Điều khiển ECT

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
119
lượt xem
56
download

Điều khiển ECT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ECU động cơ và ECT điều khiển bằng thời điểm chuyển số và khóa biến mô và cách điều khiển các van điện từ của bộ điều khiển thủy lực để duy trì điều khiện lái tối ưu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển ECT

 1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè tù ®éng §iÒu khiÓn ECT Kh¸i qu¸t Kh¸i qu¸t chung ECU ®éng c¬ & ECT ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm chuyÓn sè vµ kho¸ biÕn m« b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn c¸c van ®iÖn tõ cña bé ®iÒu khiÓn thuû lùc ®Ó duy tr× ®iÕu kiÖn l¸i tèi ­u víi viÖc dïng c¸c tÝn hiÖu tõ c¸c c¶m biÕn vµ c¸c c¸c c«ng t¾c l¾p trªn ®éng c¬ vµ hép sè tù ®éng. Ngoµi ra ECU cßn cã c¸c chøc n¨ng chÈn ®o¸n vµ an toµn khi mét c¶m biÕn vv...bÞ háng. Gîi ý: ECU hiÖn nay lµ mét tæ hîp hîp nhÊt cña ECU ®éng c¬ vµ ECU ECT, nh­ng tr­íc ®©y nã lµ c¸c bé t¸ch biÖt. (1/1) CÊu t¹o C¶m biÕn/C«ng t¾c C¸c c¶m biÕn/c«ng t¾c ®ãng vai trß thu thËp c¸c d¹ng d÷ liÖu ®Ó quyÕt ®Þnh c¸c th«ng sè ®iÒu khiÓn kh¸c nhau vµ biÕn ®æi chóng thµnh c¸c tÝn hiÖu ®iÖn, vµ c¸c tÝn hiÖu ®ã sÏ ®­îc truyÒn tíi ECU ®éng c¬ & ECT C¸c c¶m biÕn/c«ng t¾c gåm c¸c lo¹i sau : 1. C¶m biÕn vÞ trÝ b­ím ga/ c¶m biÕn vÞ trÝ bµn ®¹p ga. C¶m biÕn nµy ph¸t hiÖn gãc më cña b­ím ga. 2. C«ng t¾c bµn ®¹p ga Nã ph¸t hiÖn xem bµn ®¹p ga cã bÞ nhÊn xuèng hÕt møc hay kh«ng. 3. C¶m biÕn vÞ trÝ trôc khuûu Nã ph¸t hiÖn tèc ®é ®éng c¬. 4. C¶m biÕn tèc ®é hép sè · C¶m biÕn tèc ®é ®Çu vµo tua-bin Nã ph¸t hiÖn tèc ®é trôc s¬ cÊp cña hép sè tù ®éng. · C¶m biÕn tèc ®é b¸nh r¨ng trung gian Nã ph¸t hiÖn tèc ®é trôc thø cÊp cña hép sè tù ®éng. 5. C¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc Nã ph¸t hiÖn nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t. 6. C¶m biÕn tèc ®é xe Nã ph¸t hiÖn tèc ®é xe. 7. C¶m biÕn nhiÖt ®é dÇu hép sè Nã ph¸t hiÖn nhiÖt ®é ATF (DÇu hép sè tù ®éng) trong hép sè tù ®éng. (1/4) -1-
 2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè tù ®éng §iÒu khiÓn ECT 8. C«ng t¾c chÝnh O/D C«ng t¾c chÝnh O/D lµ c«ng t¾c huû O/D. Khi c«ng t¾c ®­îc t¾t “OFF”, th× kh«ng lªn sè O/D ®­îc, ngµy c¶ khi ®· ®¹t ®­îc tèc ®é ®Ó sang sè O/D. NÕu c«ng t¾c ®­îc t¾t “OFF” trong khi ®ang l¸i ë sè truyÒn t¨ng th× hép sè chuyÓn xuèng sè 3. Ngoµi ra, ®Ìn b¸o O/D OFF ®­îc bËt s¸ng trong khi c«ng t¾c chÝnh O/D ë “OFF”. Gîi ý: · C«ng t¾c chÝnh O/D ®«i khi cßn ®­îc gäi lµ c«ng t¾c O/D OFF hoÆc c«ng t¾c ®iÒu khiÓn hép sè. · Víi cÇn sè kiÓu cæng th× O/D cã thÓ ®­îc triÖt tiªu b»ng thao t¸c cÇn chuyÓn sè. Lóc nµy sÏ kh«ng cã ®Ìn b¸o O/D OFF v× ®Ìn b¸o vÞ trÝ cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó chØ vÞ trÝ cña cÇn chuyÓn sè. (2/4) 9. C«ng t¾c khëi ®éng sè trung gian C«ng t¾c khëi ®éng sè trung gian truyÒn vÞ trÝ cÇn chuyÓn sè ®Õn ECU ®éng c¬ & ECT. ECU nhËn th«ng tin vÒ vÞ trÝ mµ hép sè ®ang ho¹t ®éng tõ c¶m biÕn vÞ trÝ chuyÓn sè ®Æt trong c«ng t¾c khëi ®éng sè trung gian, sau ®ã quyÕt ®Þnh ph­¬ng thøc chuyÓn sè thÝch hîp. Gîi ý: C¸c tiÕp ®iÓm cña c«ng t¾c nµy cßn ®­îc sö dông ®Ó bËt ®Ìn b¸o vÞ trÝ cÇn sè ®Ó b¸o cho l¸i xe biÕt vÞ trÝ ®ang n»m cña cÇn sè. Ngoµi ra, ECU cßn ®iÒu khiÓn sao cho m¸y khëi ®éng chØ cã thÓ vËn hµnh khi cÇn sè ë c¸c vÞ trÝ “P” vµ “N” vµ sao cho khi cÇn sè ë vÞ trÝ “R” th× tÝn hiÖu chu«ng b¸o sè lïi xe ®­îc ph¸t ra vµ ®Ìn lïi bËt s¸ng. C¸c tÝn hiÖu chuyÓn tíi ECU tõ c«ng t¾c khëi ®éng sè trung gian thay ®æi tuú theo kiÓu xe. (3/4) -2-
 3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè tù ®éng §iÒu khiÓn ECT 10. C«ng t¾c ®Ìn phanh Khi bµn ®¹p phanh bÞ Ên xuèng th× ECU ®éng c¬ & ECT huû tr¹ng th¸i kho¸ biÕn m«. §iÒu nµy tr¸nh cho ®éng c¬ khái bÞ chÕt do kho¸ biÕn m«. 11. C«ng t¾c chän ph­¬ng thøc l¸i C«ng t¾c chän ph­¬ng thøc l¸i cho phÐp ng­êi l¸i xe chän chÕ ®é l¸i. C¸c c«ng t¾c chÕ ®é ®­îc l¾p ®Æt tuú thuéc vµo kiÓu xe vµ thÞ tr­êng. · ChÕ ®é t¶i nÆng: ChÕ ®é nµy ®Æt thêi ®iÓm chuyÓn sè vµo d·y tèc ®é cao cña ®éng c¬. · ChÕ ®é tuyÕt : ChÕ ®é nµy ®Æt tèc ®é sè 2 lµ tèc ®é chuyÓn b¸nh (xe b¾t ®Çu ch¹y). · ChÕ ®é tiÕt kiÖm: ChÕ ®é nµy lµm sím thêi ®iÓm chuyÓn sè ®Ó gi¶m tiªu hao nhiªn liÖu khi l¸i xe. · ChÕ ®é ®iÒu khiÓn tay: ChÕ ®é nµy t¹o kh¶ n¨ng gi÷ tèc ®é b»ng viÖc sö dông vÞ trÝ cÇn chuyÓn sè. (4/4) C¸c ®iÒu khiÓn chÝnh M« t¶ ECU ®éng c¬ & ECT thùc hiÖn c¸c ®iÒu khiÓn sau ®©y: · §iÒu khiÓn thêi ®iÓm chuyÓn sè · §iÒu khiÓn kho¸ biÕn m« · §iÒu khiÓn kho¸ biÕn m« linh ho¹t · C¸c ®iÒu khiÓn kh¸c Xe dïng ECT cã thÓ l¸i mét c¸ch ªm dÞu vµ thuËn tiÖn nhê c¸c ®iÒu khiÓn trªn. (1/1) -3-
 4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè tù ®éng §iÒu khiÓn ECT C¸c ®iÒu khiÓn chÝnh §iÒu khiÓn thêi ®iÓm chuyÓn sè ECU ®éng c¬ & ECT ®· lËp tr×nh vµo trong bé nhí cña nã vÒ ph­¬ng thøc chuyÓn sè tèi ­u cho mét vÞ trÝ cÇn sè vµ mçi chÕ ®é l¸i. Trªn c¬ së ph­¬ng thøc chuyÓn sè, ECU sÏ BËt hoÆc T¾t c¸c van ®iÖn tõ theo tÝn hiÖu tèc ®é xe tõ c¶m biÕn tèc ®é xe, tÝn hiÖu gãc më b­ím ga tõ c¶m biÕn vÞ trÝ b­ím ga vµ c¸c tÝn hiÖu kh¸c cña c¸c c¶m biÕn/ c«ng t¾c. Víi c¸ch nh­ vËy, ECU vËn hµnh tõng van ®iÖn tõ , më hoÆc ®ãng c¸c ®­êng dÉn dÇu vµo c¸c li hîp vµ phanh, cho phÐp hép sè chuyÓn sè lªn hoÆc xuèng. Gîi ý khi söa ch÷a: Khi xe ®ang ch¹y, b¹n cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc lµ hép sè tù ®éng cã háng hãc hay kh«ng b»ng viÖc theo dâi sù phï hîp cña c¸c ®iÓm chuyÓn sè víi s¬ ®å chuyÓn sè tù ®éng. (1/3) Quan hÖ gi÷a tèc ®é xe vµ sè cña hép sè thay ®æi theo gãc më cña bµn ®¹p ga thËm chÝ trong cïng mét sè tèc ®é cña xe. Khi l¸i, trong khi vÉn gi÷ ®é më cña bµn ®¹p ga kh«ng ®æi, tèc ®é xe t¨ng lªn vµ hép sè ®­îc chuyÓn lªn sè trªn. Khi bµn ®¹p ga ®­îc nh¶ ra ë ®iÓm A trong h×nh bªn tr¸i vµ ®é më cña bµn ®¹p ga ®¹t ®iÓm B, th× hép sè sÏ chuyÓn tõ sè 3 lªn sè O/D. Ng­îc l¹i, nÕu tiÕp tôc ®¹p ga ë ®iÓm A vµ ®é më cña bµn ®¹p ga ®¹t ®iÓm C, th× hép sè sÏ chuyÓn tõ sè 3 vÒ sè 2. Gîi ý: Khi nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t thÊp th× hép sè kh«ng chuyÓn lªn sè O/D. Tham kh¶o: Tèc ®é mµ ë ®ã hép sè chuyÓn lªn sè cao vµ tèc ®é mµ ë ®ã hép sè chuyÓn xuèng sè thÊp x¶y ra trong mét kho¶ng nhÊt ®Þnh bÊt kÓ ë sè nµo. Kho¶ng nµy ®­îc gäi lµ ®é trÔ. §é trÔ lµ mét ®Æc tÝnh ®­îc thiÕt kÕ cho mäi hép sè tù ®éng ®Ó ng¨n kh«ng cho hép sè chuyÓn sè lªn vµ xuèng qu¸ th­êng xuyªn. (2/3) -4-
 5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè tù ®éng §iÒu khiÓn ECT Sù ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm chuyÓn sè kh¸c nhau tuú theo chÕ ®é cña c«ng t¾c chän phu¬ng thøc l¸i. ECU x¸c ®Þnh ph­¬ng thóc ¸p dông vµ ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm chuyÓn sè. VÝ dô: §èi víi chÕ ®é t¨ng tèc, ®iÓm chuyÓn sè vµ ®iÓm kho¸ biÕn m« ®­îc ®Æt ë mét tèc ®é ®éng c¬ cao h¬n so víi chÕ ®é b×nh th­êng, nã cho phÐp l¸i xe thÓ thao víi tèc ®é ®éng c¬ cao h¬n. (3/3) §iÒu khiÓn kho¸ biÕn m« ECU ®éng c¬ & ECT ®· lÆp tr×nh trong bé nhí cña nã mét ph­¬ng thøc vËn hµnh li hîp kho¸ biÕn m« cho tõng chÕ ®é l¸i. Trªn c¬ së ph­¬ng thøc kho¸ biÕn m« nµy ECU sÏ BËt hoÆc T¾t van ®iÖn tõ tuú thuéc vµo c¸c tÝn hiÖu tèc ®é xe vµ c¸c tÝn hiÖu më b­ím ga. ECU sÏ bËt van ®iÖn tõ ®Ó vËn hµnh hÖ thèng kho¸ biÕn m« nÕu 3 ®iÒu kiÖn sau ®©y ®ång thêi tån t¹i 1. Xe ®ang ch¹y ë sè 2 hoÆc sè 3 hoÆc ë sè O/D (d·y ”D”). 2. Tèc ®é xe b»ng hoÆc cao h¬n tèc ®é quy ®Þnh vµ gãc më b­ím ga b»ng hoÆc lín h¬n trÞ sè quy ®Þnh. 3. ECU kh«ng nhËn ®­îc tÝn hiÖu huû hÖ thèng kho¸ biÕn m«. ECU ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm kho¸ biÕn m« nh»m gi¶m chÊn trong khi chuyÓn sè. NÕu hép sè chuyÓn sè lªn hoÆc xuèng trong khi hÖ thèng kho¸ biÕn m« ®ang ho¹t ®éng th× ECU sÏ huû t¸c ®éng cña hÖ thèng kho¸ biÕn m«. §iÒu nµy gióp cho viÖc gi¶m chÊn khi chuyÓn sè. Sau khi viÖc chuyÓn sè lªn hoÆc xuèng ®­îc hoµn tÊt th× ECU sÏ t¸i kÝch ho¹t hÖ thèng kho¸. Tuy nhiªn, ECU sÏ buéc ph¶i huû sù kho¸ biÕn m« trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1. C«ng t¾c ®Ìn phanh chuyÓn sang “ON” (trong khi phanh) 2. C¸c tiÕp ®iÓm IDL cña c¶m biÕn vÞ trÝ b­ím ga ®ãng. 3. NhiÖt ®é n­íc lµm m¸t thÊp h¬n mét nhiÖt ®é nhÊt ®Þnh. 4. Tèc ®é xe tôt xuèng kho¶ng 10 km/giê hoÆc thÊp h¬n so víi tèc ®é ®· ®Þnh trong khi hÖ thèng ®iÒu khiÓn ch¹y xe tù ®éng vÉn ®ang ho¹t ®éng. (1/1) -5-
 6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè tù ®éng §iÒu khiÓn ECT §iÒu khiÓn kho¸ biÕn m« linh ho¹t HÖ thèng li hîp kho¸ biÕn m« linh ho¹t më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña kho¸ biÕn m« b»ng c¸ch æn ®Þnh vµ gi÷ mét ®é tr­ît nhÑ cña li hîp kho¸ biÕn m« ®Ó n©ng cao møc tiÕt kiÖm nhiªn liÖu. ECU ®éng c¬ & ECT quyÕt ®Þnh ph¹m vi ho¹t ®éng cña kho¸ biÕn m« linh ho¹t tõ gãc më b­ím ga vµ tèc ®é xe, vµ sau ®ã ECU ph¸t mét tÝn hiÖu tíi van ®iÖn tõ tuyÕn tÝnh (SLU). Ngoµi ra, ECU cßn sö dông tÝn hiÖu c¶m biÕn tèc ®é ®éng c¬ vµ tèc ®é ®Çu vµo hép sè ®Ó ph¸t hiÖn sù chªnh lÖch gi÷a tèc ®é b¸nh b¬m bé biÕn m« (®éng c¬) vµ tèc ®é b¸nh tua-bin (hép sè). §iÒu nµy t¹o ra sù ®iÒu khiÓn ph¶n håi ®Ó tèi ­u ho¸ viÖc ph©n bæ truyÒn c«ng suÊt cña bé biÕn m« (truyÒn c«ng suÊt qua dÇu) vµ li hîp kho¸ biÕn m« (truyÒn c«ng suÊt c¬ häc). (1/1) C¸c ®iÒu khiÓn kh¸c 1. §iÒu khiÓn tèi ­u ¸p suÊt c¬ b¶n ECT dïng c¶m biÕn vÞ trÝ b­ím ga ®Ó ph¸t hiÖn gãc më bµn ®¹p ga (t¶i) vµ ®iÒu khiÓn ¸p suÊt c¬ b¶n. ¸p suÊt c¬ b¶n ®­îc ®iÒu khiÓn nhê mét van ®iÖn tõ tuyÕn tÝnh (SLT). Th«ng qua viÖc sö dông van ®iÖn tõ tuyÕn tÝnh (SLT), ¸p suÊt c¬ b¶n ®­îc ®iÒu khiÓn mét c¸ch tèi ­u phï hîp víi th«ng tin vÒ m«men cña ®éng c¬, còng nh­ víi c¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh bªn trong cña bé biÕn m« vµ hép sè. Theo ®ã, ¸p suÊt c¬ b¶n cã thÓ ®­îc ®iÒu khiÓn chÝnh x¸c theo c«ng suÊt cña ®éng c¬, ®iÒu kiÖn di chuyÓn vµ nhiÖt ®é cña ATF, do ®ã thùc hiÖn c¸c ®Æc tÝnh chuyÓn sè ªm vµ tèi ­u ho¸ t¶i träng lµm viÖc cña b¬m dÇu. Gîi ý: §Ó ®iÒu khiÓn ¸p suÊt c¬ b¶n mét sè kiÓu xe sö dông c¸p b­ím ga theo c¸ch gièng nh­ hép sè tù ®éng ®iÒu khiÓn thuû lùc hoµn toµn. Gîi ý khi söa ch÷a: NÕu van ®iÖn tõ (SLT) háng th× van bªn trong sÏ ®­îc cè ®Þnh ë phÝa trªn (phÝa Hi), do ®ã sÏ cã chÊn ®éng lín h¬n trong khi chuyÓn sè. (1/5) -6-
 7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè tù ®éng §iÒu khiÓn ECT 2. §iÒu khiÓn tèi ­u ¸p suÊt li hîp Van ®iÖn tõ tuyÕt tÝnh (SLT) ®­îc sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn tèi ­u ¸p suÊt li hîp. ECU gi¸m s¸t c¸c tÝn hiÖu tõ c¸c lo¹i c¶m biÕn kh¸c nhau nh­ c¶m biÕn tèc ®é ®Çu vµo tua-bin, cho phÐp van ®iÖn tõ tuyÕn tÝnh (SLT) ®iÒu khiÓn mét c¸ch s¸t sao ¸p suÊt li hîp theo c«ng suÊt ®éng c¬ vµ c¸c ®iÒu kiÖn l¸i. KÕt qu¶ lµ c¸c ®Æc tÝnh chuyÓn sè ªm ®­îc thùc hiÖn. 3. §iÒu khiÓn ¸p suÊt tõ li hîp tíi li hîp Khi hép sè tù ®éng chuyÓn sè th× ¸p suÊt thuû lùc ®­îc x¶ ra tõ mét phÇn tö vµ ®­îc sö dông cho phÇn tö kh¸c. Sù ®iÒu khiÓn ¸p suÊt tõ li hîp tíi li hîp ®­îc thiÕt kÕ ®Ó lµm cho qu¸ tr×nh nµy diÔn ra ®­îc ªm. ViÖc ®iÒu khiÓn nµy lµ: ECU ph¸t mét tÝn hiÖu tíi van ®iÖn tõ tuyÕn tÝnh (SLT) vµ ¸p suÊt thuû lùc t¸c ®éng lªn phÝa ®èi ¸p cña bé tÝch n¨ng ®­îc tèi ­u ho¸. (2/5) 4. §iÒu khiÓn m«men ®éng c¬ ViÖc ¨n khíp cña c¸c li hîp vµ phanh cña bé truyÒn b¸nh r¨ng hµnh tinh trong hép sè ®­îc ®iÒu khiÓn mét c¸ch tr¬n chu b»ng c¸ch lµm chËm thêi ®iÓm ®¸nh löa cña ®éng c¬ khi hép sè ®ang ®­îc lªn sè hoÆc xuèng sè. Khi ECU quyÕt ®Þnh thêi ®iÓm chuyÓn sè theo c¸c tÝn hiÖu tõ c¸c c¶m biÕn kh¸c nhau, nã sÏ kÝch ho¹t c¸c van ®iÖn tõ ®iÒu khiÓn chuyÓn sè ®Ó thùc hiÖn chuyÓn sè. Khi viÖc chuyÓn sè b¾t ®Çu th× ECU lµm muén thêi ®iÓm ®¸nh löa ®éng c¬ ®Ó gi¶m m«men ®éng c¬. KÕt qu¶ lµ lùc lµm ¨n khíp c¸c li hîp vµ phanh cña bé truyÒn b¸nh r¨ng hµnh tinh bÞ yÕu ®i, vµ viÖc chuyÓn sè sÏ ®­îc ªm. (3/5) -7-
 8. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè tù ®éng §iÒu khiÓn ECT 5. Chèng chói xe khi chuyÓn tõ "N" sang "D" Khi hép sè ®­îc chuyÓn tõ vÞ trÝ “N” sang vÞ trÝ “D” th× hÖ thèng chèng chói xe ng¨n kh«ng cho nã chuyÓn trùc tiÕp chuyÓn vÒ sè 1 b»ng c¸ch chuyÓn sang sè 2 hoÆc 3, sau ®ã míi lïi sè vÒ sè 1. ViÖc nµy nh»m gi¶m chÊn ®éng chuyÓn sè vµ hiÖn t­îng chói xe. Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn chèng chói xe chØ ho¹t ®éng khi tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y ®ång thêi tån t¹i. · Xe ®­îc dõng l¹i · C«ng t¾c ®Ìn phanh ë “ON” · Hép sè ®­îc chuyÓn tõ vÞ trÝ “N” sang “D” · N­íc lµm m¸t ®­îc lµm Êm lªn (4/5) 6. §iÒu khiÓn chuyÓn sè khi lªn dèc/xuèng dèc Trong mét hép sè tù ®éng th«ng th­êng khi t¨ng tèc/ gi¶m tèc trªn dèc th× viÖc chuyÓn sè diÔn ra th­êng xuyªn tuú thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn ¶nh h­ëng tíi sù l¸i xe ªm dÞu. §Ó thùc hiÖn ®iÒu khiÓn chuyÓn sè khi l¸i lªn dèc/ xuèng dèc, th× ECU ®éng c¬ & ECT sö dông c¶m biÕn vÞ trÝ b­ím ga vµ c¸c tÝn hiÖu c¶m biÕn tèc ®é ®Ó chän vÞ trÝ sè tèi ­u. Khi ECU x¸c ®Þnh leo dèc th× viÖc chuyÓn lªn sè O/D bÞ h¹n chÕ ®Ó viÖc l¸i ®­îc ªm. Ngoµi ra, khi ECU x¸c ®Þnh xuèng dèc vµ cã ho¹t ®éng cña phanh, hép sè ®­îc chuyÓn xuèng sè 3 vµ phanh b»ng ®éng c¬ ho¹t ®éng. Gîi ý: ViÖc leo dèc vµ xuèng dèc ®­îc quyÕt ®Þnh b»ng viÖc so s¸nh gia tèc thùc tÕ ®­îc tÝnh to¸n tõ tÝn hiÖu c¶m biÕn tèc ®é víi gia tèc tiªu chuÈn ®­îc l­u trong bé nhí cña ECU ABS. (5/5) -8-
 9. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè tù ®éng §iÒu khiÓn ECT Chøc n¨ng ChÈn ®o¸n 1. Kh¸i qu¸t ECU ®éng c¬ & ECT ®­îc trang bÞ mét hÖ thèng tù chÈn ®o¸n bªn trong, cho phÐp kü thuËt viªn dÔ dµng vµ nhanh chãng ph¸t hiÖn c¸c bé phËn hoÆc c¸c m¹ch bÞ trôc trÆc trong khi chÈn ®o¸n h­ háng ECT. ECU ph¸t hiÖn mét trôc trÆc sÏ tiÕn hµnh chÈn ®o¸n vµ ghi vµo bé nhí bé phËn cã h­ háng. Gîi ý: · Trong mét vµi kiÓu xe th× ®Ìn chØ thÞ “O/D OFF” sÏ nh¸y khi ECU ph¸t hiÖn mét trôc trÆc. Khi c«ng t¾c chÝnh O/D ë “OFF” th× ®Ìn chØ thÞ “O/D OFF” vÉn s¸ng c¶ trong tr­êng hîp cã trôc trÆc nh­ng nã sÏ kh«ng nh¸y. · Kh«ng cã ®Ìn chØ thÞ “O/D OFF” trong c¸c kiÓu xe ®­îc trang bÞ cÇn chuyÓn sè kiÓu cæng. Do ®ã, ®Ìn chØ thÞ ph­¬ng thøc l¸i sÏ nh¸y ®Ó c¶nh b¸o cho l¸i xe. · §Ìn b¸o h­ háng (MIL) sÏ bËt s¸ng khi mét trôc trÆc ®­îc ph¸t hiÖn trong c¶m biÕn tèc ®é, van ®iÖn tõ hoÆc trong c¸c m¹ch. (1/2) 2. Chøc n¨ng nhí · Khi mét trôc trÆc ®­îc l­u gi÷ trong hÖ thèng bé nhí cña ECU th× nã sÏ ®­îc gi÷ ë ®ã cho ®Õn khi ®­îc triÖt tiªu sau khi sù cè ®· ®­îc xö lÝ. · Khi mét trôc trÆc ®­îc ECU l­u gi÷ th× dßng ®iÖn dù phßng tõ ¾c quy sÏ gi÷ nã trong bé nhí thËm chÝ c¶ khi c«ng t¾c kho¸ ®iÖn ë vÞ trÝ “OFF”. 3. C¸c m· sè chÈn ®o¸n h­ háng C¸c m· sè chÈn ®o¸n h­ háng (DTC) ®­îc l­u gi÷ trong bé nhí. Cã thÓ ®äc ®­îc DTC b»ng c¸ch nèi m¸y chÈn ®o¸n víi DLC3 ®Ó th«ng tin trùc tiÕp víi ECU hoÆc t¹o ng¾n m¹ch gi÷a c¸c cùc TE1 (TC) vµ E1 (CG) cña DLC vµ quan s¸t ph­¬ng thøc nh¸y cña MIL. DTC cã thÓ ®­îc xo¸ b»ng c¸ch nèi m¸y chÈn ®o¸n víi DLC3 hoÆc th¸o bá mét cÇu ch× nµo ®ã trong khi kho¸ ®iÖn ë vÞ trÝ “OFF”. Muèn biÕt chi tiÕt, h·y tham kh¶o S¸ch cÈm nang söa ch÷a. (2/2) -9-
 10. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè tù ®éng §iÒu khiÓn ECT Chøc n¨ng an toµn ECU ®«ng c¬ & ECT cã chøc n¨ng an toµn khi cã sù cè cho phÐp xe tiÕp tôc ch¹y thËm chÝ c¶ khi mét trôc trÆc x¶y ra trong hÖ thèng ®iÖn trong khi ®ang l¸i xe. 1. Chøc n¨ng dù phßng cña van ®iÖn tõ Xe cã thÓ tiÕp tôc ch¹y nÕu mét hoÆc c¶ hai van ®iÖn tõ 1 vµ 2 bÞ trôc trÆc. Së dÜ nh­ vËy v× ECU ®iÒu khiÓn hép sè b»ng sö dông van ®iÖn tõ kh«ng bÞ sù cè. H¬n n÷a, nÕu c¶ hai van ®iÖn tõ trôc trÆc th× ng­êi l¸i xe vÉn cã thÓ l¸i xe b»ng c¸ch thao t¸c cÇn chuyÓn sè b»ng tay. Gîi ý: Hép sè ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng chøc n¨ng an toµn khi cã sù cè cã sù kh¸c nhau tuú theo kiÓu lo¹i xe. 2. Chøc n¨ng c¶m nhËn tèc ®é dù phßng NÕu c¶m biÕn tèc ®é b¾t ®Çu trôc trÆc th× ECU thùc hiÖn viÖc ®iÒu khiÓn viÖc chuyÓn sè b»ng viÖc sö dông tÝn hiÖu tèc ®é xe. Trong tr­êng hîp nµy viÖc ®iÒu khiÓn sÏ kh«ng ®­îc ªm nh­ ®iÒu khiÓn ë c¸c hoµn c¶nh b×nh th­êng. 3. Chøc n¨ng vËn hµnh b»ng tay NÕu hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn tö trë nªn hoµn toµn kh«ng ho¹t ®éng ®­îc v× mét lÝ do nµo ®ã, th× ECT cho phÐp chuyÓn sè mét c¸ch c¬ häc b»ng c¸ch chuyÓn vÞ trÝ cÇn chuyÓn sè. (1/1) -10-
 11. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè tù ®éng §iÒu khiÓn ECT Bµi tËp H·y sö dông c¸c bµi tËp nµy ®Ó kiÓm tra møc hiÓu biÕt cña b¹n vÒ c¸c tµi liÖu trong ch­¬ng nµy. Sau khi tr¶ lêi mçi bµi tËp, b¹n cã thÓ dïng nót tham kh¶o ®Ó kiÓm tra c¸c trang liªn quan ®Õn c©u hái vÒ c©u hái hiÖn t¹i. Khi c¸c b¹n cã c©u tr¶ lêi ®óng, h·y trë vÒ v¨n b¶n ®Ó duyÖt l¹i tµi liÖu vµ t×m c©u tr¶ lêi ®óng. Khi ®· tr¶ lêi ®óng mäi c©u hái, b¹n cã thÓ chuyÓn sang ch­¬ng tiÕp theo. -11-
 12. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – Hép sè tù ®éng §iÒu khiÓn ECT C©u hái-1 Hãy đánh dấu Đúng hoặc Sai cho các câu sau đây. Các câu trả lời No. Câu hỏi Đúng hoặc Sai đúng Có hai loại: ECU động cơ và ECU ECT được hợp nhất hoặc tách rời. 1. Đúng Sai Công tắc chọn phương thức lái gửi tín hiệu vị trí cần chuyển số tới ECU. 2. Đúng Sai Theo các tín hiệu từ các cảm biến khác nhau, ECU động cơ và ECT điều 3.khiển thời điểm chuyển số. Đúng Sai Khoá biến mô linh hoạt thực hiện truyền công suất chuyển động bằng dầu 4.và bằng cơ học xen kẽ. Đúng Sai C©u hái-2 Từ các điều khiển dưới đây, hãy chọn sự điều khiển thích hợp để làm chậm thời điểm đánh lửa động cơ và làm cho việc chuyển số được êm dịu. Điều khiển tối ưu áp suất dầu cơ bản 1. Điều khiển mômen động cơ 2. Điều khiển chống chúi xe khi chuyển từ "N" sang "D" 3. Điều khiển áp suất từ li hợp tới li hợp 4. C©u hái-3 Từ các mục từ 1 đến 4, hãy chọn sự điều khiển thích hợp khi ấn bàn đạp ga từ điểm A đến điểm có độ mở bướm ga 75% trong hình vẽ dưới đây. Xuống số 1 1. Lên số O/D 2. Xuống số 3 3. Xuống số 2 4. -12-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản