intTypePromotion=1
ADSENSE

Định mức dự toán xây dựng công trình part 6

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

881
lượt xem
578
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'định mức dự toán xây dựng công trình part 6', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định mức dự toán xây dựng công trình part 6

 1. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng mãng, mè, trô VËt liÖu kh¸c % 2 2 2 2 Nh©n c«ng 3,5/7 cÇu. c«ng 1,98 3,31 4,52 6,23 M¸y thi c«ng CÇn cÈu 16T ca 0,045 0,06 0,045 0,08 §Çm dïi 1,5KW ca 0,085 0,1 0,095 0,1 Bª t«ng AF.232 Sµ lan 400T ca - 0,06 - 0,08 mò mè, mò Sµ lan 200T ca - 0,06 - 0,08 trô cÇu. TÇu kÐo 150CV ca - 0,02 - 0,025 M¸y kh¸c % 2,0 2,0 2,0 2,0 10 20 10 20 AF.24100 Bª t«ng cÇu c¶ng §¬n vÞ tÝnh:1m3 Bª t«ng mèi M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Bª t«ng nèi b¶n dÇm hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ dÇm däc AF.241 Bª t«ng cÇu VËt liÖu m3 c¶ng 1,025 1,025 V÷a % 1,5 1,5 VËt liÖu kh¸c c«ng 1,40 1,48 Nh©n c«ng 4/7 M¸y thi c«ng ca 0,03 0,03 CÇn cÈu 10T ca 0,20 0,20 M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,21 0,21 Sµ lan 200T ca 0,006 0,006 TÇu kÐo 150CV % 2,0 2,0 M¸y kh¸c 10 20 AF.24200 Bª t«ng m¸i bê kªnh m­¬ng §¬n vÞ tÝnh: 1m3 M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Sè l­îng hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ AF.242 Bª t«ng m¸i bê kªnh VËt liÖu m3 m­¬ng 1,025 V÷a % 1,0 VËt liÖu kh¸c c«ng 1,80 Nh©n c«ng 4/7 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 293
 2. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng M¸y thi c«ng ca 0,03 CÇn cÈu 10T ca 0,18 M¸y ®Çm dïi 1,5KW 10 AF.25000 Bª t«ng cäc nhåi, cäc barrette Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, kiÓm tra hè khoan vµ lång cèt thÐp, l¾p ®Æt phÔu vµ èng ®æ, gi÷ vµ n©ng dÇn èng ®æ, ®æ bª t«ng ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kü thuËt. §¬n vÞ tÝnh: 1m3 Cäc nhåi Trªn c¹n D­íi n­íc M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Cäc hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ Barrette §­êng kÝnh cäc (mm) £ 1000 > 1000 £ 1000 > 1000 VËt liÖu m3 AF.251 Bª t«ng cäc V÷a 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 èng ®æ f300 nhåi trªn m 0,012 0,019 0,012 0,019 0,017 c¹n VËt liÖu kh¸c % 0,2 0,2 0,5 0,5 0,50 Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng AF.252 Bª t«ng cäc 1,21 1,02 1,45 1,23 1,05 M¸y thi c«ng nhåi d­íi n­íc CÇn cÈu xÝch 50T ca 0,083 0,057 0,09 0,06 0,055 AF.253 Bª t«ng cäc, Sµ lan 200T ca - - 0,09 0,042 - t­êng, Sµ lan 400T ca - - 0,09 0,042 - Barrette TÇu kÐo 150CV ca - - 0,03 0,013 - M¸y kh¸c % 1 1 2 2 2 10 20 10 20 10 AF.26100 Bª t«ng bÓ chøa §¬n vÞ tÝnh: 1m3 BÓ chøa M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ Thµnh th¼ng Thµnh cong VËt liÖu m3 AF.261 Bª t«ng V÷a 1,025 1,025 m3 bÓ chøa Gç v¸n 0,049 0,049 §inh 6cm kg 0,20 0,20 VËt liÖu kh¸c % 1 1 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 294
 3. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,90 7,13 M¸y thi c«ng M¸y ®Çm dïi 1,5kW ca 0,2 0,2 CÇn cÈu 10T ca 0,08 0,08 M¸y kh¸c % 2 2 10 20 AF.26200 Bª t«ng m¸ng thu n­íc vµ ph©n phèi khu xö lý (m¸ng d¹ng ch÷ V, h×nh b¸n nguyÖt vµ ®a gi¸c) §¬n vÞ tÝnh: 1m3 M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Sè l­îng HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ VËt liÖu m3 AF.262 M¸ng d¹ng ch÷ V, h×nh V÷a 1,025 b¸n nguyÖt vµ ®a gi¸c VËt liÖu kh¸c % 1 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,72 M¸y thi c«ng M¸y ®Çm dïi 1,5kW ca 0,2 CÇn cÈu 10T ca 0,08 M¸y kh¸c % 2 10 AF.27000 Bª t«ng tr­ît lång thang m¸y, sil«, èng khãi (¸p dông cho mäi ®é cao) §¬n vÞ tÝnh: m3 Bª t«ng Bª t«ng tr­ît Bª t«ng tr­ît M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n lång tr­ît èng hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ Sil« khãi thang m¸y AF.271 Bª t«ng tr­ît VËt liÖu m3 lång thang 1,025 1,025 1,025 V÷a m¸y % 2,0 2,0 2,0 VËt liÖu kh¸c c«ng 3,55 2,55 4,55 Nh©n c«ng 4/7 AF.272 Bª t«ng tr­ît M¸y thi c«ng Sil« ca 0,065 0,065 0,075 CÈu th¸p 50T ca 0,20 0,15 0,25 §Çm dïi 1,5KW http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 295
 4. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AF.273 Bª t«ng tr­ît M¸y b¬m n­íc 20KW ca 0,05 0,03 0,04 èng khãi (b¶o d­ìng bª t«ng) M¸y vËn th¨ng 3T ca 0,025 0,025 0,025 M¸y kh¸c % 5 5 5 10 10 10 AF.28100 Lµm líp v÷a xi m¨ng b¶o VÖ m¸i ®Ëp Thµnh phÇn c«ng viÖc: Trén, r¶i v÷a b»ng thñ c«ng dÇy 7cm. §Çm mÆt b»ng qu¶ ®Çm 16T ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. §¬n vÞ tÝnh: 100m2 M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Sè l­îng HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ VËt liÖu Lµm líp v÷a xi m¨ng V÷a xi m¨ng m3 AE281 8,050 b¶o vÖ m¸i ®Ëp Nh©n c«ng 4/7 c«ng 35,910 M¸y thi c«ng M¸y trén 80lÝt ca 0,933 Qu¶ ®Çm 16T ca 0,337 CÇn trôc b¸nh xÝch 25T ca 0,337 M¸y kh¸c % 10 10 AF.30000 ®æ b»ng m¸y b¬m bª t«ng tù hµnh Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, gia c«ng, l¾p ®Æt, th¸o dì cÇu c«ng t¸c (nÕu cã); L¾p ®Æt vµ di chuyÓn èng b¬m theo tõng ®iÒu kiÖn thi c«ng cô thÓ. §æ vµ b¶o d­ìng bª t«ng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. AF.31100 Bª t«ng mãng §¬n vÞ tÝnh: 1m3 ChiÒu réng (cm) M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £250 >250 VËt liÖu m3 AF.311 Bª t«ng mãng 1,015 1,015 V÷a m3 - 0,015 Gç v¸n cÇu c«ng t¸c kg - 0,122 §inh c¸i - 0,603 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 296
 5. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng §inh ®Øa % 1,0 1,0 VËt liÖu kh¸c c«ng 0,85 1,21 Nh©n c«ng 3/7 ca 0,033 0,033 M¸y thi c«ng ca 0,089 0,089 M¸y b¬m BT 50 m3/h % 1,0 1,0 M¸y ®Çm dïi 1,5KW M¸y kh¸c 10 20 AF.31200 Bª t«ng nÒn AF.31200 Bª t«ng BÖ m¸y §¬n vÞ tÝnh: 1m3 M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Bª t«ng Bª t«ng hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ nÒn bÖ m¸y VËt liÖu m3 AF.312 Bª t«ng nÒn 1,025 1,015 V÷a % 1,0 1,0 VËt liÖu kh¸c AF.313 Bª t«ng bÖ m¸y c«ng 0,62 1,64 Nh©n c«ng 3/7 M¸y thi c«ng ca 0,033 0,033 M¸y b¬m BT 50 m3/h ca 0,089 M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,089 M¸y ®Çm bµn 1KW % 1,0 1,0 M¸y kh¸c 10 20 AF.32000 Bª t«ng t­êng, cét AF.32100 Bª t«ng t­êng §¬n vÞ tÝnh : 1m3 ChiÒu dÇy (cm) >45 £45 M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m) £4 £16 £4 £16 VËt liÖu m3 1,015 1,015 1,015 1,015 V÷a m3 AF.321 Bª t«ng 0,049 0,049 0,020 0,020 Gç v¸n cÇu c«ng t¸c t­êng kg 0,199 0,199 0,048 0,048 §inh c¸i 0,871 0,871 0,352 0,352 §inh ®Øa % 2 2 2 2 VËt liÖu kh¸c c«ng 2,56 3,22 2,28 2,94 Nh©n c«ng 3,5/7 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 297
 6. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng M¸y thi c«ng M¸y b¬m BT 50 m3/h ca 0,033 0,033 0,033 0,033 ca 0,18 0,18 0,18 0,18 M¸y ®Çm dïi 1,5W % 1 1 1 1 M¸y kh¸c 10 20 30 40 AF.32200 Bª t«ng cét §¬n vÞ tÝnh: 1m3 TiÕt diÖn cét (m2) £ 0,1 >0,1 M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m) £4 £ 16 £4 £ 16 AF.322 Bª t«ng VËt liÖu m3 cét 1,015 1,015 1,015 1,015 V÷a m3 0,020 0,020 0,020 0,020 Gç v¸n cÇu c«ng t¸c kg 0,048 0,048 0,048 0,048 §inh c¸i 0,352 0,352 0,352 0,352 §inh ®Øa % 1 1 1 1 VËt liÖu kh¸c c«ng 3,49 3,81 3,04 3,33 Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng ca 0,033 0,033 0,033 0,033 M¸y b¬m BT 50m3/h ca 0,18 0,18 0,20 0,20 M¸y ®Çm dïi 1,5KW http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 298
 7. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng M¸y kh¸c % 1 1 1 1 10 20 30 40 AF.32300 Bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i §¬n vÞ tÝnh: 1m3 M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Sè l­îng hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ AF.323 Bª t«ng xµ VËt liÖu m3 dÇm, gi»ng, 1,015 V÷a sµn m¸i % 1,0 VËt liÖu kh¸c c«ng 2,56 Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng ca 0,033 M¸y b¬m BT 50 m3/h ca 0,18 M¸y ®Çm dïi 1,5KW % 1,0 M¸y kh¸c 10 AF.33000 Bª t«ng mãng, mè, trô, mò mè, mò trô cÇu, Thµnh phÇn c«ng viÖc : ChuÈn bÞ, l¾p ®Æt, th¸o dì, di chuyÓn èng b¬m, b¬m v÷a bª t«ng vµo èng ®æ, n©ng h¹ èng ®æ b»ng cÇn cÈu. §æ vµ b¶o d­ìng bª t«ng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. §¬n vÞ tÝnh :1m3 Mãng, mè, Mò mè, trô cÇu mò trô cÇu M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ Trªn D­íi Trªn D­íi c¹n n­íc c¹n n­íc VËt liÖu m3 AF.331 Bª t«ng V÷a 1,015 1,015 1,015 1,015 mãng, mè, VËt liÖu kh¸c % 1,2 1,2 1,5 1,5 Nh©n c«ng 3,5/7 trô c«ng 2,06 2,64 3,13 3,33 M¸y thi c«ng CÇn cÈu 25T ca 0,033 0,039 0,067 0,1 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 299
 8. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng M¸y b¬m BT 50m3/h AF.332 Bª t«ng mò ca 0,033 0,039 0,067 0,1 mè,mò trô M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,085 0,1 0,085 0,1 cÇu Sµ lan 200T ca - 0,078 - 0,2 Sµ lan 400T ca - 0,039 - 0,1 TÇu kÐo 150CV ca - 0,026 - 0,033 M¸y kh¸c % 0,5 1,0 1,0 2,0 10 20 10 20 AF.33300 bª t«ng dÇm cÇu Thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p ®óc ®Èy, ®óc hÉng Thµnh phÇn c«ng viÖc : ChuÈn bÞ, l¾p ®Æt, th¸o dì, di chuyÓn èng b¬m bª t«ng. §æ vµ b¶o d­ìng bª t«ng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. (Gia c«ng, l¾p dùng, th¸o dì hÖ khung gi¸ treo v¸n khu«n vËn hµnh hÖ v¸n khu«n dÇm ch­a tÝnh trong ®Þnh møc) §¬n vÞ tÝnh : 1m3 Lo¹i dÇm M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §óc hÉng §óc hÉng hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ §óc ®Èy trªn mÆt trªn c¹n n­íc VËt liÖu AF.333 Bª t«ng m3 V÷a 1,015 1,015 1,015 dÇm cÇu èng nhùa F58 m 0,02 - - thi c«ng èng nhùa F75 m - 1,02 1,02 b»ng VËt liÖu kh¸c % 4 4 4 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 300
 9. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng Nh©n c«ng 4,0/7 ph­¬ng c«ng 11,36 16,64 19,76 ph¸p ®óc M¸y thi c«ng ®Èy,®óc M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,18 0,18 0,18 hÉng CÇn cÈu 16T ca 0,035 - - CÇn cÈu 25T ca - 0,11 - CÇn cÈu næi 30T ca - - 0,11 M¸y b¬m BT 50m3/h ca 0,035 0,035 0,05 Sµ lan 400T ca - - 0,11 TÇu kÐo 150CV ca - - 0,11 M¸y kh¸c % 2 2 2 10 20 30 AF.34100 Bª t«ng cÇu c¶ng §¬n vÞ tÝnh:1m3 M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Bª t«ng mèi nèi Bª t«ng hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ b¶n dÇm däc dÇm AF.341 Bª t«ng cÇu VËt liÖu m3 c¶ng 1,015 1,015 V÷a % 1,0 1,0 VËt liÖu kh¸c c«ng 1,40 1,48 Nh©n c«ng 4/7 M¸y thi c«ng ca 0,033 0,033 M¸y b¬m BT 50 m3/h ca 0,20 0,20 M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,21 0,21 Sµ lan 200T ca 0,006 0,006 TÇu kÐo 150CV % 2,0 2,0 M¸y kh¸c 10 20 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 301
 10. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AF.34200 Bª t«ng m¸i bê kªnh m­¬ng §¬n vÞ tÝnh: 1m3 M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Sè l­îng hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ AF.342 Bª t«ng m¸i bê kªnh VËt liÖu m3 m­¬ng 1,03 V÷a % 1,0 VËt liÖu kh¸c c«ng 1,80 Nh©n c«ng 4/7 M¸y thi c«ng ca 0,033 M¸y b¬m BT 50 m3/h ca 0,18 Mµy ®Çm dïi 1,5KW % 1,0 M¸y kh¸c 10 AF.35000Bª t«ng cäc nhåi, cäc t­êng barrette Thµnh phÇn c«ng viÖc : ChuÈn bÞ, kiÓm tra lç khoan, lç ®µo vµ lång cèt thÐp, l¾p ®Æt èng ®æ, gi÷ vµ n©ng dÇn èng ®æ. §æ bª t«ng ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kü thuËt. §¬n vÞ tÝnh :1m3 Cäc nhåi Trªn c¹n D­íi n­íc Cäc, M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n t­êng hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ §­êng kÝnh cäc (mm) Barrette £ 1000 >1000 £ 1000 >1000 VËt liÖu m3 AF.351 Bª t«ng cäc V÷a 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 nhåi trªn m 0,012 0,019 0,012 0,019 0,017 èng ®æ F300 c¹n VËt liÖu kh¸c % 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,1 0,93 1,32 1,12 1,20 M¸y thi c«ng AF.352 Bª t«ng cäc nhåi d­íi CÇn cÈu 25T ca 0,079 0,035 0,095 0,042 0,037 M¸y b¬m BT 50m3/h n­íc ca 0,079 0,035 0,095 0,042 0,037 Sµ lan 200T ca - - 0,19 0,084 - http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 302
 11. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AF.353 Bª t«ng cäc, Sµ lan 400T ca - - 0,095 0,042 - t­êng TÇu kÐo 150CV ca - - 0,04 0,028 - Barette M¸y kh¸c % 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 10 20 10 20 10 Af.36000 C«ng t¸c ®æ bª t«ng trong hÇm V÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng vµ ®æ b»ng m¸y b¬m Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ khèi ®æ. S¶n xuÊt, l¾p dùng tÊm bÞt ®Çu ®èc. L¾p ®Æt vµ di chuyÓn èng b¬m theo tõng ®iÒu kiÖn thi c«ng cô thÓ. §æ vµ b¶o d­ìng bª t«ng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt (ch­a kÓ bª t«ng bï phÇn lÑm). Af.36110 Bª t«ng toµn tiÕt diÖn hÇm ngang §¬n vÞ tÝnh: 1 m3 M· C«ng t¸c §¬n Thµnh phÇn hao phÝ Sè l­îng hiÖu x©y l¾p vÞ AF.361 VËt liÖu Bª t«ng toµn tiÕt diÖn hÇm ngang V÷a bª t«ng m3 1,030 L­íi thÐp lµm ®Çu ®èc m2 0,217 ThÐp trßn kg 3,1 Que hµn f4 kg 0,180 VËt liÖu kh¸c % 2,0 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 3,928 M¸y thi c«ng http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 303
 12. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng M¸y b¬m bª t«ng 50m3/h ca 0,036 §Çm dïi 1,5Kw ca 0,177 M¸y n©ng thuû lùc 135Cv ca 0,046 M¸y ñi 140CV ca 0,020 M¸y hµn 23KW ca 0,063 M¸y kh¸c % 5 10 Af.36120 Bª t«ng nÒn hÇm ngang Af.36130 Bª t«ng t­êng hÇm ngang Af.36140 Bª t«ng vßm hÇm ngang §¬n vÞ tÝnh: 1 m3 Bª t«ng M· C«ng t¸c §¬n Thµnh phÇn hao phÝ NÒn T­êng Vßm hiÖu x©y l¾p vÞ hÇm hÇm hÇm VËt liÖu AF.361 Bª t«ng nÒn V÷a bª t«ng m3 1,015 1,030 1,030 hÇm L­íi thÐp lµm ®Çu ®èc m2 0,233 0,260 0,200 ThÐp trßn kg 3,1 3,1 3,1 Que hµn f4 kg 0,068 0,260 0,180 AF.361 Bª t«ng t­êng VËt liÖu kh¸c % 2,0 2,0 2,0 hÇm Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 1,160 2,68 5,163 M¸y thi c«ng M¸y b¬m bª t«ng 50m3/h AF.361 Bª t«ng vßm ca 0,036 0,036 0,036 hÇm §Çm dïi 1,5Kw ca 0,068 0,188 0,188 §Çm bµn 1Kw ca 0,089 - - M¸y n©ng thuû lùc 135Cv ca - 0,013 0,068 M¸y ñi 140CV ca 0,020 0,020 0,020 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 304
 13. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng M¸y hµn 23KW ca 0,014 0,091 0,063 M¸y kh¸c % 5 5 5 20 30 40 Af.36200 Bª t«ng hÇm ®øng Af.36300 bª t«ng hÇm nghiªng Af.36400 bª t«ng nót hÇm §¬n vÞ tÝnh: 1 m3 Bª t«ng M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Bª t«ng Bª t«ng hÇm hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ hÇm ®øng nót hÇm nghiªng VËt liÖu AF.362 Bª t«ng hÇm V÷a bª t«ng m3 1,030 1,030 1,030 ®øng L­íi thÐp lµm ®Çu ®èc m2 - 0,217 0,217 ThÐp trßn kg - 2,8 3,5 Que hµn f4 kg 0,063 0,180 0,172 AF.363 Bª t«ng hÇm VËt liÖu kh¸c % 1 2 2 nghiªng Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 5,653 6,549 3,090 M¸y thi c«ng AF.364 Bª t«ng nót hÇm M¸y b¬m 50m3/h ca 0,036 0,036 0,036 §Çm dïi 1,5Kw ca 0,143 0,143 0,188 Têi ®iÖn 1,5T ca 0,188 0,188 0,013 M¸y ñi 140CV ca 0,017 0,017 0,017 M¸y hµn 23KW ca 0,014 0,063 0,060 M¸y n©ng thuû lùc ca - - 0,013 M¸y kh¸c % 1 5 5 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 305
 14. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng 10 10 10 Bª t«ng bÞt ®¸y trong khung v©y Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, gia c«ng. L¾p ®Æt vµ di chuyÓn èng b¬m, èng ®æ bª t«ng. XÕp ®¸ héc (®èi víi bÞt ®¸y b»ng ®¸ héc) theo ®iÒu kiÖn cô thÓ. Trén v÷a xi m¨ng, b¬m v÷a bª t«ng, v÷a xi m¨ng, hoµn thiÖn theo yªu cÇu kü thuËt. (Lµm sµn ®¹o, v¸ch ng¨n ch­a tÝnh trong ®Þnh møc) AF.37100 bÞt ®¸y trong khung v©y b»ng v÷a bª t«ng §¬n vÞ tÝnh: m3 M· §¬n C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ Trªn c¹n D­íi n­íc hiÖu vÞ AF.371 Bª t«ng bÞt ®¸y VËt liÖu m3 V÷a bª t«ng 1,030 1,030 m 0,05 0,05 èng ®æ F300 VËt liÖu kh¸c % 1 1 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,75 1,95 M¸y thi c«ng M¸y b¬m BT 50m3/h ca 0,05 0,065 Xµ lan 200T ca 0,05 0,065 Cano 23CV ca 0,065 M¸y kh¸c % 5 5 10 20 AF.37200 bÞt ®¸y trong khung v©y b»ng v÷a xi m¨ng ®én ®¸ héc §¬n vÞ tÝnh: m3 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 306
 15. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng M· §¬n C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ Trªn c¹n D­íi n­íc hiÖu vÞ AF.372 BÞt ®¸y trong VËt liÖu khung v©y m3 §¸ héc 1,20 1,20 m3 V÷a xi m¨ng c¸t vµng 0,477 0,477 m 0,95 1,05 èng ®æ F150 VËt liÖu kh¸c % 1,5 2 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 2,45 2,82 M¸y thi c«ng M¸y b¬m 9m3 ca 0,095 0,110 CÈu 25T ca 0,045 0,055 M¸y kh¸c % 5 5 10 20 AF.37300 Bª t«ng ®­êng l¨n, s©n ®ç, ®æ b»ng m¸y r¶i bª t«ng §¬n vÞ tÝnh: m3 M· C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè l­îng hiÖu AF.373 Bª t«ng ®­êng l¨n, s©n VËt liÖu ®ç, ®æ b»ng m¸y r¶i V÷a bª t«ng m3 1,025 bª t«ng VËt liÖu kh¸c % 1,5 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,46 M¸y thi c«ng M¸y r¶i PS500 ca 0,0059 M¸y kh¸c % 5,0 10 AF.37400 b¬m v÷a xi m¨ng trong èng luån c¸p Thµnh phÇn c«ng viÖc : ChuÈn bÞ, lµm s¹ch èng luån c¸p vµ c¸p, c©n ®ong trén v÷a ®óng tû lÖ, b¬m v÷a vµo èng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m. §¬n vÞ tÝnh : 1m3 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 307
 16. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Khèi l­îng hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ VËt liÖu AF.374 B¬m v÷a xi m¨ng Xi m¨ng kg 1824 trong èng luån c¸p Phô gia kg 40,56 VËt liÖu kh¸c % 3 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 35,7 M¸y thi c«ng M¸y trén v÷a 80 l ca 1,83 M¸y nÐn khÝ 10m3/ph ca 1,83 M¸y b¬m v÷a xi m¨ng ca 1,83 M¸y b¬m n­íc 20 kw ca 0,5 M¸y kh¸c % 3 10 AF.40000 C«ng t¸c bª t«ng thñy c«ng H­íng dÉn ¸p dông: - C«ng t¸c bª t«ng thuû c«ng ®­îc ®Þnh møc cho tr­êng hîp ®æ bª t«ng b»ng cÇn cÈu 16 TÊn, 25 TÊn, 40 TÊn vµ ®æ b»ng b¬m bª t«ng, t­¬ng øng víi tõng lo¹i kÕt cÊu bª t«ng thuû c«ng vµ ch­a tÝnh ®Õn c¸c hao phÝ cho c«ng t¸c l¾p ®Æt tÊm chèng thÊm. Riªng bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p, mè ®ì, mè nÐo ®­êng èng ¸p lùc ®­îc ®Þnh møc chung cho tÊt c¶ c¸c bé phËn kÕt cÊu - Hao phÝ nh©n c«ng trong ®Þnh møc c«ng t¸c bª t«ng thuû c«ng ®· bao gåm c«ng t¸c ®¸nh xêm mÆt ®øng vµ xö lý phÇn bÒ mÆt n»m ngang (gåm c¶ héc kü thuËt) tiÕp gi¸p gi÷a hai khèi ®æ, tÝnh b×nh qu©n cho 1m3 bª t«ng. - §èi víi c«ng t¸c bª t«ng mòi phãng : Hao phÝ nh©n c«ng trong ®Þnh møc ®· bao gåm c«ng t¸c mµi mÆt bª t«ng. - C«ng t¸c bª t«ng bäc ®­êng èng ¸p lùc ch­a bao gåm hao phÝ cho c«ng t¸c gia c«ng, l¾p dùng, th¸o dì cèp pha ®Çu ®èc (nÕu cã). Thµnh phÇn c«ng viÖc: VÖ sinh khèi ®æ, gia c«ng, l¾p ®Æt th¸o dì héc kü thuËt, cÇu c«ng t¸c (nÕu cã). Th¸o më phÔu ®æ, ®æ ®Çm vµ b¶o d­ìng bª t«ng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. AF.41000 C«ng t¸c bª t«ng thñy c«ng ®æ b»ng CÇn cÈu 16 tÊn AF.41110 Bª t«ng lãt mãng, lÊp ®Çy AF.41120 Bª t«ng b¶n ®¸y AF.41130 Bª t«ng nÒn §¬n vÞ tÝnh: 1m3 M· C«ng t¸c §¬n Lãt mãng, Thµnh phÇn hao phÝ B¶n ®¸y NÒn hiÖu x©y l¾p vÞ LÊp ®Çy http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 308
 17. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng VËt liÖu AF.411 Bª t«ng lãt mãng, lÊp ®Çy m3 V÷a bª t«ng 1,025 1,025 1,03 VËt liÖu kh¸c % - 2 1 Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 0,380 1,04 0,580 Bª t«ng b¶n AF.411 M¸y thi c«ng ®¸y CÇn cÈu 16T ca 0,020 0,022 0,020 §Çm dïi 1,5 KW ca 0,089 0,089 - AF.411 Bª t«ng nÒn §Çm bµn 1,0 KW ca - - 0,089 10 20 30 AF.41200 Bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn §¬n vÞ tÝnh: 1m3 ChiÒu dµy (m) M· C«ng t¸c §¬n Thµnh phÇn hao phÝ hiÖu x©y l¾p vÞ ≤ 0,45 ≤1 ≤2 VËt liÖu m3 AF.412 Bª t«ng t­êng V÷a bª t«ng 1,025 1,025 1,025 c¸nh, t­êng biªn m3 Gç v¸n cÇu c«ng t¸c 0,049 0,020 0,014 §inh c¸c lo¹i kg 0,199 0,048 0,034 §inh ®Øa c¸c lo¹i c¸i 0,871 0,352 0,246 VËt liÖu kh¸c % 1 1 1 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,956 2,676 2,408 M¸y thi c«ng CÇn cÈu 16T ca 0,027 0,027 0,025 §Çm dïi 1,5 KW ca 0,180 0,180 0,180 10 20 30 §¬n vÞ tÝnh: 1m3 ChiÒu dµy (m) M· §¬n C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ hiÖu vÞ ≤3 ≤5 >5 VËt liÖu m3 AF.412 V÷a bª t«ng 1,025 1,025 1,025 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 309
 18. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng m3 Gç v¸n cÇu c«ng t¸c 0,010 0,007 0,005 Bª t«ng t­êng c¸nh, t­êng biªn §inh c¸c lo¹i kg 0,024 0,017 0,012 §inh ®Øa c¸c lo¹i c¸i 0,172 0,120 0,084 VËt liÖu kh¸c % 1 1 1 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,167 1,950 1,755 M¸y thi c«ng CÇn cÈu 16T ca 0,025 0,022 0,020 §Çm dïi 1,5 KW ca 0,180 0,180 0,180 40 50 60 AF.41300 Bª t«ng trô Pin, trô biªn §¬n vÞ tÝnh: 1m3 ChiÒu dµy (m) M· C«ng t¸c §¬n Thµnh phÇn hao phÝ hiÖu x©y l¾p vÞ ≤ 0,45 ≤1 ≤2 >2 VËt liÖu m3 AF.413 Bª t«ng trô V÷a bª t«ng 1,025 1,025 1,025 1,025 pin, trô biªn m3 Gç v¸n cÇu c«ng t¸c 0,049 0,020 0,014 0,010 §inh c¸c lo¹i kg 0,199 0,048 0,034 0,024 §inh ®Øa c¸c lo¹i c¸i 0,871 0,352 0,246 0,172 VËt liÖu kh¸c % 1 1 1 1 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,166 2,856 2,570 2,313 M¸y thi c«ng CÇn cÈu 16T ca 0,027 0,027 0,025 0,025 §Çm dïi 1,5 KW ca 0,180 0,180 0,180 0,180 10 20 30 40 AF.41400 Bª t«ng t­êng th­îng l­u ®Ëp §¬n vÞ tÝnh: 1m3 ChiÒu dµy (m) M· C«ng t¸c §¬n Thµnh phÇn hao phÝ hiÖu x©y l¾p vÞ ≤ 0,45 ≤1 ≤2 >2 VËt liÖu m3 AF.414 Bª t«ng V÷a bª t«ng 1,025 1,025 1,025 1,025 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 310
 19. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng t­êng th­îng m3 Gç v¸n cÇu c«ng t¸c 0,025 0,010 0,007 0,005 l­u §inh c¸c lo¹i kg 0,100 0,024 0,017 0,012 §inh ®Øa c¸c lo¹i c¸i 0,436 0,176 0,123 0,086 VËt liÖu kh¸c % 1 1 1 1 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,365 2,141 1,926 1,734 M¸y thi c«ng CÇn cÈu 16T ca 0,025 0,025 0,022 0,022 §Çm dïi 1,5 KW ca 0,180 0,180 0,180 0,180 10 20 30 40 AF.41510 Bª t«ng th©n ®Ëp AF.41520 Bª t«ng mÆt cong ®Ëp trµn AF.41530 Bª t«ng mòi phãng AF.41540 Bª t«ng dèc n­íc §¬n vÞ tÝnh: 1m3 MÆt M· C«ng t¸c §¬n Th©n cong Mòi Dèc Thµnh phÇn hao phÝ hiÖu x©y l¾p vÞ ®Ëp ®Ëp phãng n­íc trµn VËt liÖu AF.415 Bª t«ng phÝa trong th©n m3 V÷a bª t«ng 1,025 1,025 1,025 1,025 ®Ëp VËt liÖu kh¸c % 2 2 2 1 AF.415 Bª t«ngmÆt c«ng ®Ëp trµn Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 0,85 3,227 1,832 1,533 Bª t«ng mòi M¸y thi c«ng AF.415 phãng CÇn cÈu 16T ca 0,022 0,022 0,022 0,022 Bª t«ng dèc §Çm dïi 1,5 KW ca 0,089 0,180 0,089 0,089 n­íc AF.415 M¸y kh¸c % - 1 - - 10 20 30 40 AF.41600 Bª t«ng th¸p ®iÒu ¸p §¬n vÞ tÝnh: 1m3 ChiÒu cao (m) M· C«ng t¸c §¬n Thµnh phÇn hao phÝ hiÖu x©y l¾p vÞ >25 ≤ 25 VËt liÖu Bª t«ng th¸p m3 AF.416 V÷a bª t«ng 1,025 1,025 ®iÒu ¸p VËt liÖu kh¸c % 1 1 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 311
 20. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,260 4,770 M¸y thi c«ng CÇn cÈu 16T ca 0,027 0,030 §Çm dïi 1,5 KW ca 0,180 0,180 10 20 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 312
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2