Địa lý - VÙNG BIỂN NƯỚC TA

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
167
lượt xem
32
download

Địa lý - VÙNG BIỂN NƯỚC TA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trình bày được một số đặc điểm tiêu biểu của vùng biển nước ta. - Chỉ được trên BĐ (lược đồ)vùng biển nước ta và có thể chỉ một số điểm du lịch, bãi biển nổi tiếng. - Biết vai trò của biển đối với khí hậu, đời sống và SX. - Ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác tài nguyên biển một cách hợp lí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý - VÙNG BIỂN NƯỚC TA

  1. Bài 5 VÙNG BI N NƯ C TA I - M C TIÊU : H c xong bài này,HS : - Trình bày ư c m t s c i m tiêu bi u c a vùng bi n nư c ta. - Ch ư c trên B (lư c )vùng bi n nư c ta và có th ch m ts i m du l ch, bãi bi n n i ti ng. - Bi t vai trò c a bi n i v i khí h u, i s ng và SX.
  2. - Ý th c ư c s c n thi t ph i b o v và khai thác tài nguyên bi n m t cách h p lí. II - DÙNG D Y H C - B n VN trong khu v c ông Nam Á ho c H1 – SGK; B a lí TN VN. - Tranh nh v nh ng nơi du l ch và bãi t m bi n (n u có). - Phi u BT – SGV/89. III - CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U 1/ Kh i ng : 2/ Ki m tra bài cũ : - 2 HS tr l i 2 câu h i 1,2 – SGK/76. - Nêu vai trò c a sông ngòi? 3/ Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH • Gi i thi u bài
  3. 1 – Vùng bi n nư c ta * Ho t ng 1 : làm vi c c l p. -HS theo dõi l ng nghe. - HS quan sát lư c – SGK. -HS tr l i. - GV ch vùng bi n nư c ta trên B (lư c ) v a nói vùng bi n nư c ta r ng và thu c bi n ông. - Bi n ông bao b c ph n t li n -HS làm phi u c a nư c ta nh ng phía nào? BT. GV k t lu n. -HS trình bày. 2– c i m c a vùng bi n nư c ta * Ho t ng 2 : làm vi c cá nhân. - Nhóm 4(3’) Bư c 1 : HS c SGK và hoàn thành PBT. Bư c 2 : HS trình bày k t qu làm - HS trình bày. vi c trư c l p. - HS tham gia G/V s a ch a và giúp HS hoàn chơi sôi n i. thi n ph n trình bày. - GV m r ng thêm như – SGV/89. - Vài HS c 3 – Vai trò c a bi n
  4. * Ho t ng 3 : Làm vi c theo nhóm Bư c 1 : HS trong nhóm c SGK, th o lu n câu h i: Nêu vai trò c a bi n i v i khí h u, i s ng và SX c a nhân dân ta? Bư c 2 : i di n các nhóm HS tr l i câu h i; HS khác b sung; GV s a ch a k t lu n. Bư c 3 : GV t ch c cho HS chơi trò chơi. - Ch n 2 i chơi có s HS b ng nhau. - Cách chơi, cách ánh giá – SGV/90. --> Bài h c SGK 4/ C ng c , d n dò : - Nêu v trí và c i m c a vùng bi n nư c ta? - V nhà h c bài và c trư c bài 6/79. Rút kinh nghi m : .........................................................................................................................................
  5. .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản