Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 17

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
83
lượt xem
28
download

Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như đã đề cập từ trước, giải thuật ERICA+ là bổ sung cho giải thuật ERICA và có những thay đổi sau: + Độ tận dụng đường truyền không còn là mục tiêu cố định ở mức độ tận dụng đích TU như trong ERICA. Thay vào đó dung lượng đường truyền bằng tổng dung lượng ABR và dung lượng VBR. + Dung lượng ABR đích là một phân số của dung lượng tổng ABR: Dung lượng ABR đích f (Tq) x Dung lượng tổng ABR Hàm f (Tq) phải thỏa mản các điều kiện sau: a) f (Tq) ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 17

  1. Chương 17: Nhöõng thay ñoåi cuûa giaûi thuaät ERICA Nhö ñaõ ñeà caäp töø tröôùc, giaûi thuaät ERICA+ laø boå sung cho giaûi thuaät ERICA vaø coù nhöõng thay ñoåi sau: + Ñoä taän duïng ñöôøng truyeàn khoâng coøn laø muïc tieâu coá ñònh ôû möùc ñoä taän duïng ñích TU nhö trong ERICA. Thay vaøo ñoù dung löôïng ñöôøng truyeàn baèng toång dung löôïng ABR vaø dung löôïng VBR. + Dung löôïng ABR ñích laø moät phaân soá cuûa dung löôïng toång ABR: Dung löôïng ABR ñích  f (Tq) x Dung löôïng toång ABR Haøm f (Tq) phaûi thoûa maûn caùc ñieàu kieän sau: a) f (Tq)  1, khi ñoä treã haøng ñôïi Tq = 0. Luùc naøy haøng ñôïi ñöôïc pheùp taêng vaø Tq coù theå ñaït ñeán T0, ñaây laø giaù trò ngöôõng. Caùch choïn löïa ñôn giaûn laø giöõ giaù trò naøy baèng 1. Haøng ñôïi taêng do caùc loãi nheï trong ño löôøng. Moät phöông phaùp khaùc laø söû duïng moät haøm tuyeán tính vôùi heä soá goùc nhoû. Chuù yù raèng chuùng ta khoâng neân söû duïng haøm taêng maïnh (aggressive increase function). Do ñoä treã haøng ñôïi laø moät thoâng soá coù tính bieán ñoäng cao neân vôùi moät söï thay ñoåi nhoû trong giaù trò ñoä treã coù theå gaây ra söï thay ñoåi lôùn trong phaân caáp toác ñoä vaø coù theå daãn ñeán maát oån ñòng. b) f (Tq) < 1 , khi ñoä treã haøng ñôïi lôùn hôn T0. Luùc naøy haøng ñôïi baét buoäc phaûi giaûm vaø Tq xuoáng T0. Bôûi vì chieàu daøi haøng ñôïi taêng laø do caùc chuøm löu thoâng neân so vôùi tröôøng hôïp treân (ta döï ñoaùn dung löôïng cao hôn dung löôïng coù saün) trong tröôøng hôïp naøy ta caàn moät cô cheá ñieàu khieån cöùng raén hôn. Do chuùng ta döï ñoaùn dung löôïng thaáp hôn dung löôïng coù saün neân phaàn dung löôïng coøn laïi seõ ñöôïc söû duïng ñeå ruùt haøng ñôïi.
  2. c) Neáu haøng ñôïi taêng voâ taän thì chuùng ta mong muoán f (Tq) veà 0. Nhöng giaù trò f (Tq) baèng 0 hoaëc raát thaáp thì dung löôïng ABR khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc; vì vaäy chuùng ta ñaët moät giaù trò ngöôõng (cutoff value) treân dung löôïng phaân caáp ñeå ruùt haøng ñôïi. Giaù trò ngöôõng naøy ñöôïc moâ taû bôûi thoâng soá goïi laø “heä soá giôùi haïn ruùt haøng ñôïi” QDLF (Queue Drain Limit Factor). Trong thöïc teá, QDLF = 0.5 laø thích hôïp. d) Khi ñoä treã haøng ñôïi Tq = To thì f (Tq) =1. Chuùng ta coù theå choïn f (Tq) laø haøm böôùc (step function), ñoù laø haøm giaûm dung löôïng theo töøng böôùc (xuoáng ñeán giaù trò ngöôõng) khi ñoä treã haøng ñôïi vöôït qua giaù trò ngöôõng. Haøm böôùc Capacity Mutiplication Factor a1 a2 a3 T1 T2 Queue Delay T Parameters:{{a1,T1},{a2,T2},...,{an-1,Tn-1},an} ñöôïc minh hoïa trong hình sau: Hình moâ taû haøm böôùc cho ERICA+ Haøm böôùc coù theå ñöôïc thay theá baèng haøm tuyeán tính töøng ñoaïn nhö hình sau:
  3. Capacity Multiplication Factor a1 a2 a3 T1 T2 Queue Delay T Parameters:{{a1,T1},{a2,T2},...,{an-1,Tn-1},an} Haøm tuyeán tính töøng ñoaïn cho ERICA+ Haøm treã sau ñaây ñöôïc duøng thay cho caùch duøng ngöôõng ñôn ñeå taêng vaø giaûm dung löôïng. Capacity Multiplication Factor Hysteresis a1 a2 T1 T2 Queue Delay T Parameters: {{a1,T1},{a2,T2},...,{an-1,Tn-1},an} Noù duøng moät ngöôõng ñeå taêng dung löôïng vaø moät ngöôõng khaùc ñeå giaûm dung löôïng. Tuy nhieân, caùc haøm naøy ñoøi hoûi ña ngöôõng (ña thoâng soá) do ñoä treã haøng ñôïi coù tính bieán ñoåi cao. Hôn nöõa, caùc ngöôõng laø caùc ñieåm giaùn ñoaïn, coù nghóa laø hoài tieáp ñöôïc ñöa veà nguoàn seõ raát khaùc nhau neáu heä thoáng chuyeån töø ngöôõng naøy sang ngöôõng khaùc. Tuy nhieân, chuùng ta coù theå duøng haøm chæ vôùi hai thoâng soá cho hai vuøng khaùc nhau: (0,Qo) vaø (Qo, voâ cöïc). Hai haøm cung caáp söï ñieàu khieån cöùng raén toát nhaát khi haøng ñôïi taêng theo daïng cuûa hình hyperbol vuoâng goùc (rectangular hyperbol) vaø haøm muõ aâm
  4. (negative exponentail), trong ñoù haøm hyperbol vuoâng goùc laø haøm ñôn giaûn nhaát. Bôûi vì phaàn T < T0 yeâu caàu ñieàu khieån nheï hôn neân chuùng ta coù theå coù moät haøm hyperbol khaùc cho vuøng ñoù; haøm naøy yeâu caàu theâm moät thoâng soá cho vuøng naøy. Giaûi thuaät ñieàu khieån haøng ñôïi söû duïng thôøi gian trì hoaõn haøng ñôïi nhö moät giaù trò ngöôõng. Vì vaäy, tuøyï thuoäc vaøo dung löôïng haøng ñôïi coù saün luùc naøy giaù trò T0 chuyeån sang haøng ñôïi Qo nhö sau: Qo = Toång dung löôïng ABR x T0 Trong phaàn sau, chuùng ta seõ chæ xem xeùt Qo vaø haøng ñôïi maø Qo laø moät bieán phuï thuoäc vaøo dung löôïng coù saün. Thoâng soá coá ñònh laø T0 vaø haøm ñieàu khieån haøng ñôïi nhö sau: axQo f (Tq )  , khi q > Qo (a  1) xq  Qo vaø bxQo f (Tq )  , khi 0  q  Qo (b  1) xq  Qo Chuù yù raèng f(Tq) laø moät soá naèm giöõa 1 vaø 0 trong khoaûng töø Qo ñeán voâ cuøng vaø naèm giöõa b vaø 1 trong khoaûng töø 0 ñeán Qo. Caû hai ñöôøng naøy giao nhau taïi Qo vaø khi ñoù f(Tq) = 1. Haøm naøy coù caän döôùi laø heä soá giôùi haïn ruùt haøng ñôïi QDLF. axQo f(Tq )  Max(QDLF , ) , Khi q > Qo (a  1) xq  Qo Capacity bxQo Multiplication Factor  Factor (b  1) xq  Qo axQo 1.00 Factor (a 1)xq  Qo F min Qo Factor  F min Queue Length q
  5. Hình moâ taû haøm ñieàu khieån haøng ñôïi cho ERICA+ 3.1.4.9.7 Aûnh höôûng cuûa söï bieán ñoäng leân giaûi thuaät ERICA: ERICA+ tính toaùn dung löôïng ABR ñích laø keát quaû cuûa f(Tq) vaø dung löôïng ABR. Ñaây ñeàu laø hai thoâng soá bieán ñoåi (bieán ngaãu nhieân) vaø keát quaû cuûa pheùp tính vôùi hai bieán ngaãu nhieân (ví duï A vaø B) laø moät bieán ngaãu nhieân coù ñoä bieán ñoäng lôùn hôn A vaø B. Hoài tieáp trôû neân ít tin caäy hôn khi dung löôïng taêng. Ví duï heä soá taûi phuï thuoäc vaøo dung löôïng ABR vaø ñöôïc söû duïng trong coâng thöùc ñeå ñaït coâng baèng max-min. Do giaûi thuaät ERIAC+ thay ñoåi dung löôïng ABR döïa treân chieàu daøi haøng ñôïi, coâng thöùc naøy caàn phaûi chòu chòu ñöïng caùc thay ñoåi nhoû trong heä soá taûi. Thaät vaäy, coâng thöùc aùp duïng haøm treã ñeå loaïi tröø bieán ñoäng do heä thoáng gaây ra. Caùc kyõ thuaät nhö haøm treã vaø laáy trung bình coù theå chòu ñöïng ñoä bieán ñoäng nhoû neân chuùng ta caàn giaûm bieán ñoäng trong dung löôïng ABR ñích. Tröôùc heát chuùng ta xem xeùt thoâng soá dung löôïng ABR. Thoâng soá naøy ñöôïc öôùc löôïng sau moãi khoaûng thôøi gian trung bình. Moät quaù trình öôùc löôïng ñôn giaûn coù theå keá thöøa töø vieäc ñeám soá cell VBR ñöôïc göûi, tính toaùn dung löôïng VBR vaø tröø noù ra khoûi dung löôïng ñöôøng truyeàn. Quaù trình naøy coù theå bò loãi moät cell trong moät khoaûng thôøi gian trung bình. Loãi naøy coù theå ñöôïc toái thieåu baèng caùch troïn khoaûng thôøi gian trung bình daøi hôn. Tuy nhieân dung löôïng ABR ño ñöôïc bieán ñoäng ít hôn chieàu daøi haøng ñôïi töùc thôøi. Ñoù laø do trung bình bieán ñoäng caùc maãu ít hôn chính caùc maãu ñoù vaø dung löôïng ABR ñöôïc laáy trung bình sau moãi khoaûng thôøi gian trong khi chieàu daøi haøng ñôïi thì khoâng. Giaù trò Qo = dung löôïng ABR x T0 bieán ñoäng gioáng nhö dung löôïng ABR.
  6. Baây giôø chuùng ta xem xeùt haøm f(Tq). Haøm naøy bò giôùi haïn döôùi bôûi QDLF vaø giôùi haïn treân bôûi b. Vì vaäy giaù trò cuûa noù naèm trong khoaûng (QDLF, b) hoaëc trong thöïc teá thì naèm trong khoaûng (0.5,1.05).Hôn nöõa noù cuõng bieán ñoäng do phuï thuoäc vaøo chieàu daøi haøng ñôïi q vaø Qo. bôûi vì haøm naøy coù tæ soá giöõa Qo vaø q neân noù bieán ñoäng lôùn hôn hai thoâng soá naøy. Moät phöông phaùp ñeå giaûm bieán ñoäng laø söû duïng giaù trò trung bình cuûa chieàu daøi haøng ñôïi (q), thay theá cho chieàu daøi haøng ñôïi töùc thôøi. Chuùng ta coù theå ñôn giaûn laáy trung bình haøng ñôïi taïi ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái cuûa khoaûng thôøi gian ño löôøng. Caùch laáy trung bình naøy thích hôïp khi khoaûng thôøi gian ño löôøng nhoû. Neáu khoaûng thôøi gian ño löôøng daøi, moät phöông phaùp laáy trung bình toát hôn laø laáy maãu chieàu daøi haøng ñôïi trong suoát khoaûng thôøi gian ñoù vaø laáy trung bình caùc maãu naøy. Vieäc laáy maãu haøng ñôïi coù theå thöïc hieän ôû cheá ñoä neàn Moät phöông phaùp khaùc ñeå giaûm bieán ñoäng laø xaùc ñònh haèng soá Qo thay vì xaùc ñònh To neáu ñoä treã ñích naèm trong khoaûng  Qo Qo   Dung löôïng ABR nhoû nhaát , Dung löôïng ABR lôùn nhaát  coù   theå chaáp nhaän ñöôïc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản