intTypePromotion=1

Định hướng đào tạo nhân lực ngành Kế toán trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Chia sẻ: ViShizuka2711 ViShizuka2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
20
lượt xem
2
download

Định hướng đào tạo nhân lực ngành Kế toán trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong phạm vi bài viết, tác giả đề cập đến những tác động của cuộc CMCN 4.0; yêu cầu đối với nhân lực ngành Kế toán; đánh giá thực trạng đào tạo nhân lực ngành Kế toán tại Việt Nam hiện nay, từ đó có những định hướng trong đào tạo kế toán tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định hướng đào tạo nhân lực ngành Kế toán trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

NGÀNH KINH TẾ<br /> <br /> <br /> Định hướng đào tạo nhân lực ngành Kế toán trong bối cảnh<br /> cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0<br /> Accounting human resource training in the context<br /> of Industrial Revolution 4.0<br /> Đinh Thị Kim Thiết<br /> Email: duongkhanh2010@gmail.com<br /> Trường Đại học Sao Đỏ<br /> Ngày nhận bài: 9/10/2018<br /> Ngày nhận bài sửa sau phản biện: 25/12/2018<br /> Ngày chấp nhận đăng: 27/12/2018<br /> Tóm tắt<br /> Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) – một bước tiến quan trọng trong công nghệ số của nhân<br /> loại đang tạo ra nhiều cơ hội cho nghề kế toán, bên cạnh đó cũng đặt ra những thách thức không nhỏ<br /> đối với công tác đào tạo kế toán. Việc đào tạo nhân lực ngành Kế toán có tính khoa học, phù hợp với sự<br /> phát triển của công nghệ số là yêu cầu tất yếu không những đối với Việt Nam mà cả các nước trên thế<br /> giới. Trong phạm vi bài báo, tác giả đề cập đến những tác động của cuộc CMCN 4.0; yêu cầu đối với<br /> nhân lực ngành Kế toán; đánh giá thực trạng đào tạo nhân lực ngành Kế toán tại Việt Nam hiện nay, từ<br /> đó có những định hướng trong đào tạo kế toán tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0.<br /> Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0; nhân lực; ngành Kế toán; định hướng.<br /> <br /> <br /> Abstract<br /> Industrial Revolution 4.0 - an important step in the digital economy of mankind is creating many<br /> opportunities for accounting profession, and poses no small challenges to the training of accounting.<br /> The training of human resources in accounting is scientific, consistent with the development of digital<br /> technology is inevitable requirements not only for Vietnam but also countries around the world. Within<br /> the scope of the paper, the author discusses the effects of the 4.0 Industrial Revolution; Requirements<br /> for human resources in accounting; Assessing the current situation of accounting human resources<br /> training in Vietnam, from which there are orientations in accounting training in Vietnam in the context of<br /> Industrial Revolution 4.0.<br /> Keywords: Industrial Revolution 4.0; human resources; accounting; orientation.<br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Các công nghệ mới như trí tuệ thông minh nhân của tổ chức. Kế toán là người thực hiện các chức<br /> tạo, in 3D và robot đang nổi lên với tiềm năng có năng tài chính liên quan đến việc thu thập, phân<br /> tác động biến đổi đối với các ngành nghề, nền tích và trình bày hoạt động tài chính của một<br /> kinh tế và xã hội nói chung. Tốc độ và phạm vi doanh nghiệp, tổ chức hoặc công ty.<br /> của sự chuyển đổi công nghệ này là theo cấp số<br /> nhân với khả năng không giới hạn và cơ hội bất Kế toán thường có nhiều vai trò quản trị trong hoạt<br /> tận. Vấn đề là các tác động của nó đến ngành động của công ty. Trong một doanh nghiệp vừa<br /> giáo dục nói chung và các trường đại học nói và nhỏ, vai trò của kế toán có thể bao gồm thu<br /> riêng là gì? Công tác đào tạo nhân lực ngành Kế thập dữ liệu tài chính, nhập liệu và lập báo cáo<br /> toán cần định hướng như thế nào cho phù hợp? tài chính, báo cáo quản trị. Các công ty có quy<br /> Theo Luật số 88/2015/QH13 do Quốc hội ban mô trung bình đến lớn, kế toán vừa làm cố vấn và<br /> hành: Kế toán  là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, thông dịch viên tài chính, những người có thể trình<br /> phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bày dữ liệu tài chính của công ty cho những đối<br /> dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao tượng trong và ngoài doanh nghiệp. Kế toán cũng<br /> động. Vì vậy, kế toán có trách nhiệm trong tổ có thể đối phó với các bên thứ ba như nhà cung<br /> chức quản lý, điều chỉnh và báo cáo tài khoản cấp, khách hàng và tổ chức tài chính [1].<br /> Khi công nghệ ngày càng trở nên tinh vi và hiện<br /> Người phản biện: 1. PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh diện trong mọi khía cạnh của doanh nghiệp,<br /> 2. TS. Nguyễn Minh Tuấn ngành Kế toán sẽ phải đối mặt với những thay<br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 4(63).2018 67<br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> <br /> đổi đáng kể, và các tổ chức chuyên nghiệp phải từng khách hàng, làm tăng năng suất, chất lượng,<br /> đáp ứng với những thay đổi này. hiệu quả, tốc độ, giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu,<br /> chi phí sản xuất và vận hành. Đồng thời với việc<br /> Hiện nay, chúng ta đang trong bối cảnh của một<br /> bảo vệ môi trường sống, giúp phát triển biền vững.<br /> cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, được<br /> gọi là Công nghiệp 4.0. Vậy làm thế nào kế toán Bên cạnh đó, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư<br /> có thể tồn tại trong thời đại công nghiệp 4.0? Đây cũng mang đến nhiều thách thức về đảm bảo việc<br /> chính là một thách thức rất lớn đối với công tác làm, quản trị xã hội, an toàn và an ninh thông tin.<br /> giáo dục, đào tạo người làm kế toán trong giai Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam,<br /> đoạn hiện nay, đòi hỏi phải có những định hướng thách thức lại càng lớn hơn khi các điều kiện về<br /> đào tạo đúng đắn cho sinh viên ngành Kế toán. hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực chưa sẵn<br /> sàng để thích ứng và tận dụng cơ hội mà Cách<br /> 2. CÁCH MẠNG 4.0 VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG mạng công nghiệp lần thứ tư mang đến.<br /> CỦA NÓ ĐẾN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGÀNH<br /> KẾ TOÁN. Mới đây Cisco dự báo lưu lượng dữ liệu toàn cầu<br /> năm 2021 sẽ tăng 7 lần so với năm 2016. Các ứng<br /> 2.1. Cách mạng 4.0 là gì? dụng thực tế ảo, thực tại ảo tăng cường có tiềm<br /> Khái niệm Công nghiệp 4.0 lần đầu tiên được đưa năng ứng dụng cao và sử dụng rất nhiều dữ liệu.<br /> ra tại Hội chợ công nghiệp Hannover (Cộng hoà Điều này cho thấy hạ tầng viễn thông băng rộng<br /> Liên bang Đức) vào năm 2011. Công nghiệp 4.0 tiên tiến, đặc biệt là hạ tầng di động băng rộng<br /> nhằm thông minh hóa quá trình sản xuất và quản rộng khắp là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển<br /> lý trong ngành công nghiệp chế tạo. Sự ra đời của của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.<br /> Công nghiệp 4.0 tại Đức đã thúc đẩy các nước 2.2. Tác động của cuộc Cách mạng công<br /> tiên tiến khác như Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ nghiệp 4.0 đến nghề kế toán<br /> thúc đẩy phát triển các chương trình tương tự<br /> nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh của mình. PGS.TS. Đặng Văn Thanh – Chủ tịch Hội Kế toán<br /> Việt Nam (VAA) nhận định: Trong bối cảnh Việt<br /> Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế<br /> giới với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại<br /> tự do thì việc chủ động chuẩn bị những nền tảng<br /> cần thiết để tiếp cận thành tựu công nghệ mới từ<br /> cuộc CMCN 4.0 sẽ giúp nền kinh tế Việt Nam nói<br /> chung và lĩnh vực tài chính, kế toán nói riêng tham<br /> gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu, vào thị<br /> trường dịch vụ tài chính; đóng góp tích cực cho<br /> tăng trưởng của đất nước.<br /> Hình 1. Lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp Mặc dù không nằm trong 9 khu vực, lĩnh vực được<br /> Các khái niệm cơ bản của nền công nghiệp 4.0 đánh giá là chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của<br /> là sự tăng cường kết nối của các mạng sử dụng CMCN 4.0 nhưng tài chính, dịch vụ tài chính, đặc<br /> Internet of Things và Internet of Services thông biệt là kế toán – khu vực được coi là đứng đầu về<br /> qua Cyber-Physical Systems.  Internet of Things ứng dụng công nghệ thông tin chắc chắn sẽ chịu<br /> là mạng các thiết bị vật lý gắn với công nghệ vi ảnh hưởng và tác động rất lớn của CMCN 4.0.<br /> mạch mạng, phần mềm, cảm biến và bộ điều Minh chứng cho điều này là một số hoạt động<br /> khiển cho phép thu thập và trao đổi dữ liệu, trong của kế toán đã bị lỗi thời trước công nghệ, như:<br /> khi Internet of Services là cung cấp các dịch vụ kỹ thuật lấy mẫu, các nghiệp vụ thủ công nhàm<br /> thông qua internet. Các hệ thống vật lý - vật lý là chán như định khoản, ghi chép và lưu trữ dữ liệu.<br /> những điều vật lý được theo dõi và kiểm soát có Tất cả những hoạt động này đã được thay thế<br /> dây và không dây nhờ các thuật toán dựa trên máy bởi các phần mềm kế toán thông minh. Thậm chí<br /> tính thông qua trí thông minh nhân tạo (không phải hoạt động quản lý hàng tồn kho vốn dĩ được thực<br /> con người) để kích hoạt các hành động tự động. hiện bởi các kế toán kho, thủ kho cũng sẽ dần bị<br /> Trong các nhà máy thông minh của tương lai, bộ thay thế bởi các phần mềm điều khiển thiết bị di<br /> cảm biến sẽ giám sát môi trường vật lý và các thuật động và nhận được kết quả ngay lập tức thông<br /> toán máy tính được sử dụng để kiểm soát các tham qua Internet.<br /> số vận hành vật lý. Kết quả sẽ là một môi trường<br /> Hiện nay, một trong bốn công ty kiểm toán hàng<br /> sản xuất có sự tự nhận thức, tự dự đoán, tự so<br /> đầu trên thế giới là Deloitte đã và đang phát triển<br /> sánh, tự cấu hình lại, và tự bảo trì [5].<br /> một công cụ có tên là Argus với các tính năng nổi<br /> Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư này là bật như phân tích các tài liệu điện tử, có thể tự<br /> xu thế tất yếu để đáp ứng chính xác nhu cầu của động nhận diện và trích xuất được các thông tin<br /> <br /> <br /> 68 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 4(63).2018<br /> NGÀNH KINH TẾ<br /> <br /> kế toán quan trọng từ dữ liệu kế toán. Và công thay thế. Đồng thời, theo nghiên cứu của Công ty<br /> cụ này được xây dựng trên nền tảng của trí tuệ Kiểm toán Deloitte, từ 10 đến 20 năm nữa, 94%<br /> nhân tạo. việc làm kế toán tại Hà Lan sẽ được tự động hóa<br /> hoàn toàn. Vì thế, công nghệ tự động hóa có thể<br /> thay thế nhiều bộ phận trong hoạt động tài chính<br /> - kế toán.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 2. Báo cáo tăng trưởng doanh thu của công<br /> ty Deloitte<br /> Với thành tựu đó, công ty Deloitte đã đạt doanh Hình 3. Cấu trúc hệ thống thông tin kế toán dựa<br /> thu khổng lồ qua các năm. Điều đó cho thấy tác<br /> trên công nghệ điện toán đám mây<br /> động mạnh mẽ của công nghệ 4.0 đến lĩnh vực<br /> kế toán. Và đây chính là những thách thức mà - Điện toán đám mây: Trên nền tảng công<br /> ngành kế toán cần phải đối mặt trong thời gian nghệ điện toán đám mây, các phần mềm kế<br /> tới. Làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác toán trực tuyến đã và đang được hoàn thiện<br /> động rất mạnh đến ngành Kế toán. Cụ thể ở các nhanh chóng. Khác với phần mềm kế toán truyền<br /> vấn đề sau: thống thông thường, phần mềm kế toán online sẽ<br /> giúp cho việc lưu trữ dữ liệu kế toán không còn<br /> - Xử lý dữ liệu: Đối với hoạt động kế toán của các<br /> bị giới hạn về không gian và thời gian cũng như<br /> doanh nghiệp Việt Nam, hiện nay, thời gian dành<br /> có thể lưu trữ một lượng lớn dữ liệu kế toán qua<br /> cho hoạt động xử lý chứng từ chiếm 66% tổng số<br /> nhiều năm một cách an toàn [6]. Bên cạnh đó, các<br /> thời gian hoạt động nghiệp vụ kế toán. Nguyên<br /> phần mềm kế toán online còn có thể chạy trên các<br /> nhân chính của vấn đề này là tại Việt Nam trong<br /> hệ điều hành khác nhau cho phép nhân viên kế<br /> hoạt động kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam<br /> toán có thể sử dụng trên các thiết bị điện tử khác<br /> chủ yếu vẫn sử dụng phần mềm Excel và một số<br /> nhau. Ngoài ra, mọi dữ liệu về tài chính kế toán<br /> phần mềm kế toán thông dụng khác [5]. Tuy nhiên,<br /> đều được sao lưu thường xuyên và quản lý tập<br /> cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra sẽ phát<br /> trung tại một địa chỉ trên hệ thống máy chủ điện<br /> triển nhiều công cụ, phần mềm kế toán hiện đại<br /> toán đám mây.<br /> hơn và quan trọng là có thể giảm thiểu được thời<br /> gian xử lý chứng từ cho bộ phận kế toán. Cụ thể, - Trí tuệ nhân tạo: Với trí tuệ nhân tạo, công nghệ<br /> trong vấn đề ghi nhận dữ liệu, sau khi các nghiệp không chỉ dừng lại ở việc thu thập thông tin mà<br /> vụ kinh tế phát sinh, nhân viên kế toán không cần còn có thể tự động thực hiện các phân tích tài<br /> nhập dữ liệu qua bàn phím mà chỉ cần quét dữ liệu chính mà trước đây cần phải có sự can thiệp của<br /> vào hệ thống (gọi là công nghệ “không dùng đến kế toán viên.<br /> tay”), công nghệ này cho phép các kế toán viên có<br /> - Công nghệ blockchain: Blockchain được định<br /> thể nhập liệu một cách tự động các số liệu lặp đi<br /> nghĩa là một sổ cái mở và được phân quyền cho<br /> lặp lại mà không cần phải dùng đến tay. Điều đó<br /> các kế toán viên. Nó có khả năng ghi chép và xác<br /> giúp họ dư thời gian để làm công việc khác thay<br /> định các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh<br /> vì phải tốn sức nhập liệu nhiều giờ liền. Hoặc việc<br /> nghiệp. Blockchain tồn tại như một file lưu trữ rất<br /> xử lý và lưu trữ dữ liệu sẽ được thực hiện nhanh<br /> nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi chép<br /> gọn và chính xác hơn thông qua các chương trình<br /> lại gọi là khối (block). Mỗi khối chứa một mốc thời<br /> thông minh đã được lập trình sẵn. Còn đối với việc<br /> gian (timestamp) và một dãy số dẫn tới khối trước<br /> kết xuất báo cáo, bằng các thiết bị di động thông<br /> đó. Blockchain được thiết kế để vô hiệu hóa việc<br /> minh, người dùng sẵn sàng đọc được các báo cáo<br /> sửa đổi dữ liệu và không thể thay đổi được dữ<br /> kế toán đa dạng mà mình mong muốn, từ báo cáo<br /> liệu. Giống như hầu hết các sáng kiến công nghệ,<br /> tài chính, báo cáo thuế, sổ chi tiết,…<br /> blockchain trong kế toán làm giảm phần lớn khả<br /> - Tự động hóa: Trong công bố về những ngành năng xảy ra sai sót khi đối chiếu các thông tin<br /> nghề có nguy cơ bị thay thế bởi robot của đại học phức tạp và khác biệt từ nhiều nguồn khác nhau.<br /> danh tiếng hàng đầu nước Anh - Đại học Oxford Hơn nữa, hồ sơ kế toán sẽ không thể sửa chữa,<br /> vào năm 2013 đã cho thấy, trong tương lai gần, thay đổi một khi đã được lưu vào blockchain, ngay<br /> 97,6% công việc của kế toán sẽ bị tin học hóa và cả khi chủ sở hữu hệ thống kế toán yêu cầu. Bởi<br /> 95,3% công việc của Kế toán sẽ được tự động hóa trên nền tảng blockchain, mọi giao dịch hàng ngày<br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 4(63).2018 69<br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> <br /> được ghi chép lại và xác thực, do đó tính vẹn toàn máy móc thiết bị, khoa học công nghệ nào có thể<br /> của các hồ sơ tài chính được đảm bảo [4]. thay thế được.<br /> Những tác động của cuộc CMCN 4.0 đến ngành - Trang bị các kỹ năng cần thiết về kế toán quản<br /> Kế toán trên đây đặt ra yêu cầu đối với nhân lực trị. Trong tương lai, khi các công việc tay chân của<br /> kế toán về kỹ năng, thái độ, ý thức,… nhằm đáp nhân viên kế toán được thay thế bởi tự động hóa<br /> ứng doanh nghiệp cũng như cạnh tranh về cơ hội thì vị trí kế toán quản trị là một xu hướng tất yếu<br /> việc làm trong tương lai. dành cho các kế toán viên. Bởi khó có thể công<br /> nghệ nào thay thế được bộ não của con người<br /> 3. YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI NHÂN LỰC<br /> trong việc nhận định, phán đoán và đưa ra các<br /> NGÀNH KẾ TOÁN<br /> chiến lược cho doanh nghiệp. Do đó, ngoài kỹ<br /> Xuất phát từ những tác động của cuộc CMCN 4.0 năng chuyên môn về kế toán quản trị như: phân<br /> đến ngành Kế toán, ta có thể thấy rằng trong kỷ tích báo cáo tài chính, kế toán và quản trị chi phí,<br /> nguyên CMCN 4.0, khoa học công nghệ và robot lập kế hoạch - kiểm soát, lập và phân tích báo cáo<br /> có thể thay thế một số công việc của nhân viên quản trị, tài chính doanh nghiệp và quản trị nguồn<br /> kế toán nhưng không thể hoàn toàn thay thế con ngân sách, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, thuế<br /> người trong hoạt động kế toán. Nói cách khác, và hệ thống thông tin kế toán,… kế toán viên còn<br /> công nghệ chỉ bổ sung sức mạnh tay chân, nó cần trang bị cho mình các kỹ năng như: kỹ năng<br /> thực hiện các thao tác nặng nề của tính toán, con người, kỹ năng kinh doanh và kỹ năng lãnh<br /> những thứ tẻ nhạt lặp đi lặp lại nhưng không thể đạo. Trong đó, kỹ năng con người chính là năng<br /> thay thế được sức mạnh của não. Thế nhưng đây lực thuyết phục mọi người, tạo sự ảnh hưởng tích<br /> cũng là những rủi ro mà các nhà kế toán cần phải cực của mình đối với tổ chức và các thành viên<br /> có biện pháp để quản lý và kiểm soát chúng. Sau trong tổ chức. Hơn nữa, việc nhân viên kế toán<br /> đây là một số yêu cầu nhân lực ngành Kế toán của quản trị có thể lập kế hoạch chiến lược và kiểm<br /> nước ta trong bối cảnh Công nghiệp 4.0: soát việc thực hiện chiến lược, phân tích và đánh<br /> - Nâng cao kiến thức và kỹ năng về công nghệ kỹ giá môi trường vĩ mô và các tác động của chúng<br /> thuật số. Trong nghiên cứu về các kỹ năng cần thiết lên tổ chức, quản trị hệ thống và hoạt động, quản lý<br /> cho kế toán trong tương lai của Hiệp hội Kế toán các mối quan hệ và quản lý dự án, am hiểu về môi<br /> công chứng Anh (ACCA) vào năm 2016 cho thấy, trường luật pháp và tác động lên doanh nghiệp là<br /> kiến thức về công nghệ kỹ thuật số là kỹ năng quan một lợi thế rất lớn cho các nhân viên kế toán quản<br /> trọng mà các kế toán viên chuyên nghiệp còn thiếu, trị. Và việc có thể dẫn dắt được mọi người đi theo<br /> đặc biệt các chuyên viên kế toán tại Việt Nam. Bên quan điểm của mình sẽ giúp cho các nhân viên kế<br /> cạnh đó, theo thống kê của Phòng Thương mại toán quản trị thuận lợi trong việc giải quyết được<br /> và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) năm 2015, các các công việc của mình.<br /> doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam rất tích cực - Trang bị các kỹ năng phối hợp với người khác<br /> trong việc tiếp cận với công nghệ thông tin. Chẳng - làm việc đội nhóm, quản trị trí tuệ cảm xúc, kỹ<br /> hạn, trung bình trong năm 2015 có 95% các doanh năng đánh giá và đưa ra quyết định cần rèn luyện.<br /> nghiệp Việt Nam sử dụng internet, 80% các doanh Ngoài ra, người làm kế toán cũng không thể bỏ<br /> nghiệp sử dụng email. Vì thế, để có thể giữ vững qua kỹ năng tư duy dịch, đàm phán, linh hoạt<br /> được vị trí của mình trong tương lai, yêu cầu đặt ra trong tư duy đem đến sự hỗ trợ tốt nhất cho các<br /> cho các nhân viên kế toán là phải tăng cường kiến đối tác, người cần sử dụng dịch vụ - đó là tiêu<br /> thức và kỹ năng về công nghệ kỹ thuật số như là: chuẩn cung cấp dịch vụ toàn cầu. Bên cạnh đó,<br /> điện toán đám mây, big data,... [4]. việc trau dồi các kỹ năng giải quyết vấn đề phức<br /> - Thường xuyên cập nhật quy định mới về kế toán tạp, kỹ năng tư duy phản biện, khả năng sáng tạo,<br /> trong bối cảnh CMCN 4.0. Đội ngũ nhân lực kế kỹ năng quản trị con người và trí tuệ cảm xúc cũng<br /> toán cần phải trang bị thật kỹ các kiến thức về các là một yêu cầu cần thiết. Bởi vì máy móc không<br /> quy định mới về kế toán trong bối cảnh CMCN 4.0. thể làm thay con người được, mà máy móc đều<br /> Bởi vì để theo kịp với sự phát triển của khoa học do con người thiết kế và chỉ đạo nó.<br /> công nghệ, đòi hỏi các quy định, các chuẩn mực<br /> 4. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TẠI VIỆT NAM<br /> kế toán cũng cần phải có sự điều chỉnh cho phù<br /> hợp. Việc kế toán viên nắm chắc các vấn đề về Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho<br /> toàn cầu hóa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công đến thời điểm tháng 10/2016, Việt Nam có khoảng<br /> việc kế toán của mình. Đồng thời, các kế toán viên 553 cơ sở đào tạo, trong đó có 203 trường đại học<br /> trong tương lai cần dành nhiều thời gian để nhận và học viện, 208 trường cao đẳng và 142 trường<br /> diện, nắm bắt được tình trạng “sức khỏe” tài chính trung học chuyên nghiệp. Trong tổng số các cơ sở<br /> của doanh nghiệp mình để từ đó có được những đào tạo này, có trên 50% đăng ký đào tạo ngành<br /> tư vấn phù hợp cho nhà quản lý trong công tác kế toán với nhiều chuyên ngành khác nhau như<br /> xây dựng chiến lược. Đây là vấn đề mà không kế toán doanh nghiệp, kế toán kiểm toán,... Theo<br /> <br /> <br /> 70 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 4(63).2018<br /> NGÀNH KINH TẾ<br /> <br /> một số khảo sát gần đây, đặc biệt trong thời gian nhập, nên việc đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng mềm<br /> 06 tháng đầu năm 2016, quá trình đào tạo này đã cho người làm kế toán vẫn chưa được coi trọng<br /> làm cho kế toán trở thành một trong những ngành thích đáng. Thỏa thuận trong khuôn khổ AEC về<br /> có nguồn cung lao động dồi dào nhất trong số các 8 lĩnh vực ngành nghề được tự do di chuyển có<br /> ngành nghề phổ biến hiện nay. kèm theo yêu cầu lao động phải qua đào tạo và<br /> thông thạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Do<br /> đó, trình độ tiếng Anh của sinh viên đang trở thành<br /> thách thức với hoạt động đào tạo tại các trường<br /> đại học. Các chuẩn mực kế toán quốc tế hầu như<br /> chỉ được đưa vào chương trình của một số trường<br /> đại học lớn nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tìm<br /> hiểu mà không có sự vận dụng cụ thể trong thực<br /> tế. Theo PGS.TS. Nguyễn Xuân Hưng, CPA Úc,<br /> Phó Trưởng Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh<br /> tế TP. Hồ Chí Minh, mặc dù một số trường đại học<br /> đã đưa IAS/IFRS vào giảng dạy ở bậc cử nhân,<br /> Chỉ số năm 2015(%) Chỉ số 6/2016(%)<br /> nhưng do khung pháp lý kế toán Việt Nam vẫn chú<br /> trọng nhiều vào các quy định cụ thể, nên cơ chế<br /> Hình 4. Những nhóm ngành có nguồn cung nhân<br /> chính sách còn chưa hoàn thiện, do vậy một số kỹ<br /> lực cao thuật đặc biệt của IFRS còn chưa có căn cứ pháp<br /> Tuy nhiên, so với yêu cầu ngày càng cao của lý để thực hiện. Đồng thời, do trở ngại về ngôn<br /> CMCN 4.0 và hội nhập quốc tế, nhân lực kế ngữ, trong khi IAS/IFRS được biên soạn bằng<br /> toán vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề đòi hỏi công tiếng Anh, nên khả năng đọc, hiểu bằng ngôn ngữ<br /> tác đào tạo nhân lực kế toán cần có phương này của sinh viên và giảng viên Việt Nam còn hết<br /> hướng điều chỉnh. sức hạn chế,… [2].<br /> Thứ nhất, về chương trình đào tạo:<br /> Cho đến nay, mục tiêu chương trình đào tạo mới<br /> chỉ tập trung vào kỹ năng nghề nghiệp, ít hoặc<br /> không đề cập đến các yêu cầu về kỹ năng mềm,<br /> đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng sử dụng công<br /> nghệ số, khả năng phân tích tài chính, quản trị tài<br /> chính. Về nội dung chương trình đào tạo, có nhiều<br /> môn, như các môn Kế toán doanh nghiệp, Kế<br /> toán công, Kế toán xây dựng cơ bản,… còn trùng<br /> lặp về nội dung khoa học nên cả người giảng và<br /> người nghe đều không hứng thú. Ngoài ra, nội Hình 5. Số lượng chuẩn mực IAS/IFRS được<br /> dung chương trình thiếu tính cập nhật, lý thuyết giảng dạy<br /> chưa gắn với thực tiễn, cơ cấu thời lượng chưa<br /> Thứ hai, về giảng viên giảng dạy:<br /> hợp lý, dẫn đến sinh viên học quá nhiều nhưng<br /> kiến thức thực sự phù hợp thu được chẳng là bao. Giáo viên được coi là một trong những nguồn lực<br /> Khối lượng các học phần về tin học còn chiếm bắt buộc để đào tạo nhân lực phù hợp với yêu<br /> tỷ trọng thấp, chưa bổ sung các nội dung về các cầu thời đại, giáo viên có tầm ảnh hưởng quan<br /> vấn đề mới như điện toán đám mây, “big data”, trọng đến khả năng, mức độ tiếp thu kiến thức kế<br /> công nghệ kỹ thuật số, báo cáo tích hợp, kế toán toán cũng như quyết định nghiên cứu sâu hơn<br /> khí thải carbon,… chủ yếu vẫn dừng ở cấp độ tin của sinh viên. Trong quá trình quốc tế hóa đào<br /> học văn phòng, kiến thức lập trình còn hạn chế. tạo kế toán, quốc tế hóa trình độ giáo viên cần<br /> Một trong những nguyên nhân là do 25% chương nhận được sự ủng hộ của chính sách quốc gia,<br /> trình học ở đại học là dành cho các môn bắt buộc đây là một trong những thách thức lớn trong việc<br /> và hầu hết các môn này đều không còn hấp dẫn phát triển đào tạo kế toán. Mặc dù chất lượng và<br /> với sinh viên. Một thực tế nữa là việc phân bố các số lượng của lực lượng đội ngũ giảng viên ngày<br /> nội dung học trong chương trình đào tạo kế toán một nâng cao nhưng phương pháp giảng dạy về<br /> chưa hợp lý. Thời lượng cần thiết để dành cho cơ bản vẫn mang tính thuyết giảng làm người học<br /> thảo luận, trao đổi và liên hệ thực tế của môn học tiếp thu một cách thụ động, nội dung giảng dạy<br /> còn quá ít. Chương trình học thiên về kế toán tài mang nặng lý thuyết, tính ứng dụng thấp. Thời<br /> chính mà chưa chú trọng đến kế toán quản trị và gian đứng lớp của giảng viên tại các trường còn<br /> phân tích tài chính. Bên cạnh đó chương trình đào quá lớn, làm hạn chế thời gian dành cho nghiên<br /> tạo hiện nay vẫn chưa chú trọng đến vấn đề hội cứu khoa học và thâm nhập thực tế. Đặc biệt, trình<br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 4(63).2018 71<br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> <br /> độ ngoại ngữ của hầu hết các giảng viên còn hạn cao, thiếu tư duy khoa học, đại đa số học thụ<br /> chế, chưa đủ khả năng để giảng dạy bằng tiếng động, học theo phong trào, học cho qua, “học<br /> Anh. Do đó, sinh viên không nâng cao được trình theo hội chứng bằng cấp”, do vậy khi tốt nghiệp<br /> độ tiếng Anh chuyên ngành, khả năng nghiên cứu, chưa đủ kiến thức để đáp ứng được yêu cầu<br /> tham khảo tài liệu quốc tế cũng hạn chế. bức xúc của thực tế và bị thực tiễn chối bỏ. Chỉ<br /> số chất lượng đào tạo so với các nước trong khu<br /> Về phương pháp giảng dạy, hầu hết vẫn theo<br /> vực đứng hạng 10 trên 12 nước. Kết quả khảo<br /> phương pháp truyền thống, hạn chế khả năng tư<br /> sát của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội<br /> duy sáng tạo của sinh viên. Theo nghiên cứu của<br /> trên cơ sở lấy ý kiến của kế toán tại các doanh<br /> TS. Trần Văn Tùng – Đại học Công nghệ Thành<br /> nghiệp cho thấy, sinh viên ngành Kế toán khi ra<br /> phố Hồ Chí Minh, hiện có bốn phương pháp dạy<br /> trường còn thiếu rất nhiều kỹ năng. Cụ thể, các<br /> học tích cực đang được sử dụng để giảng dạy,<br /> kỹ năng lập kế hoạch, khả năng giải quyết công<br /> trong đó có môn Kế toán tài chính: dạy kết hợp<br /> việc, làm việc nhóm có tỷ lệ không hài lòng và ít<br /> giữa lý thuyết và thực hành, thảo luận theo nhóm<br /> hài lòng cao. Đặc biệt, kỹ năng làm việc nhóm<br /> giải quyết vấn đề, dạy học theo dự án và dạy học<br /> có kết quả không hài lòng là 24,1% và ít hài lòng<br /> mô phỏng.<br /> là 58,7%. Bên cạnh đó, kỹ năng ngoại ngữ và<br /> Bảng 1. Kết quả thống kê của giảng viên về phương tin học còn hạn chế, nhất là kỹ năng ngoại ngữ.<br /> pháp dạy học đối với môn Kế toán tài chính Đây là những “lỗ hổng” cần phải được lấp đầy<br /> trong thời gian tới trong điều kiện bùng nổ của<br /> Các Mức độ thực hiện CMCN 4.0 [5].<br /> phương<br /> TT pháp dạy Không Bảng 2. Kết quả khảo sát về kỹ năng mềm của<br /> Thường<br /> học tích thường Không có cử nhân kế toán (%) [5]<br /> xuyên<br /> cực xuyên<br /> Hoàn<br /> Rất<br /> Dạy kết hợp Chỉ tiêu toàn Ít hài Tạm Hài<br /> 14/63 43/63 6/63 TT hài<br /> 1 giữa lý thuyết khảo sát không lòng được lòng<br /> lòng<br /> (22,22%) (68,25%) (9,53%) hài lòng<br /> và thực hành<br /> Kỹ năng<br /> Thảo luận<br /> 1 giao tiếp 3,1 41,4 39,3 16,1 0<br /> theo nhóm 18/63 42/63 3/63 và ứng xử<br /> 2<br /> giải quyết (28,57%) (66,67%) (4,76%)<br /> Kỹ năng lập<br /> vấn đề<br /> 2 kế hoạch 23,2 53,5 23,3 0 0<br /> Dạy học 4/63 12/63 47/63 công việc<br /> 3<br /> theo dự án (6,35%) (19,05%) (74,60%)<br /> Kỹ năng<br /> phát hiện,<br /> Dạy học 7/63 44/63 12/63 3 11,3 72,3 16,4 0 0<br /> 4 giải quyết<br /> mô phỏng (11,11%) (69,84%) (19,05%) vấn đề<br /> Kỹ năng<br /> Nguồn: tapchitaichinh.vn 4 làm việc 24,1 58,7 17,2 0 0<br /> nhóm<br /> Từ bảng trên cho thấy, tỷ lệ không thường xuyên<br /> vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong<br /> Bảng 3. Kết quả khảo sát về kỹ năng ngoại ngữ và<br /> giảng dạy của giảng viên vẫn chiếm phần lớn.<br /> tin học của cử nhân kế toán (%) [5]<br /> Đặc biệt, tỷ lệ không giảng dạy theo phương pháp<br /> dạy học theo dự án còn cao, tới 74,6%. Như vậy, Hoàn<br /> phương pháp dạy học môn Kế toán tài chính tại Rất<br /> Chỉ tiêu toàn Ít hài Tạm Hài<br /> TT hài<br /> các trường cao đẳng, đại học hiện nay chủ yếu khảo sát không lòng được lòng<br /> lòng<br /> vẫn là phương pháp thuyết trình truyền thống, các hài lòng<br /> nhóm phương pháp dạy học tích cực ít được sử Kỹ năng<br /> dụng, chỉ đạt mức độ trung bình. Bên cạnh đó, việc 1 36,0 49,3 12,4 2,3 0<br /> ngoại ngữ<br /> ứng dụng các phương tiện, thiết bị hiện đại như Kỹ năng<br /> công nghệ điện toán đám mây, kê khai trực tuyến, sử dụng<br /> 2 1,2 32,1 43,5 18,8 5,4<br /> phần mềm online trong giảng dạy còn hạn chế [4]. tin học văn<br /> phòng<br /> Thứ ba, về người học:<br /> Kỹ năng<br /> Chất lượng đầu vào của nhiều cơ sở đào tạo đại sử dụng<br /> học quá thấp, chủ yếu tập trung vào các trường 3 phần mềm 18,5 35,7 42,1 3,7 0<br /> xét tuyển, tính chủ động sáng tạo trong học tập chuyên<br /> và nghiên cứu của sinh viên nhìn chung chưa dùng<br /> <br /> <br /> <br /> 72 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 4(63).2018<br /> NGÀNH KINH TẾ<br /> <br /> Thứ tư, công cụ hỗ trợ đào tạo: Các công cụ hỗ Về chương trình đào tạo<br /> trợ là yếu tố không thể thiếu trong quá trình đào<br /> Để theo kịp sự phát triển của thời đại, các chương<br /> tạo nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy. Kế toán<br /> trình giáo dục nói chung và đào tạo nhân lực<br /> là một lĩnh vực khoa học xã hội có tính ứng dụng<br /> ngành Kế toán nói riêng phải thường xuyên cập<br /> cao, trong bối cảnh CMCN 4.0 gắn liền với các<br /> nhật, đổi mới. Điều đó có nghĩa là phải đào tạo để<br /> công nghệ hiện đại như hiện nay thì yêu cầu cung<br /> có được nguồn nhân lực phù hợp với xu hướng<br /> cấp công cụ học tập và cập nhật thường xuyên,<br /> phát triển của xã hội trong tương lai. Do đó, cần<br /> liên tục các công cụ đó là bắt buộc. Trong những phải rà soát, chỉnh sửa lại chương trình đào tạo<br /> năm gần đây, theo nhu cầu phát triển kinh tế xã của tất cả các ngành nói chung và ngành Kế toán<br /> hội, Nhà nước đã ban hành và thực hiện 26 chuẩn nói riêng. Bổ sung các môn học mới theo khuyến<br /> mực kế toán và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi cáo của IFAC, như: công nghệ kỹ thuật số (bao<br /> cũng thường xuyên được bổ sung cho việc thực gồm điện toán đám mây và sử dụng dữ liệu lớn),<br /> hiện công tác kế toán. Vì vậy, việc cập nhật và đầu toàn cầu hóa (dịch vụ thuê ngoài kế toán) và các<br /> tư nâng cấp các công cụ hỗ trợ đào tạo là tất yếu. qui định mới (qui định về thuế, hình thức báo cáo<br /> Tại nhiều trường học hiện nay đã được trang bị hệ mới, qui định về báo cáo tích hợp,…). Các học<br /> thống máy tính kết nối internet, cài đặt các phần phần chuyên ngành cần phải điều chỉnh theo<br /> mềm kế toán được cập nhật theo chế độ kế toán hướng tích hợp với công nghệ thông tin. Chẳng<br /> hiện hành [3]. Tuy vậy, bên cạnh đó, còn một số hạn, môn Luật kế toán bổ sung nội dung về chứng<br /> không ít các trường vẫn sử dụng những phương từ điện tử, chữ ký số, môn Kế toán thuế bổ sung<br /> tiện đã quá yếu kém, lạc hậu và thiếu đồng bộ, thực hành nội dung đăng ký, kê khai trên phần<br /> nhưng vẫn chậm được đầu tư nâng cấp. Các mềm hỗ trợ kê khai thuế, môn Tin học chuyên<br /> khóa học kế toán vẫn chọn những vật liệu không ngành bổ sung công nghệ blockchain,… Bên cạnh<br /> còn phù hợp, cập nhật chậm. Một trong những đó, nội dung chương trình đào tạo cần điều chỉnh<br /> đòi hỏi bắt buộc của công tác đào tạo kế toán là dần theo hướng giảng dạy IFRS kết hợp với các<br /> phải có hệ thống máy tính hoặc chứng từ đầy đủ tình huống cụ thể theo yêu cầu của Việt Nam [2].<br /> để sinh viên có cơ hội tiếp cận với thực tế, song Việc làm này sẽ giúp người học vừa tiếp cận được<br /> nhiều đơn vị vẫn không có máy hoặc không đủ IFRS vừa am hiểu các quy trình kế toán ở Việt<br /> máy cho mỗi sinh viên. Thậm chí việc sử dụng Nam, từ đó tăng khả năng ứng dụng kiến thức<br /> các phần mềm online để nhập liệu cũng khó có vào thực tế của sinh viên, đáp ứng các yêu cầu<br /> được một đường truyền internet ổn định trong của thị trường lao động, sinh viên ra trường làm<br /> quá trình học. Một công cụ rất cần thiết nữa là việc được ngay mà không cần phải đào tạo lại.<br /> các sổ sách, chứng từ cần thiết để sinh viên có Tập trung vào đào tạo các kỹ năng cần thiết cho vị<br /> cơ hội diện kiến hoặc luyện tập nhiều khi còn hạn trí nhân viên kế toán quản trị. Chú trọng các môn<br /> chế hoặc đã lạc hậu. công cụ như ngoại ngữ, tin học và kỹ năng mềm.<br /> Mặc dù Bộ Tài chính đã ban hành các chuẩn mực Định kỳ khảo sát doanh nghiệp để nắm bắt nhu<br /> cầu làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình<br /> kế toán nhưng hầu hết các giáo trình về kế toán<br /> sát với thực tiễn.<br /> đều được soạn theo các thông tư hướng dẫn của<br /> Bộ Tài chính nên hạn chế phần nào khả năng suy Về nghiên cứu khoa học<br /> luận và phát triển kiến thức của sinh viên.<br /> Trong bối cảnh CMCN 4.0, nghiên cứu khoa học<br /> Để khắc phục những tồn tại trên cần thiết phải có là một trong những yêu cầu bắt buộc. Do đó, đã<br /> những định hướng trong đào tạo sinh viên ngành Kế đến lúc các cơ sở giáo dục đại học phải đưa ra<br /> toán có chất lượng đáp ứng với sự phát triển kinh tế các hình thức nghiên cứu mới, trong đó phải tập<br /> xã hội trong bối cảnh CMCN 4.0. trung quan tâm đến các vấn đề như tốc độ, kết<br /> quả, quá trình đánh giá. Ngoài ra, hệ thống dữ<br /> 5. ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH<br /> liệu quy mô lớn hơn và đa đạng nguồn hơn để<br /> KẾ TOÁN<br /> phục vụ hoạt động nghiên cứu được tốt hơn [1].<br /> Trước những thách thức đặt ra đối với nhân lực Để làm được như vậy, đã đến lúc mỗi một cơ sở<br /> ngành Kế toán trong bối cảnh CMCN 4.0, đòi hỏi giáo dục đại học phải trang bị cho mình một trung<br /> phải nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường tâm nghiên cứu để giúp cho sinh viên và cả giảng<br /> đại học theo tư duy CMCN 4.0 nhằm phát triển viên tiếp cận được với sự phát triển của khoa học<br /> các kỹ năng mới phục vụ cho công việc trong môi công nghệ trong tương lai. Đối với ngành Kế toán,<br /> trường CMCN 4.0 tại các doanh nghiệp, cơ quan. việc nghiên cứu không chỉ giới hạn trong lĩnh vực<br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 4(63).2018 73<br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> <br /> chuyên môn mà còn có thể các lĩnh vực kinh tế, xã về kế toán theo thời gian thực của các đối tượng<br /> hội khác. Từ đó mới hình thành được các kỹ năng khác nhau từ nhà quản trị doanh nghiệp, các cổ<br /> con người, kỹ năng kinh doanh và kỹ năng lãnh đông, người lao động, các cơ quan phi chính phủ,<br /> đạo cho các nhà kế toán tương lai. Đối với công cơ quan quản lý nhà nước và các bên có lợi ích<br /> tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của liên quan khác [4]. Ngoài ra, các trường đại học<br /> giảng viên và sinh viên, các trường đại học cần nên thường xuyên thảo luận với các công ty dịch<br /> phải trang bị các hệ thống thông tin nghiên cứu vụ kế toán, các chuyên gia/giảng viên về các lĩnh<br /> khoa học cũng như các phần mềm quản lý dự án, vực mới để điều chỉnh chương trình đào tạo của<br /> quản lý cơ sở đào tạo, bộ phận hỗ trợ tài chính.<br /> mình cho phù hợp. Đồng thời, các trường đại học<br /> Đầu tư cơ sở vật chất, công cụ học tập hoặc là phải đầu tư vào việc đào tạo các giảng<br /> viên hiện có hoặc tuyển dụng chuyên gia để phối<br /> Các trường đại học có thể đầu tư công nghệ giúp<br /> sinh viên có thể thực hành để có kinh nghiệm hợp và giảng dạy các chương trình mới.<br /> thực tế trong bối cảnh CMCN 4.0, có được các 6. KẾT LUẬN<br /> kiến thức về những tác động xã hội tiềm ẩn của<br /> hệ thống tự động hóa và hệ thống thông minh và Đứng trước những thuận lợi và khó khăn đặt ra<br /> cách thức giải quyết các vấn đề này. Dạy học 4.0 trong bối cảnh CMCN 4.0, nhân lực ngành Kế<br /> gồm nhiều hình thức học tập mới, thời gian và toán cần đảm bảo được yêu cầu cần thiết để có<br /> địa điểm học tập không bị ràng buộc, có sự thay thể đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Để đạt<br /> đổi phù hợp với đối tượng học, cung cấp nhiều được những yêu cầu đó, công tác đào tạo đóng<br /> kỹ năng phù hợp hơn. Để làm được điều đó, bắt vai trò chủ yếu. Những định hướng mà bài báo<br /> buộc phải chuyển đổi hình thức giảng dạy truyền đã đưa ra dựa trên việc phân tích các yếu tố ảnh<br /> thống sang các hình thức giảng dạy năng động, hưởng của CMCN 4.0; những yêu cầu đặt ra đối<br /> liên kết với thực tế theo mô hình giáo dục mới với người làm kế toán và thực trạng đào tạo kế<br /> như phòng học ảo, thầy giáo ảo, thiết bị ảo, phòng toán hiện nay tại Việt Nam. Kết quả của bài báo<br /> thí nghiệm, thư viện ảo,… dưới sự hỗ trợ của nhằm nâng cao chất lượng đào tạo từ đó nâng<br /> các thiết bị thông minh. Đồng thời, phương pháp cao chất lượng nhân lực ngành Kế toán trong bối<br /> giáo dục cũng phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cảnh CMCN 4.0.<br /> trong việc tổ chức giảng dạy qua Internet. Qua<br /> đó, hình thức giáo dục sẽ linh hoạt về thời gian,<br /> không gian, phù hợp với điều kiện và nhu cầu cá TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> nhân phát triển E-learning hay sử dụng ứng dụng [1]. Tấn Tài (2017). Giáo dục đại học phải<br /> công nghệ điện toán đám mây cho phép người<br /> làm gì trước cuộc cách mạng 4.0.<br /> dạy có thể cung cấp tài liệu học tập cho người học<br /> http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Giao-duc-<br /> và thu thập lại các kết quả của quá trình dạy học<br /> dai-hoc-phai-lam-gi-truoc-thach-thuc-cua-cach-<br /> từ phía người học một cách liên tục và linh hoạt.<br /> mang-cong-nghiep-40-post178343.gd<br /> Đối với ngành Kế toán, cần tăng cường mô hình<br /> phòng thực hành kế toán ảo. Đây là mô hình đã và [2]. PGS.TS Hà Xuân Thạch (2017). Nghiên cứu các<br /> đang được các trường có chuyên ngành Kế toán nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng IFRS tại<br /> áp dụng tại Việt Nam [2]. Tuy nhiên, hiện nay, cơ Việt Nam.<br /> sở vật chất cho phòng thực hành chủ yếu vẫn là<br /> [3]. John Vũ (2016). Đào tạo trực tuyến MOOCs là<br /> sổ sách kế toán thủ công. Do đó, cần trang bị lại<br /> cuộc “cách mạng vĩ đại” trong hệ thống giáo<br /> cơ sở vật chất theo hướng công nghệ cho phòng<br /> dục, Techmaster Team. https://techmaster.vn/<br /> thực hành kế toán ảo này. Bên cạnh đó, việc sử<br /> posts/33951/dao-tao-truc-tuyenmoocs-la-cuoc-<br /> dụng các mạng xã hội đang được yêu thích hiện<br /> cach-mang-vi-dai-trong-he-thong-giao-duc<br /> nay để cung cấp tài liệu, thực hiện hướng dẫn<br /> thực hành cho người học. [4]. Tapchitaichinh.vn<br /> <br /> Về hợp tác đào tạo [5]. Đại học Quy Nhơn (2017). Kỷ yếu hội thảo khoa<br /> học Kế toán kiểm toán.<br /> Các trường đại học có thể phối hợp với các công<br /> ty, cơ sở đào tạo để tổ chức những khóa học [6]. Tetyana Slyozko, Nataliya Ahorodnya<br /> phù hợp với những nội dung như mã hóa, quản (2017). The Fourth Industrial Revolution:<br /> lý thông tin ở những nền tảng chia sẻ được như The Present and Future of Accounting and<br /> điện toán đám mây và đánh giá những nhu cầu the Accounting Profession.<br /> <br /> <br /> 74 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 4(63).2018<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2