Đồ án Cung cấp điện: Tính toán cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí

Chia sẻ: Phạm Tới | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:42

1
1.351
lượt xem
655
download

Đồ án Cung cấp điện: Tính toán cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án Cung cấp điện: Tính toán cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí gồm 5 chương, có nội dung trình bày tính toán phụ tải phân xưởng, chọn biến áp phân xưởng, chọn phương án đi dây, chọn dây dẫn và khí cụ bảo vệ, tính toán chiếu sáng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án Cung cấp điện: Tính toán cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí

 1. DAMH: Cungcaápñieän GVHD: NguyeãnNgoïc AÂu CHÖÔNG 1: TÍNH TOAÙN PHUÏ TAÛI PHAÂN XÖÔÛNG I. ÑAËC ÑIEÅM PHAÂN XÖÔÛNG :  Ñaâylaø phaânxöôûngcô khí söûachöõa,maëtbaènghìnhchöõnhaät,coù caùcñaëc ñieåmsau:  Chieàudaøi : 54 m  Chieàuroäng: 18 m  Chieàucao: 7 m  Dieäntích toaønphaânxöôûng: 972m2  Ñaëcbieätphaânxöôûng: maùi toân,töôønggaïch, queùtvoâi traéng  Phaânxöôûnglaømvieächai ca trongmoätngaøy. II. THOÂNG SOÁ VAØ SÔ ÑOÀ MAËT BAÈNG PHAÂN XÖÔÛNG : 1. Baûng phuï taûi phaân xöôûng : Baûng 1.1 STT Kyù Hieäu Soá Pñm Cos K sd Ghi chuù TreânMaët Löôïng (kw) Baèng 1 1 5 3 0.8 0,5 3 pha 2 2 4 4 0.85 0,5 3 pha 3 3 1 8 0.7 0,5 3 pha 4 4 3 6 0.86 0,5 3 pha 5 5 2 5 0.75 0,5 3 pha 6 6 2 2.5 0.82 0,5 3 pha 7 7 2 4.5 0.72 0,5 3 pha 8 8 2 8.5 0.76 0,5 3 pha 9 9 2 10 0.78 0,5 3 pha 10 10 2 9 0.73 0,5 3 pha 11 11 1 3.5 0.83 0,5 3 pha 12 12 1 12 0.77 0,5 3 pha Trang5
 2. DAMH: Cungcaápñieän GVHD: NguyeãnNgoïc AÂu 2. Sô ñoà maët baèng phaân xöôûng vaø boá trí maùy : Trang6
 3. DAMH: Cungcaápñieän GVHD: NguyeãnNgoïc AÂu PHAÂN NHOÙM PHUÏ TAÛI: Caên cöù vaøo vieäc boá trí cuûa phaân xöôûng vaø yeâu caàu laøm vieäc thuaän tieän nhaát, ñeå laøm vieäc coù hieäu quaû nhaát thoâng qua caùc chöùc naêng hoaït ñoäng cuûa caùc maùy moùc thieát bò. Trang7
 4. DAMH: Cung caáp ñieän GVHD: Nguyeãn Ngoïc AÂu Ngoaøi caùc yeâu caàu veà kyõ thuaät thì ta phaûi ñaït yeâu caàu veà kinh teá, khoâng neân ñaët quaù nhieàu caùc nhoùm laøm vieäc ñoàng thôøi, quaù nhieàu caùc tuû ñoäng löïc nhö theá seõ khoâng lôïi veà kinh teá. Tuy nhieân moät yeáu toá quan troïng caàn phaûi quan taâm laø vieäc phaân nhoùm phuï taûi. Vì phaân nhoùm phuï taûi seõ quyeát ñònh tuû phaân phoái trong phaân xöôûng, soá tuyeán daây ñi ra cuûa tuû phaân Pha â n nh o ù m ph uï taûi ch o ph a â n xö ô û n g döïa vaø o caù c ye á u • Caùc thieát bò trong cuøng moät nhoùm neân coù cuøng chöùc naêng. • Phaân nhoùm theo khu vöïc: caùc thieát bò gaàn nhau thì chia thaønh • Phaân nhoùm coù chuù yù ñeán phaân ñeàu coâng suaát cho caùc nhoùm: toång coâng suaát cuûa caùc nhoùm gaàn baèng nhau. • Doøng taûi cuûa töøng nhoùm gaàn vôùi doøng taûi cuûa CB chuaån. • Soá nhoùm khoâng neân quaù nhieàu: 2,3 hoaëc 4 nhoùm . Döïa vaøo caùc yeáu toá treân ta chia phuï taûi cuûa phaân xöôûng thaønh hai nhoùm nhö sau: Baûn g 1.2 Teân Kí hie ä u So á P ñm(kw) cosϕ ñm Ksd nh o ù m ma ë t löôï 1A 3 3 0.8 0.5 2A 2 4 0.85 0.5 3A 1 8 0.7 0.5 Nhoùm1 4A 2 6 0.86 0.5 5A 2 5 0.75 0.5 6A 2 2.5 0.82 0.5 7A 2 4.5 0.72 0.5 8A 2 8.5 0.76 0.5 Baûng 1.3 Teân nhoùm Kí hieäu treân Soá Pñm(kw) cosϕ ñm Ksd maùy maët baèng löôïn g 1B 2 3.5 0.8 0.5 2B 2 4 0.85 0.5 Trang8
 5. DAMH: Cungcaápñieän GVHD: NguyeãnNgoïc AÂu 4B 1 6 0.86 0.5 8B 2 8.5 0.76 0.5 Nhoùm2 9B 2 10 0.78 0.5 10B 2 9 0.73 0.5 11B 1 3.5 0.83 0.5 12B 1 12 0.77 0.5 III. XAÙC ÑÒNH PHUÏTAÛI TÍNH TOAÙN CHO PHAÂN XÖÔÛNG : 1. Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn cho töøng nhoùm:  Heäsoácoângsuaáttrungbìnhcho töøngnhoùmñöôïc xaùcñònhtheocoâng thöùcsau: n ∑ cos ϕ i =1 ij .Pñmij Cosϕtbj = n (1.1) ∑P i =1 ñmij • Heäsoácoângsuaáttrungbìnhcuûanhoùm1: 3.3.0,8 + 4.2.0,85 + 8.0, 7 + 2.6.0,86 + 2.8,5.0, 76 + 2, 5.2.0,82 + 2.5.0, 75 + 2.4,5.0, 72 Cosφ = tb1 3.3 + 4.2 + 8 + 2.6 + 2.8,5 + 2.2,5 + 2.5 + 2.4,5 60,92 = = 0, 78 78 • Heäsoácoângsuaáttrungbìnhcuûanhoùm2: 2.3.0,8 + 2.4.0,85 + 6.0,86 + 2.8,5.0, 76 + 2.10.0, 78 + 2.9.0, 73 + 3, 5.0,83 +12.0, 77 Cosφ = tb 2 2.3 + 2.4 + 6 + 2.8,5 + 2.10 + 2.9 + 3,5 +12 70,565 = = 0, 78 90,5 Trang9
 6. DAMH: Cungcaápñieän GVHD: NguyeãnNgoïc AÂu 2. Xaùc ñònh heä soá söû duïng trung bình Ksdtb cho töøng nhoùm ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: n ∑K sdi × Pdmi K = i =1 (1.2) sdtb n ∑P i =1 dmi • Heäsoásöûduïng trungbìnhcuûanhoùm1 laø: K = 0.5 sdtb1 • Heäsoásöûduïng trungbìnhcuûanhoùm2 laø: K = 0,5 sdtb 2 3. Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn theo phöông phaùp soá thieát bò duøng ñieän hieäu quaû (nhq): Giaû thieát coù moät nhoùmmaùy goàmnj thieát bò coù coâng suaátñònh möùc vaø cheá ñoä laøm vieäc khaùc nhau. Ta goïi nhq laø soá thieát bò tieâu thuï ñieän naênghieäu quaûcuûanhoùmmaùy, ñoù laø moätsoá quy ñoåi goàmcoù nhq thieátbò coù coângsuaát ñònh möùc vaø cheáñoä laømvieäc nhö nhauvaø taïo neânphuï taûi tính toaùnbaèngphuï taûi tieâu thuï thöïc bôûi nj thieát bò tieâu thuï treân. Soá thieát bò tieâu thuï ñieän naêng hieäuquaûñöôïc xaùcñònhmoätcaùchtöôngñoái chínhxaùctheocaùcböôùc nhösau:  Böôùc 1: Xaùc ñònhsoáthieátbò trongtöøngnhoùmnj  Böôùc 2: Xaùc ñònhsoáthieátbò coù coângsuaátlôùn nhaáttrongnhoùmPmaxj  Böôùc 3: Xaùc ñònhtoångsoá thieátbò n1j trongnhoùmcoù: Pñmij ≥ Pmaxj 1 2 nj  Böôùc 4: Tính toångcoângsuaátthieátbò coù trongnhoùm: ∑P i =1 dmi  Böôùc 5: Xaùc ñònhtoångcoângsuaátP1j cuûan1j thieátbò trongnhoùm: n1 j ∑ P1dmi i =1 n1 j n1 j ∑P i =1 1dmj  Böôùc 6: Laäptæsoá: n*j = ; P*j = nj nj ∑P i =1 dmij  Böôùc 7: Tra baûngñoàthò tìm nhq*j =f(n*j , P*j). Suy ra nhqj =n*j . nj  Böôùc 8: Töø nhqj , K sdj ta tra baûngtìm ñöôïc K maxj  Böôùc 9: Xaùc ñònhphuï taûi tính toaùnnhoùmj: Trang10
 7. DAMH: Cungcaápñieän GVHD: NguyeãnNgoïc AÂu nj Pttj =K maxj . K sdj . ∑P i =1 dmij (1.3) Pttj Sttj = (1.4) Cosϕ tbj Qttj = S ttj − Pttj 2 2 (1.5) Xaùc ñònhphuï taûi tính toaùncho nhoùm 1 theophöôngphaùpsoáthieátbò duøngñieän coù hieäuquaû(nhq) : • Toångsoáthieátbò nhoùm1 : n1 =16 • Thieátbò coù coângsuaátlôùn nhaáttrongnhoùmlaø: 1 8,5 Pmax1=8,5 KW. � Pmax1 = = 4, 25 KW 2 2 • Thieátbò coù coângsuaátlôùn hôn haybaèngmoätnöõaPmax1: n11=9 • Toångcoângsuaátcuûathieátbò trongnhoùm: n1 P = Pdmi1 = 3.3 + 4.2 + 8 + 6.2 + 8,5.2 + 2,5.2 + 5.2 + 4,5.2 = 78 KW i =1 • Toångcoângsuaátcuûan11 thieátbò : n11 P = 11 Pdmi1 = 2.8,5 + 2.4,5 + 5.2 + 6.2 + 8 = 56 KW i =1 • Laäptæsoá: n11 9 n *1 = = = 0,5625 n1 16 P 56 P*1 = 11 = = 0, 72 P 78 Tra baûng3-1 trang36 saùchCungcaápñieän-NguyeãnXuaânPhuùñoái vôùi n*1 = 0,15vaø P*1=0,4 ta ñöôïc : nhq*1=f(n*1,p*1) =0,87 Suy ra nhq1 =nhq*1 . n1 =0,87. 16 =13,92 Töø nhq1=13,92 vaø Ksdtb1= 0.5 tratheoñöôøngcongKmax = f(Ksd ; nhq) Hình 3-5 trang 32 SaùchCungcaápñieän- NguyeãnXuaânPhuùta suy ra: Kmax1 =1.3 4. Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn nhoùm 1 : • Coângsuaátphuï taûi tính toaùncuûanhoùm1 : n1 Ptt1 =K max1 . K sdtb1 . ∑ P =1,3. 0,5. 78=50,7KW i =1 dmi1 • Coângsuaátbieåukieántính toaùncuûanhoùm1 : Ptt1 50, 7 Stt1 = = = 65 KVA cos φtb1 0, 78 • Coângsuaátphaûnkhaùngnhoùm1 : Qtt1 = Stt1 − Ptt21 = 652 − 50, 7 2 = 40, 67 KVAR 2 • Doøngñieänphuï taûi nhoùm1 : I tt1 = S tt1 = 65 =98,7(A) 3.U dm 3.0,38 Trang11
 8. DAMH: Cungcaápñieän GVHD: NguyeãnNgoïc AÂu Phuï taûi tính toaùn cuûa nhoùm 2 ñöôïc tính töông töï nhö nhoùm 1, ta ñöôïc keát quaû : Baûng 1.4 Nhoù nj Cosϕ tbj K sdtbj K maxj Pj Pttj Qttj Sttj I ttj m (KW) (KW) (KVar) (KVA) (A) 1 16 0,78 0,5 1.3 78 50,7 40,67 65 98,7 2 63,35 13 0,78 0,5 1,4 90,5 50,78 81,2 123,3 5. Phuï taûi tính toaùn ñoäng löïc toaøn phaân xöôûng ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: m ∑P ttj Pttdl =K ñt . j =1 (1.6) Pttdl Sttñl = (1.7) cos ϕ tbpx Qttñl = S ttdl − Pttdl 2 2 (1.8) Trongñoù K ñt laø heäsoáñoàngthôøi ñöôïc trabaûngöùngvôùi: + n =1 ñeán3 suy ra K ñt =0.9 + n =4 ñeán6 thì K ñt =0.85 + n =6 ñeán10 thì K ñt =0.80vôùi n laø soánhoùmmaùytrongphaânxöôûng. Trongphaânxöôûngta chia thaønhhai nhoùmneânn =2.Suy ra K ñt =0.9. Töø ñoùta xaùc ñònhñöôïc: m ∑P ttj Pttdl =K ñt . j =1 =0,9.(50,7+63,35)=102,6KW • Heä soácoângsuaáttrungbình toaønphaânxöôûng: 2 cos φtbj .Pj j =1 0, 78.78 + 0, 78.90,5 cos φtbpx = = = 0, 78 2 78 + 90,5 Pj j =1 • Coângsuaátbieåukieántoaønphaânxöôûng: Pttdl 102, 6 Sttdl = = = 131,5 KVA cos φtbpx 0, 78 • Coângsuaátphaûnkhaùngñoänglöïc toaønphaânxöôûng: Qttdl = Sttdl − Pttdl = 131,52 − 102, 62 = 82, 2 KVAR 2 2 • Doøngñieäntính toaùntoaønphaânxöôûng: Sttdl 131,5 I ttdl = = = 200 A 3.U dm 3.0,38 Trang12
 9. DAMH: Cungcaápñieän GVHD: NguyeãnNgoïc AÂu IV. XAÙC ÑÒNH PHUÏ TAÛI CHIEÁU SAÙNG CUÛA PHAÂN XÖÔÛNG THEO PHÖÔNG PHAÙP SUAÁT CHIEÁU SAÙNG TREÂN MOÄT ÑÔN VÒ DIEÄN TÍCH : • Maïng ñieän phuïc vuï cho chieáu saùng thöôøng ñöôïc laáy töø moät tuû rieâng bieät (tuû chieáu saùng), tuû naøy ñöôïc cung caáp ñieän töø tuû phaân phoái chính. Maïng chieáusaùngcuûaphaânxöôûngcoù theålaáy cuøngmoättuyeánvôùi tuû ñoänglöïc. Tuy nhieânñeå traùnhchaátlöôïng chieáusaùngbò giaûmsuùt thì ta neânduøng moät maïng khaùcthì toáthôn. • Ñaây laø phaânxöôûngsaûnxuaátcho neânvieäc thieátkeá chieáusaùngta phaûi quan taâmñeánloaïi ñeønduøngtrongphaânxöôûng. Vôùi ñieàukieänphaânxöôûngcoù traàn cao, yeâu caàu söõa chöõa chính xaùc vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ngöôøi laøm vieäc thì ta neânchoïn loaïi ñeøn Metal Halide coù coâng suaát250W vaø heä soá coâng suaátcosϕ =0,8. Pttcs = P0 .F 2 Trong ñoù: Po (W/m ) laø suaátchieáusaùngcuûaphaânxöôûng. 2 F (m ) laø dieäntích toaønphaânxöôûng. • Ta coù dieäntích cuûaphaânxöôûnglaø: F =52.18=936(m2) 2 Choïn P0 =12 (W/m ). Suy ra: Pttcs = P0 .F = 12.936 = 11232 ( W ) = 11, 232 KW Vôùi cosϕcs = 0,8 ta suy ra: P 11, 232 Sttcs = ttcs = = 14, 04 KVA cos φcs 0,8 � Qttcs = Sttcs − Pttcs = 14, 042 − 11, 232 2 = 8, 424 KVAR 2 2 V. XAÙC ÑÒNH PHUÏ TAÛI TÍNH TOAÙN TOAØN PHAÂN XÖÔÛNG: • Coâng suaát tính toaùn : Pttpx = Pttdl + Pttcs = 102,6 + 11, 232 = 113,832 KW • Coâng suaát phaûn khaùng: Qttpx = Qttdl + Qttcs = 82, 2 + 8, 424 = 90, 624 KVAR • Coâng suaát bieåu kieán: Sttpx = Pttpx + Qttpx = 113,8322 + 90, 6242 = 145,5 KVA 2 2 • Doøng laøm vieäc cöïc ñaïi cuûa phaân xöôûng: S 145,5 I ttpx = ttpx = 221A 3.U 3.0,38 Trang 13
 10. DAMH: Cung caáp ñieän GVHD: Nguyeãn Ngoïc AÂu VI. XAÙC ÑÒNH TAÂM PHUÏ TAÛI CUÛA NHOÙM VAØ CUÛA PHAÂN XÖÔÛNG : 1. Toaï ñoä taâ m ph uï taûi cuû a tö ø n g nh o ù m : Khi thieát keá maïng ñieän cho phaân xöôûng, vieäc xaùc ñònh vò trí ñaët tuû phaân phoái cuõng nhö traïm bieán aùp phaân xöôûng laø raát quan troïng, noù aûnh höôûng ñeán caùc chæ tieâu kinh teá, kyõ thuaät sao cho toån thaát coâng suaát vaø toån thaát ñieän naêng laø beù nhaát. Toaï ñoä taâm phuï taûi ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöôùc sau :  n n    X = i =1 ∑ X ij .Pdmij ∑ Yij .Pdmij   ; Y j = i =1n (1. 9 )  j n    ∑ Pdmij i =1 ∑ Pdmij  i =1  Trong ñoù: Pij laø coângsuaátcuûacaùcthieátbò trongnhoùm. X ij ,Y ij laø toaï ñoäcuûacaùcthieátbò trongnhoùm. Trang14
 11. DAMH: Cungcaápñieän GVHD: NguyeãnNgoïc AÂu 1.1. Toïaï ñoä taâm phuï taûi nhoùm 1 : Caùc thoâng soá nhoùm 1 : Baûng 1.5 Kí hieäutreân TT maëtbaèng Pñm (Kw) x(m) y(m) x. Pñm y. Pñm 1 1A 3 2 4 6 12 2 1A 3 2 8 6 24 3 1A 3 2 12 6 36 4 2A 4 3,5 16,5 14 66 5 2A 4 6,5 16,5 26 66 6 3A 8 7 11,5 56 92 7 4A 6 5 3,5 30 21 8 4A 6 8 3,5 48 21 9 5A 5 19,5 7,5 97,5 37,5 10 5A 5 22 7,5 110 37,5 11 6A 2,5 17,5 1 43,75 2,5 12 6A 2,5 33 1 82,5 2,5 13 7A 4,5 29 7,5 130,5 33,75 14 7A 4,5 31 7,5 139,5 33,75 15 8A 8,5 16,5 16,5 140,25 140,25 16 8A 8,5 19 16,5 161,5 140,25 • Xaùc ñònh taâm phuï taûi cuûa nhoùm 1 : Töø baûng 1.5 Suy ra toïa ñoätaâmphuï taûi nhoùm1 laø: 15 xi1.Pdmi1 1097,5 X1 = i =1 15 = = 14(m) 78 Pdmi1 i =1 15 yi1.Pdmi1 766 Y1 = i =1 15 = = 9,8(m) 78 Pdmi1 i =1 Vaäy ñaëttuûñoänglöïc cuûanhoùm1 ôû toïa ñoäX =14 (m) vaøY =9,8 (m) 1.2 Toaï ñoä taâm phuï taûi nhoùm 2 : Caùc thoâng soá cuûa nhoùm 2 : Baûng 1.6 Kí hieäutreân TT maëtbaèng Pñm (Kw) x(m) y(m) x. Pñm y. Pñm Trang15
 12. DAMH: Cungcaápñieän GVHD: NguyeãnNgoïc AÂu 1 1B 3 51 6 153 18 2 1B 3 51 10,5 153 31,5 3 2B 4 44 16,5 132 66 4 2B 4 48,5 16,5 148 66 5 4B 6 42 6,5 252 39 6 8B 8,5 32 16,5 272 140,25 7 8B 8,5 36 16,5 306 140,25 8 9B 10 40,5 10,5 405 105 9 9B 10 43,5 10,5 435 105 10 10B 9 38 1 342 9 11 10B 9 42 1 378 9 12 11B 3,5 39,5 16,5 138,25 57,75 13 12B 12 46 1 552 12 Töø baûng 1.6 Suy ra toïa ñoätaâmphuï taûi nhoùm2 laø: 15 3666, 26 xi 2 .Pdmi 2 3666, 25 X 2 = i =115 = = 40,5(m) 90,5 Pdmi 2 i =1 15 yi 2 .Pdmi 2 798, 75 Y2 = i =1 15 = = 8,8(m) 90,5 Pdmi 2 i =1 Vaäy ñaëttuûñoänglöïc cuûanhoùm2 ôû toïa ñoäX =40,5(m) vaøY =8,8 (m) 2. Xaùc ñònh taâm phuï taûi phaân xöôûng: 2 X j .Pdmj j =1 14.78 + 40,5.90,5 X px = = = 28, 23(m) 2 78 + 90,5 Pdmj j =1 2 Y j .Pdmj j =1 9,8.78 + 8,8.90,5 Ypx = = = 9, 26( m) 2 78 + 90,5 Pdmj j =1 Trang16
 13. DAMH: Cungcaápñieän GVHD: NguyeãnNgoïc AÂu Vaäy ñaëttuûñoänglöïc cuûatoaønphaânxöôûngôû toïa ñoäX =28,23(m) vaøY =9,26 (m) VIII. XAÙC ÑÒNH VÒ TRÍ ÑAËT TUÛ ÑOÄNG LÖÏC CHO TÖØNG NHOÙM MAÙY : Khi xaùcñònhvò trí ñaëttuûñoänglöïc vaøtuûphaânphoái ta caànchuùyù ñeáncaùcyeâu caàusau: - Tuû ñaëtgaàntaâmphuï taûi. - Thuaänlôïi cho quansaùttoaønnhoùmhaytoaønphaânxöôûngvaø deãdaøngcho vieäclaépñaët,söõachöõa. - Khoânggaâycaûntrôûloái ñi. - Gaàncöûara vaøo, an toaøncho ngöôøi. - Thoânggioù toát Tuy nhieânvieäcñaëttuûtheotaâmphuï taûi treânthöïc teáthì khoângthoûañöôïc caùc yeâucaàutreânneânta coù theådôøi tuûñeánvò trí khaùcthuaäntieäânhôn nhögaàncöûa ra vaøovaøcuõnggaàntaâmphuï taûi hôn. Vì vaäy döïa vaøo caùc ñieàukieäntreânta choïn vò trí ñaëttuû phaânphoái vaø tuû ñoäng löïc nhösau: • Vò trí ñaëttuûñoänglöïc cuûanhoùm1: DB1 (1m; 17m). • Vò trí ñaëttuûñoänglöïc cuûanhoùm2: DB2 (53m; 17m). • Vò trí ñaëttuûphaânphoái cuûaphaânxöôûng:MDB (22m; 17m). CHÖÔNG II : CHOÏN BIEÁN AÙP PHAÂN XÖÔÛNG 1) Choïn soá löôïng vaø coâng suaát cuûa traïm bieán aùp: Voán ñaàutö cuûa traïm bieán aùp chieámmoät phaànraát quan troïng trong toång soá voán ñaàutö cuûaheä thoángñieän. Vì vaäy vieäc choïn vò trí, soá löôïng vaø coângsuaát ñònh möùc cuûamaùybieánaùplaø vieäclaømraátquantroïng. Ñeå choïn traïmbieánaùp caànñöa ra moät soá phöôngaùn coù xeùt ñeáncaùc raøng buoäc cuï theåvaø tieán haønh tính toaùn so saùnhñieàukieän kinh teá, kyõ thuaätñeå choïn ra ñöôïc phöông aùn toái öu nhaát. a) Choïn vò trí ñaët traïm bieán aùp : Ñeåxaùcñònhvò trí hôïp lyù cuûatraïmbieánaùpcaànxemxeùtcaùcyeâucaàusau: • Gaàntaâmphuï taûi. • Thuaäntieäncho caùctuyeándaâyvaøo/ ra. • Thuaänlôïi trongquaùtrìnhlaépñaët,thi coângvaøxaâydöïng. • Ñaëtnôi ít ngöôøi qualaïi, thoângthoaùng. • Phoøngchaùynoå,aåmöôùt, buïi baëmvaølaø nôi coù ñòachaáttoát. • An toaøncho ngöôøi vaøthieátbò. Trong thöïc teá, vieäc ñaëttraïm bieánaùp phuø hôïp taátcaû caùc yeâucaàutreânlaø raát khoù khaên.Do ñoù tuyø thuoäcvaøoñieàukieäncuï theåtrongthöïc teámaøñaëttraïmsao cho hôïp lyù nhaát. Caên cöù vaøo caùc yeâucaàutreânvaø döïa vaøo sô ñoà vò trí phaânxöôûng. Ta choïn vò trí laép ñaëttraïmbieánaùpnhö sau: Traïm bieánaùpñaëtcaùchphaânxöôûng20 m, gaàn löôùi ñieänquoácgia vaøgaàntuûphaânphoái chínhMDB (Main DistributionBoard). b) Choïn soá löôïng vaø chuûng loaïi maùy bieán aùp : Choïn soálöôïng maùybieánaùpphuï thuoäcvaøonhieàuyeáutoánhö: • Yeâu caàuveàlieântuïc cungcaápñieäncuûahoäphuï taûi. Trang17
 14. DAMH: Cungcaápñieän GVHD: NguyeãnNgoïc AÂu • Yeâu caàuveàlöïa choïn dunglöôïng maùybieánaùp. • Yeâu caàuveàvaänhaønhkinh teátraïmbieánaùp.  Ñoái vôùi hoäphuï taûi loaïi 1: thöôøngchoïn 2 maùybieánaùptrôûleân.  Ñoái vôùi hoäphuï taûi loaïi 2: soálöôïng maùybieánaùpñöôïc choïn coøntuyø thuoäcvaøovieäc so saùnhhieäuquaûveàkinh teá- kyõ thuaät. c) Xaùc ñònh dung löôïng cuûa maùy bieán aùp : Coù nhieàuphöôngphaùpñeåxaùcñònhdunglöôïng cuûamaùybieánaùp. Nhöng vaãn phaûi döïa theocaùcnguyeântaécsauñaây: • Choïn theoñieàukieänlaømvieäc • bình thöôøngcoù xeùt ñeánquaùtaûi cho pheùp(quaùtaûi bình thöôøng). Möùc ñoä quaù taûi phaûi ñöôïc tính toaùn sao cho hao moøn caùch ñieän trong khoaûng thôøi gian xem xeùt khoâng vöôït quaù ñònh möùc töông öùng vôùi nhieät ñoä cuoän daây laø 98oC. Khi quaù taûi bình thöôøng, nhieät ñoä ñieåmnoùng nhaát cuûa cuoän daây coù theå lôùn o hôn (nhöõng giôø phuï taûi cöïc ñaïi) nhöng khoâng vöôït quaù 140 C vaø nhieät ñoä lôùp daàuphíatreânkhoângvöôït quaù95oC. • Kieåm tra theo ñieàu kieän quaù taûi söï coá (hö hoûng moät trong nhöõng maùy bieán aùplaømvieäcsongsong) vôùi moätthôøi gianhaïn cheáñeåkhoânggiaùnñoaïn cungcaáp ñieän. Vaäy ta choïn MBA cuûahaõngTHIBIDI coù caùcthoângsoánhösau: MÁY BIẾN ÁP BA PHA - Dung lượng (KVA) 160 - Tiêu hao không tải Po(W) 280 - Dòng điện không tải(%) 2 - Tiêu hao ngắn mạch ở 75oC (W) 2330 Trang 18
 15. DAMH: Cung caáp ñieän GVHD: Nguyeãn Ngoïc AÂu - Điện áp ngắn mạch Un(%) 4 - Tổng trọng lượng (kg.s) 969 CHÖÔNG III: CHOÏN PHÖÔNG AÙN ÑI DAÂY. I.VAÏCH PHÖÔNG AÙN ÑI DAÂY TRONG MAÏNG PHAÂN XÖÔÛNG : 1) Yeâu caàu: Baátkyø phaânxöôûngnaøongoaøi vieäctính toaùnphuï taûi tieâuthuï ñeåcungcaápñieän cho phaânxöôûng, thì maïngñi daâytrongphaânxöôûngcuõngraátquantroïng. Vì vaäyta caàn ñöa ra phöông aùn ñi daây cho hôïp lyù, vöøa ñaûm baûo chaát löôïng ñieän naêng, vuøacoù tính an toaønvaø thaåmmyõ. Moät phöôngaùn ñi daâyñöôïc choïn seõ ñöôïc xemlaø hôïp lyù neáuthoaõmaõnnhöõng yeâucaàusau: • Ñaûmbaûochaátlöôïng ñieännaêng. • Ñaûmbaûolieântuïc cungcaápñieäntheoyeâucaàucuûaphuï taûi. • An toaøntrongvaänhaønh. • Linh hoaït khi coù söï coávaøthuaäntieänkhi söûachöõa. • Ñaûmbaûotính kinh teá,ít phí toånkim loaïi maøu. • Sô ñoànoái daâyñôn giaûn,roõ raøng. 2) Phaân tích caùc phöông aùn ñi daây: Coù nhieàuphöôngaùnñi daâytrongmaïngñieän,döôùi ñaâylaø 2 phöôngaùnphoåbieán: a) Phöông aùn ñi daây hình tia: MBA Trong sô ñoà hình tia, caùc tuû phaânphoái phuï ñöôïc cung caápñieäntöø tuû phaânphoái chính baèng caùc tuyeán daây rieâng bieät. Caùc phuï taûi trong phaân xöôûng cung caáp ñieäntöø tuû phaânphoái phuï qua caùc tuyeándaâyrieângbieät. Sô ñoà noái daâyhình tia coù moätsoáöu ñieåmvaønhöôïc ñieåmsau:  Öu ñieåm: - Ñoä tin caäycungcaápñieäncao. Trang19
 16. DAMH: Cungcaápñieän GVHD: NguyeãnNgoïc AÂu - Ñôn giaûntrongvaänhaønh,laépñaëtvaø baûotrì. - Suït aùpthaáp.  Nhöôïc ñieåm: - Voán ñaàutö cao. - Sô ñoàtrôûneânphöùctaïp khi coù nhieàuphuï taûi trongnhoùm. - Khi söï coá xaûy ra treânñöôøng caápñieäntöø tuû phaânphoái chính ñeáncaùc tuûphaânphoái phuï thì moätsoálöôïng lôùn phuï taûi bò maátñieän. - Phaïm vi öùng duïng: maïng hình tia thöôøng aùp duïng cho phuï taûi taäp trung (thöôønglaø caùcxí nghieäp,caùcphuï taûi quantroïng:loaïi 1 hoaëcloaïi 2). b) Phöông aùn ñi daây phaân nhaùnh: Trong sô ñoà ñi daây theo kieåuphaânnhaùnhta coù theåcung caápñieäncho nhieàuphuï taûi hoaêïccaùctuûphaânphoái phuï. Sô ñoà phaân nhaùnh coù moät soá öu nhöôïc ñieåm sau:  Öu ñieåm: • Giaûmñöôïc soácaùctuyeánñi ra töø nguoàntrongtröôønghôïp coù nhieàuphuï taûi. • Giaûmñöôïc chi phí xaâydöïngmaïngñieän. • Coù theåphaânphoái clangseatñeàutreâncaùctuyeándaây.  Nhöôïc ñieåm: • Phöùctaïp trongvaänhaønhvaøsöûachöõa. • Caùc thieátbò ôû cuoái ñöôøngdaâyseõcoù ñoäsuït aùplôùn khi moättrongcaùcthieát bò ñieäntreâncuøngtuyeándaâykhôûi ñoäng. • Ñoä tin caäycungcaápñieänthaáp. Phaïm vi öùng duïng : sô ñoà phaânnhaùnhñöôïc söû duïng ñeå cung caáp ñieän cho caùc phuï taûi coângsuaátnhoû,phaânboáphaântaùn,caùcphuï taûi loaïi 2 hoaëcloaïi 3. c) Sô ñoà maïng hình tia phaân nhaùnh : Trang20
 17. DAMH: Cungcaápñieän GVHD: NguyeãnNgoïc AÂu Thoângthöôøngmaïnghình tia keáthôïp phaânnhaùnhthöôøngñöôïc phoåbieánnhaátôû caùcnöôùc,trongñoù kích côõ daâydaãngiaûmdaàntaïi moïi ñieåmphaânnhaùnh,daây daãnthöôøngñöôïc keùotrongoánghaycaùcmöônglaépgheùp.  Öu ñieåm: Chæmoätnhaùnhcoâ laäp trong tröôønghôïp coù söï coá (baèngcaàuchì hay CB) vieäc xaùc ñònh söï coá cuõng ñôn giaûn hoaù baûo trì hay môû roängheä thoáng ñieän, cho pheùpphaàncoøn laïi hoaït ñoängbình thöôøng, kích thöôùc daâydaãncoù theå choïn phuøhôïp vôùi möùcdoønggiaûmdaàncho tôùi cuoái maïch.  Nhöôïc ñieåm: Söï coáxaûyra ôû moättrongcaùcñöôøngcaùptöø tuûñieänchínhseõ caéttaátcaûcaùcmaïchvaø taûi phíasau. 3) Vaïch phöông aùn ñi daây : Khi vaïchphöôngaùnñi daâycho moätphaânxöôûngta caànlöu yù caùcñieåmsau: •Töø tuûphaânphoái ñeáncaùctuûñoänglöïc thöôøngduøngphöôngaùnñi hìnhtia. •Töø tuûñoänglöïc ñeáncaùcthieátbò thöôøngduøngsô ñoàhình tia cho caùcthieátbò coângsuaátlôùn vaøsô ñoàphaânnhaùnhcho caùcthieátbò coângsuaátnhoû. •Caùc nhaùnh ñi töø tuû phaân phoái khoâng neân quaù nhieàu (n
 18. DAMH: Cungcaápñieän GVHD: NguyeãnNgoïc AÂu II.XAÙC ÑÒNH PHÖÔNG AÙN LAÉP ÑAËT DAÂY : - Töø traïm bieán aùp ñeán tuû phaân phoái chính ta choïn phöông aùn ñi daây treân khoângdoïc theotöôøngvaøcoù giaùñôõ gaénsöù caùchñieän. − Töø tuû phaânphoái chính ñeántuû ñoâïng löïc ta ñi daâyhình tia vaø ñi treânmaùng caùp. − Toaøn boä daây vaø caùp töø tuû ñoänglöïc ñeáncaùc ñoängcô ñeàuñöôïc ñi ngaàm trongñaát. − Heä thoáng chieáu saùng ñöôïc laáy nguoàn töø tuû phaân phoái chính vaø ñi treân maùngcaùp. Caùpñöôïc choânngaàmdöôùi ñaátcoù nhöõngöu vaø nhöôïc ñieåmsau:  Öu ñieåm: giaûm coâng suaát ñieän, toån thaát ñieän, khoâng aûnh höôûng ñeán vaänhaønhvaø taïo ra veûthaåmmyõ.  Nhöôïc ñieåm: giaù thaønhcao, reõ nhaùnhgaëpnhieàukhoù khaên,khi xaûy ra hö hoûngkhoùphaùthieän. Kí hieäu thieát bò treân maët Nhaùn Coâng suaát baèng h nhaùnh NHOÙM 1 1A – 1A – 1A – 4A – 4A 1 21KW 2A– 2A – 3A – 8A–8A 2 33 KW 5A – 5A– 6A – 6A – 7A–7A 3 24 KW Kí hieäu thieát bò treân maët Nhaùn Coâng suaát baèng h nhaùnh NHOÙM 2 2B – 2B – 11B – 8B – 8B 1 28,5 KW 9B – 9B – 4B – 1B – 1B 2 26 KW Trang22
 19. DAMH: Cungcaápñieän GVHD: NguyeãnNgoïc AÂu 12B – 10B – 10B 3 36 KW 1) Sô ñoà maët baèng ñi daây phaân xöôûng 1 : Trang23
 20. DAMH: Cungcaápñieän GVHD: NguyeãnNgoïc AÂu Trang 24

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản