Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 5

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
236
lượt xem
116
download

Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thành phần quan trọng để cấu thành nên mạng ATM là chuyển mạch ATM. Chuyển mạch ATM gồm các loại sau: + Chuyển mạch ATM dùng trên mạng sương sống: là loại chuyển mạch có dung lượng lớn nhất trên mạng. Hiện nay tất cả các hãng đều đưa ra thị trường loại có dung lượng từ 10 đến 160 Gbit/s. + Chuyển mạch ATM có thể sử dụng trên cả mạng xương sống và mạng truy nhập. +Chuyển mach ATM dùng cho mạng truy nhập: thông thường là loại có dung lượng nhỏ nhất trên mạng. Ngoài ra còn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 5

  1. Chương 5: Maïng ATM 2.2.1 Caáu truùc maïng vieãn thoâng ATM: Thaønh phaàn quan troïng ñeå caáu thaønh neân maïng ATM laø chuyeån maïch ATM. Chuyeån maïch ATM goàm caùc loaïi sau: + Chuyeån maïch ATM duøng treân maïng söông soáng: laø loaïi chuyeån maïch coù dung löôïng lôùn nhaát treân maïng. Hieän nay taát caû caùc haõng ñeàu ñöa ra thò tröôøng loaïi coù dung löôïng töø 10 ñeán 160 Gbit/s. + Chuyeån maïch ATM coù theå söû duïng treân caû maïng xöông soáng vaø maïng truy nhaäp. +Chuyeån mach ATM duøng cho maïng truy nhaäp: thoâng thöôøng laø loaïi coù dung löôïng nhoû nhaát treân maïng. Ngoaøi ra coøn coù thieát bò quaûn lyù maïng OAM. Nhieàu taäp Haûng NEC ITATEL NORTEL ALCATEL Chuûng loaïi MAGLLAN ALCATEL Maïng xöông soáng ATOMNET-M20 UT-BB CONCORE 1000AX Maïng xöông soáng MAGLLAN ALCATEL ATOMNET-M7 UT-XO & maïng truy nhaäp VECTOR HSS MAGLLAN ALCATEL 1100 Maïng truy nhaäp ATOMIS-5E UT-ASM PASPORT-160 LSS Quaûn lyù maïng ATOMNET- MAGLLAN ALCATEL 1100 UT-OS (OAM ) NMS MPS NMS ñoaøn vieãn thoâng saûn xuaát thieát bò OAM rieâng bieät vôùi chuyeån maïch ATM, nhöng cuõng coù taäp ñoaøn nhö NORTEL thì laïi ñeå boä phaän quaûn lyù maïng naèm trong chuyeån maïch ATM. Caùc chuûng loaïi thieát bò naøy coù theå tham khaûo baûng trang 19. Sau ñaây ta tìm hieåu veà hoï toång ñaøi ATM cuûa NEC vaø söû duïng noù ñeå xaây döïng caáu truùc maïng vieãn thoâng ATM. + Toång ñaøi ATOMNET-M20: laø toång ñaøi dung löôïng chuyeån maïch lôùn coù kích thöôùc chuaån 1800x880x880mm. Dung löôïng chuyeån maïch nhoû nhaát 10Gbit/s, lôùn nhaát laø 40 or160
  2. Gbit/s. Duøng laøm toång ñaøi xöông soáng cuûa maïng ATM coâng coäng. + Toång ñaøi ATOMNET–M7: laø toång ñaøi chuyeån maïch côõ trung bình, kích thöôùc daïng tuû 550x435x450mm. Dung löôïng lôùn nhaát 10Gbit/s nhoû nhaát laø 5Gbit/s. Loaïi naøy duøng laøm toång ñaøi xöông soáng trong maïng duøng rieâng. + Toång ñaøi ATOMIS-5E: coù dung löôïng chuyeån maïch nhoû nhaát trong hoï ATM. Loaïi naøy coù kích thöôùc 435x165x420mm MAÏNG COÂNG COÄNG ATOMNET-M20 TÔÙI HEÄ THOÁNG AT KHAÙC OM NE T- NM S ATOMNET-M20 ATOMNET-M20 MAÏNG XÖÔNG SOÁNG ATM NNI ATM NNI ATOMNET-M7 MAÏNG TRUY NHAÄP ATOMNET-M7 ATM UNI ATM UNI CE NIC ATOMNET-M7 MAÏNG XÖÔNG SOÁNG PC CE HOÄI NGHÒ TRUYEÀN ATOMNET-M7 ATOMNET-M7 HÌNH P-NNI Telephone ATOMIS-5E PBX THIEÀT BÒ NHOÙM Telephone ATOMIS-5E ATOMIS-5E ATM UNI B-ICI: Giao dieän maïng baêng roäng (Broadband Inter Carrier Interface) ROUTER NNI: Giao dieän maïng-maïng (Network-Network Interface) NIC UNI: Giao dieän ngöôøi duøng-maïng (User-Network Interface) NIC: Card giao dieän maïng (Network Interface Card) LAN CE: Giao dieän moâ phoûng phi ATM (Circuit Emulation) PC P-NNI: NNI rieâng (Private-NNI)
  3. daïng hoäp ñeå baøn vaø ñöôïc duøng laøm thaønh phaàn cuûa thieát bò nhoùm. + Thieát bò quaûn lyù maïng ATONET-NMS: bao goàm hai server ñaáu song song vaø moät maùy chuû WS. Heä thoáng naøy ñaáu vaøo maïng ATM qua Router. Maïng vieãn thoâng ATM söû duïng caùc chuyeån maïch ATM ñeå cung caáp caùc dòch vuï B-ISON goàm 2 loaïi maïng: maïng coâng coäng vaø maïng duøng rieâng. Treân cô sôû toång ñaøi ATM cuûa NEC ta coù caáu truùc maïng vieãn thoâng ATM nhö hình trang 20. Maïng coâng coäng (Public network): goàm maïng xöông soáng (Backbone network) vaø maïng truy nhaäp ( Access Neetwork). Trong maïng coâng coäng söû duïng hai chuûng loaïi chuyeån maïch ATM laø: chuyeån maïch xöông soáng vaø chuyeån maïch truy nhaäp. Chuyeån maïch xöông soáng duøng ATOMNET-M20 coøn chuyeån maïch truy nhaäp duøng ATOMNET-M7. Trong maïng coâng coäng coøn coù heä thoáng quaûn lyù maïng ATOMNET- NMS. Maïng duøng rieâng (Privite Network): Trong maïng duøng rieâng cuõng coù maïng xöông soáng töông töï nhö ôû maïng coâng coäng vaø thieát bò nhoùm töông öùng vôùi maïng truy nhaäp ôû maïng coâng coäng. Trong maïng naøy cuõng söû duïng hai loaïi chuyeån maïch ATM. Chuyeån maïch xöông soáng duøng ATOMNET-M7 laø loaïi coù dung löôïng trung bình vaø coù khaû naêng cung caáp nhieàu loaïi giao dieän bao goàm caû giao dieän vôùi analog, giao dieän vôùi phi ATM (non-ATM inerface). Loaïi chuyeån maïch naøy thích hôïp vôùi maïng duøng rieâng. Chuyeån maïch duøng cho thieát bò nhoùm duøng loaïi ATOMIS-5. Tính naêng cuûa loaïi chuyeån maïch ATM naøy raát thích hôïp cho vieäc cung caáp caùc dich vuï B-ISDN. Caùc giao dieän trong vieãn thoâng ATM:
  4. + B-ICI (Broadband Inter CarrierInterface) giao dieän maïng baêng roäng. + NNI (Network To Network Interface): giao dieän maïng maïng. + UNI (User Network Interfce): giao dieän maïng thueâ bao. + NIC (Network Interface Card): Card giao dieän maïng. + GE (Gruit Emulation): Giao dieän moâ phoûng phi ATM. +P-NNI (Privite NNI): giao dieän maïng duøng rieâng. Vôùi söï hoaøn thieän cuûa caùc loaïi giao dieän naøy ñaõ taïo ñieàu kieän cho maïng ATM keát noái deã daøng vôùi caùc maïng hieän höõu. Ñieàu naøy laøm coâng ngheä ATM thaâm nhaäp vaøo maïng vieãn thoâng cuûa caùc quoác gia moät caùch thuaän lôïi vaø do ñoù vieäc phaùt trieån maïng N-ISDN vaø B-ISDN coù theå tieán haøng song song or tieán haønh ñoäc laäp vôùi nhau trong 1 quoác gia. 2.2.2 Quaûn lyù maïng ATM: Quaûn lyù maïng bao goàm caùc hoaït ñoäng ñieàu khieån giaùm vaø baûo döôõng maïng vôùi muïc ñích cuoái cuøng laø taïo ra söï thuaän lôïi lôùn nhaát cho caùc nhaø khai thaùc khi cung caáp caùc loaïi dòch vuï coù chaát löôïng cao nhaát cho khaùch haøng. Vieäc quaûn lyù maïng khoâng chæ lieân quan ñeán khía caïnh con ngöôøi. Ñieàu naøy ñöôïc moâ taû nhö moät quaù trình bao goàm caùc vaán ñeà lieân quan ñeán con ngöôøi, caùc quy trình vaø coâng cuï ñeå quaûn lyù maïng vieãn thoâng moät caùch coù hieäu quaû ñoái vôùi taát caû caùc coâng ñoaïn. Thuaät ngöõ quaûn lyù maïng vieãn thoâng (TMN) chæ moät heä thoáng coù tính chaát toång theå ñeå quaûn lyù maïng. Neáu xeùt veà maët khaùi nieäm thì maïng quaûn lyù naøy taùch bieät khoûi maïng vieãn thoâng maø noù quaûn lyù, maëc duø neáu xeùt veà maët vaät lyù thì noù nhö laø cuøng söû duïng chung moâi tröôøng truyeàn daãn. Lieân quan ñeán vieäc quaûn lyù maïng laø caùc chöùc naêng khai thaùc vaø baûo döôõng (OAM) maø thöïc chaát laø vieäc giaùm saùt vaø ñieàu khieån caùc phaàn töû cuï theå cuûa maïng.
  5. Vieäc khai thaùc vaø baûo döôõng (OAM) trong maïng ATM ñoøi hoûi phaûi thöïc hieän caùc chöùc naêng sau : + Giaùm saùt tính naêng cuûa heä thoáng: cheá ñoä laøm vieäc bình thöôøng cuûa phaàn töû quaûn lyù ñöôïc giaùm saùt baèng vieäc kieåm tra caùc chöùc naêng moät caùch lieân tuïc or ñòng ky. Keát quaû ñöôïc theå hieän baèng caùc thoâng tin veà bieán coá. + Xaùc ñònh hö hoûng or söï coá: caùc chöùc naêng khoâng phuø hôïp or ñöôïc döï baùo bò sai seõ ñöôïc phaùt hieän nhôø vieäc kieåm tra ñònh kyø or thöôøng xuyeân. Keát quaû laø ñöa ra caùc thoâng tin veà baûo döôõng or thieát laäp caùc hình thöùc caûnh baùo khaùc nhau. + Baûo an heä thoáng: ñeå laøm giaûm aûnh höôûng cuûa caùc phaàn töû ñöôïc quaûn lyù, khi bò hö hoûng caàn phaûi coâ laäp phaàn töû naøy hay chuyeån ñoåi sang caùc phaàn töû khaùc. Keát quaû laø phaàn töû bò söï coá seõ bò loaïi ra khoûi quaù trìngh khai thaùc. + Caùc thoâng tin veà söï coá vaø tính naêng cuûa heä thoáng: caùc thoâng tin ñöôïc chuyeån ñeán caùc phaàn töû quaûn lyù maïng vaø chæ thò caûnh baùo seõ ñöôïc chuyeån ñeán maûng quaûn lyù khaùc. Caùc thoâng tin naøy phaûi ñöôïc ñöa vaøo trong caùc baùo caùo veà tìng traïng cuûa heä thoáng. + Xaùc ñòngh söï coá: caùc thoâng soá ño thöû noäi boä or ôû beân ngoaøi seõ phoái hôïp kieåm tra phaàn töû bò söï coá neáu chöa coù söï coù ñuû thoâng tin veà söï coá. Caùc chöùc naêng quaûn lyù maïng nhö quaûn lyù söï coá, quaûn lyù vieäc thanh toaùn vaø quaûn lyù baøo an maïng phaûi ñöôïc döïa treân caùc yeáu toá ñaëc tröng nhaát cuûa ATM. Tuy nhieân aûng höôûng quan troïng nhaát cuûa ATM laïi laø trong lónh vöïc quaûn lyù caáu truùc vaø teân ( configuration and name manegement ) vaø quaûn lyù khai thaùc tính naêng cuûa heä thoáng, ñaây cuõng chính laø hai lónh vöïc seõ xem xeùt döôùi ñaây : a) Ñieàu haønh caáu truùc vaø teân:
  6. Moät heä thoáng quaûn lyù maïng caàn phaûi bieát veà caáu truùc maïng vaø caùc phaàn töû cuûa noù veà khaû naêng thay ñoåi caáu truùc maïng ñoái vôùi caùc muïc ñích ñaëc bieät vaø caùc ñaëc tính khai thaùc cuûa maïng. Töøng phaàn töû maïng caàn phaûi ñöôïc xaùc ñònh moät caùch duy nhaát baèng teân cuûa noù. + Ñieàu haønh caáu truùc vaø teân taïi caùc lôùp phaàn töû maïng: caùc phaàn töû maïng coù tính phöùc taïp nhö toång ñaøi ATM coù theå ñöôïc thay ñoåi caáu truùc ñoái vôùi nhöõng muïc ñích ñaëc bieät. Ñeå quaûn lyù nhöõng phaàn töû naøy cuûa maïng caàn phaûi bieát roõ khaû naêng thay ñoåi caáu truùc ñoái vôùi taát caû caùc taøi nguyeân cuûa caùc phaàn töû maïng. Caùc nhu caàu cuï theå seõ laø vieäc ñieàu haønh caáu truùc vaø teân ñoái vôùi caùc thoâng soá ñieàu khieån chaáp nhaän keát noái (CAC), ñieàu khieån tham soá söû duïng (UPC) vaø ñieàu khieån tham soá maïng (NPC). + Ñieàu haønh caáu truùc vaø teân taïi lôùp maïng: vieäc quaûn lyù caáu truùc vaø teân taïi lôùp maïng seõ xaùc ñònh, thay ñoåi giaùm saùt vaø ñieàu khieån caùc taøi nguyeân vaø caùc döõ lieäu caàn thieát cho vieäc khai thaùc maïng moät caùch lieân tuïc. Noù seõ taïo caùc phöông tieän cho vieäc cho vieäc thieát laäp, taäp hôïp vaø löu tröõ caùc tham soá heä thoáng, thay ñoåi caáu truùc maïng, duy trì toå hôïp caùc caáu truùc ñöôïc gheùp, giaùm saùt traïng thaùi hieän taïi vaø thoâng baùo veà caùc bieán ñoäng leäch ra khoûi caùc giaù trò cho pheùp. Vieäc thay ñoåi caáu truùc coù theå ñöôïc thöïc hieän baèng caùch thay ñoåi caùc trò soá cuûa thaønh phaàn maïng or baèng vieäc löïa choïn caùc caáu truùc maïng khaùc. Vieäc thay ñoåi caáu truùc maïng coù theå tieáp tuïc ñöôïc chia thaønh ñieàu chænh daøi haïn (döïa treân cô sôû thoáng keâ ) phuø hôïp vôùi muïc ñích cuûa vieäc laäp keá hoaïch maïng vaø ñieàu chænh ngaén haïn ví duï nhö vieäc phaân boå baêng taàn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản