Điều chế oxi phản ứng phân hủy

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

1
893
lượt xem
42
download

Điều chế oxi phản ứng phân hủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những chất nào có thể được dùng làm nguyên liệu sản xuất oxi trong phòng thí nghiệm? Khí oxi được điều chế bằng cách dun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ phân hủy ở nhiệt độ cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều chế oxi phản ứng phân hủy

 1. KIỂM TRA BÀI CŨ Caâu 1 : - Ñònh nghóa oxit ? Ñònh nghóaOxit laø hôïp chaát cuûa hai nguyeân toá, trong ñoù coù moät nguyeân toá laø oxi. - Coù theå phaân chia oxit laøm maáy loaïi ? Cho ví duï hóa oxit ? Coù theå phaân chia oxit laøm hai loaïi : oxit axit vaø oxit bazô Oxit bazô VD : oxit axit CO2 : cacbon ñioxit Na2O : natri oxit SO3 : löu huyønh trioxit FeO : saét (II) oxit
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ Caâu 2 : Cho caùc oxit coù coâng thöùc hoaù hoïc sau : a) SO3 b) N2O5 c) CO2 d) Fe2O3 e) CuO g) CaO Nhöõng chaát naøo thuoäc loaïi oxit bazô, nhöõng chaát naøo thuoäc oxit axit ? Oxit axit : a) SO3 ; b) N2O5 ; c) CO2 Oxit bazô : d) Fe2O3 ; e) CuO ; g) CaO
 3. I. Ñieàu cheá oxi trong phoøng thí nghieäm 1. Thí nghieäm (SGK) a) Cho moät löôïng nhoû kalipemanganat KMnO4 (thuoác tím) vaøo oáng nghieäm, duøng keïp goã keïp oáng nghieäm roài ñun noùng treân ngoïn löûa ñeøn coàn. Ñöa que ñoám chaùy dôû coøn ñoû vaøo mieäng oáng nghieäm. Nhaän xeùt hieän töôïng vaø giaûi thích ? Hình 4.5 trang 92 (SGK). Chaát khí sinh ra trong oáng nghieäm laøm Löu yù hình que ñoám böøng chaùy thaønh ngoïn löûa, ñoäng chính laø khí oxi.
 4. b) Ñun noùng kaliclorat KClO3 ( chaát raén maøu traéng) trong oáng nghieäm coù khí oxi thoaùt ra theo phöông trình sau : Neáu troän theâm MnO2 (mangan (IV) oxit) vôùi KClO3 thì phaûn öùng xaûy ra nhanh hôn. MnO2 laø chaát xuùt taùc. Caâu hoûi : 1) Nhöõng chaát nhö theá naøo coù theå ñöôïc duøng laøm nguyeân lieäu saûn xuaát oxi trong phoøng thí nghieäm ? Giaûi: khí oxi ñöôïc ñieàu cheá baèng caùch ñun noùng nhöõng hôïp chaát giaøu oxi vaø deã bò phaân huyû ôû nhieät ñoä cao.
 5. 2) Nhöõng chaát naøo trong soá nhöõng chaát sau ñaây ñöôïc duøng ñeå ñieàu cheá oxi trong phoøng thí nghieäm. a) Fe3O4 b) KClO3 c) KMnO4 d) CaCO3 e) Al2O3 Giaûi: Chæ coù KClO3 vaø KMnO4 ñöôïc duøng ñieåu cheá oxi trong phoøng thí nghieäm. 3) Hình 4.6 a vaø 4.6b trang 92 SGK (Löu yù hình ñoäng) Coù theå thu khí oxi vaøo oáng nghieäm baèng maáy caùch ? Giaûi : 2 caùch a) Cho oxi ñaåy khoâng khí. b) Cho oxi ñaåy nöôùc.
 6. 2) Keát luaän : • Nguyeân lieäu : Trong phoøng thí nghieäm, khí oxi ñöôïc ñieàu cheá baèng caùch ñun noùng nhöõng hôïp chaát giaøu oxi vaø deã bò phaân huyû ôû nhieät ñoä cao nhö KMnO4 vaø KClO3 • Ñieàu cheá : t0 2KClO3 2KCl + 3O2 MnO2 : chaát xuùc taùc. • Caùch thu khí : - Cho oxi ñaåy khoâng khí. - Cho oxi ñaåy nöôùc.
 7. II. Saûn xuaát khí oxi trong coâng nghieäp : 1. Saûn xuaát khí oxi töø khoâng khí. 2. Saûn xuaát khí oxi töø nöôùc. III. Phaûn öùng phaân huyû : 1. Traû lôøi caâu hoûi (SGK). a) Haõy ñieàn vaøo choå troáng caùc coät öùng vôùi caùc phaûn öùng sau. Soá chaát Soá chaát Phaûn öùng hoaù hoïc phaûn öùng saûn phaåm t0 1 2KClO3 2KCl + 3O2 2 t0 1 3 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 t0 1 2 CaCO3 CaO + CO2
 8. b. Nhöõng phaûn öùng hoaù hoïc treân ñaây ñöôïc goïi laø phaûn öùng phaân huyû, vaäy coù theå ñònh nghóa phaûn öùng phaân huyû laø gì ? 2. Ñònh nghóa : Phaûn öùng phaân huyû laø laø phaûn öùng hoaù hoïc trong ñoù moät chaát sinh ra hai hay nhieàu chaát môùi. t0 VD : CaCO3 CaO + CO2
 9. Cuûng coá : Baøi taäp 1 (trang 94 SGK) Nhöõng chaát naøo trong soá nhöõng chaát sau ñöôïc duøng ñeå ñieàu cheá oxi trong phoøng thí nghieäm. a) Fe3O4 b) KClO3 c) KMnO4 d) CaCO3 e) khoâng khí f) H2O Giaûi : Nhöõng chaát ñöôïc duøng ñeå ñieåu cheá oxi trong phoøng thí nghieäm b) KClO3 vaø c) KMnO4
 10. Baøi taäp 4 : Tính soá mol vaø soá gam kaliclorat caàn thieát ñeå ñieàu cheá ñöôïc a) 48g khí oxi. b) 44,8 lít khí oxi ( ño ôû ñktc). t0 Giaûi : a) 2KClO3 2KCl + 3O2 2mol 3mol 1,5 mol mO 48 2 - Soá mol cuûa 48g khí oxi : O = = = 1,5 mol n MO 32 2 2 1,5 x 2 = = 1 mol - Soá mol KClO3 laø : nKClO 3 3 - Soá gam KClO3 laø: 122,5 x 1= 122,5 (g) KClO3
 11. Baøi taäp 4 : Tính soá mol vaø soá gam kaliclorat caàn thieát ñeå ñieàu cheá ñöôïc a) 48g khí oxi. b) 44,8 lít khí oxi ( ño ôû ñktc). t0 Giaûi : b) 2KClO3 2KCl + 3O2 2 mol 3 mol ? 2 mol VO 44,8 2 - Soá mol cuûa 44,8 l khí oxi (ñktc) : nO = = = 2 (mol)O2 22,4 22,4 2 2x2 4 - Soá mol KClO3 : nKClO = = (mol)KClO3 3 3 3 4 x 122,5 = 163,3 (g)KClO - Soá mol KClO3 : mKClO = 3 3 3
 12. Daên doø : - Hoïc baøi. - BTVN: 2, 3, 5, 6 trang 94 SGK. - Xem tröôùc baøi 28.
Đồng bộ tài khoản