Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Đại hội đại biểu Công đoàn toàn quốc lần thứ X thông qua

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
229
lượt xem
56
download

Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Đại hội đại biểu Công đoàn toàn quốc lần thứ X thông qua

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Đại hội đại biểu Công đoàn toàn quốc lần thứ X thông qua

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Đại hội đại biểu Công đoàn toàn quốc lần thứ X thông qua

 1. ĐI U L CÔNG ĐOÀN VI T NAM (Đ I H I Đ I BI U CÔNG ĐOÀN TOÀN QU C L N TH X THÔNG QUA NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 2008) HUY HI U CÔNG ĐOÀN VI T NAM 1. Bánh xe răng màu đen công nghi p đ t trung tâm qu đ a c u (có s lư ng 13 răng bánh xe). 2. Phía trên bánh xe răng có Qu c kỳ Vi t Nam, lá c màu đ tươi, ngôi sao vàng tươi chính gi a lá c . 3. Thư c c p màu đen đ t bên trong bánh xe răng công nghi p, trên n n màu xanh da tr i. 4. Quy n sách màu tr ng đ t phía trư c, bên dư i bánh xe răng. 5. Ph n đ dư i qu đ a c u có “TLĐ” trên n n gi i cu n cách đi u màu xanh công nhân. 6. Đư ng kinh tuy n, vĩ tuy n c a qu đ a c u màu tr ng, trên n n màu vàng nhũ kim. Công đoàn Vi t Nam ti n thân là T ng Công h i đ B c kỳ, đư c thành l p ngày 28 tháng 7 năm 1929, nay là T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam. T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam là t ch c chính tr - xã h i r ng l n c a giai c p công nhân, đ i ngũ trí th c và nh ng ngư i lao đ ng t nguy n l p ra nh m m c đích t p h p, đoàn k t l c lư ng xây d ng giai c p công nhân Vi t Nam l n m nh v m i m t; có tính ch t giai c p c a giai c p công nhân và tính ch t qu n chúng; có ch c năng: Đ i di n b o v các quy n và l i ích h p pháp, chính đáng c a công nhân, viên ch c, ngư i lao đ ng (CNVCLĐ); tham gia qu n lý Nhà nư c, qu n lý kinh t – xã h i, tham gia ki m tra, giám sát ho t đ ng c a cơ quan Nhà nư c, t ch c kinh t ; giáo d c, đ ng viên CNVCLĐ phát huy quy n làm ch đ t nư c, th c hi n nghĩa v công dân, xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa. T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam là thành viên c a h th ng chính tr do Đ ng C ng s n Vi t Nam lãnh đ o, có quan h h p tác v i Nhà nư c và ph i h p v i các t ch c chính tr - xã h i và các t ch c xã h i khác; ho t đ ng trong khuôn kh Hi n pháp và pháp lu t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam luôn luôn trung thành v i l i ích c a giai c p công nhân và c a dân t c, đ ng th i phát huy truy n th ng đoàn k t qu c t , tăng cư ng và m r ng h p tác v i công đoàn các nư c, các t ch c qu c t trên nguyên t c h u ngh , đoàn k t, bình đ ng, h p tác cùng có l i, ph n đ u cho m c tiêu: Vì l i ích ngư i lao đ ng, vì hoà bình, dân ch , đ c l p dân t c, phát tri n và ti n b xã h i. Chương I ĐOÀN VIÊN VÀ CÁN B CÔNG ĐOÀN Đi u 1. CNVCLĐ Vi t Nam làm công, hư ng lương; ngư i lao đ ng t do h p pháp, không phân bi t ngh nghi p, nam n , tín ngư ng, n u tán thành Đi u l Công đoàn Vi t Nam, t nguy n sinh ho t trong m t t ch c cơ s c a công đoàn, đóng đoàn phí theo quy đ nh thì đư c gia nh p công đoàn. Đi u 2. Ngư i gia nh p Công đoàn ph i có đơn t nguy n. Ban ch p hành công đoàn cơ s ho c công đoàn c p trên xét, ra quy t đ nh k t n p và trao th đoàn viên công đoàn. Khi chuy n nơi làm vi c, đoàn viên xu t trình th đoàn viên công đoàn v i ban ch p hành công đoàn cơ s nơi m i đ đư c ti p t c sinh ho t công đoàn. Khi đoàn viên xin thôi tham gia sinh ho t công đoàn, ban ch p hành công đoàn cơ s xoá tên và thu l i th đoàn viên. Đi u 3. Đoàn viên có quy n: 1. Đư c thông tin, th o lu n, đ xu t và bi u quy t công vi c c a công đoàn; ng c , đ c và b u c cơ quan lãnh đ o công đoàn; nh ng đoàn viên ưu tú đư c công đoàn gi i thi u đ đ ng xem xét k t n p, gi i thi u đ b u vào cơ quan lãnh đ o c a đ ng (n u là đ ng viên), c a Nhà nư c, các t ch c chính tr - xã h i khác; đư c phê bình, ch t v n cán b lãnh đ o công đoàn, ki n ngh bãi mi n cán b công đoàn có sai ph m.
 2. 2. Đư c yêu c u công đoàn b o v nhân ph m, quy n và l i ích h p pháp, chính đáng khi b xâm ph m; đ i di n tham gia t t ng đ b o v quy n và l i ích h p pháp theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Đư c công đoàn tư v n mi n phí v pháp lu t lao đ ng và công đoàn; hư ng d n giúp đ tìm vi c làm, h c ngh ; ưu tiên xét vào h c t i các trư ng, l p do công đoàn t ch c; thăm h i, giúp đ lúc m đau ho c khi g p hoàn c nh khó khăn; đư c tham gia các sinh ho t văn hoá, th thao, du l ch, ngh ngơi do công đoàn t ch c. 4. Khi ngh hưu, đoàn viên đư c ngh sinh ho t công đoàn, đư c công đoàn cơ s nơi làm th t c v ngh và công đoàn đ a phương nơi cư trú giúp đ , b o v các quy n và l i ích h p pháp, chính đáng; đư c tham gia sinh ho t câu l c b hưu trí, ban liên l c hưu trí do công đoàn giúp đ . Đi u 4. Đoàn viên có nhi m v : 1. Th c hi n t t nghĩa v công dân, góp ph n xây d ng và b o v T qu c. 2. Th c hi n các ngh quy t c a công đoàn, tham gia các ho t đ ng và sinh ho t công đoàn, đóng đoàn phí, tuyên truy n phát tri n đoàn viên, xây d ng t ch c công đoàn. 3. Không ng ng h c t p nâng cao trình đ chính tr , văn hoá, chuyên môn, tay ngh ; rèn luy n ph m ch t giai c p công nhân; s ng và làm vi c theo Hi n pháp và pháp lu t. 4. Giúp đ đ ng nghi p nâng cao trình đ ngh nghi p, lao đ ng có hi u qu và t ch c t t cu c s ng; đoàn k t giúp nhau b o v các quy n và l i ích h p pháp, chính đáng c a CNVCLĐ và t ch c Công đoàn. Đi u 5. Cán b công đoàn 1. Cán b công đoàn là ngư i đư c b u vào các ch c danh thông qua b u c t i đ i h i ho c h i ngh công đoàn (t t công đoàn tr lên); đư c cơ quan, đơn v có th m quy n c a công đoàn ch đ nh ho c b nhi m vào các ch c danh cán b công đoàn ho c đư c giao nhi m v thư ng xuyên đ th c hi n ch c năng, nhi m v c a t ch c Công đoàn Vi t Nam. 2. Cán b công đoàn g m cán b chuyên trách và cán b không chuyên trách. a. Cán b công đoàn chuyên trách là nh ng ngư i đ m nhi m công vi c thư ng xuyên trong t ch c công đoàn, đư c đ i h i, h i ngh công đoàn các c p b u ra ho c đư c cơ quan, đơn v có th m quy n c a công đoàn ch đ nh, b nhi m vào ch c danh cán b công đoàn và giao nhi m v thư ng xuyên. b. Cán b công đoàn không chuyên trách là nh ng ngư i làm vi c kiêm nhi m, do đoàn viên tín nhi m b u vào các ch c danh t t công đoàn tr lên và đư c c p có th m quy n c a công đoàn công nh n ho c ch đ nh. 3. Đoàn Ch t ch T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam, căn c quy t đ nh hi n hành đ quy t đ nh biên ch cán b công đoàn chuyên trách. Đi u 6. Nhi m v và quy n h n c a cán b công đoàn. Ngoài nh ng nhi m v và quy n c a ngư i đoàn viên, cán b công đoàn có nh ng nhi m v và quy n sau: 1. Đ u tranh ch ng nh ng bi u hi n vi ph m đư ng l i, ch trương c a Đ ng, chính sách pháp lu t c a Nhà nư c và ngh quy t c a công đoàn các c p. 2. Là ngư i đ i di n theo pháp lu t ho c theo y quy n, b o v quy n và l i ích h p pháp, chính đáng c a ngư i lao đ ng. 3. Liên h ch t ch v i đoàn viên và ngư i lao đ ng; tôn tr ng ý ki n c a đoàn viên và ngư i lao đ ng. 4. Báo cáo, ph n ánh và th c hi n thông tin hai chi u gi a các c p công đoàn, gi a ngư i lao đ ng v i ngư i s d ng lao đ ng ho c đ i di n c a ngư i s d ng lao đ ng. 5. T ch c đ i tho i gi a CNVCLĐ v i ngư i s d ng lao đ ng trong các cơ quan, đơn v , doanh nghi p ho c gi a t ch c công đoàn v i đ i di n c a ngư i s d ng lao đ ng. 6. T ch c và lãnh đ o đình công (đ i v i cán b công đoàn cơ s doanh nghi p) theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. 7. Đư c hư ng các ch đ , chính sách theo quy đ nh c a Đ ng, Nhà nư c và Đoàn Ch t ch T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam. 8. Đư c công đoàn b o v , giúp đ , h tr khi g p khó khăn trong quá trình th c hi n nhi m v do t ch c công đoàn phân công. 9. Cán b công đoàn không chuyên trách khi có đ đi u ki n theo quy đ nh và có nguy n v ng đư c xem xét ưu tiên tuy n d ng làm cán b công đoàn chuyên trách. 2
 3. Chương II NGUYÊN T C VÀ H TH NG T CH C CÔNG ĐOÀN Đi u 7.Công đoàn t ch c và ho t đ ng theo nguyên t c t p trung dân ch , v i n i dung cơ b n như sau: 1. Cơ quan lãnh đ o các c p công đoàn do b u c l p ra. Trư ng h p c n thi t, công đoàn c p trên đư c quy n ch đ nh b sung y viên ban ch p hành và các ch c danh trong cơ quan thư ng tr c c a ban ch p hành công đoàn c p dư i. 2. Quy n quy t đ nh cao nh t c a m i c p công đoàn là đ i h i công đoàn c p đó. Gi a hai kỳ đ i h i, cơ quan lãnh đ o là ban ch p hành. 3. Ban ch p hành công đoàn các c p ho t đ ng theo nguyên t c t p th lãnh đ o, cá nhân ph trách, thi u s ph c tùng đa s , c p dư i ph c tùng c p trên, cá nhân ph c tùng t ch c. 4. Ngh quy t c a công đoàn các c p, đư c thông qua theo đa s và ph i đư c thi hành nghiêm ch nh. 5. Khi thành l p m i ho c tách, nh p t ch c công đoàn ho c nh ng đơn v , doanh nghi p chưa có t ch c công đoàn, công đoàn c p trên tr c ti p ch đ nh ban ch p hành công đoàn lâm th i ho c ch đ nh b sung y viên ban ch p hành công đoàn lâm th i. Th i gian ho t đ ng c a ban ch p hành công đoàn lâm th i không quá 12 tháng. Đi u 8. T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam là t ch c th ng nh t có các c p cơ b n sau đây: 1. T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam. 2. Liên đoàn lao đ ng t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau đây g i là liên đoàn lao đ ng t nh, thành ph ), công đoàn ngành trung ương, công đoàn t ng công ty tr c thu c T ng Liên đoàn. 3. Công đoàn c p trên cơ s . 4. Công đoàn cơ s , nghi p đoàn. Đi u 9. Đ i h i công đoàn các c p: 1. Nhi m v c a đ i h i công đoàn các c p: a. Th o lu n, thông qua các báo cáo c a ban ch p hành; quy t đ nh phương hư ng nhi m v c a công đoàn nhi m kỳ t i. b. Tham gia xây d ng văn ki n c a đ i h i công đoàn c p trên. c. B u ban ch p hành công đoàn m i và b u đ i bi u đi d đ i h i công đoàn c p trên. d. Thông qua Đi u l Công đoàn Vi t Nam (đ i v i Đ i h i Công đoàn toàn qu c). 2. Nhi m kỳ đ i h i công đoàn các c p: a. Đ i h i công đoàn cơ s , nghi p đoàn 5 năm 2 l n. Đ i v i công đoàn cơ s có s lư ng đoàn viên đông, nhi u công đoàn cơ s thành viên, ho t đ ng phân tán có th 5 năm đ i h i 1 l n. b. Đ i h i công đoàn c p trên cơ s : 5 năm 1 l n. c. Trư ng h p đ c bi t, n u đư c công đoàn c p trên đ ng ý, đ i h i công đoàn các c p có th tri u t p s m ho c mu n hơn, nhưng không quá 12 tháng đ i v i công đoàn c p trên cơ s và 6 tháng đ i v i công đoàn cơ s . Riêng đ i v i Đ i h i Công đoàn toàn qu c do Ban Ch p hành T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam quy t đ nh. 3. S lư ng đ i bi u d đ i h i c p nào do ban ch p hành c p đó quy t đ nh và tri u t p theo quy đ nh c a T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam. Thành ph n đ i bi u chính th c g m: a. Các y viên đương nhi m c a ban ch p hành c p tri u tâp. b. Các đ i bi u do đ i h i ho c h i ngh đ i bi u, h i ngh toàn th công đoàn c p dư i b u lên. c. Các đ i bi u do ban ch p hành c p tri u t p ch đ nh v i s lư ng không quá 3% (ba ph n trăm) t ng s đ i bi u chính th c đư c tri u t p. 4. Đ i bi u d đ i h i ph i đư c đ i h i bi u quy t công nh n tư cách đ i bi u. Trư ng h p đ i bi u b k lu t t hình th c khi n trách (theo quy đ nh c a B lu t Lao đ ng) ho c c nh cáo (đ i v i các trư ng h p khác) tr lên, thì ban ch p hành c p tri u t p xem xét, quy t đ nh tư cách đ i bi u và sau đó báo cáo cho đ i h i bi t. Ngư i b kh i t , truy t , t m giam thì không đ tư cách đ i bi u. Đi u 10. H i ngh đ i bi u, h i ngh toàn th : 3
 4. 1. Nh ng nơi xét th y c n thi t và đư c ban ch p hành công đoàn c p trên tr c ti p đ ng ý thì ban ch p hành c p đó đư c tri u t p h i ngh đ i bi u ho c h i ngh toàn th . 2. S lư ng đ i bi u do ban ch p hành c p tri u t p h i ngh quy t đ nh. Đ i bi u d h i ngh ph i đư c h i ngh bi u quy t công nh n tư cách đ i bi u. Thành ph n đ i bi u g m: a. Các y viên đương nhi m c a ban ch p hành c p tri u t p h i ngh . b. Các đ i bi u do đ i h i (n u trùng vào d p đ i h i) ho c do h i ngh đ i bi u, h i ngh toàn th công đoàn c p dư i b u lên. Trư ng h p không th t ch c đư c h i ngh đ i bi u, h i ngh toàn th và đư c công đoàn c p trên tr c ti p đ ng ý thì h i ngh ban ch p hành công đoàn c p đó b u. c. Đ i bi u ch đ nh v i s lư ng không quá 3% (ba ph n trăm) t ng s đ i bi u chính th c đư c tri u t p. 3. N i dung c a h i ngh đ i bi u, h i ngh toàn th : a. Ki m đi m vi c th c hi n ngh quy t đ i h i; b sung phương hư ng nhi m v và chương trình ho t đ ng c a công đoàn. b. Tham gia xây d ng văn ki n đ i h i công đoàn c p trên. c. B sung ki n toàn ban ch p hành và b u đ i bi u đi d đ i h i ho c h i ngh đ i bi u công đoàn c p trên (n u có). Đi u 11. Đ i h i, h i ngh đ i bi u, h i ngh toàn th , h i ngh ban ch p hành công đoàn các c p ph i có ít nh t 2/3 (hai ph n ba) t ng s thành viên đư c tri u t p đ n d m i có giá tr . Vi c b u cơ quan lãnh đ o các c p công đoàn và b u đ i bi u đi d đ i h i công đoàn c p trên đ u ph i ti n hành b phi u kín; ngư i trúng c ph i đư c quá 1/2 (m t ph n hai) s phi u b u. Đi u 12. Ban ch p hành là cơ quan lãnh đ o gi a hai kỳ đ i h i c a công đoàn m i c p. 1. Ban ch p hành công đoàn c p nào, do đ i h i công đoàn c p đó b u ra. Ban ch p hành công đoàn c p dư i ph i đư c ban ch p hành công đoàn c p trên tr c ti p công nh n. Khi có quá 1/2 (m t ph n hai) s thành viên d đ i h i yêu c u và đư c s đ ng ý c a công đoàn c p trên tr c ti p thì đ i h i công đoàn cơ s , nghi p đoàn có th b u tr c ti p ch t ch công đoàn cơ s , ch t ch nghi p đoàn trong s y viên ban ch p hành m i do đ i h i b u ra. 2. S lư ng y viên ban ch p hành c p nào do đ i h i công đoàn c p đó quy t đ nh và không vư t quá s lư ng quy đ nh c a Đoàn Ch t ch T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam a. Khi khuy t y viên ban ch p hành c p nào, thì h i ngh đ i bi u, h i ngh toàn th ho c ban ch p hành c p đó b u b sung. S lư ng y viên ban ch p hành khuy t c n b u b sung trong nhi m kỳ đ i h i không vư t quá 1/3 (m t ph n ba) s lư ng y viên ban ch p hành do đ i h i quy t đ nh. b. Trư ng h p đ c bi t c n b sung mà s y viên ban ch p hành vư t quá s lư ng đ i h i đã thông qua, thì ph i đư c s đ ng ý c a công đoàn c p trên tr c ti p và không vư t quá s lư ng quy đ nh c a Đoàn Ch t ch T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam. Vi c b u b sung s y viên Ban Ch p hành T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam vư t quá s lư ng Đ i h i Công đoàn toàn qu c đã thông qua do Ban Ch p hành T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam xem xét, quy t đ nh nhưng không quá 3% (ba ph n trăm) s lư ng y viên Ban Ch p hành T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam đã đư c Đ i h i Công đoàn toàn qu c quy t đ nh. c. Uy viên ban ch p hành khi chuy n công tác ra kh i ngành ho c đ a phương, đơn v thì thôi tham gia ban ch p hành công đoàn ngành, đ a phương, đơn v đó. Uy viên ban ch p hành công đoàn các c p khi ngh hưu, thôi vi c thì thôi tham gia ban ch p hành k t th i đi m ngh hưu ho c thôi vi c ghi trong quy t đ nh. d. Trư ng h p y viên ban ch p hành là cán b chuyên trách công đoàn, khi chuy n công tác không là chuyên trách công đoàn n a thì do ban ch p hành công đoàn c p đó xem xét vi c ti p t c tham gia hay không tham gia ban ch p hành và đ ngh công đoàn c p trên quy t đ nh. 3. Nhi m v c a ban ch p hành công đoàn các c p: a. T ch c th c hi n ngh quy t đ i h i công đoàn c p mình. b. Th c hi n ch th , ngh quy t c a Đ ng, công đoàn c p trên. c. Ch đ o, ki m tra ho t đ ng đ i v i công đoàn c p dư i. d. Đ nh kỳ báo cáo tình hình t ch c ho t đ ng công đoàn c p mình v i c p y đ ng đ ng c p, công đoàn c p trên và thông báo cho công đoàn c p dư i. đ. Qu n lý tài chính, tài s n và ho t đ ng kinh t công đoàn theo quy đ nh c a Nhà nư c và T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam. 4
 5. 4. H i ngh thư ng kỳ c a ban ch p hành công đoàn các c p: a. Ban Ch p hành T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam, ban ch p hành liên đoàn lao đ ng t nh, thành ph , ban ch p hành công đoàn ngành trung ương và ban ch p hành công đoàn t ng công ty tr c thu c T ng Liên đoàn 1 năm h p 2 l n. b. Ban ch p hành công đoàn c p trên tr c ti p công đoàn cơ s , ban ch p hành công đoàn cơ s , nghi p đoàn, công đoàn cơ s thành viên 3 tháng h p ít nh t 1 l n. Đ i v i ban ch p hành công đoàn c p trên tr c ti p cơ s có công đoàn cơ s ho t đ ng trên nhi u t nh, thành ph 6 tháng h p ít nh t 1 l n. Đi u 13. Cơ quan thư ng tr c c a ban ch p hành công đoàn các c p. 1. Cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch p hành T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam là Đoàn Ch t ch; cơ quan thư ng tr c c a ban ch p hành công đoàn các c p là ban thư ng v . Đoàn Ch t ch (ban thư ng v ) công đoàn c p nào do ban ch p hành c p đó b u. S lư ng y viên Đoàn Ch t ch (ban thư ng v ) nhi u nh t không quá 1/3 (m t ph n ba) s y viên ban ch p hành công đoàn c p đó, g m có ch t ch, các phó ch t ch và m t s y viên. Đoàn Ch t ch (ban thư ng v ) đư c phân công m t s đ ng chí làm thư ng tr c. 2. Đoàn Ch t ch T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam chu n b n i dung các kỳ h p Ban Ch p hành, t ch c th c hi n các ngh quy t c a Ban Ch p hành T ng Liên đoàn. Đoàn Ch t ch T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam đư c ra các ngh quy t ho c quy t đ nh đ t ch c th c hi n ngh quy t Đ i h i toàn qu c Công đoàn Vi t Nam và các ngh quy t c a Ban Ch p hành T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam; tr c ti p ch đ o ho t đ ng c a Cơ quan T ng Liên đoàn và các đơn v tr c thu c T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam; đ i di n cho công nhân, viên ch c, lao đ ng đ đ t ki n ngh v i Đ ng, Nhà nư c nh ng v n đ liên quan đ n CNVCLĐ và t ch c Công đoàn. 3. Ban thư ng v công đoàn các c p chu n b n i dung các kỳ h p ban ch p hành và ch đ o th c hi n các ngh quy t c a ban ch p hành; đi u hành các ho t đ ng gi a hai kỳ h p ban ch p hành, báo cáo ho t đ ng c a mình t i h i ngh thư ng kỳ c a ban ch p hành; tr c ti p ch đ o ho t đ ng c a cơ quan và đơn v tr c thu c; đ i di n cho đoàn viên và ngư i lao đ ng t p h p các ki n ngh đ tham gia v i h i đ ng nhân dân, y ban nhân dân, b , ngành, h i đ ng qu n tr doanh nghi p cùng c p; c đ i di n tham gia vào các cơ quan, t ch c có liên quan. 4. Ch t ch là ngư i đ ng đ u ban ch p hành có trách nhi m đi u hành ho t đ ng c a Đoàn Ch t ch (ban thư ng v ) và là đ i di n theo quy đ nh pháp lu t c a ban ch p hành công đoàn cùng c p. a. Khi khuy t Ch t ch, Phó Ch t ch ho c y viên Đoàn Ch t ch T ng Liên đoàn thì Ban Ch p hành T ng Liên đoàn b u b sung trong s các y viên Ban Ch p hành T ng Liên đoàn theo đ ngh c a Đoàn Ch t ch T ng Liên đoàn. b. Khi khuy t ch t ch, phó ch t ch ho c y viên ban thư ng v thì ban ch p hành công đoàn c p đó đ ngh công đoàn c p trên tr c ti p cho b u b sung trong s các y viên ban ch p hành. Đi u 14. Ban ch p hành công đoàn c p nào là đ i di n c a đoàn viên, CNVCLĐ c p đó. Ban ch p hành công đoàn các c p có trách nhi m đào t o, b i dư ng, t o đi u ki n cho cán b công đoàn ho t đ ng; giúp đ , can thi p và b o v cán b công đoàn khi b xâm ph m quy n và l i ích h p pháp, chính đáng; ban ch p hành công đoàn c p trên h tr , giúp đ ban ch p hành công đoàn cơ s th c hi n quy n t ch c và lãnh đ o đình công theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 15. Ban ch p hành công đoàn các c p căn c vào nhi m v , quy n h n, kh năng tài chính và các quy đ nh c a Đoàn Ch t ch T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam, báo cáo v i c p y đ ng đ ng c p (n u có) trư c khi quy t đ nh t ch c b máy làm vi c; thông báo cho các cơ quan chuyên môn, ch doanh nghi p ho c chính quy n cùng c p th c hi n trách nhi m liên quan theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương III T CH C CƠ S C A CÔNG ĐOÀN Đi u 16. 1. T ch c cơ s c a Công đoàn g m: a. Công đoàn cơ s đư c thành l p các doanh nghi p, các h p tác xã s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p, d ch v , các đơn v s nghi p công l p và ngoài công l p; các cơ quan nhà nư c, cơ quan c a t ch c chính tr , chính tr - xã h i và t ch c xã h i ngh nghi p, có 5 đoàn viên tr lên và đư c công đoàn c p trên quy t đ nh thành l p. b. Nghi p đoàn là t ch c cơ s c a công đoàn, t p h p nh ng ngư i lao đ ng t do h p pháp cùng ngành, ngh , đư c thành l p theo đ a bàn ho c theo đơn v lao đ ng có 10 đoàn viên tr lên và đư c công đoàn c p trên quy t đ nh thành l p. 5
 6. 2. Công đoàn cơ s , nghi p đoàn đư c t ch c theo 4 lo i hình: a. Công đoàn cơ s , nghi p đoàn không có t công đoàn, t nghi p đoàn. b. Công đoàn cơ s , nghi p đoàn có t công đoàn, t nghi p đoàn. c. Công đoàn cơ s , nghi p đoàn có công đoàn b ph n, nghi p đoàn b ph n. d. Công đoàn cơ s có công đoàn cơ s thành viên. 3. Công đoàn cơ s , nghi p đoàn không đ đi u ki n t n t i và ho t đ ng, công đoàn c p trên tr c ti p xem xét quy t đ nh gi i th . Đi u 17. Nhi m v , quy n h n c a công đoàn cơ s trong các cơ quan nhà nư c, đơn v s nghi p công l p, cơ quan c a t ch c chính tr , chính tr – xã h i và xã h i ngh nghi p: 1. Tuyên truy n đư ng l i, ch trương c a Đ ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và nhi m v c a t ch c Công đoàn. Giáo d c nâng cao trình đ chính tr , văn hoá, pháp lu t, khoa h c k thu t, chuyên môn, nghi p v . 2. Ki m tra, giám sát vi c thi hành các ch đ , chính sách, pháp lu t, b o đ m vi c th c hi n quy n l i c a đoàn viên, cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao đ ng. Đ u tranh ngăn ch n tiêu c c, tham nhũng và các t n n xã h i, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Phát hi n và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo, gi i quy t các tranh ch p lao đ ng và th c hi n các quy n c a công đoàn cơ s theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Ph i h p v i th trư ng ho c ngư i đ ng đ u cơ quan, đơn v t ch c th c hi n quy ch dân ch , t ch c h i ngh cán b , công ch c cơ quan, đơn v ; c đ i di n tham gia các h i đ ng xét và gi i quy t các quy n l i c a đoàn viên, cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao đ ng. Hư ng d n, giúp đ ngư i lao đ ng giao k t h p đ ng lao đ ng. Cùng v i th trư ng ho c ngư i đ ng đ u cơ quan, đơn v c i thi n đi u ki n làm vi c, chăm lo đ i s ng c a CNVCLĐ, t ch c các ho t đ ng xã h i, t thi n trong CNVCLĐ. 4. T ch c v n đ ng CNVCLĐ trong cơ quan, đơn v thi đua yêu nư c, th c hi n nghĩa v c a cán b , công ch c, viên ch c, lao đ ng tham gia qu n lý cơ quan, đơn v , c i ti n l l i làm vi c và th t c hành chính nh m nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác. 5. Phát tri n qu n lý đoàn viên; xây d ng công đoàn cơ s v ng m nh và tham gia xây d ng Đ ng. Đi u 18. Nhi m v , quy n h n c a công đoàn cơ s trong doanh nghi p nhà nư c: 1. Ph i h p v i giám đ c t ch c th c hi n quy ch dân ch doanh nghi p, t ch c đ i h i công nhân, viên ch c; đ i di n cho t p th lao đ ng xây d ng, thương lư ng, ký k t và giám sát vi c th c hi n tho ư c lao đ ng t p th ; tham gia xây d ng đi u l ho t đ ng, các n i quy, quy ch , phương án s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p; xây d ng, ký k t quy ch ph i h p ho t đ ng v i giám đ c doanh nghi p. 2. T p h p yêu c u, nguy n v ng chính đáng, h p pháp c a CNVCLĐ; t ch c, xây d ng, th c hi n thông tin hai chi u, t ch c đ i tho i gi a ngư i lao đ ng và giám đ c doanh nghi p; hư ng d n ngư i lao đ ng giao k t h p đ ng lao đ ng; c đ i di n tham gia các h i đ ng xét và gi i quy t các quy n l i c a CNVCLĐ; tham gia v i giám đ c gi i quy t vi c làm, c i thi n đi u ki n làm vi c, nâng cao thu nh p, đ i s ng và phúc l i c a CNVCLĐ; v n đ ng CNVCLĐ tham gia các ho t đ ng xã h i, tương tr giúp đ nhau trong ngh nghi p, khi khó khăn, ho n n n và đ u tranh ch ng tham nhũng, lãng phí, ngăn ch n các t n n xã h i. 3. Ki m tra, giám sát vi c thi hành pháp lu t có liên quan đ n quy n, nghĩa v c a công đoàn, CNVCLĐ; tham gia gi i quy t tranh ch p lao đ ng, th c hi n các quy n c a công đoàn cơ s , t ch c và lãnh đ o đình công theo đúng quy đ nh c a pháp lu t; phát đ ng, ph i h p t ch c các phong trào thi đua trong doanh nghi p. 4. Tuyên truy n, ph bi n đư ng l i, ch trương c a Đ ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, nhi m v c a t ch c Công đoàn và nghĩa v c a ngư i lao đ ng; v n đ ng ngư i lao đ ng ch p hành chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, n i quy, quy ch c a doanh nghi p, th c hi n có hi u qu công vi c do giám đ c doanh nghi p phân công. 5. Phát tri n, qu n lý đoàn viên, xây d ng công đoàn cơ s v ng m nh và tham gia xây d ng Đ ng. Đi u 19. Nhi m v , quy n h n c a công đoàn cơ s trong các h p tác xã công nghi p, ti u th công nghi p, d ch v , giao thông v n t i…: 1. Giám sát ban qu n tr th c hi n ch đ , chính sách, phân ph i thu nh p, l i nhu n đ i v i xã viên; đ i di n ngư i lao đ ng xây d ng, thương lư ng, ký k t và giám sát vi c th c hi n tho ư c lao đ ng t p th ; hư ng d n ngư i lao đ ng (không ph i là xã viên) giao k t h p đ ng lao đ ng. 6
 7. 2. Tham gia v i ban qu n tr đ có bi n pháp c i thi n đi u ki n làm vi c nâng cao thu nh p, đ i s ng và phúc l i c a xã viên và ngư i lao đ ng; tham gia gi i quy t tranh ch p lao đ ng; th c hi n các quy n c a công đoàn c s v t ch c và lãnh đ o đình công; v n đ ng xã viên và ngư i lao đ ng tham gia các ho t đ ng xã h i, h tr giúp đ nhau trong ngh nghi p, khi khó khăn, ho n n n. 3. Tuyên truy n, ph bi n và v n đ ng xã viên, ngư i lao đ ng th c hi n t t đư ng l i, ch trương c a Đ ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, nhi m v c a t ch c Công đoàn, ngh quy t đ i h i xã viên và đi u l h p tác xã. 4. Phát tri n, qu n lý đoàn viên; xây d ng công đoàn cơ s v ng m nh và tham gia xây d ng Đ ng. Đi u 20. Nhi m v , quy n h n c a công đoàn cơ s trong các doanh nghi p khu v c kinh t ngoài Nhà nư c: 1. Đ i di n cho t p th lao đ ng xây d ng, thương lư ng, ký k t và giám sát vi c th c hi n tho ư c lao đ ng t p th ; ph i h p v i ngư i s d ng lao đ ng ho c đ i di n ngư i s d ng lao đ ng th c hi n quy ch dân ch , m h i ngh ngư i lao đ ng, xây d ng và ký k t quy ch ph i h p ho t đ ng; hư ng d n ngư i lao đ ng giao k t h p đ ng lao đ ng. 2. Ki m tra, giám sát vi c th c hi n pháp lu t có liên quan đ n quy n, nghĩa v ngư i lao đ ng và công đoàn; tham gia các h i đ ng c a doanh nghi p theo quy đ nh c a pháp lu t và đi u l doanh nghi p; xây d ng các n i quy, quy ch có liên quan đ n quy n, l i ích c a ngư i lao đ ng. 3. Đ i di n cho t p th lao đ ng tham gia h i đ ng hoà gi i lao đ ng cơ s , gi i quy t các tranh ch p lao đ ng, th c hi n các quy n c a công đoàn cơ s , t ch c và lãnh đ o đình công theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. T p h p yêu c u, nguy n v ng h p pháp, chính đáng c a ngư i lao đ ng; báo cáo, cung c p thông tin và t ch c đ i tho i gi a ngư i lao đ ng và ngư i s d ng lao đ ng; ph i h p v i ngư i s d ng lao đ ng t ch c các phong trào thi đua, phát tri n s n xu t kinh doanh chăm lo đ i s ng v t ch t, tinh th n đ i v i ngư i lao đ ng; v n đ ng ngư i lao đ ng tham gia các ho t đ ng xã h i, h tr giúp đ nhau trong ngh nghi p, trong cu c s ng, đ u tranh ngăn ch n các t n n xã h i. 5. Tuyên truy n, ph bi n, v n đ ng ngư i lao đ ng th c hi n đư ng l i, ch trương c a Đ ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, nhi m v c a t ch c Công đoàn và n i quy, quy ch c a doanh nghi p. 6. Phát tri n, qu n lý đoàn viên; xây d ng công đoàn cơ s v ng m nh và tham gia xây d ng Đ ng. Đi u 21. Nhi m v , quy n h n c a công đoàn cơ s trong đơn v s nghi p ngoài công l p: 1. Tham gia xây d ng và giám sát th c hi n n i quy, quy ch , đi u l c a đơn v , các ch đ , chính sách, pháp lu t có liên quan đ n quy n, l i ích c a ngư i lao đ ng; ph i h p v i ngư i đ ng đ u đơn v t ch c th c hi n quy ch dân ch , h i ngh ngư i lao đ ng; hư ng d n ngư i lao đ ng giao k t h p đ ng lao đ ng, thay m t ngư i lao đ ng xây d ng, thương lư ng và ký k t tho ư c lao đ ng t p th theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Xây d ng và ký k t quy ch ph i h p ho t đ ng v i ngư i đ ng đ u đơn v ; c đ i di n tham gia các h i đ ng c a đơn v có liên quan đ n quy n, l i ích c a ngư i lao đ ng; cùng v i ngư i đ ng đ u đơn v xây d ng và giám sát th c hi n k ho ch đào t o, b i dư ng nâng cao trình đ chuyên môn, nghi p v , chăm lo đ i s ng v t ch t, tinh th n, c i thi n đi u ki n làm vi c cho ngư i lao đ ng; ph i h p t ch c các phong trào thi đua; v n đ ng ngư i lao đ ng tham gia các ho t đ ng xã h i, ch ng các t n n xã h i, h tr nhau trong công tác, khi khó khăn, ho n n n. 3. T ng h p yêu c u, nguy n v ng h p pháp, chính đáng c a ngư i lao đ ng; th c hi n thông tin hai chi u và t ch c đ i tho i gi a ngư i lao đ ng v i ngư i đ ng đ u đơn v nh m gi i quy t nh ng v n đ liên quan đ n quy n và nghĩa v c a ngư i lao đ ng. 4. Tuyên truy n, ph bi n và v n đ ng ngư i lao đ ng th c hi n t t đư ng l i, ch trương c a Đ ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c có liên quan tr c ti p đ n ngư i lao đ ng, n i quy, quy ch , đi u l c a đơn v và nghĩa v c a ngư i lao đ ng. 5. Phát tri n, qu n lý đoàn viên; xây d ng công đoàn cơ s v ng m nh và tham gia xây d ng Đ ng. Đi u 22. Quy n h n, nhi m v c a nghi p đoàn: 1. Tuyên truy n đư ng l i, ch trương c a Đ ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và các nhi m v c a t ch c Công đoàn. Giáo d c nâng cao trình đ chính tr , văn hoá. Ph bi n, hư ng d n vi c thi hành các ch đ , chính sách, pháp lu t có liên quan đ n đ i s ng và đi u ki n hành ngh c a ngư i lao đ ng. 2. Đ i di n cho đoàn viên nghi p đoàn quan h v i chính quy n đ a phương và cơ quan ch c năng chăm lo b o v quy n và l i ích h p pháp, chính đáng c a đoàn viên. 7
 8. 3. Đoàn k t tương tr , giúp đ nhau trong ngh nghi p và đ i s ng. Đ u tranh ngăn ch n các t n n xã h i. 4. Phát tri n, qu n lý đoàn viên; xây d ng nghi p đoàn v ng m nh và tham gia xây d ng Đ ng. Đi u 23. Công đoàn cơ s th c hi n phân c p v nhi m v , quy n h n cho công đoàn cơ s thành viên (n u có); công đoàn cơ s , nghi p đoàn quy đ nh nhi m v , quy n h n c th cho công đoàn b ph n, nghi p đoàn b ph n, t công đoàn, t nghi p đoàn theo hư ng d n c a Đoàn Ch t ch T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam. Chương IV T CH C CÔNG ĐOÀN C P TRÊN CƠ S Đi u 24. Công đoàn giáo d c huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. 1. Công đoàn giáo d c huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là công đoàn giáo d c huy n) là công đoàn c p trên tr c ti p công đoàn cơ s , t p h p cán b , viên ch c và lao đ ng cơ quan phòng giáo d c, các trư ng h c (công l p và ngoài công l p), đơn v thu c phòng giáo d c c p huy n qu n lý. 2. Công đoàn giáo d c huy n do liên đoàn lao đ ng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là liên đoàn lao đ ng huy n) quy t đ nh thành l p ho c gi i th sau khi th ng nh t v i công đoàn giáo d c t nh, thành ph và đư c s đ ng ý c a liên đoàn lao đ ng t nh, thành ph . 3. Công đoàn giáo d c huy n ch u s ch đ o tr c ti p c a liên đoàn lao đ ng huy n và s ph i h p ch đ o v ngành ngh c a công đoàn ngành giáo d c t nh, thành ph . 4. Nhi m v , quy n h n c a công đoàn giáo d c huy n: a. T ch c tri n khai các ch trương công tác c a liên đoàn lao đ ng huy n, ngh quy t đ i h i công đoàn giáo d c t nh, thành ph và ngh quy t đ i h i công đoàn c p mình. b. Tham gia v i cơ quan qu n lý cùng c p v đ nh hư ng phát tri n ngành; xây d ng các m c tiêu, k ho ch giáo d c - đào t o và các v n đ liên quan đ n trách nhi m, l i ích c a cán b , viên ch c, lao đ ng; xây d ng đ i ngũ cán b , giáo viên, viên ch c trong ngành. c. Ch đ o công đoàn c p dư i tham gia th c hi n các ch đ , chính sách liên quan đ n quy n và l i ích c a cán b , viên ch c, lao đ ng; t ch c các phong trào thi đua, th c hi n các cu c v n đ ng c a Đ ng, Nhà nư c và t ch c Công đoàn; tuyên truy n, giáo d c đư ng l i, ch trương chính sách c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà nư c, nhi m v c a Công đoàn và truy n th ng ngành giáo d c. d. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a c p huy n ki m tra, giám sát vi c th c hi n các ch đ , chính sách và đ i di n b o v quy n, l i ích h p pháp, chính đáng c a cán b , viên ch c, lao đ ng trong ngành (bao g m c ngoài công l p). đ. Quy t đ nh thành l p ho c gi i th các công đoàn cơ s trư ng h c, đơn v tr c thu c phòng giáo d c c p huy n qu n lý; phát tri n đoàn viên, xây d ng Công đoàn cơ s v ng m nh và tham gia xây d ng Đ ng. Đi u 25. Công đoàn ngành đ a phương. 1. Công đoàn ngành đ a phương là công đoàn c p trên cơ s t p h p CNVCLĐ cùng ngành, ngh thu c các thành ph n kinh t trên đ a bàn t nh, thành ph . 2. Công đoàn ngành đ a phương do liên đoàn lao đ ng t nh, thành ph quy t đ nh thành l p ho c gi i th sau khi th ng nh t v i công đoàn ngành trung ương. 3. Công đoàn ngành đ a phương ch u s ch đ o tr c ti p c a liên đoàn lao đ ng t nh, thành ph và s ch đ o v ngành ngh c a công đoàn ngành trung ương. 4. Nhi m v , quy n h n c a công đoàn ngành đ a phương: a. T ch c tri n khai các ch trương công tác c a liên đoàn lao đ ng t nh, thành ph , c a công đoàn ngành trung ương và ngh quy t đ i h i công đoàn c p mình. b. Tham gia v i cơ quan qu n lý cùng c p v phát tri n kinh t - xã h i c a ngành đ a phương, các v n đ có liên quan đ n trách nhi m và l i ích ngành, ngh , xây d ng đ i ngũ công nhân, viên ch c và lao đ ng trong ngành. c. Hư ng d n, thông tin v pháp lu t và các ch đ , chính sách, khoa h c k thu t ngành, ngh , ch đ o công đoàn c p dư i th c hi n các ch đ , chính sách lao đ ng ngành, ngh . T ch c các phong trào thi đua yêu nư c, tuyên truy n, giáo d c đư ng l i, ch trương c a Đ ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, nhi m v c a Công đoàn và truy n th ng, nghĩa v , quy n l i c a CNVCLĐ trong ngành. 8
 9. d. Ph i h p v i liên đoàn lao đ ng huy n hư ng d n, ch đ o, ki m tra vi c th c hi n các ch đ , chính sách ngành, ngh , b o v quy n và l i ích h p pháp, chính đáng c a CNVCLĐ trong ngành; h tr công đoàn cơ s thương lư ng và ký k t th a ư c lao đ ng t p th , t ch c và lãnh đ o đình công theo quy đ nh c a pháp lu t; đ i di n cho công đoàn cơ s ho c ngư i lao đ ng kh i ki n ho c tham gia vào quá trình t t ng khi đư c công đoàn cơ s ho c ngư i lao đ ng y quy n. đ. Phát tri n đoàn viên và công đoàn cơ s trong các thành ph n kinh t , th c hi n công tác t ch c, cán b theo phân c p c a liên đoàn lao đ ng t nh, thành ph , xây d ng công đoàn cơ s , nghi p đoàn v ng m nh. Đi u 26. Liên đoàn lao đ ng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là liên đoàn lao đ ng huy n). 1. Liên đoàn lao đ ng huy n là công đoàn c p trên cơ s , t p h p CNVCLĐ trên đ a bàn huy n. 2. Liên đoàn lao đ ng huy n do liên đoàn lao đ ng t nh, thành ph quy t đ nh thành l p ho c gi i th và ch đ o tr c ti p. 3. Liên đoàn lao đ ng huy n quy t đ nh thành l p ho c gi i th và ch đ o tr c ti p công đoàn c p trên cơ s là công đoàn giáo d c huy n và các công đoàn cơ s , nghi p đoàn đóng trên đ a bàn (tr nh ng công đoàn cơ s đã tr c thu c liên đoàn lao đ ng t nh, thành ph , công đoàn ngành đ a phương và công đoàn t ng công ty). 4. Nhi m v , quy n h n c a liên đoàn lao đ ng huy n: a. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a nhà nư c c p huy n, công đoàn ngành đ a phương, công đoàn t ng công ty đ ki m tra, giám sát vi c th c hi n các ch đ , chính sách; gi i quy t khi u n i, t cáo, tranh ch p lao đ ng đ i v i các cơ s đóng trên đ a bàn; hư ng d n, h tr , giúp ban ch p hành công đoàn cơ s trong vi c thương lư ng, ký k t tho ư c lao đ ng t p th , gi i quy t tranh ch p lao đ ng, t ch c đ i tho i v i ngư i s d ng lao đ ng, t ch c, lãnh đ o đình công theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. Đ i di n cho công đoàn cơ s ho c ngư i lao đ ng kh i ki n ho c tham gia vào quá trình t t ng khi đư c công đoàn cơ s ho c ngư i lao đ ng y quy n. b. Tuyên truy n đư ng l i, ch trương c a Đ ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và nhi m v c a t ch c Công đoàn. c. Tri n khai th c hi n các ch th , ngh quy t và ch trương công tác c a liên đoàn lao đ ng t nh, thành ph ; ch th , ngh quy t c a c p y đ ng và ngh quy t đ i h i công đoàn c p mình; tham gia v i c p y đ ng, cơ quan nhà nư c v các ch trương phát tri n kinh t - xã h i và các v n đ có liên quan đ n vi c làm, đ i s ng c a CNVCLĐ. d. T ch c phong trào thi đua yêu nư c, góp ph n đ y m nh phát tri n kinh t - xã h i, th c hi n công nghi p hoá, hi n đ i hoá nông nghi p, nông thôn. đ. V n đ ng đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các ho t đ ng xã h i, hư ng d n các hình th c, bi n pháp chăm lo đ i s ng, c i thi n đi u ki n làm vi c, xoá đói gi m nghèo, xây d ng n p s ng văn hoá, đ u tranh ngăn ch n tiêu c c, tham nhũng và các t n n xã h i. e. Th c hi n công tác phát tri n đoàn viên, thành l p công đoàn cơ s , nghi p đoàn; công tác t ch c, cán b theo phân c p c a liên đoàn lao đ ng t nh, thành ph ; xây d ng công đoàn cơ s , nghi p đoàn v ng m nh. Đi u 27. Công đoàn các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t (g i chung là công đoàn các khu công nghi p). 1. Công đoàn các khu công nghi p là công đoàn c p trên cơ s do liên đoàn lao đ ng t nh, thành ph quy t đ nh thành l p ho c gi i th và ch đ o tr c ti p. 2. Công đoàn các khu công nghi p quy t đ nh thành l p ho c gi i th và ch đ o công đoàn cơ s thu c các đơn v do đ a phương thành l p ho t đ ng trong các khu công nghi p; ph i h p ch đ o công đoàn cơ s thu c công đoàn ngành trung ương, công đoàn t ng công ty c a trung ương ho t đ ng trong các khu công nghi p. 3. Nhi m v , quy n h n c a công đoàn các khu công nghi p: a. Hư ng d n, ch đ o các công đoàn cơ s th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy đ nh Đi u l ; hư ng d n, h tr , giúp ban ch p hành công đoàn cơ s trong vi c thương lư ng, ký k t th a ư c lao đ ng t p th , gi i quy t tranh ch p lao đ ng, t ch c đ i tho i v i ngư i s d ng lao đ ng, t ch c, lãnh đ o đình công theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. Đ i di n cho công đoàn cơ s ho c ngư i lao đ ng kh i ki n ho c tham gia vào quá trình t t ng khi công đoàn cơ s ho c ngư i lao đ ng y quy n. b. Tuyên truy n đư ng l i, ch trương c a Đ ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và nhi m v c a t ch c công đoàn; giáo d c nâng cao trình đ chính tr , văn hoá, pháp lu t cho CNVCLĐ trong các khu 9
 10. công nghi p; t ch c tri n khai th c hi n ch th , ngh quy t c a đ ng; ch th , ngh quy t và ch trương công tác c a công đoàn c p trên, ngh quy t đ i h i công đoàn c p mình. c. Ph i h p v i ban qu n lý các khu công nghi p, cơ quan qu n lý lao đ ng đ a phương ki m tra, giám sát vi c th c hi n các ch đ , chính sách, pháp lu t lao đ ng; gi i quy t đơn thư khi u n i c a CNVCLĐ trong các khu công nghi p. d. Phát tri n đoàn viên, thành l p công đoàn cơ s , xây d ng công đoàn cơ s v ng m nh; th c hi n công tác qu n lý cán b công đoàn theo phân c p c a liên đoàn lao đ ng t nh, thành ph . đ. Hư ng d n, ch đ o các công đoàn cơ s thu c công đoàn ngành trung ương, công đoàn t ng công ty c a trung ương trong khu công nghi p th c hi n các n i dung theo quy đ nh t i đi m e, kho n 3, Đi u 32, Đi u l này. Đi u 28. Công đoàn t ng công ty. 1. Công đoàn t ng công ty là công đoàn c p trên cơ s t p h p CNVCLĐ trong các cơ s c a t ng công ty. 2. T ng công ty do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t đ nh thành l p thì công đoàn t ng công ty đó do liên đoàn lao đ ng t nh, thành ph thành l p và ch đ o tr c ti p. 3. T ng công ty do b , ngành trung ương quy t đ nh thành l p thì công đoàn t ng công ty đó do công đoàn ngành trung ương thành l p và ch đ o tr c ti p. 4. T ng công ty do Th tư ng Chính ph quy t đ nh thành l p thì vi c thành l p và ch đ o công đoàn t ng công ty đó do Đoàn Ch t ch T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam quy t đ nh. 5. Nhi m v , quy n h n c a công đoàn t ng công ty: a. Tuyên truy n đư ng l i, ch trương c a Đ ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và nhi m v c a t ch c Công đoàn. Tri n khai th c hi n các ch th , ngh quy t, ch trương công tác c a công đoàn c p trên và ngh quy t đ i h i công đoàn t ng công ty. b. Tham gia v i h i đ ng qu n tr , t ng giám đ c t ng công ty v quy ho ch, k ho ch và m c tiêu phát tri n kinh t c a t ng công ty, tham gia xây d ng và ki m tra giám sát vi c th c hi n n i quy, quy ch , ch đ ti n lương, ti n thư ng và các quy đ nh có liên quan đ n quy n và l i ích h p pháp, chính đáng c a đoàn viên, CNVCLĐ trong t ng công ty. c. Ph i h p v i h i đ ng qu n tr , t ng giám đ c th c hi n quy ch dân ch cơ s , t ch c đ i h i công nhân, viên ch c; đ i di n cho đoàn viên, CNVCLĐ ký tho ư c lao đ ng t p th v i t ng giám đ c t ng công ty phù h p v i các quy đ nh c a pháp lu t, tham gia các h i đ ng c a t ng công ty đ gi i quy t các v n đ có liên quan đ n CNVCLĐ. d. Ch đ o các Công đoàn cơ s thu c công đoàn t ng công ty th c hi n các hình th c tham gia qu n lý, th c hi n pháp lu t lao đ ng và Lu t Công đoàn, t ch c phong trào thi đua yêu nư c; giáo d c theo đ c đi m ngành ngh , hư ng d n công tác b o h lao đ ng, b o hi m xã h i, b o hi m y t và các ch đ , chính sách ngành, ngh khác. đ. Quy t đ nh thành l p ho c gi i th các công đoàn cơ s thu c công đoàn t ng công ty. Th c hi n công tác cán b theo s phân c p c a công đoàn c p trên, ch đ o xây d ng công đoàn cơ s v ng m nh. e. Ti p nh n ý ki n tham gia và ch đ o c a các liên đoàn lao đ ng đ a phương, công đoàn các khu công nghi p đ i v i công đoàn cơ s , công đoàn cơ s thành viên c a t ng công ty đóng t i đ a phương, ho c khu công nghi p th c hi n các n i dung nhi m v quy đ nh t i đi m e, kho n 3, Đi u 32 Đi u l này. Đi u 29. Công đoàn cơ quan b , cơ quan ngang b , cơ quan tr c thu c Chính ph , Qu c h i, ban c a Đ ng, đoàn th Trung ương (g i chung là công đoàn cơ quan Trung ương) t p h p cán b , công ch c, viên ch c và lao đ ng (CBCCVCLĐ) trong các đơn v thu c cơ quan trung ương; đư c thành l p công đoàn cơ s ho c công đoàn c p trên tr c ti p cơ s (khi có đ đi u ki n). 1. Công đoàn cơ quan trung ương do công đoàn ngành trung ương quy t đ nh thành l p ho c gi i th và ch đ o tr c ti p. 2. Công đoàn cơ quan trung ương c p trên tr c ti p cơ s quy t đ nh thành l p, gi i th và tr c ti p ch đ o các công đoàn cơ s đơn v tr c thu c cơ quan th c hi n nhi m v , quy n h n theo Đi u 17, Đi u 18 Đi u l này. 3. Nhi m v , quy n h n c a công đoàn c p trên cơ s cơ quan trung ương: a. Tuyên truy n đư ng l i, ch trương c a Đ ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và nhi m v c a t ch c Công đoàn. 10
 11. b. Tri n khai th c hi n các ch th , ngh quy t và ch trương công tác c a công đoàn ngành Trung ương; ch th , ngh quy t c a c p y đ ng và ngh quy t đ i h i công đoàn c p mình; tham gia v i c p y đ ng, lãnh đ o chuyên môn v công tác qu n lý, lãnh đ o cơ quan và các v n đ có liên quan đ n quy n và l i ích h p pháp chính đáng c a CBCCVCLĐ. c. T ch c phong trào thi đua yêu nư c, góp ph n hoàn thành t t nhi m v c a cơ quan; v n đ ng đoàn viên, CBCCVCLĐ tham gia xây d ng Đ ng, chính quy n trong s ch, v ng m nh và tham gia các ho t đ ng xã h i; hư ng d n các hình th c, bi n pháp chăm lo đ i s ng, c i thi n đi u ki n làm vi c, xây d ng n p s ng văn hoá, tham gia c i cách hành chính, đ u tranh ngăn ch n tiêu c c, tham nhũng, lãng phí và các t n n xã h i. d. Ph i h p v i th trư ng cơ quan th c hi n quy ch dân ch , t ch c h i ngh cán b công ch c cơ quan; ki m tra, giám sát vi c th c hi n các ch đ , chính sách, gi i quy t khi u n i, t cáo đ i v i các cơ s tr c thu c cơ quan. đ. Th c hi n công tác phát tri n đoàn viên, thành l p công đoàn cơ s , xây d ng công đoàn cơ s v ng m nh, th c hi n công tác t ch c cán b theo phân c p c a công đoàn ngành trung ương và tham gia xây d ng Đ ng. Đi u 30. Công đoàn ngành trung ương. 1. Công đoàn ngành trung ương do Đoàn Ch t ch T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam quy t đ nh thành l p ho c gi i th phù h p v i đ c đi m c a ngành và các quy đ nh c a Lu t Công đoàn. Trư ng h p trong m t b có công đoàn ngành trung ương, công đoàn t ng công ty tr c thu c T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam, ch c năng nhi m v đư c th c hi n theo quy đ nh Đoàn Ch t ch T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam. 2. Đ i tư ng t p h p c a công đoàn ngành trung ương là đoàn viên, CNVCLĐ cùng ngành thu c các thành ph n kinh t . Công đoàn ngành trung ương tr c ti p ch đ o các công đoàn cơ quan b , công đoàn các ban c a Đ ng, đoàn th Trung ương, công đoàn t ng công ty và c p tương đương thu c b , ngành. 3. Nhi m v , quy n h n c a công đoàn ngành trung ương: a. Đ i di n, b o v các quy n và l i ích h p pháp, chính đáng c a đoàn viên, CNVCLĐ thu c ngành. b. Tuyên truy n đư ng l i, ch trương c a Đ ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và nhi m v c a t ch c Công đoàn. c. Nghiên c u tham gia qu n lý nhà nư c v kinh t - xã h i c a ngành và tham gia xây d ng các ch đ , chính sách ngành: - Nghiên c u tham gia v i b , ngành, các ban c a Đ ng, đoàn th Trung ương và đ xu t v i T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam v chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a ngành, g n v i vi c xây d ng, đào t o, b i dư ng đ i ngũ CNVCLĐ trong ngành. - Nghiên c u tham gia xây d ng pháp lu t, các ch đ , chính sách lao đ ng, ti n lương, b o h lao đ ng, b o hi m xã h i, b o hi m y t và các ch đ , chính sách khác cho ngư i lao đ ng cùng ngành, ngh thu c các thành ph n kinh t ; tham gia c i cách hành chính, ch ng tham nhũng, tiêu c c, ch ng lãng phí. - Đ i di n cho đoàn viên và CNVCLĐ thương lư ng ký tho ư c lao đ ng t p th v i hi p h i ngành ngh ho c c a t ch c đ i di n ngư i s d ng lao đ ng trong ngành. - Ki m tra, giám sát vi c th c hi n các ch đ , chính sách thu c ngành, ngh ; tham gia các h i đ ng c a ngành đ gi i quy t các v n đ có liên quan đ n CNVCLĐ; ki n ngh v i cơ quan nhà nư c b sung, s a đ i và gi i quy t nh ng ch đ , chính sách ngành, ngh đáp ng yêu c u phát tri n ngành, ngh và l i ích ngư i lao đ ng. - Ph i h p v i các cơ quan qu n lý hư ng d n, t ch c các hình th c thi đua yêu nư c theo đ c đi m ngành; t ch c các ho t đ ng xã h i. d. Nghiên c u đ xu t v i T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam v h th ng t ch c, mô hình t ch c, c th hoá ch c năng, nhi m v c a m i c p trong h th ng công đoàn ngành; hư ng d n ch đ o đ i h i các công đoàn c p dư i; th c hi n quy ho ch, qu n lý, đào t o, b i dư ng cán b và th c hi n chính sách cán b theo phân c p c a T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam. đ. Hư ng d n ch đ o công đoàn t ng công ty, công đoàn cơ quan trung ương, công đoàn cơ s tr c thu c: - Nghiên c u, c th hoá tri n khai các ch th , ngh quy t c a Ban Ch p hành, Đoàn Ch t ch T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam, ngh quy t đ i h i công đoàn ngành trung ương. 11
 12. - T ch c các hình th c tham gia qu n lý và b o v l i ích c a ngư i lao đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t; t ch c h i ngh cán b , công ch c cơ quan, đ i h i công nhân, viên ch c ho c h i ngh ngư i lao đ ng; xây d ng và ký tho ư c lao đ ng t p th . - Tuyên truy n, giáo d c CNVCLĐ nâng cao trình đ ngh nghi p, thông tin v pháp lu t, chính sách, nghĩa v , quy n l i c a đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành. T ch c phong trào thi đua yêu nư c theo đ c đi m ngành. e. Ch đ ng ph i h p v i liên đoàn lao đ ng t nh, thành ph ch đ o hư ng d n các công đoàn ngành đ a phương th c hi n các n i dung: Ch đ , chính sách lao đ ng ngành; tuyên truy n, giáo d c truy n th ng ngành; phương hư ng nhi m v phát tri n ngành; thành l p công đoàn trong các đơn v kinh t ngoài qu c doanh cùng ngành; tham gia thành l p ho c gi i th công đoàn ngành đ a phương (n u có). f. Ch đ ng ph i h p v i liên đoàn lao đ ng t nh, thành ph xây d ng quy ch ph i h p ch đ o đ hư ng d n các công đoàn cơ s c a ngành đóng trên đ a bàn t nh, thành ph . g. Th c hi n quan h đ i ngo i theo quy đ nh c a Đoàn Ch t ch T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam. Đi u 31. Công đoàn trong Quân đ i nhân dân Vi t Nam và Công an nhân dân là nh ng t ch c công đoàn ngành n m trong h th ng Công đoàn Vi t Nam, t p h p nh ng công nhân, viên ch c, lao đ ng làm vi c hư ng lương trong các đơn v s n xu t, khoa h c, k thu t, hành chính s nghi p, d ch v trong l c lư ng qu c phòng và an ninh. T ch c và ho t đ ng c a Công đoàn trong Quân đ i nhân dân Vi t Nam và Công an nhân dân do Đoàn Ch t ch T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam quy đ nh sau khi th o lu n th ng nh t v i lãnh đ o B Qu c phòng và B Công an trên nguyên t c b o đ m đúng các quy đ nh c a Lu t Công đoàn và Đi u l Công đoàn Vi t Nam. Đi u 32. Liên đoàn lao đ ng t nh, thành ph . 1. Liên đoàn lao đ ng t nh, thành ph đư c t ch c theo đ a gi i hành chính t nh, thành ph tr c thu c trung ương do Đoàn Ch t ch T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam quy t đ nh thành l p ho c gi i th phù h p v i các quy đ nh c a Lu t Công đoàn. 2. Đ i tư ng t p h p c a liên đoàn lao đ ng t nh, thành ph g m đoàn viên, CNVCLĐ trên đ a bàn. Liên đoàn lao đ ng t nh, thành ph ch đ o tr c ti p các liên đoàn lao đ ng huy n, công đoàn ngành đ a phương, công đoàn t ng công ty (thu c t nh, thành ph ), công đoàn các khu công nghi p và các công đoàn cơ s , nghi p đoàn tr c thu c (k c công đoàn cơ s các đơn v c a trung ương không có công đoàn ngành trung ương ho c công đoàn t ng công ty). 3. Nhi m v , quy n h n c a liên đoàn lao đ ng t nh, thành ph : a. Tuyên truy n đư ng l i, ch trương c a Đ ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và nhi m v c a t ch c Công đoàn. b. Đ i di n, b o v các quy n và l i ích h p pháp, chính đáng c a đoàn viên, CNVCLĐ trên đ a bàn. c. Tri n khai th c hi n các ch th , ngh quy t c a Ban Ch p hành, Đoàn Ch t ch T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam và ngh quy t đ i h i công đoàn t nh, thành ph ; các ch th , ngh quy t c a Đ ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c. Tham gia v i c p y đ ng, cơ quan Nhà nư c t nh, thành ph v các ch trương, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và các v n đ có liên quan đ n đ i s ng, vi c làm và đi u ki n làm vi c c a CNVCLĐ trên đ a bàn. T ch c phong trào thi đua yêu nư c, các ho t đ ng xã h i c a CNVCLĐ trên đ a bàn. d. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a nhà nư c, công đoàn ngành trung ương t ch c thanh tra, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t và các chính sách có liên quan tr c ti p đ n CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn v , doanh nghi p; tham gia h i đ ng tr ng tài lao đ ng đ a phương, hư ng d n và ch đ o vi c gi i quy t tranh ch p lao đ ng, tham gia đi u tra tai n n lao đ ng, b o v quy n và l i ích h p pháp, chính đáng ngư i lao đ ng trong các doanh nghi p đóng trên đ a bàn. đ. Ch đ o các công đoàn ngành đ a phương, liên đoàn lao đ ng huy n, công đoàn các khu công nghi p, công đoàn t ng công ty (thu c t nh, thành ph ) và c p tương đương th c hi n các nhi m v theo quy đ nh t i Đi u 25, 26, 27 và 28 Đi u l này. e. Hư ng d n, ch đ o các công đoàn cơ s c a công đoàn t ng công ty thu c trung ương và các công đoàn cơ s tr c thu c công đoàn ngành trung ương đóng trên đ a bàn t nh, thành ph nh ng n i dung sau đây: - Tri n khai th c hi n ngh quy t c a đ ng, các ch trương, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng. - Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a nhà nư c đ a phương ki m tra, thanh tra lao đ ng; đi u tra các v tai n n lao đ ng; gi i quy t khi u n i, t cáo, tranh ch p lao đ ng; đ i di n b o v ngư i lao đ ng 12
 13. trư c ngư i s d ng lao đ ng, cơ quan nhà nư c và trong quá trình tham gia t t ng; ki m tra, giám sát vi c th c hi n ch đ , chính sách đ i v i ngư i lao đ ng. f. T ch c giáo d c nâng cao trình đ văn hoá và ngh nghi p cho CNVCLĐ, t ch c các ho t đ ng văn hoá, th d c th thao, qu n lý nhà văn hoá công nhân, công đoàn; t ch c các trung tâm gi i thi u vi c làm, cơ s tư v n pháp lu t theo quy đ nh c a Nhà nư c và T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam. g. Th c hi n quy ho ch, qu n lý, đào t o, b i dư ng cán b và th c hi n chính sách đ i v i cán b đư c phân c p qu n lý. h. Hư ng d n, ch đ o đ i h i các công đoàn c p dư i; xây d ng công đoàn cơ s và nghi p đoàn v ng m nh. i. Th c hi n quan h đ i ngo i theo quy đ nh c a Đoàn Ch t ch T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam. Đi u 33. T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam có nhi m v , quy n h n: 1. Quy t đ nh chương trình, n i dung ho t đ ng c a công đoàn nh m th c hi n ngh quy t Đ i h i Công đoàn toàn qu c và các ngh quy t c a Đ ng C ng s n Vi t Nam; ch đ o và hư ng d n ho t đ ng c a các c p công đoàn. Tuyên truy n đư ng l i, ch trương c a Đ ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và nhi m v c a t ch c công đoàn. Ch đ o công tác nghiên c u lý lu n công đoàn, t ng k t th c ti n v giai c p công nhân và ho t đ ng công đoàn. 2. Tham gia qu n lý Nhà nư c, qu n lý kinh t - xã h i; tham gia xây d ng và ki m tra giám sát vi c th c hi n ch đ , chính sách, pháp lu t có liên quan đ n nghĩa v , quy n l i c a công nhân, viên ch c và lao đ ng; t ch c, qu n lý công tác nghiên c u khoa h c k thu t b o h lao đ ng; c đ i di n tham gia các ho t đ ng c a y ban Quan h lao đ ng, các y ban, h i đ ng qu c gia v các v n đ có liên quan đ n CNVCLĐ. 3. Xây d ng và ch đ o th c hi n các chương trình, bi n pháp ph i h p v i Nhà nư c đ b i dư ng nâng cao trình đ văn hoá, chính tr , chuyên môn, ngh nghi p cho CNVCLĐ đáp ng yêu c u công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t nư c. Ph i h p v i Nhà nư c, M t tr n T qu c Vi t Nam và các đoàn th trung ương t ch c các phong trào thi đua yêu nư c và các ho t đ ng xã h i trong CNVCLĐ. 4. Quy t đ nh phương hư ng, bi n pháp đ i m i t ch c, cán b . Th c hi n quy ho ch, qu n lý, đào t o, b i dư ng và các chính sách đ i v i cán b công đoàn theo phân c p qu n lý. 5. T ch c qu n lý các ho t đ ng kinh t , tài chính, tài s n công đoàn theo quy đ nh c a pháp lu t và T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam; ch đ o các ho t đ ng văn hoá, th thao, du l ch, ngh ngơi c a công đoàn các c p. 6. M r ng quan h đ i ngo i v i các t ch c công đoàn các nư c, các t ch c qu c t theo đư ng l i, chính sách đ i ngo i c a Đ ng và Nhà nư c. 7. Thông qua quy t toán, d toán ngân sách hàng năm, quy t đ nh các ch trương bi n pháp qu n lý tài chính, tài s n công đoàn. Đi u 34. Công tác v n đ ng n CNVCLĐ đư c quán tri t trong m i ho t đ ng c a các c p công đoàn, nh m phát huy vai trò c a n CNVCLĐ và đ m b o nghĩa v , quy n l i h p pháp, chính đáng c a n CNVCLĐ theo quy đ nh c a pháp lu t. Ban N công c a các c p công đoàn có trách nhi m tham mưu v i ban ch p hành công đoàn đ ng c p v công tác v n đ ng n CNVCLĐ, nh ng v n đ v gi i, cán b n , dân s – gia đình, s ti n b ph n ; đ i di n cho n CNVCLĐ tham gia gi i quy t các v n đ có liên quan tr c ti p đ n lao đ ng n và tr em. Chương V CÔNG TÁC KI M TRA C A CÔNG ĐOÀN VÀ Y BAN KI M TRA CÔNG ĐOÀN CÁC C P Đi u 35. Công tác ki m tra c a công đoàn là nhi m v c a ban ch p hành công đoàn m i c p nh m lãnh đ o vi c th c hi n Đi u l , ngh quy t, ch th và các quy đ nh c a t ch c công đoàn. M i c p công đoàn ph i t ch c, ti n hành công tác ki m tra c p đó và ch u s ki m tra c a công đoàn c p trên. Đi u 36. y ban ki m tra là cơ quan ki m tra c a công đoàn đư c thành l p các c p công đoàn, do ban ch p hành công đoàn c p đó b u ra và ph i đư c công đoàn c p trên tr c ti p công nh n. 1. y ban ki m tra công đoàn m i c p ch u s lãnh đ o c a ban ch p hành công đoàn c p đó và s ch đ o c a y ban ki m tra công đoàn c p trên. 2. S lư ng y viên y ban ki m tra do ban ch p hành công đoàn cùng c p quy t đ nh, g m m t s y viên trong ban ch p hành và m t s y viên ngoài ban ch p hành; s y viên ban ch p hành không đư c vư t quá m t ph n ba (1/3) t ng s y viên y ban ki m tra. 13
 14. 3. Vi c b u y ban ki m tra, ch nhi m, phó ch nhi m y ban ki m tra th c hi n theo nguyên t c b phi u kín, ngư i trúng c ph i đư c quá m t ph n hai (1/2) s phi u b u. Ch nhi m y ban ki m tra công đoàn m i c p, do ban ch p hành công đoàn c p đó b u, phó ch nhi m y ban ki m tra do y ban ki m tra b u. T ch c cơ s c a công đoàn có dư i 30 đoàn viên thì c 1 y viên ban ch p hành công đoàn làm nhi m v ki m tra. 4. Khi m i thành l p ho c tách, nh p t ch c công đoàn, công đoàn c p trên tr c ti p ch đ nh y ban ki m tra, ch nhi m, phó ch nhi m y ban ki m tra lâm th i. 5. Nhi m kỳ c a y ban ki m tra theo nhi m kỳ c a ban ch p hành công đoàn cùng c p. 6. y viên y ban ki m tra các c p là cán b chuyên trách công đoàn khi chuy n công tác không là cán b chuyên trách công đoàn thì thôi tham gia y ban ki m tra. y viên y ban ki m tra khi chuy n công tác ra kh i ngành ho c đ a phương, đơn v thì thôi tham gia y ban ki m tra công đoàn ngành, đ a phương, đơn v đó. y viên y ban ki m tra các c p khi ngh hưu, thôi vi c thì thôi tham gia y ban ki m tra k t th i đi m ngh hưu ho c thôi vi c ghi trong quy t đ nh. Đi u 37. y ban ki m tra công đoàn có nhi m v : 1. Giúp ban ch p hành, ban thư ng v th c hi n ki m tra vi c ch p hành Đi u l Công đoàn đ i v i công đoàn cùng c p và c p dư i. 2. Ki m tra công đoàn cùng c p và c p dư i khi t ch c ho c đoàn viên có d u hi u vi ph m Đi u l , ngh quy t, ch th và các quy đ nh c a công đoàn. 3. Ki m tra vi c qu n lý, s d ng tài chính, tài s n và ho t đ ng kinh t c a công đoàn cùng c p và c p dư i. 4. Giúp ban ch p hành, ban thư ng v : gi i quy t các khi u n i, t cáo thu c th m quy n gi i quy t c a công đoàn; tham gia v i các cơ quan ch c năng nhà nư c và ngư i s d ng lao đ ng gi i quy t khi u n i, t cáo c a đoàn viên, CNVCLĐ theo quy đ nh cu pháp lu t. 5. T ch c b i dư ng, hư ng d n nghi p v công tác ki m tra đ i v i y viên y ban ki m tra công đoàn cùng c p và c p dư i. Đi u 38. y ban ki m tra công đoàn có quy n: 1. y viên y ban ki m tra đư c tham d các h i ngh c a ban ch p hành và đư c m i d đ i h i ho c h i ngh đ i bi u công đoàn cùng c p. 2. Báo cáo v i ban ch p hành công đoàn cùng c p v ho t đ ng ki m tra công đoàn và đ xu t các n i dung, chương trình công tác c a y ban ki m tra trong các kỳ h p thư ng kỳ c a ban ch p hành. 3. Yêu c u đơn v và ngư i ch u trách nhi m c a đơn v đư c ki m tra báo cáo, cung c p các tài li u cho công tác ki m tra và tr l i nh ng v n đ do y ban ki m tra nêu ra. 4. Báo cáo k t lu n ki m tra và đ xu t các hình th c x lý v i cơ quan thư ng tr c c a ban ch p hành công đoàn cùng c p. Nh ng ki n ngh c a y ban ki m tra không đư c cơ quan thư ng tr c gi i quy t thì y ban ki m tra có quy n báo cáo v i ban ch p hành công đoàn cùng c p và báo cáo lên y ban ki m tra công đoàn c p trên. 5. Uy viên ban ki m tra đư c h c t p, b i dư ng, nâng cao nghi p v v công tác ki m tra. Chương VI TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N CÔNG ĐOÀN Đi u 39. Công đoàn th c hi n quy n t ch và t qu n v tài chính theo quy đ nh c a pháp lu t và c a T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam. 1. Tài chính c a công đoàn g m các ngu n thu sau đây: a. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng hàng tháng b ng m t ph n trăm (1%) ti n lương ho c ti n công. b. Kinh phí công đoàn trích n p theo t l ph n trăm (%) qu ti n lương, ti n công, ph c p ph i tr cho CNVCLĐ c a các doanh nghi p và cơ quan, đơn v . T l trích do Chính ph và Đoàn Ch t ch T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam th ng nh t quy đ nh. c. Các kho n thu khác: thu t các ho t đ ng văn hoá, th thao, ho t đ ng s n xu t kinh doanh, d ch v do công đoàn t ch c, các kho n tài tr c a các t ch c trong nư c và nư c ngoài. 2. Tài chính công đoàn dùng đ chi các kho n sau đây: 14
 15. a. Chi tr lương cán b chuyên trách, ph c p trách nhi m cán b công đoàn. b. Chi cho các ho t đ ng c a công đoàn. c. Chi thăm h i, giúp đ đoàn viên và làm công tác xã h i do Công đoàn t ch c. d. Chi khen thư ng cho các t p th , cán b , đoàn viên và nh ng ngư i có công xây d ng t ch c Công đoàn. Đi u 40. Qu n lý tài chính công đoàn th c hi n theo nguyên t c t p trung, dân ch , công khai. Các c p công đoàn có nhi m v qu n lý tài chính theo quy đ nh c a pháp lu t và c a T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam. Hàng năm ban ch p hành công đoàn thông qua d toán và quy t toán ngân sách c a c p mình. Đi u 41. Nh ng tài s n do ngu n v n c a công đoàn, tài s n do Nhà nư c chuy n giao quy n s h u cho công đoàn là tài s n thu c s h u công đoàn. T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam là ch s h u m i tài s n c a t ch c Công đoàn Vi t Nam. Công đoàn các c p đư c T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam giao nhi m v qu n lý, s d ng các tài s n và ch u trách nhi m trư c T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam và trư c pháp lu t v vi c s d ng và qu n lý các tài s n đó. Chương VII KHEN THƯ NG – K LU T Đi u 42. Cán b , đoàn viên công đoàn, nh ng ngư i có công xây d ng t ch c Công đoàn, các c p công đoàn và nghi p đoàn có thành tích ho t đ ng xu t s c đư c đ ngh công đoàn xét khen thư ng. Đi u 43. 1. T ch c, t p th ban ch p hành, t p th ban thư ng v công đoàn các c p, cán b và đoàn viên Công đoàn Vi t Nam n u vi ph m Đi u l , ngh quy t và các quy đ nh c a Công đoàn Vi t Nam thì tuỳ theo m c đ s b x lý k lu t công khai, chính xác và k p th i. 2. Hình th c x lý k lu t: a. Đ i v i t ch c, t p th ban ch p hành, t p th ban thư ng v công đoàn các c p: khi n trách, c nh cáo, gi i tán. b. Đ i v i cán b , đoàn viên: khi n trách, c nh cáo, cách ch c, khai tr . 3. Th m quy n thi hành k lu t: a. Vi c thi hành k lu t t ch c, t p th ban ch p hành, t p th ban thư ng v do ban ch p hành công đoàn c p trên tr c ti p xét và quy t đ nh. b. Vi c khai tr đoàn viên do t công đoàn ho c t nghi p đoàn đ ngh ban ch p hành công đoàn cơ s , nghi p đoàn xem xét quy t đ nh. Trư ng h p đ c bi t do công đoàn c p trên quy t đ nh. Đoàn viên b k lu t khai tr , sau khi đã s a ch a khuy t đi m n u có nguy n v ng thì đư c xét gia nh p l i công đoàn. c. Vi c thi hành k lu t m t y viên ban ch p hành công đoàn c p nào do h i ngh ban ch p hành công đoàn c p đó xét và đ ngh công đoàn c p trên quy t đ nh. Thi hành k lu t y viên Ban Ch p hành T ng Liên đoàn do Ban Ch p hành T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam quy t đ nh. d. Vi c thi hành k lu t y ban ki m tra hay các y viên y ban ki m tra áp d ng hình th c k lu t như đ i v i t p th ban ch p hành và y viên ban ch p hành công đoàn cùng c p. Chương VIII CH P HÀNH ĐI U L CÔNG ĐOÀN VI T NAM Đi u 44. Đoàn Ch t ch T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n thi hành Đi u l Công đoàn Vi t Nam. T ch c, t p th ban ch p hành, t p th ban thư ng v công đoàn các c p, cán b và đoàn viên công đoàn ph i ch p hành nghiêm ch nh Đi u l Công đoàn Vi t Nam. Nh ng v n đ m i phát sinh chưa đư c quy đ nh trong Đi u l , giao cho Ban Ch p hành T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam xem xét, hư ng d n cho phù h p v i tình hình chung. Đi u l Công đoàn Vi t Nam do Đ i h i Công đoàn toàn qu c thông qua. Ch Đ i h i Công đoàn toàn qu c m i có quy n b sung, s a đ i Đi u l Công đoàn Vi t Nam. Đ I H I L N TH X CÔNG ĐOÀN VI T NAM CH T CH T NG LIÊN ĐOÀN LAO Đ NG VI T NAM 15
 16. Đ ng Ng c Tùng 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản