Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 14

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
120
lượt xem
45
download

Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều khiển nghẽn trong mạng ATM là một đề tài nóng bỏng,có nhiều vấn đề đã được thống nhất, nhưng cũng có nhiều vấn đề đang đươc tiếp tục thảo luận. Sau đây chúng ta sẽ xem xét bốn vấn đề chính được quan tâm nhiều nhất. 3.1.3.1 Vòng hở hay vòng kín: Sơ đồ điều khiển vòng hở không cần cơ chế hồi tiếp end-toend. Một ví dụ của loại này là điều khiển ưu tiên và điều khiển luồng hop-by-hop. Trong sơ đồ điều khiển vòng kín, nguồn điều chỉnh tốc độ cell theo thông tin hồi tiếp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 14

 1. Chương 14: Caùc vaán ñeà veà giaûi thuaät ñieàu khieån taéc ngheõn Ñieàu khieån ngheõn trong maïng ATM laø moät ñeà taøi noùng boûng,coù nhieàu vaán ñeà ñaõ ñöôïc thoáng nhaát, nhöng cuõng coù nhieàu vaán ñeà ñang ñöôc tieáp tuïc thaûo luaän. Sau ñaây chuùng ta seõ xem xeùt boán vaán ñeà chính ñöôïc quan taâm nhieàu nhaát. 3.1.3.1 Voøng hôû hay voøng kín: Sô ñoà ñieàu khieån voøng hôû khoâng caàn cô cheá hoài tieáp end-to- end. Moät ví duï cuûa loaïi naøy laø ñieàu khieån öu tieân vaø ñieàu khieån luoàng hop-by-hop. Trong sô ñoà ñieàu khieån voøng kín, nguoàn ñieàu chænh toác ñoä cell theo thoâng tin hoài tieáp nhaän ñöôïc töø maïng. Ñaõ coù cuoäc tranh luaän cho raèng sô ñoà ñieàu khieån ngheõn voøng kín laø quaù chaäm trong caùc maïng lôùn toác ñoä cao hieän nay, taïi thôøi ñieåm nguoàn nhaän ñöôïc tín hieäu hoài tieáp vaø thöïc thi coâng vieäc thì haøng ngaøn cell coù theå bò maát . Tuy nhieân, neáu xaûy ra ngheõn vaø maïng bò quaù taûi trong thôøi gian daøi thì chæ coù taùc ñoäng toác ñoä töø nguoàn môùi coù theå xöû lyù ñöôïc tình traïng naøy. Hôn nöõa, dòch vuï ABR ñöôïc thieát keá ñeå söû duïng baêng thoâng ñoäng vì vaäy nguoàn phaûi bieát tình traïng cuûa maïng ñeå coù theå truyeàn toác ñoä thich hôïp. ATM Forum ñaõ quyeát ñònh raèng vieäc hoài tieáp laø raát caàn thieát cho ñieàu khieån luoàng ABR. 3.1.3.2 Döïa treân toác ñoä hay döïa treân credit: Sô ñoà ñieàu khieån döïa treân credit bao goàm ñieàu khieån luoàng cöûa soå cuûa moãi lieân keát vaø moãi lieân keát aûo. Phía nhaän seõ daùm saùt chieàu daøi haøng ñôïi cuûa moãi VC vaø xaùc ñònh soá cell toái ña maø beân phaùt coù theå truyeàn. Giaûi thuaät ñaàu tieân ñöôïc ñöa ra laø FCVC (Flow Controlled Virtual Circuit) cô baûn döïa treân nguyeân lyù naøy. Ñoái vôùi sô ñoà ñieàu khieån döï treân toác ñoä, nguoàn seõ thay ñoåi toác ñoä phaùt cell tuøy theo traïng thaùi cuûa maïng. Khi xaûy ra ngheõn,
 2. nguoàn ñöôïc yeâu caàu giaûm toác ñoä phaùt. Ngöôïc laïi, neáu moïi vieäc ”suoân seû” noù ñöôïc pheùp taêng toác ñoä. Trong phöông phaùp döïa treân credit, khi ñaët caùc thoâng soá phaûi bieát veà ñoä treã voøng maïng(ít nhaát phaûi bieát veà chieàu daøi lieân keát vaø toác ñoä lieân keát), vôùi phöông phaùp döïa treân toác ñoä thì ñieàu naøy khoâng caàn thieát. ÔÛ ñieàu kieän lyù töôûng, phöông phaùp döïa treân credit coù theå baûo ñaûm söï thaát thoaùt cell baèng khoâng. Tuy nhieân, trong thöïc teá luoân toàn taïi söï maát cell do loãi naøo ñoù, do vaäy maø ngöôøi duøng vaãn phaûi quan taâm ñeán söï thaát thoaùt cell ngay caû trong tröôøng hôïp thaát thoaùt cell baèng khoâng. Phöông phaùp döïa treân credit yeâu caàu caùc chuyeån maïch duy trì caùc haøng ñôïi rieâng bieät cho moãi keânh aûo VC(hay ñöôøng aûo VP), baát chaáp VC coù ñöôïc kích hoaït hay khoâng. Saép xeáp haøng ñôïi treân moãi VC coù ñoä phöùc taïp tæ leä vôùi soá VC. Ñoái vôùi moät soá chuyeån maïch lôùn, soá löôïng VC coù theå leân tôùi haøng trieäu. Ñaây cuõng chính laø lyù do chuû yeáu khieán phöông phaùp döïa treân credit khoâng ñöôïc chaáp nhaän. Sau moät thôøi gian daøi tranh luaän, thaùng 9/1994 ña soá caùc thaønh vieân trong ATM Forum ñaõ nhaát trí söû duïng phöông phaùp döïa treân toác ñoä vôùi caùc lyù do treân. 3.1.3.3 Hoài tieáp nhò phaân hay hoài tieáp töôøng minh: Nhö vaäy, chuùng ta ñaõ thoáng nhaát ñöôïc hai yeáu toá “hoài tieáp” vaù “toác ñoä”. Tuy nhieân caùc phöông phaùp ñieàu khieån hoài tieáp döïa treân toác ñoä laïi coù hai caùch laø “hoài tieáp nhò phaân” vaø “ hoài tieáp töôøng minh”. Giaûi thuaät hoài tieáp nhò phaân söõ duïng hoài tieáp ñôn bit. Giaûi thuaät naøy ñaàu tieân söû duïng “hoài tieáp aâm” do cell RM ñöôïc göûi ñi chæ ñeå giaûm toác ñoä nguoàn maø khoâng taêng; ngöôïc laïi “hoài tieáp döông” yeâu caàu göûi cell RM ñeå taêng toác. Khi cell RM ñöôïc göûi ñi ñeå taêng hoaëc giaûm toác ñoä goïi laø hoài tieáp löôõng cöïc. Maëc duø phöông phaùp naøy coù öu ñieåm laø thöïc thi vaø tính toaùn ñôn giaûn,
 3. ñaëc bieät höõu ích trong maïng LAN nhöng noù cuõng boäc loä nhieàu haïn cheá. Khi caùc cell RM bò maát vì taéc ngheõn naëng treân ñöôøng veà thì nguoàn vaãn tieáp tuïc taêng toác ñoä phaùt cuûa mình vaø cuoái cuøng daãn ñeán quaù taûi. Ngoaøi ra, giaûi thuaät naøy coù thôøi gian hoäi tuï laâu vaø khoâng thích hôïp vôùi caùc maïng lôùn. Trong phöông phaùp chæ ñònh toác ñoä töôøng minh(explicit rate), cell RM mang trò soá toác ñoä roõ raøng ER cuøng vaøi thoâng soá khaùc ñeå nguoàn tính toác ñoä phaùt cho mình. Phöông phaùp naøy coù thôøi gian hoäi tuï nhanh, heä thoáng nhanh choùng ñaït ñeán ñieåm vaän haønh toái öu. Ngoaøi ra, giaûi thuaät coù khaû naêng chòu ñöïng ñöôïc loãi trong ño löôøng hoaëc maát cell RM. Cell RM keá tieáp mang hoài tieáp chính xaùc seõ ñöa heä thoáng trôû veà ñieåm vaän haønh ñuùng chæ trong moät böôùc. 3.1.3.4 Phaùt hieän ngheõn: chieàu daøi haøng ñôïi hay toác ñoä taêng haøng ñôïi: Thöïc ra, vaán ñeà naøy khoâng toán thôøi gian tranh luaän. Trong moät soá giaûi thuaät ñieàu khieån ngheõn ban ñaàu, khích thöôùc chieàu daøi haøng ñôïi lôùn thöôøng ñöôïc duøng laøm daáu hieäu cuûa ngheõn. Tuy nhieân, coù moät soá vaán ñeà trong nguyeân lyù naøy. Thöù nhaát , ñoù laø vieäc xaùc ñòng khoâng chính xaùc; ví duï moät chuyeån maïch coù 10K cell ñang ñôïi trong haøng ñôïi, moät chuyeån maïch khaùc chæ coù 10 cell trong haøng ñôïi. Ta khoâng theå noùi raèng chuyeån maïch thöù nhaát bò ngheõn hôn chuyeån maïch thöù hai neáu nhö toác ñoä ruùt haøng ñôïi thöù nhaát laø 10K cell trong moät giaây trong khi haøng ñôïi trong chuyeån maïch hai ñang ñaày leân nhanh choùng. Thöù hai, söõ duïng chieàu daøi haøng ñôïi ñeå phaùt hieän ngheõn khoâng ñaït ñöôïc söï coâng baèng. Nguoàn khôûi ñoäng sau seõ coù thôøi gian hoäi tuï nhoû hôn nguoàn khôûi ñoäng tröôùc. Toác ñoä gia taêng haøng ñôïi thích hôïp hôn trong vai troø moät thoâng soá giaùm saùt traïng thaùi ngheõn vì noù chæ roõ traïng thaùi hoaït
 4. ñoäng cuûa maïng. Vieäc söõ duïng toác ñoä gia taêng haøng ñôïi trong caùc giaûi thuaät döïa treân toác ñoä laø raát töï nhieân vaø chính xaùc vôùi caùc thoâng soá ñieàu khieån vaø thoâng soá vaøo coù cuøng ñôn vò. 3.1.4 Giôùi thieäu moät soá giaûi thuaät ñieàu khieån taéc ngheõn: 3.1.4.1 Giaûi thuaät DECbit: Phöông phaùp ñaàu tieân döïa treân toác ñoä ñöôïc ñeà nghò laø giaûi thuaät DECbit ä ñöôïc ñöa ra vaøo naêm 1986; phöông phaùp naøy bao goàm ñieàu khieån ñaàu cuoái ñeán ñaàu cuoái söõ duïng hoài tieáp ñôn bit(hoài tieáp nhò phaân). Trong phöông phaùp naøy, caùc chuyeån maïch giaùm saùt chieàu daøi haøng ñôïi cuûa mình. Khi xaûy ra taéc ngheõn, caùc chuyeån maïch seõ ñaët bit EFCI trong phaàn header cuûa caùc cell döõ lieäu. Ñích seõ giaùm saùt ñònh kyø theo thôøi gian caùc bit EFCI naøy(trong caùc cell döõ lieäu maø chuùng nhaän ñöôïc) vaø göûi veà nguoàn moät cell RM . Nguoàn söõ duïng thuaät toaùn taêng theo caáp soá coäng vaø giaûm theo caáp soá nhaân ñeå hieäu chænh toác ñoä phaùt cuûa noù. Thuaät toaùn naøy söõ duïng hoài tieáp aâm, nghóa laø caùc cell chæ ñöôïc duøng ñeå yeâu caàu nguoàn giaûm toác ñoä chöù khoâng taêng leân.Trong khi ñoù hoài tieáp döông yeâu caàu giaûm toác ñoä nguoàn phaùt vaø hoài tieáp löôõng cöïc söõ duïng caùc cell RM ñeå yeâu caàu taêng vaø giaûm toác ñoä phaùt.Hoài tieáp aâm gaëp phaûi vaán ñeà laø khi cell RM bò maát do moät lyù do naøo ñoù (nhö taéc ngheõn)trong khi ñoù nguoàn cöù tieáp tuïc taêng toác ñoä phaùt taûi cuûa mình. Tröôøng hôïp naøy laøm cho tình traïng ngheõn maïch caøng traàm troïng hôn. Vaán ñeà naøy ñöôïc khaéc phuïc trong giaûi thuaät PRCA. 3.1.4.2 Giaûi thuaät PRCA (Proportional Ray Control Algorithm): Trng giaûi thuaät naøy, nguoàn xem nhö maïng luùc naøo cuõng taéc ngheõn do ñoù nguoàn ñaët bit EFCI leân 1, ngoaïi tröø cell thöù n. Chuyeån maïch coù nhieäm vuï ñaët ñaët bit EFCI leân 1 khi coù taéc
 5. ngheõn maø khoâng ñöôïc söûa caùc bit EFCI töø 1 thaønh 0. Ñích seõ göûi moät cell RM “taêng” veà cho nguoàn khi nhaän ñöôïc cell döõ lieäu coù bit EFCI = 0. Nguoàn duy trì vieäc taêng giaûm toác ñoä cuûa mình ñeán khi naøo nhaän ñöôïc hoài tieáp döông. PRCA hoài tieáp döông gaëp phaûi vaán ñeà veà söï coâng baèng. Khi caùc chuyeån maïch coù cuøng möùc ñoä taéc ngheõn thì keânh aûo VC naøo phaûi ñi qua nhieàu nuùt hôn thì ít coù cô hoäi taêng toác hôn. DEC Bit PRCA MIT EPRCA OSU APRC EPRCA+ EPRCA++ ERICA ERICA Hình moâ taû söï phaùt trieån cuûa caùc giaûi thuaät
 6. 3.1.4.3 Giaûi thuaät MIT(Massachusetts Institute of Technology): Khi nhu caàu veà maïng cuûa ngöôøi user ngaøy caøng taêng cao thì caùc giaûi thuaät duøng hoài tieáp nhò phaân quaù chaäm ñeå duøng cho vieäc ñieàu khieån döïa vaøo toác ñoä trong nhöõng maïng toác ñoä cao nhö ATM. Hoài tieáp nhò phaân ñôn bit(DECbit) ñaõ boäc loä nhieàu nhöôïc ñieåm. Thöù nhaát noù ñöôïc thieát keá cho caùc maïng khoâng lieân keát trong ñoù caùc nuùt trung gian khoâng coù thoâng tin veà luoàng hay nhu caàu, trong khi ñoù ATM coù tính ñònh höôùng coù keát noái, caùc chuyeån maïch bieát chính xaùc ai ñang söõ duïng caùc nguoàn taøi nguyeân vaøluoàng ñöôøng daãn laø tónh. Ñieàu naøy laøm taêng thoâng tin khoâng söõ duïng bôûi phöông phaùp hoài tieáp nhò phaân. Thöù hai, caùc phöông phaùp hoài tieáp nhò phaân ñöôïc thieát keá cho vieäc ñieàu khieån cöûa soå vaø do ñoù seõ quaù chaäm cho phöông phaùp döïa vaøo toác ñoä. Trong phöông phaùp döïa vaøo cöûa soå thì moät söï khaùc bieät nhoû giöõa cöûa soå hieän haønh vaø cöûa soå toái öu seõ laøm taêng nheï ñoä daøi haøng ñôïi; coøn ñoái vôùi phöông phaùp döïa vaøo toác ñoä thì vôùi söï khaùc bieät nhoû veà toác ñoä hieän haønh vaø toác ñoä toái öu seõ laøm taêng ñoä daøi haøng ñôïi lieân tuïc vaø thôøi gian phaûn öùng laø raát nhanh. Hôn nöõa chuùng ta khoâng theå cung caáp nhieàu chu kyø voøng troøn trong phöông phaùp hoài tieáp nhò phaân ñeå ñaït ñöôïc hoaït ñoäng toái öu . Khi ñoù phöông phaùp hoài tieáp toác ñoä roõ raøng (Explicit Rate Feedback) ñöôïc ñeà nghò. Phöông phaùp naøy coù raát nhieàu öu ñieåm nhö : + Vieäc giaùm saùt raát deã daøng. Nhöõng chuyeån maïch vaøo coù theå ñieàu khieån quay laïi nhöõng cell RM vaø söõ duïng toác ñoä tröïc tieáp trong vieäc giaùm saùt giaûi thuaät. + Ñoái vôùi nhöõng thôøi gian keát hôïp nhanh heä thoáng ñaït ñeán ñieåm hoaït ñoäng toái öu nhanh hôn.
 7. + Phöông phaùp naøy raát coù theá maïnh trong vieäc choáng laïi nhöõng loãi hoaëc maát cell RM. Nhöõng cell RM ñuùng keá tieáp seõ mang ñeán maïng ñieåm hoaït ñoäng ñuùng. Moät ví duï veà phöông phaùp hoài tieáp toác ñoä roõ raøng laø giaûi thuaät MIT ñöôïc ñöa ra vaøo thaùng 7/1994. Giaûi thuaät naøy yeâu caàu moãi nguoàn göûi moät cell RM cho moãi n cell döõ lieäu. Cell RM chöùa toác ñoä cell hieän haønh cuûa nhöõng VC vaø toác ñoä mong muoán. Baát cöù VC naøo coù toác ñoä mong muoán nhoû hôn heä soá toác ñoä coâng baèng ñeàu ñöôïc caáp cho giaù trò mong muoán ñoù. Neáu toác ñoä mong muoán cuûa VC lôùn hôn heä soá toác ñoä coâng baèng thì toác ñoä naøy seõ ñöôïc giaûm xuoáng baèng heä soá toác ñoä coâng baèng vaø moät bit “yeâu caàu giaûm toác” ñöôïc ñaët leân trong cell RM. Ñích göûi cell RM veà nguoàn, khi nhaän ñöôïc nguoàn seõ hieäu chænh toác ñoä theo toác ñoä ñöôïc chæ ñònh trong cell RM. Neáu bit “yeâu caàu giaûm toác” bò xoùa, nguoàn seõ yeâu caàu toác ñoä cao hôn trong cell RM saép tôùi gaàn nhaát. Ngöôïc laïi, nguoàn söû duïng toác ñoä hieän haønh nhö laø toác ñoä mong muoán trong cell RM keá. Chuyeån maïch duy trì danh saùch taát caû VC cuûa noù vaø toác ñoä mong muoán cuoái cuøng. Caùc VC coù toác ñoä mong muoán lôùn hôn heä soá toác ñoä coâng baèng cuûa chuyeån maïch ñöôïc xem laø VC quaù taûi. Töông töï, caùc VC coù toác ñoä mong muoán nhoû hôn heä soá toác ñoä coâng baèng ñöôïc xem laø VC döôùi taûi. Caùc VC döôùi taûi bò taéc ngheõn coå chai taïi moät vaøi chuyeån maïch khoâng theå söû duïng theâm dung löôïng cho duø coù saün. Dung löôïng chöa ñöôïc caùc VC döôùi taûi söû duïng seõ ñöôïc phaân chia moät caùch coâng baèng cho caùc VC naøy. Vì vaäy heä soá toác ñoä coâng baèng cuûa VC ñöôïc tính toaùn nhö sau : linkbandwi dth -  (bandwidth of underload ing VCs) fairshare  number of VCs  number of underloading VCs Coù theå sau khi tính toaùn, moät vaøi VC tröôùc ñoù döôùi taûi ñoái vôùi heä soá coâng baèng cuõ trôû neân quaù taûi ñoái vôùi heä soá coâng baèng môùi.
 8. Trong tröôøng hôïp nhö vaäy, caùc VC naøy ñöôïc ñaùnh daáu quaù taûi vaø heä soá coâng baèng seõ ñöôïc tính toaùn laïi. Charny ñaõ chöùng minh raèng giaûi thuaät MIT ñaït ñöôïc Max- Min sau 4k voøng maïng, trong ñoù k laø soá coå chai. Giaûi thuaät naøy ñaõ ñaït ñöôïc ñoä coâng baèng Max-Min vaø coù thôøi gian hoäi tuï nhanh, Tuy nhieân, noù vaãn söû duïng cô cheá hoài tieáp ñôn cöïc neân khoâng coù cô cheá ñeå phaùt hieän traïng thaùi caùc nguoàn caùc nguoàn khoâng söõ duïng toác ñoä phaân caáp cuûa chuùng hoaëc taïm thôøi roãi vaø khoâng coù cô cheá ruùt haøng ñôïi trong thôøi gian quaù ñoä hoaëc loãi trong hoài tieáp. 3.1.4.4 Giaûi thuaät EPRCA (Enhanced PCRA) vaø APRC: Söï keát hôïp cuûa giaûi thuaät PRCA vôùi giaûi thuaät toác ñoä töôøng minh ñaõ daãn ñeán giaûi thuaät “PRCA naâng cao” vaøo cuoái thaùng 7/1994 taïi hoäi thaûo ATM Forum. Trong giaûi thuaät EPRCA, nguoàn göûi cell döõ lieäu vôùi bit EFCI=0. Cöù sau moãi n cell laïi coù moät cell RM. Cell RM chöùa toác ñoä ñeà nghò roõ raøng ER, toác ñoä hieän haønh(CCR) vaø bit chæ ñònh taéc ngheõn CI. Nguoàn khôûi ñoäng tröôøng ER ñeán giaù trò ñænh PCR vaø ñaùnh daáu bit CI trong cell RM. Ngoaøi vieäc thieát laäp toác ñoä roõ raøng, chuyeån maïch cuõng coù theå ñaët bit CI trong cell RM quay veà neáu chieàu daøi haøng ñôïi vöôït quaù giaù trò ngöôõng. Nhieàu phieân baûn cuûa giaûi thuaät EPRCA khoâng ñaët bit EFCI maø chæ thieát laäp caùc tröôøng CI vaø ER. Giaûi thuaät söõ duïng hai giaù trò ngöôõng laø QT(Queue Threshold) vaø DQT(Drain QT) cho chieàu daøi haøng ñôïi ñeå phaùt hieän taéc ngheõn. Khi chieàu daøi haøng ñôïi thaáp hôn QT, taát caû caùc keát noái ñöôïc pheùp taêng toác ñoä. Khi chieàu daøi haøng ñôïi vöôït quaù QT, chuyeån maïch ñöôïc xem laø taéc ngheõn vaø ”ñaùnh daáu thoâng minh”, nghóa laø chuyeån maïch yeâu caàu coù löïa choïn moät soá nguoàn ñeå taêng toác ñoä vaø moät soá nguoàn ñeå giaûm toác ñoä. Ñeå laøm ñöôïc
 9. ñieàu naøy chuyeån maïch phaûi duy trì giaù trò ACR trung bình(MACR_Mean ACR) vaø giaûm coù löïa choïn toác ñoä caùc keát noái coù ACR lôùn hôn MACR. Chuyeån maïch coù theå giaûm toác ñoä baèng caùch ñaët bit CI vaø/hoaëc tröôøng ER cuûa cell RM khi CCR(Current Cell Rate) vöôït quùa MACRùxDPF, vôùi DPF_Down Pressure Factor laø heä soá giaûm aùp coù giaù trò tieâu bieåu laø 7/8. Bit CI ñöôïc ñaët leân ñeå baét buoäc nguoàn giaûm toác ñoä. Neáu port duy trì taéc ngheõn vaø chieàu daøi haøng ñôïi vöôït quaù giaù trò ngöôõng DQT, chuyeån maïch ñöôïc xem laø taéc ngheõn naëng vaø taát caû keát noái phaûi giaûm toác ñoä. Ñeå traùnh vieäc tính toaùn toác ñoä baùo tröôùc , heä soá toác ñoä coâng baèng ñöôïc xaáp xæ bôûi heä soá MACR baèng caùch söû duïng trung bình troïng soá muõ chaïy, ñöôïc tính toaùn moãi khi chuyeån maïch nhaän ñöôïc cell RM nhö sau: MACR = MACR.(1-AV) + CCR.AV Trong ñoù AV laø heä soá trung bình vôùi giaù tri tieâu bieåu laø 1/16. Nhö vaäy, giaûi thuaät EPRCA cho pheùp caû hai loaïi chuyeån maïch hoài tieáp nhò phaân vaø hoài tieáp töôøng minh treân moät ñöôøng truyeàn. Noù söû duïng ACR trung bình nhö möùc ngöôõng vaø phaân caáp toác ñoä naøy cho taát caû VC. Kyõ thuaät naøy hoäi tuï ñeán toác ñoä coâng baèng khi giaù trò ACR trung bình laø moät öôùc löôïng toát cho heä soá phaân chia coâng baèng.Tuy nhieân, neáu giaù trò ACR trung bình khoâng phaûi laø öôùc ñoaùn toát cuûa heä soá phaân chia coâng baèng thì giaûi thuaät coù theå maát coâng baèng ñaùng keå. Ngoaøi ra, giaûi thuaät söû duïng caùc ngöôõng chieàu daøi haøng ñôïi ñeå phaùt hieän taéc ngheõn. Nhö chuùng ta ñaõ bieát chieàu daøi haøng ñôïi ñeå phaùt hieän taéc ngheõn .Nhö taïi chuyeån maïch ,vì vaät noù khoâng phaûi laø thoâng soá ñaùng tin caäy cho giaûi thuaät ñieàu khieån taéc ngheõn döïa treân toác ñoä. Caùc nhaø nghieân cöùu cuûa tröôøng ñaïi hoïc California ñaõ ñeà nghò moät giaûi phaùp cho caùc vaán ñeà cuûa EPRCA qua giaûi thuaät goïi laø
 10. “ñieàu khieån toác ñoä tæ leä thích öùng” (Adaptive Proportional Rate Control). Hoï ñeà nghò raèng toác ñoä taêng haøng ñôïi coù theå söû duïng ñeå chæ ñònh taûi thay cho chieàu haøng ñôïi. Chieàu daøi haøng ñôïi taêng chæ traïng thaùi quaù taûi. Tuy nhieân phöông phaùp naøy vaån coù khuyeát ñieåm laø thoâng soá khoâng cung caáp thoâng tin khi chieàu daøi haøng ñôïi baèng khoâng(döôùi möùc taän duïng). Veà cô baûn, vaán ñeà laø thoâng tin chieàu daøi haøng ñôïi caàn ñöôïc keát hôïp vôùi dung löôïng vaø ñoä taän duïng ABR ñeå thaáy ñöôïc ñaày ñuû traïng thaùi taéc ngheõn taïi chuyeån maïch. 3.1.4.5 CACP (Congestion Avoidance Using Proportional Control): Phöông phaùp naøy do Andy Barnhart ñeà nghi. Trong phöông phaùp naøy, chuyeån maïch seõ ño toác ñoä ngoõ vaøo vaø heä soá taûi z vaø duøng noù ñeå caäp nhaät thoâng soá heä soá coâng baèng. + Trong thôøi kyø döôùi taûi z 1, heä soá coâng baèng ñöôïc tính: Fairshare = Fairshare.Max(ERF, 1-(z- 1).Rdn) Trong ñoù Rdn laø thoâng soá ñoä doác coù giaù trò trong khoaûng 0.2 ñeán 0.8 vaø ERF laø ñoä giaûm cöïc tieåu yeâu caàu vaø giaù trò ñöôïc thieát laäp laø 0.5. Heä soá coâng baèng laø toác ñoä toái ña maø chuyeån maïch cung caáp cho moãi VC. Phöông phaùp naøy söõ duïng ngöôõng haøng ñôïi. Baát cöù khi naøo coù ñoä daøi haøng ñôïi vöôït quaù ngöôõng moät bit chæ thò
 11. ngheõn CI(Congestion Indication) ñöôïc ñaët trong taát caû caùc cell RM. Ñieàu naøy ngaên ngöøa taát caû caùc nguoàn khoûi vieäc taêng toác ñoä cuûa noù vaø cho pheùp haøng ñôïi giaûi thoaùt. Ñaëc ñieåm phaân bieät cuûa CACP laø traïng thaùi oån ñònh dao ñoäng töï do. Taàn soá cuûa dao ñoäng laø haøm soá cuûa 1-z, vôùi z laø heä soá taûi. Trong traïng thaùi oån ñònh z =1 vaø taàn soá baèng 0.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản