intTypePromotion=1
ADSENSE

Định mức dự toán xây dựng công trình part 3

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

987
lượt xem
659
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'định mức dự toán xây dựng công trình part 3', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định mức dự toán xây dựng công trình part 3

 1. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng CÊp ®Êt M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n vÞ hiÖu x©y l¾p hao phÝ Bïn I II VËt liÖu AC.1121 §ãng cäc gç chiÒu dµi m 105 105 105 Cäc c©y 1,5 1,66 1,66 cäc £2,5 m C©y chèng m3 0,01 0,01 0,01 Gç v¸n % 5,0 5,0 5,0 VËt liÖu kh¸c c«ng 1,67 2,17 2,3 Nh©n c«ng 3,5/7 VËt liÖu AC.1122 §ãng cäc gç chiÒu dµi m 105 105 105 Cäc cäc >2,5 m c©y 1,55 1,73 1,73 C©y chèng m3 0,012 0,012 0,012 Gç v¸n % 3,0 3,0 3,0 VËt liÖu kh¸c c«ng 2,89 3,27 3,62 Nh©n c«ng 3,5/7 0 1 2 ®ãng cõ gç §¬n vÞ tÝnh: 100m http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 119
 2. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng ChiÒu dµy cõ (cm) £8 >8 M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ CÊp ®Êt CÊp ®Êt I II I II §ãng cõ gç VËt liÖu AC.113 Lo¹i m 105 105 105 105 Cõ cõ c©y 1,55 1,55 1,55 1,55 C©y chèng m3 ChiÒu 0,011 0,011 0,011 0,011 Gç v¸n dµi cõ % 2,5 2,5 2,5 2,5 VËt liÖu kh¸c £4m c«ng 31,50 38,20 32,10 40,20 Nh©n c«ng 3,5/7 VËt liÖu AC.114 m 105 105 105 105 Cõ c©y 1,48 1,48 1,48 1,48 C©y chèng m3 ChiÒu 0,01 0,01 0,01 0,01 Gç v¸n dµi cõ % 2,0 2,0 2,0 2,0 VËt liÖu kh¸c >4 m c«ng 35,00 42,80 36,40 46,40 Nh©n c«ng 3,5/7 VËt liÖu AC.115 ChiÒu m 105 105 105 105 Cõ dµi cõ c©y 1,55 1,55 1,55 1,55 C©y chèng m3 0,011 0,011 0,011 0,011 £4m Gç v¸n % 2,5 2,5 2,5 2,5 VËt liÖu kh¸c c«ng 41,4 46,4 44,6 48,2 Nh©n c«ng 3,5/7 VËt liÖu m 105 105 105 105 Cõ AC.116 c©y 1,48 1,48 1,48 1,48 C©y chèng m3 ChiÒu 0,01 0,01 0,01 0,01 Gç v¸n dµi cõ % 2,0 2,0 2,0 2,0 VËt liÖu kh¸c > 4m c«ng 43,6 49,2 47,7 50,1 Nh©n c«ng 3,5/7 11 12 21 22 AC.11700 lµm t­êng ch¾n ®Êt b»ng gç v¸n Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, ®ãng c©y chèng, nhæ c©y chèng, gia c«ng l¾p dùng, th¸o dì v¸n t­êng ch¾n (vËt liÖu ®· tÝnh lu©n chuyÓn). http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 120
 3. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng §¬n vÞ tÝnh: 100m2 C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè l­îng M· hiÖu AC.117 Lµm t­êng ch¾n ®Êt VËt liÖu b»ng gç v¸n Gç v¸n m3 0,8 C©y chèng F8-10 m 45 % 2,5 VËt liÖu kh¸c c«ng 27,78 Nh©n c«ng 3,0/7 10 AC.12000 ®ãng cäc b»ng m¸y AC.12100 ®ãng cäc gç §¬n vÞ tÝnh : 100m ChiÒu dµi cäc (m) M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £ 10 >10 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 121
 4. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng CÊp ®Êt CÊp ®Êt I II I II VËt liÖu AC.121 §ãng cäc gç trªn mÆt ®Êt m 105 105 105 105 Cäc % 1,0 1,0 1,0 1,0 VËt liÖu kh¸c c«ng 5,5 5,61 7,86 8,40 Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng ca 2,61 2,75 3,93 5,09 M¸y ®ãng cäc1,2T % 2,0 2,0 2,0 2,0 M¸y kh¸c AC.122 §ãng cäc gç VËt liÖu trªn mÆt n­íc Cäc m 105 105 105 105 % 1,5 1,5 1,5 1,5 VËt liÖu kh¸c c«ng 6,7 8,4 9,40 10,24 Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng ca 3,12 3,35 4,70 5,12 M¸y ®ãng cäc1,2T % 2,0 2,0 2,0 2,0 M¸y kh¸c 11 12 21 22 AC.12300 ®ãng cõ gç §¬n vÞ tÝnh: 100m CÊp ®Êt M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n vÞ hiÖu x©y l¾p hao phÝ I II VËt liÖu AC.123 §ãng cõ gç m 105 105 Cõ gç % 1,0 1,0 VËt liÖu kh¸c c«ng 6,20 6,54 Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng ca 3,10 3,27 M¸y ®ãng cäc 1,2T 11 12 AC.12400 ®ãng cäc cõ m¸ng bª t«ng dù øng lùc b»ng bóa rung kÕt hîp xãi n­íc ®Çu cäc. Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, di chuyÓn m¸y thi c«ng, th¸o hÖ thÐp h×nh ®Þnh vÞ, vËn chuyÓn cäc trong ph¹m vi 30m, l¾p ®Æt bóa, cÈu cäc, th¸o l¾p èng cao su ¸p lùc, ®ãng cäc theo ®óng kü thuËt. http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 122
 5. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AC.12410 §ãng cäc trªn c¹n §¬n vÞ tÝnh: 100m ChiÒu cao m¸ng cäc (cm) M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n vÞ hiÖu x©y l¾p hao phÝ 30-50 60-84 94-120 VËt liÖu AC.124 §ãng cäc cõ m¸ng bª m 101 101 101 Cäc cõ m¸ng bª t«ng dù t«ng dù øng lùc øng lùc ThÐp h×nh ®Þnh vÞ cäc kg 46,61 49,86 53,10 trªn c¹n èng cao su cao ¸p f60 m 1,11 1,67 2,22 b»ng bóa èng cao su cao ¸p f34 m 8,89 13,33 17,78 rung kÕt c¸i 0,44 0,67 0,89 Cót thÐp ®Çu cäc D34/15 hîp t¸ch % 5 5 5 VËt liÖu kh¸c mòi n­íc c«ng 12,30 20,5 31,0 Nh©n c«ng 4,0/7 ¸p lùc M¸y thi c«ng ca Bóa rung 2,99 4,85 7,31 ca M¸y b¬m n­íc ¸p lùc 2,99 4,85 7,31 ca CÇn trôc b¸nh xÝch 50T 2,99 4,85 7,31 % M¸y kh¸c 0,5 0,5 0,5 11 12 13 AC.12420 §ãng cäc d­íi n­íc §¬n vÞ tÝnh: 100m ChiÒu cao m¸ng cäc (cm) M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n vÞ hiÖu x©y l¾p hao phÝ 30-50 60-84 94-120 VËt liÖu AC.124 §ãng cäc http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 123
 6. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng cõ m¸ng bª Cäc cõ m¸ng bª t«ng dù m 101 101 101 t«ng dù øng lùc øng lùc ThÐp h×nh ®Þnh vÞ cäc kg 46,61 49,86 53,10 èng cao su cao ¸p fi 60 d­íi n­íc m 1,11 1,67 2,22 b»ng bóa èng cao su cao ¸p fi 34 m 8,89 13,33 17,78 rung kÕt c¸i Cót thÐp ®Çu cäc D34/15 0,44 0,67 0,89 hîp t¸ch % VËt liÖu kh¸c 5 5 5 mòi n­íc c«ng Nh©n c«ng 4,0/7 14,1 22,8 34,5 ¸p lùc M¸y thi c«ng Bóa rung ca 3,58 5,83 8,78 M¸y b¬m n­íc ¸p lùc ca 3,58 5,83 8,78 CÇn trôc b¸nh xÝch 50T ca 3,58 5,83 8,78 Xµ lan c«ng t¸c 200T ca 3,58 5,83 8,78 Xµ lan chë vËt liÖu 200T ca 3,58 5,83 8,78 Tµu kÐo 150CV ca 1,79 2,92 4,39 M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5 21 22 23 AC.13000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa £ 1,2T §¬n vÞ tÝnh : 100m CÊp ®Êt M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n I II hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ KÝch th­íc cäc (cm) http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 124
 7. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng 20x20 25x25 30x30 20x20 25x25 30x30 VËt liÖu AC.131 §ãng cäc bª t«ng m 101 101 101 101 101 101 Cäc bª t«ng cèt thÐp % 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 VËt liÖu kh¸c trªn mÆt ®Êt chiÒu Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,8 5,0 6,8 5,24 6,48 7,80 dµi cäc M¸y thi c«ng ca 2,40 2,80 3,40 2,62 3,24 3,90 £ 24m M¸y ®ãng cäc % 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 M¸y kh¸c VËt liÖu AC.132 §ãng cäc bª t«ng m 101 101 101 101 101 101 Cäc bª t«ng cèt thÐp % 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 VËt liÖu kh¸c trªn mÆt ®Êt chiÒu Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,92 4,7 5,76 4,72 5,48 6,96 dµi cäc M¸y thi c«ng > 24m ca 1,96 2,35 2,88 2,36 2,74 3,48 M¸y ®ãng cäc % 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 M¸y kh¸c 11 12 13 21 22 23 AC.14000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng bóa m¸ycã träng l­îng ®Çu bóa < 1,8t §¬n vÞ tÝnh : 100m CÊp ®Êt C«ng I II M· Thµnh phÇn §¬n t¸c hiÖu hao phÝ vÞ KÝch th­íc cäc (cm) x©y l¾p 20x20 25x25 30x30 35x35 20x20 25x25 30x30 35x35 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 125
 8. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng §ãng VËt liÖu AC.141 cäc bª t«ng m 101 101 101 101 101 101 101 101 Cäc bª t«ng cèt thÐp % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 VËt liÖu kh¸c trªn mÆt ®Êt Nh©n c«ng3,5/7 c«ng 3,82 4,58 5,64 6,88 4,58 5,50 6,66 8,30 chiÒu M¸y thi c«ng dµi cäc M¸y ®ãng cäc ca 1,91 2,29 2,82 3,44 2,29 2,75 3,33 4,13 % 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 £ 24m M¸y kh¸c §ãng VËt liÖu AC.142 cäc bª t«ng m 101 101 101 101 101 101 101 101 Cäc bª t«ng cèt thÐp % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 VËt liÖu kh¸c trªn mÆt ®Êt Nh©n c«ng3,5/7 c«ng 3,68 4,08 5,00 5,76 4,44 5,14 6,26 7,70 chiÒu M¸y thi c«ng dµi cäc M¸y ®ãng cäc ca 1,84 2,04 2,50 2,88 2,22 2,57 3,13 3,85 > 24m % 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 M¸y kh¸c 11 12 13 14 21 22 23 24 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 126
 9. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AC.15000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng bóa m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa < 2,5t §¬n vÞ tÝnh : 100m CÊp ®Êt I II M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ KÝch th­íc cäc (cm) 25x25 30x30 35x35 40x40 25x25 30x30 35x35 40x40 VËt liÖu AC.151 §ãng cäc bª t«ng m 101 101 101 101 101 101 101 101 Cäc bª t«ng cèt thÐp % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 VËt liÖu kh¸c trªn mÆt ®Êt chiÒu Nh©n c«ng3,5/7 c«ng 4,40 5,12 5,94 7,32 4,90 6,22 7,20 8,86 dµi cäc M¸y thi c«ng ca 2,00 2,30 2,67 3,30 2,15 2,64 3,25 3,77 £ 24m M¸y ®ãng cäc % 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 M¸y kh¸c VËt liÖu AC.152 §ãng cäc bª t«ng m 101 101 101 101 101 101 101 101 Cäc bª t«ng cèt thÐp % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 VËt liÖu kh¸c trªn mÆt ®Êt chiÒu Nh©n c«ng3,5/7 c«ng 4,00 4,64 5,28 6,48 4,80 5,28 6,32 7,24 dµi cäc M¸y thi c«ng > 24m ca 1,98 2,25 2,64 3,24 2,12 2,55 3,16 3,62 M¸y ®ãng cäc % 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 M¸y kh¸c 11 12 13 14 21 22 23 24 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 127
 10. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AC.16000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng bóa m¸y cã träng l­îng ®Çu bóa < 3,5t §¬n vÞ tÝnh : 100m CÊp ®Êt I II M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ KÝch th­íc cäc (cm) 30x30 35x35 40x40 30x30 35x35 40x40 VËt liÖu AC.161 §ãng cäc bª t«ng m 101 101 101 101 101 101 Cäc bª t«ng cèt thÐp % 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 VËt liÖu kh¸c trªn mÆt ®Êt chiÒu c«ng 4,68 5,50 6,60 5,50 6,30 7,20 Nh©n c«ng 3,5/7 dµi cäc M¸y thi c«ng ca 2,04 2,38 2,85 2,48 2,85 3,42 £ 24m M¸y ®ãng cäc % 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 M¸y kh¸c VËt liÖu AC.162 §ãng cäc bª t«ng m 101 101 101 101 101 101 Cäc bª t«ng cèt thÐp % 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 VËt liÖu kh¸c trªn mÆt ®Êt chiÒu c«ng 3,94 4,58 5,62 4,78 5,60 6,76 Nh©n c«ng 3,5/7 dµi cäc M¸y thi c«ng > 24m ca 1,97 2,29 2,81 2,39 2,80 3,36 M¸y ®ãng cäc % 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 M¸y kh¸c 11 12 13 21 22 23 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 128
 11. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AC.17000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc £ 1,8T §¬n vÞ tÝnh : 100m M· KÝch th­íc cäc (cm) C«ng t¸c Thµnh phÇn hiÖu §¬n vÞ x©y l¾p hao phÝ 30x30 35x35 40x40 AC.171 §ãng cäc VËt liÖu bª t«ng cèt thÐp m 101 101 101 Cäc bª t«ng trªn mÆt n­íc % 2,0 2,0 2,0 VËt liÖu kh¸c b»ng tµu c«ng 6,13 6,80 7,77 Nh©n c«ng 3,5/7 ®ãng cäc bóa M¸y thi c«ng ca 2,18 2,43 2,76 £ 1,8T Tµu ®ãng cäc ca 2,18 2,43 2,76 chiÒu dµi cäc CÇn cÈu 25T ca 0,135 0,135 0,13 £24m TÇu kÐo 150CV ca 1,75 1,95 2,43 Xµ lan 250T % 2,0 2,0 2,0 M¸y kh¸c AC.172 §ãng cäc VËt liÖu bª t«ng cèt thÐp m 101 101 101 Cäc bª t«ng trªn mÆt n­íc % 2,0 2,0 2,0 VËt liÖu kh¸c b»ng tµu c«ng 5,05 6,07 7,06 Nh©n c«ng 3,5/7 ®ãng cäc bóa M¸y thi c«ng ca 2,03 2,27 2,59 £ 1,8T Tµu ®ãng cäc ca 2,03 2,27 2,59 chiÒu dµi cäc CÇn cÈu 25T ca 0,135 0,135 0,135 > 24m TÇu kÐo 150CV ca 2,03 2,27 2,59 Xµ lan 250T % 2,0 2,0 2,0 M¸y kh¸c 11 12 13 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 129
 12. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AC.18000 tµu ®ãng cäc < 2,5T §¬n vÞ tÝnh : 100m M· KÝch th­íc cäc (cm) C«ng t¸c Thµnh phÇn hiÖu §¬n vÞ x©y l¾p hao phÝ 30x30 35x35 40x40 AC.181 §ãng cäc bª VËt liÖu t«ngcèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng m 101 101 101 Cäc bª t«ng tµu ®ãng cäc % 2,0 2,0 2,0 VËt liÖu kh¸c bóa
 13. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AC.19000 tµu ®ãng cäc < 3,5t §¬n vÞ tÝnh : 100m M· KÝch th­íc cäc (cm) C«ng t¸c Thµnh phÇn hiÖu §¬n vÞ x©y l¾p hao phÝ 30x30 35x35 40x40 AC.191 §ãng cäc VËt liÖu bª t«ng cèt thÐp m 101 101 101 Cäc bª t«ng trªn mÆt n­íc % 2,0 2,0 2,0 VËt liÖu kh¸c b»ng tµu c«ng 4,32 5,08 5,75 Nh©n c«ng 3,5/7 ®ãng cäc bóa M¸y thi c«ng < 3,5T ca 1,76 2,04 2,31 Tµu ®ãng cäc chiÒu dµi cäc ca 1,76 2,04 2,31 CÇn cÈu 25T ca 0,13 0,13 0,13 £24m TÇu kÐo 150CV ca 1,76 2,04 2,31 Xµ lan 250T % 2,0 2,0 2,0 M¸y kh¸c AC.192 §ãng cäc VËt liÖu bª t«ng cèt thÐp m 101 101 101 Cäc bª t«ng trªn mÆt n­íc % 2,0 2,0 2,0 VËt liÖu kh¸c b»ng tµu c«ng 2,74 4,70 5,56 Nh©n c«ng 3,5/7 ®ãng cäc bóa M¸y thi c«ng < 3,5T ca 1,64 1,69 1,86 Tµu ®ãng cäc chiÒu dµi cäc ca 1,64 1,90 2,15 CÇn cÈu 25T >24m ca 0,13 0,13 0,13 TÇu kÐo 150CV ca 1,64 1,99 2,15 Xµ lan 250T % 2,0 2,0 2,0 M¸y kh¸c 11 12 13 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 131
 14. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AC.21000 §ãng cäc èng btct b»ng m¸y ®ãng cäc hoÆc bóa rung AC.21110 §ãng cäc trªn c¹n AC.21120 §ãng cäc trªn mÆt n­íc Thµnh phÇn c«ng viÖc : ChuÈn bÞ, ®­a cäc ®Õn vÞ trÝ ®ãng, dùng cäc, ch»ng gi÷ cäc, l¾p dùng th¸o dì chôp ®Çu cäc, neo ®Þnh vÞ cäc. §ãng cäc theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. §¬n vÞ tÝnh : 100m Trªn c¹n Trªn mÆt n­íc M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §­êng kÝnh cäc (mm) hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ ≤550 ≤800 ≤1000 ≤550 ≤800 ≤1000 VËt liÖu Cäc èng m 101 101 101 101 101 101 §ãng cäc VËt liÖu kh¸c % 2 2 2 2 2 2 AC.211 trªn c¹n Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 8,52 10,6 12,7 15,3 17,5 20,0 M¸y thi c«ng M¸y ®ãng cäc 3,5T ca 3,42 - - 4,1 - - Bóa rung BP 170 ca - 3,86 4,4 - 4,6 5,3 CÇn cÈu 25T ca 3,42 3,86 4,4 4,1 4,6 5,3 §ãng cäc Têi ®iÖn 5T ca - 3,86 4,4 - 4,6 5,3 AC.211 trªn mÆt Phao thÐp 60T ca - - - 8,2 9,2 10,6 n­íc Xµ lan 400T ca - - - 4,1 4,6 5,3 TÇu kÐo 150CV ca - - - 2,05 2,3 2,68 M¸y kh¸c % 1,0 1,0 1,0 2,5 2,5 2,5 11 12 13 21 22 23 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 132
 15. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AC.21200 §ãng cäc èng btct d­íi n­íc b»ng tµu ®ãng cäc bóa thuû lùc ≤7,5 tÊn Thµnh phÇn c«ng viÖc : ChuÈn bÞ, ®­a cäc ®Õn vÞ trÝ ®ãng, ®Þnh vÞ hÖ næi, ®Þnh vÞ cäc, dùng cäc, ch»ng gi÷ cäc, l¾p dùng th¸o dì chôp ®Çu cäc, neo ®Þnh vÞ cäc. §ãng cäc theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. §¬n vÞ tÝnh : 100m Trªn mÆt n­íc M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §­êng kÝnh cäc (mm) §¬n vÞ hiÖu x©y l¾p hao phÝ ≤600 ≤800 ≤1000 VËt liÖu AC.2121 §ãng cäc èng Cäc èng m 101 101 101 bª t«ng cèt thÐp VËt liÖu kh¸c % 1,5 1,5 1,5 trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc bóa thuû lùc Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 12,0 12,55 13,20 7,5T M¸y thi c«ng Tµu ®ãng cäc (C96) bóa ca 2,40 2,51 2,64 thuû lùc7,5T CÇn cÈu xÝch 50T ca 2,40 2,51 2,64 Xµ lan 600T ca 2,40 2,51 2,64 Xµ lan 400T chë cäc ca 2,40 2,51 2,64 TÇu kÐo 150CV ca 0,80 0,80 0,80 Can« 23CV ca 0,80 0,80 0,80 M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5 1 2 3 Ghi chó: C«ng t¸c ®ãng cäc èng bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt n­íc b»ng tµu ®ãng cäc(C96) bóa thuû lùc 7,5T ¸p dông ®èi víi tr­êng hîp cäc nèi tr­íc cã chiÒu dµi ®o¹n cäc ®· nèi ≤50m. http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 133
 16. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AC.22000 ®ãng cäcv¸n thÐp, cäc èng thÐp, cäc thÐp h×nh Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, ®Þnh vÞ tim cäc, dùng cäc, ®ãng cäc theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. C«ng t¸c l¾p dùng th¸o dì gi¸ bóa, ®­êng di chuyÓn bóa, lµm sµn ®¹o ®ãng cäc ch­a tÝnh trong ®Þnh møc. AC.22100 ®ãng cäc v¸n thÐp (cäc larsen ) trªn mÆt ®Êt §¬n vÞ tÝnh: 100m ChiÒu dµi cäc (m) < 12 > 12 M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ CÊp ®Êt I II I II AC.221 §ãng cäc v¸n VËt liÖu thÐp trªn mÆt Cäc v¸n thÐp m 100 100 100 100 ®Êt % 0,5 0,5 0,5 0,5 VËt liÖu kh¸c c«ng 9,54 12,2 8,70 11,13 Nh©n c«ng 4/7 M¸y thi c«ng ca 3,18 4,09 2,90 3,7 M¸y ®ãng cäc 1,8T % 3,0 3,0 3,0 3,0 M¸y kh¸c 11 12 21 22 AC.22200 ®ãng cäc v¸n thÐp (larsen) trªn mÆt n­íc §¬n vÞ tÝnh: 100m ChiÒu dµi cäc (m) < 12 > 12 M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ CÊp ®Êt I II I II AC.222 §ãng cäc v¸n VËt liÖu thÐp trªn mÆt Cäc v¸n thÐp m 100 100 100 100 n­íc. % 0,5 0,5 0,5 0,5 VËt liÖu kh¸c c«ng 15,50 20,25 14,70 18,36 Nh©n c«ng 4/7 M¸y thi c«ng ca 4,73 7,56 4,43 6,11 M¸y ®ãng cäc 1,8T ca 4,73 7,56 4,43 6,11 CÇn cÈu 25T ca 0,13 0,13 0,13 0,13 TÇu kÐo 150CV ca 4,73 7,56 4,43 6,11 Xµ lan 200T % 3,0 3,0 3,0 3,0 M¸y kh¸c 11 12 21 22 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 134
 17. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AC.22300 ®ãng cäc èng thÐp b»ng bóa m¸y cã träng l­îng bóa ≤ 1,8 tÊn §¬n vÞ tÝnh: 100m Trªn mÆt ®Êt Trªn mÆt n­íc M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §­êng kÝnh cäc (mm) hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ ≤300 ≤500 ≤300 ≤500 VËt liÖu AC.2231 §ãng cäc èng thÐp m 100 100 100 100 Cäc trªn mÆt ®Êt % 1,0 1,0 1,5 1,5 VËt liÖu kh¸c c«ng 3,56 3,74 6,90 7,23 Nh©n c«ng 4/7 M¸y thi c«ng ca 1,78 1,87 2,30 2,41 M¸y ®ãng cäc 1,8T AC.2232 §ãng cäc ca - - 2,30 2,41 CÇn cÈu 25T èng thÐp ca - - 0,10 0,10 TÇu kÐo 150CV trªn mÆt ca - - 2,30 2,41 Xµ lan 200T n­íc % 3,00 3,00 3,00 3,00 M¸y kh¸c 1 2 1 2 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 135
 18. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AC.22400 ®ãng cäc èng thÐp b»ng tµu ®ãng cäc bóa thuû lùc ≤ 7,5 tÊn §¬n vÞ tÝnh: 100m §­êng kÝnh cäc (mm) M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n vÞ hiÖu x©y l¾p hao phÝ ≤600 ≤800 ≤1000 VËt liÖu AC.224 §ãng cäc èng Cäc èng m 100 100 100 thÐp d­íi n­íc VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5 0,5 b»ng tµu ®ãng cäc bóa thuû lùc 7,5T Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 10,45 10,95 11,50 M¸y thi c«ng Tµu ®ãng cäc (C96) bóa ca 2,09 2,19 2,30 thuû lùc7,5T CÇn cÈu xÝch 50T ca 2,09 2,19 2,30 Xµ lan 600T ca 2,09 2,19 2,30 Xµ lan 400T chë cäc ca 2,09 2,19 2,30 TÇu kÐo 360CV ca 0,69 0,69 0,69 Can« 23CV ca 0,69 0,69 0,69 M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5 10 20 30 ®ãng cäc thÐp h×nh (thÐp U, I) cao >100mm http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 136
 19. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng §¬n vÞ tÝnh: 100m ChiÒu dµi cäc (m) < 10 > 10 M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ CÊp ®Êt I II I II VËt liÖu AC.225 §ãng cäc thÐp h×nh m 100 100 100 100 Cäc U, I trªn mÆt ®Êt % 1,0 1,0 1,0 1,0 VËt liÖu kh¸c c«ng 4,44 4,68 6,28 6,72 Nh©n c«ng 4/7 M¸y thi c«ng ca 2,22 2,34 3,14 3,36 M¸y ®ãng cäc 1,2T % 2,0 2,0 1,5 1,5 M¸y kh¸c VËt liÖu AC.226 §ãng cäc thÐp h×nh m 100 100 100 100 Cäc U, I trªn mÆt % 1,0 1,0 1,0 1,0 VËt liÖu kh¸c n­íc c«ng 10,28 11,34 15,15 16,12 Nh©n c«ng 4/7 M¸y thi c«ng ca 3,56 3,78 5,05 5,37 M¸y ®ãng cäc 1,2T ca 3,56 3,78 5,05 5,37 CÇn cÈu 25T ca 0,13 0,13 0,13 0,13 TÇu kÐo 150CV ca 3,56 3,78 5,05 5,37 Xµ lan 200T % 2,0 2,0 2,0 2,0 M¸y kh¸c 11 12 21 22 §ãng cäc thÐp h×nh (lo¹i thÐp u, I) cao £100mm §¬n vÞ tÝnh: 100m cäc http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 137
 20. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng Trªn c¹n D­íi n­íc M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt CÊp ®Êt hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I II I II AC.227 - §ãng VËt liÖu cäc thÐp Cäc thÐp U, I h×nh trªn m 100 100 100 100 VËt liÖu kh¸c c¹n % 1 1 1 1 - §ãng cäc thÐp c«ng 2,5 3,0 3,5 4,0 Nh©n c«ng 4,0/7 h×nh d­íi n­íc M¸y thi c«ng M¸y ®ãng cäc 1,2T ca 2,0 2,10 2,75 2,94 CÇn cÈu 25T ca - - 2,75 2,94 Tµu kÐo 150CV ca - - 2,75 2,94 Xµ lan 200T ca - - 2,75 2,94 M¸y kh¸c % 2 2 2 2 11 12 21 22 AC.23100 Nhæ cäc thÐp h×nh, thÐp èng (Kh«ng ph©n biÖt tiÕt diÖn cäc, lo¹i cäc) §¬n vÞ tÝnh: 100m cäc Thµnh phÇn M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ Trªn c¹n D­íi n­íc hao phÝ Nhæ cäc thÐp h×nh, Nh©n c«ng 4,0/7 AC.231 c«ng 2,66 5,7 cäc èng thÐp lµm t­êng ch¾n ®Êt, lµm M¸y thi c«ng sµn thao t¸c ca 1,33 1,92 CÇn cÈu 25T ca - 0,06 Tµu kÐo 150CV ca - 1,92 Xµ lan 200T % 2 2 M¸y kh¸c 10 20 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 138
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=987

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2