu¸ t¶i. - Liªn ®éng ®iÖn khãa chÐo: KY(7,9) vµ K(11,13). Câu 2: (1,5 điểm) - Công suất điện từ của động cơ: (0,25 điểm) Pđt = P2 + Pđ2 + Pcf = 15000 + 800 + 300 = 16100(W) - Mômen điện từ: Pđt P M đt   9,55. đt (0,25 điểm) 1 n1 16100 M đt  9,55.  153,75( Nm ) (0,25 điểm) 1000 60 f 60  50 Trong đó: n1    1000(vg / ph) (0,25 điểm) p 3 - Tốc độ quay của động cơ: Pđ 2 800 Vì s    0, 05 (0,25 điểm) Pđt 16100 Nên: n  n1 (1  s )  1000(1  0,05)  950(vg / ph) . (0,25 điểm) Câu 3: (1 điểm) Dây trung tính trong mạng điện 3pha 4 dây có nhiệm vụ (0,25 điểm) - Cân bằng điện áp trên các pha - Cung cấp hai cấp điện áp, điện áp dây và điện áp pha. (0,25 điểm) Mạng điện 3 pha 4 dây trung tính không trực tiếp nối đất, để bảo vệ cho người và thiết bị ta phải dùng biện pháp nối vỏ thiết bị với hệ thống nối đất. (0,25 điểm) - Điện trở của hệ thống nối đất Rnđ < 4. (0,25 điểm) Câu 4: (2,5 điểm) 2/3
  4. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 IA IB IC A B C Z X Y S¥ §å TR¶I Bé D¢Y STATO §éng C¬ Z= 24; 2p = 4, m = 3; a = 1 Câu 5: (3 điểm) - Câu tự chọn, do các trường biên soạn ngày ………. tháng ……. năm ……… DUYỆT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TRƯỞNG BAN ĐỀ THI 3/3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2