Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 8

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
134
lượt xem
55
download

Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chất lượng phục vụ được định nghĩa theo các thông số đặc trưng cho các cell phù hợp với hợp đồng lưu lượng. Nói cách khác, chất lượng dịch vụ của một kết nối được xác định thông qua các thông số của luồng cell truyền trên kết nối đó và yêu cầu của User đối với một chất lượng dịch vụ nào đó. Sau đây sẽ trình bày về các thông số chất lượng dịch vụ và các loại dịch vụ ATM. a) Các thông số chất lượng dịch vụ (QoS): Thông số dịch vụ được định nghĩa trên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 8

  1. Chương 8: Chaát löôïng dòch vuï (QoS) Chaát löôïng phuïc vuï ñöôïc ñònh nghóa theo caùc thoâng soá ñaëc tröng cho caùc cell phuø hôïp vôùi hôïp ñoàng löu löôïng. Noùi caùch khaùc, chaát löôïng dòch vuï cuûa moät keát noái ñöôïc xaùc ñònh thoâng qua caùc thoâng soá cuûa luoàng cell truyeàn treân keát noái ñoù vaø yeâu caàu cuûa User ñoái vôùi moät chaát löôïng dòch vuï naøo ñoù. Sau ñaây seõ trình baøy veà caùc thoâng soá chaát löôïng dòch vuï vaø caùc loaïi dòch vuï ATM. a) Caùc thoâng soá chaát löôïng dòch vuï (QoS): Thoâng soá dòch vuï ñöôïc ñònh nghóa treân cô sôû keát noái töø ñaáu cuoái ñeán ñaàu cuoái; ñaàu cuoái coù theå laø traïm laøm vieäc, maïng khaùch haøng, moät UNI ATM rieâng hoaëc moät UNI ATM coâng coäng. Hôn nöõa, QoS ñöôïc ñònh nghóa theo nhöõng ñieàu kieän cuûa moät trong soá caùc keát quaû ño treân caùc cell ñöôïc phaùt töø User nguoàn ñeán User ñích nhö sau: + Soá cell ñöôïc phaùt töø User nguoàn. + Soá cell ñöôïc phaùt thaønh coâng tôùi User ñích. + Soá cell bò maát khoâng tôùi ñöôïc User ñích. + Soá cell tôùi ñích nhöng bò loãi nhöng bò loãi trong Payload. + Soá cell cheøn nhaàm tôùi ñích nhöng khoâng ñöôïc göûi bôûi nguoàn. Ñieàu naøy coù theå xaûy ra do loãi khoâng phaùt hieän ñöôïc trong header cuûa teá baøo hoaëc do loãi caáu hình. Caùc thoâng soá chaát löôïng dòch vuï ñöôïc ñònh nghóa theo caùc keát quaû ño löôøng ôû treân nhö sau: + Tyû leä maát cell: baèng soá cell maát treân soá cell ñöôïc phaùt. + Tyû leä cell sai: baèng soá cell sai treân soá cell chuyeån thaønh coâng coäng vôùi soá cell sai.
  2. + Tyû leä khoái cell sai nghieâm troïng: baèng soá khoái cell sai nghieâm troïng treân toång khoái cell phaùt. Chaát löôïng dòch vuï coøn ñöôïc xaùc ñònh döïa vaøo ñoä treã truyeàn cell. Ñoä treã bao goàm nhöõng thaønh phaàn sau: + Ñoä treã do maû hoùa (T11) vaø do giaûi maû (T12). + Ñoä treã do söï phaân ñoaïn ôû lôùp AAL phía göûi (T21) vaø do söï taùi hôïp ñoaïn ôû lôùp AAL phía nhaän (T22). + Treã chuyeån cell goàm treã truyeàn daãn ôû caùc nuùt ATM trung gian (T31) vaø toång trì hoaõn do xöû lyù ôû caùc nuùt ATM (T32) do xeáp haøng, chuyeån maïch vaø ñònh tuyeán. Caùc nguoàn treã coù theå moâ taû trong caáu truùc sau: Ñaàu cuoái Nuùt ATM Nuùt ATM Ñaàu cuoái göûi A B nhaän Route Switch Queue Queue Route Switch AAL AAL Coding SAR ? X ? X SAR De-coding T11 T21 T32 T32 T22 T12 Söï trì hoaõn truyeàn cell trung bình laø trung bình cuûa thaønh phaàn ngaãu nhieân T32 vaø ñoä treã lan truyeàn coá ñònh T31. Bieán thieân ñoä treã teá baøo (CDV) coù theå tính taïi moät ñieåm treân maïng döïa vaøo khoaûng caùch danh ñònh giöõa caùc cell hoaëc töø moät loái vaøo tôùi moät loái ra. Toùm laïi, ñeå xaùc ñònh chaát löôïng cuûa moät keát noái VPC hoaëc VCC ta coù theå döïa vaøo caùc thoâng soá chaát löôïng dòch vuï nhö: ñoä trì hoaûn trung bình, bieán thieân ñoä treã cell, ñoä maát cell treân nhöõng cell coù CLP = 0, ñoä maát cell treân nhöõng cell coù CLP = 1, vaø tyû leä loãi.
  3. b) Caùc lôùp chaát löôïng dòch vuï: Ñeå taïo deã daøng cho ngöôøi duøng moät soá lôùp QoS ñaõ ñöôïc ñònh Lôùp QoS Caùc thoâng soá QoS ÖÙng duïng 0 Khoâng aán ñònh Dòch vuï toái öu, toác ñoä bit khoâng xaùc ñònh 1 AÁn ñònh Moâ phoûng kenh, toác ñoä bit xaùc ñònh 2 AÁn ñònh Video/Audio coù toác ñoä bit thay ñoåi 3 AÁn ñònh Döõ lieäu ñònh höôùng coù lieân keát 4 AÁn ñònh Döõ lieäu khoâng lieân keát nghóa. Moãi lôùp QoS coù nhöõng giaù trò rieâng bieät cuûa caùc thoâng soá ñaõ ñöôïc ñònh nghóa ôû treân vaø chuùng ñöôïc aán ñònh tröôùc bôûi maïng cho moãi keát noái VPC vaø VCC. Ñaëc taû giao tieáp ngöôøi duøng vaø maïng phieân baûn 3.0 trong dieãn ñaøn ATM ñaõ ñònh nghóa 5 lôùp chaát löôïng dòch vuï nhö baûng trang 29. Moät lôùp QoS ñöôïc ñònh nghóa bôûi ít nhaát caùc thoâng soá sau: + Tyû leä maát cell ñoái vôùi luoàng cell coù bit CLP = 0. + Tyû leä maát cell ñoái vôùi caùc luoàng cell coù bit CLP = 1. + Söï bieán ñoåi trì hoaûn cell cho toaøn boä luoàng cell coù bit CLP = 0+1. + Ñoä treã trung bình cho toaøn boä luoàng cell coù bit CLP = 0+1. Vôùi caùc luoàng coù CLP = 0 thì caùc bit CLP trong header ñöôïc ñaët laø 0 vaø caùc luoàng coù CLP = 1 ñöôïc ñaët laø 1. Luoàng CLP = 0+1 lieân quan ñeán taát caû caùc cell trong keát noái aûo. i) Lôùp QoS aán ñònh: Ñoù laø nhöõng lôùp QoS ñöôïc aán ñònh roõ bôûi moät taäp con caùc thoâng soá ñaëc tröng ATM cho keát noái VPC hoaëc VCC. Noùi caùch khaùc, ñoái vôùi moãi lôùp QoS coù moät giaù trò muïc tieâu ñöôïc aán ñònh roõ cho moãi thoâng soá thöïc hieän treân moät keát noái aûo ATM. Theo khuyeán nghò I.362 cuûa ITU-T, nhöõng nhaø cung caáp maïng neân
  4. ñònh nghóa nhöõng thoâng soá thöïc hieän ATM cho ít nhaát nhöõng loaïi dòch vuï sau: + Lôùp dòch vuï loaïi A: caùc dòch vuï moâ phoûng maïch (Circuit Emulation) vaø coù toác ñoä bit khoâng ñoåi. + lôùp dòch vuï loaïi B: video vaø audio coù toác ñoä bit thay ñoåi. + Lôùp dòch vuï loaïi C: truyeàn caùc döõ lieäu ñònh höôùng coù lieân keát. + Lôùp dòch vuï loaïi D: truyeàn caùc döõ lieäu khoâng lieân keát. Trong töông lai coù theå coù nhieàu lôùp QoS ñöôïc ñònh nghóa cho nhöõng lôùp dòch vuï treân. Hieän taïi ATM Forum ñònh nghóa caùc lôùp QoS nhö sau: + Lôùp QoS aán ñònh 1: hoå trôï cho moät QoS ñeå thoûa maõn caùc yeâu caàu hoaït ñoäng cuûa lôùp dòch vuï loaïi A. Lôùp naøy coù theå so saùnh vôùi hoaït ñoäng cuûa caùc doøng soá rieng bieät. + Lôùp QoS aán ñònh 2: hoå trôï cho moät QoS ñeå thoûa maõn caùc yeâu caàu hoaït ñoäng cuûa lôùp dòch vuï loaïi B. Lôùp naøy hoå trôï cho vieäc ñoùng goùi tín hieäu video vaø audio trong dòch vuï hoäi nghi truyeàn hình vaø caùc öùng duïng truyeàn thoâng ña phöông tieän. + Lôùp QoS aán ñònh 3: hoå trôï cho moät QoS ñeå thoûa maõn caùc yeâu caàu hoaït ñoäng cuûa lôùp dòch vuï loaïi C. Lôùp naøy coùi khuynh höôùng hoã trôï cho söï töông taùc cuûa caùc giao thöùc ñònh höôùng coù lieân keát nhö Frame Relay. + Lôùp QoS aán ñònh loaïi 4: hoå trôï cho moät QoS ñeå thoûa maõn caùc yeâu caàu hoaït ñoäng cuûa lôùp dòch vuï loaïi D. Lôùp naøy coù khuynh höôùng hoã trôï cho söï töông taùc cuûa caùc giao thöùc höôùng khoâng lieân keát nhö IP (Internet Protocol) hoaëc SMDS (Switched Mutimegabit Data Service). ii) Lôùp QoS khoâng aán ñònh: Trong lôùp naøy khoâng coù quy öôùc veà thoâng soá hoaït ñoäng cuûa maïng. Nhöõng dòch vuï duøng lôùp QoS khoâng aán ñònh coù theå coù
  5. nhöõng thoâng soá löu löôïng ñöôïc aán ñònh moät caùch khoâng roõ raøng. Moät ví duï öùng duïng cuûa lôùp QoS naøy laø söï hoå trôï cho dòch vuï “best effort”. Nhöõng keát noái cuûa dòch vuï loaïi naøy khoâng coù moät söï ñaûm baûo veà QoS vaø khoâng coù nhöõng thoâng soá löu löôïng ñöôïc aán ñònh roõ raøng töø maïng vaø nhö vaäy söï löu thoâng ñöôïc coi nhö laø coù ruûi ro. Trong tröôøng hôïp naøy, veà phía maïng chaáp nhaän söï löu thoâng naøy vaø cho pheùp noù söû duïng nhöõng taøi nguyeân chöa ñöôïc söû duïng bôûi nhöõng keát noái coù aán ñònh thoâng soá löu thoâng vaø lôùp QoS; veà phía ngöôøi duøng khoâng chæ ra baát kyø thoâng soá löu thoâng naøo vaø khoâng troâng chôø moät söï cam keát thöïc hieän naøo töø maïng. 4 Söï moâ taû löu löôïng nguoàn: Taäp hôïp caùc thoâng soá veà löu löôïng ñöôïc neâu ra trong moät hôïp ñoàng löu löôïng ñöôïc goïi laø moâ taû löu löôïng nguoàn. ATM Forum ñònh nghóa caùc thoâng soá sau: a) Toác ñoä ñænh (PCR_Peak Cell Rate): xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: 1 PCR  (cell/s) T Trong ñoù, T laø khoaûng caùch nhoû nhaát giöõa hai teá baøo lieân tieáp tính baèng giaây. T ñöïôc xaùc ñònh töø bit ñaàu tieân cuûa moät teá baøo ñeán bit ñaàu tieân cuûa teá baøo tieáp theo. T coøn ñöôïc ñònh nghóa laø thôøi gian toái thieåu giöõa hai leänh yeâu caàu chuyeån teá baøo ATM taïi moät ñieåm truy nhaäp dòch vuï lôùp vaät lyù (PHY-SAP). b) Bieán ñoäng treã (CDV_Cell Delay Variation): do coù nhieàu keát noái ñöôïc gheùp vaøo moät keânh vaät lyù taïi giao dieän UNI; hôn nöõa phaûi cheøn caùc thoâng tin OAM vaøo doøng teá baøo neân toác ñoä teá baøo treân keânh vaät lyù khoâng chính xaùc baèng toác ñoä teá baøo taïi giao dieän giöõa lôùp vaät lyù vaø lôùp ATM neân gaây ra bieán ñoäng treã. Bieán ñoäng treã laø ñoä bieán ñoäng lôùn nhaát veà khoaûng caùch thôøi gian giöøa hai teá baøo treân moät keát noái. CDV ñöôïc kyù hieäu laø ‫ ح‬vaø ñôn vò tính laø giaây. Thoâng soá naøy ñöôïc maïng quy ñònh.
  6. c) Toác ñoä teá baøo cho pheùp (SCR_Sustainable Cell Rate): SCR ñöôïc ñònh nghóa laø giôùi haïn treân cuûa toác ñoä trung bình. Dó nhieân toác ñoä naøy nhoû hôn PCR. Khi ñieàu kieän treân maïng khoâng coøn toái TI MBS MBS MBS Time T öu maïng chæ caàn duy trì toác ñoä SCR vaãn ñaûm baûo ñöôïc tyû leä maát teá baøo cho pheùp. Khaùi nieäm SCR ñöôïc moâ taû trong hình sau: Trong ñoù MBS laø kích thöôùc chuøm cöïc ñaïi cuûa teá baøo, TI laø MBS khoaûng caùch giöõa hai chuøm teá baøo. Khi ñoù: SCR  Ti d) Khích thöôùc chuøm cöïc ñaïi (MBS_Maximum Burst Size): MBS laø soá teá baøo toái ña ñöôïc chuyeån tieáp ôû toác ñoä toái ña (PRC).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản