intTypePromotion=3

Đồ án - đề tài : “kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh” tại công ty TNHH Thiết bị điện TÍN QUANG”

Chia sẻ: đặng đạt đạt | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:81

7
2.576
lượt xem
1.346
download

Đồ án - đề tài : “kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh” tại công ty TNHH Thiết bị điện TÍN QUANG”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xu thế hóa toán cầu hội nhập nền kinh tế các nước đó là mục tiêu của nhà đầu tư. Trong nền kinh tế hiện nay, bất kỳ một doanh nghiệp, công ty nào khi bước vào lĩnh vực kinh doanh thì mục tiêu hướng tới đều là lợi nhuận khi công ty muốn tồn tại và phát triển và muốn đứng vững trên thị trường thì việc kinh doanh phải có lợi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án - đề tài : “kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh” tại công ty TNHH Thiết bị điện TÍN QUANG”

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C LAO NG XÃ H I KHOA K TOÁN LU N VĂN T T NGHI P tài : “k toán doanh thu,chi phí và xác nh k t qu kinh doanh” t i công ty TNHH Thi t b i n TÍN QUANG” GVHD: LÊ TH THANH VÂN SVTH: NG TH M NHI U
 2. M CL C L IM U.................................................................................................. 01 CHƯƠNG I : CƠ S LÝ LU N V K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC NH K T QU KINH DOANH ................................................................... 03 1.1. K TOÁN DOANH THU VÀ CÁC KHO N LÀM GI M DOANH THU 03 1.1.1 K toán doanh thu ................................................................................. 03 1.1.1.1 Khái ni m ........................................................................................... 03 1.1.1.2 Quy nh h ch toán ........................................................................... 03 1.1.1.3 S sách ch ng t k toán ................................................................... 03 1.1.1.4 Tài kho n s d ng ............................................................................. 04 1.1.1.5 Phương pháp h ch toán ..................................................................... 04 1.1. 2 K toán các kho n làm gi m doanh thu.............................................. 06 1.1.2.1 Khái ni m ........................................................................................... 06 1.1.2.2 Quy nh h ch toán ........................................................................... 06 1.1.2.3 S sách ch ng t k toán ................................................................... 07 1.1.2.4 Tài kho n s d ng ............................................................................. 07 1.1.2.5 Phương pháp h ch toán ..................................................................... 07 1.2. K TOÁN CHI PHÍ .................................................................................. 08 1.2.1 K toán chi phí giá v n .......................................................................... 08 1.2.1.1 Khái ni m ........................................................................................... 08 1.2.1.2 Quy nh h ch toán ........................................................................... 08 1.2.1.3 S sách ch ng t k toán ................................................................... 08
 3. 1.2.1.4 Tài kho n s d ng ............................................................................. 08 1.2.1.5 Phương pháp h ch toán ..................................................................... 09 1.2.2 K toán chi phí bán hang....................................................................... 09 1.2.2.1 Khái ni m ........................................................................................... 09 1.2.2.2 Quy nh h ch toán ........................................................................... 09 1.2.2.3 S sách ch ng t k toán ................................................................... 10 1.2.2.4 Tài kho n s d ng ............................................................................. 10 1.2.2.5 Phương pháp h ch toán ..................................................................... 10 1.2.3 K toán chi phí qu n lý doanh nghi p ................................................ 11 1.2.3.1 Khái ni m ........................................................................................... 11 1.2.3.2 Quy nh h ch toán ........................................................................... 11 1.2.3.3 S sách ch ng t k toán ................................................................... 11 1.2.3.4 Tài kho n s d ng ............................................................................. 11 1.2.3.5 Phương pháp h ch toán ..................................................................... 12 1.3. K TOÁN H AT NG TÀI CHÍNH VÀ HO T NG KHÁC ...... 12 1.3.1 K toán ho t ng tài chính ................................................................. 12 1.3.1.1 Doanh thu tài chính .......................................................................... 12 a. Khái ni m................................................................................................. 12 b. Quy nh h ch toán ................................................................................. 12 c. S sách ch ng t k toán ........................................................................ 13 d. Tài kho n s d ng .................................................................................. 13 e. Phương pháp h ch toán ........................................................................... 13 1.3.1.2 Chi phí tài chính ............................................................................... 14 a. Khái ni m................................................................................................. 14
 4. b. Quy nh h ch toán ................................................................................. 14 c. S sách ch ng t k toán ........................................................................ 14 d. Tài kho n s d ng .................................................................................. 14 e. Phương pháp h ch toán ........................................................................... 14 1.3.2 K toán ho t ng khác ........................................................................ 15 1.3.2.1 K toán thu nh p khác ..................................................................... 15 a. Khái ni m................................................................................................. 15 b. Quy nh h ch toán ................................................................................. 15 c. S sách ch ng t k toán ........................................................................ 15 d. Tài kho n s d ng .................................................................................. 15 e. Phương pháp h ch toán ........................................................................... 16 1.3.2.2 K toán chi phí khác ........................................................................ 16 a. Khái ni m................................................................................................. 16 b. Quy nh h ch toán ................................................................................. 16 c. S sách ch ng t k toán ........................................................................ 17 d. Tài kho n s d ng .................................................................................. 17 e. Phương pháp h ch toán ........................................................................... 17 1.4. K TOÁN XÁC NH K T QU KINH DOANH ............................... 18 1.4.1 Khái ni m ................................................................................................. 18 1.4.2 Quy nh h ch toán ................................................................................. 18 1.4.3 S sách ch ng t k toán ........................................................................ 18 1.4.4 Tài kho n s d ng ................................................................................... 18 1.4.5 Phương pháp h ch toán ........................................................................... 19
 5. CHƯƠNG II:TÌNH HÌNH TH C T K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC NH K T QU KINH DOANH T I CÔNG TY TNHH TÍN QUANG 2.1 Gi i thi u t ng quan v công ty TNHH Tín Quang ................................. 20 2.1.1 L ch s hình thành và phát tri n c a ơn v ............................................ 20 2.1.2 Nghành ngh lĩnh v c ho t ng c a ơn v ......................................... 20 2.1.3 T ch c cơ c u c a ơn v ..................................................................... 21 2.1.3.1 Cơ c u qu n lý ................................................................................... 21 2.1.3.2 B máy k toán .................................................................................. 22 a. Hình th c t ch c b máy k toán ........................................................... 22 b. Hình th c ghi s k toán ......................................................................... 23 2.1.4 Nh ng thu n l i và khó khăn c a ơn v ................................................ 24 2.1.4.1 Thu n l i ........................................................................................... 24 2.1.4.2 Khó khăn ............................................................................................ 25 2.1.5 Phương hư ng phát tri n c a ơn v ........................................................ 25 2.2 Tình hình th c t t i công ty ...................................................................... 25 2.2.1 K toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v .............................. 25 2.2.1.1 Quy nh h ch toán ........................................................................... 25 2.2.1.2 S sách ch ng t k toán ................................................................... 26 2.2.1.3 Tài kho n s d ng .............................................................................. 26 2.2.1.4 M t s nghi p v th c t phát sinh .................................................... 26 2.2.2 Doanh thu tài chính ............................................................................... 31 2.2.2.1 Quy nh h ch toán ........................................................................... 31 2.2.2.2 S sách ch ng t k toán ................................................................... 31 2.2.2.3 Tài kho n s d ng .............................................................................. 31
 6. 2.2.2.4 M t s nghi p v th c t phát sinh .................................................... 31 2.2.3 K toán giá v n hàng bán ..................................................................... 33 2.2.1.1 Quy nh h ch toán ........................................................................... 33 2.2.1.2 S sách ch ng t k toán ................................................................... 33 2.2.1.3 Tài kho n s d ng .............................................................................. 33 2.2.1.4 M t s nghi p v th c t phát sinh .................................................... 33 2.2.4 K toán chi phí qu n lý doanh nghi p ................................................ 35 2.2.1.1 Quy nh h ch toán ........................................................................... 35 2.2.1.2 S sách ch ng t k toán ................................................................... 36 2.2.1.3 Tài kho n s d ng .............................................................................. 36 2.2.1.4 M t s nghi p v th c t phát sinh .................................................... 36 2.2.5 K toán chi phí khác ............................................................................. 39 2.2.1.1 Quy nh h ch toán ........................................................................... 39 2.2.1.2 S sách ch ng t k toán ................................................................... 39 2.2.1.3 Tài kho n s d ng .............................................................................. 40 2.2.1.4 M t s nghi p v th c t phát sinh .................................................... 40 2.2.6 K toán xác nh k t qu kinh doanh .................................................. 41 2.2.1.1 Quy nh h ch toán ........................................................................... 41 2.2.1.2 S sách ch ng t k toán ................................................................... 42 2.2.1.3 Tài kho n s d ng .............................................................................. 42 2.2.1.4 Xác nh k t qu kinh doanh .............................................................. 42 CHƯƠNG III : NH N XÉT VÀ KI N NGH ................................................. 46 3.1 Nh n xét ...................................................................................................... 46 3.1.1 Ưu i m.................................................................................................... 46
 7. 3.1.2 Như c i m .............................................................................................. 47 3.2 Ki n ngh ..................................................................................................... 48 K T LU N .......................................................................................................... 49 DANH M C TÀI LI U THAM KH O
 8. L I C M ƠN ! Sau hai năm h c t i trư ng i H c Lao ng Xã H i, em ã ư c các th y cô giáo trong trư ng ã t n tình gi ng d y truy n t và cung c p cho em các ki n th c v chuyên môn ngh nghi p.Ngoài ra các th y cô cũng ã t n tình d y d chúng em tr thành nh ng con ngư i có ích cho xã h i. ó chính là nh ng hành trang quý báu nh t giúp em v ng bư c trên con ư ng s nghi p c a mình sau này. Trong kho ng th i gian hai tháng ư c th c t p t i công ty TNHH Thi t B TÍN QUANG, em ã nh n ư c s giúp t n tình c a các anh ch trong công ty.Các anh ch ã t o nhi u i u ki n thu n l i cho em ư c nghiên c u, h c h i và ti p c n v i công vi c th c t . M c dù r t b n v i công vi c nhưng m i ngư i v n ân c n vui v giúp em hoàn thành t t tài th c t p c a mình. ây chính là bư c ngo c u tiên giúp em h c h i ư c kinh nghi m th c t t i doanh nghi p. Em xin chân thành g i l i c m ơn n Ban Giám Hi u cùng toàn th các th y cô giáo trong trư ng ã cung c p cho em d y các ki n th c v chuyên môn cũng như các kinh nghi m trong cu c s ng h ng ngày trong su t hai năm qua. c bi t là cơ L TH THANH VN cùng v i các anh ch trong công ty là nh ng ngư i ã tr c ti p hư ng d n và giúp em hoàn thành t t tài th c t p c a mình. Tuy nhiên, vì th i gian có h n cũng như ki n th c và kinh nghi m th c ti n c a m t sinh viên còn nhi u h n ch nên n i dung tài không tránh kh i nh ng thi u sót.Vì th , em r t mong nh n ư c sư góp ý c a m i ngư i tài c a em ư c hoàn ch nh hơn. Cu i cùng em xin kính chúc s c kho n quý th y cô Trư ng i H c Lao ng Xã H i cùng các anh ch trong công ty và chúc công ty ngày càng phát tri n v ng m nh x ng áng v i danh hi u mà công ty ã t ư c. Em xin chân thành c m ơn!
 9. TP.HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2010 L IM U Xu th hóa toàn c u h i nh p n n kinh t các nư c ó là m c tiu c a nhà u. Trong n n kinh t hi n nay,b t kì m t doanh nghi p, m t cơng ty no khi bư c vào lĩnh v c kinh doanh thì m c tiu hư ng t i u là l i nhu n.Khi công ty mu n t n t i v pht ri n v mu n ng v ng trên th trư ng thì vi c kinh doanh ph i có l i . t ư c m c ích ó thì u ra hay nói m t cách khác là k t qu tiêu th m t s n ph m là m t trong nh ng i u ki n quan tr ng mà doanh nghi p ,công ty c n ph i quan tâm n.Mu n mang l i hi u qu cao nh t cho doanh nghi p thì cơng ty ph i ánh giá th m nh , i m y u, s c c nh tranh ,y u t cung c u c a x h i t ó kh c ph c nh ng i m y u c a mình ng th i phát huy m i ưu i m công ty t ư c l i nhu n cao nh t ti n t i kh ng nh v trí trên th trư ng .Nhưng trên th trư ng c nh tranh là m t i u thi t y u không th tránh kh i vì v y i h i doanh nghi p ,cơng ty ph i chu n b k ho ch r rng v úng n cho s phát tri n lâu dài ,m t trong nh ng k ho ch ó là vi c s d ng ngu n v n và chi phí sao cho h p lí . ho t ng c a công ty ti n hành thu n l i hơn thì cơng vi c c a k t n r t quan tr ng ,cu i quý vi c xc nh k t qu kinh doanh ph i k p th i,chính xác giúp nhà qu n lí n m v ng tình hình cơng ty ,n m b t cơ h i kinh doanh giúp doanh nghi p ngày càng phát tri n .vì nh n th y r t m quan tr ng c a nghnh k t n nĩi chung v cơng tc k t n chi phí ,doanh thu v xc nh k t qu kinh doanh nói riêng .Nên em ch n tài : “k toán doanh thu,chi phí và xác nh k t qu kinh doanh” t i công ty TNHH Thi t b i n TÍN QUANG làm báo cáo th c t p v i mong mu n tìm r hơn th c ti n ho t ng t i ơn v . tài “K toán doanh thu,chi phí và xác nh k t qu kinh doanh” ư c chia thành 3 chương, c th :
 10. Chương 1: Cơ s lý lu n v k toán doanh thu, chi phí và xác nh k t qu kinh doanh. Chương 2: Th c ti n v k toán doanh thu, chi phí và xác nh k t qu kinh doanh. Chương 3: Nh n xét và ki n ngh . V i ki n th c c a m t sinh viên cũng như th i gian ư c ti p c n th c t là có h n nên tài không tránh kh i nh ng thi u sót. Vì v y, em r t mong nh n ư c s óng góp ý ki n c a quý th y cô,Cơ ch và các anh ch trong công ty nh m t o i u ki n cho ki n th c và tài c a em ngày càng hoàn thi n hơn. TP. HCM ngày tháng năm 2010 NG TH M NHI U CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC NH K T QU KINH DOANH 1.1 Nh ng v n chung v ho t ng kinh doanh: 1.1.1 Khái ni m k t qu ho t ng kinh doanh: K t qu ho t ng kinh doanh là k t qu cu i cùng c a ho t ng s n xu t kinh doanh và các ho t ng khác trong m t kỳ k toán, là s chênh l ch gi a t ng doanh thu và t ng chi phí c a các ho t ng kinh t ã x y ra trong doanh nghi p. N u t ng doanh thu l n hơn t ng chi phí thì doanh nghi p có l i, ngư c l i n u t ng doanh thu nh hơn t ng chi phí thì doanh nghi p l . 1.1.2 Nhi m v c a k toán xác nh k t qu ho t ng kinh doanh: Nhi m v c a k toán xác nh k t qu ho t ng kinh doanh là ph n ánh y , chính xác k t qu ho t ng kinh doanh trong kỳ và ho ch toán theo úng cơ ch c a B tài chính. K t qu ho t ng kinh doanh ph i ư c tính toán chính xác, h p lý, k p th i và ho ch toán chi ti t cho t ng lo i s n ph m, d ch v trong t ng ho t ng thương m i và các ho t ng khác.K toán ph i theo dõi, giám sát và ph n ánh các kho n thu c a các ho t ng trong kỳ k toán. 1.1.3 Ý nghĩa c a k toán xác nh k t qu ho t ng kinh doanh:
 11. K toán xác nh k t qu ho t ng kinh doanh là i u ki n c n thi t ánh giá k t qu s n xu t c a doanh nghi p trong m t kỳ k toán nh t nh, là cơ s ti n hành phân ph i l i nhu n m t cách chính xác theo úng ch trương chính sách c a nhà nư c. Ngoài ra, k toán xác nh k t qu ho t ng kinh doanh còn giúp cho doanh nghi p có th phân tích, ánh giá hi u qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p t ó doanh nghi p s l a ch n nh ng phương án kinh doanh, phương án u tư hi u qu nh t 1.1.4 Phân lo i k t qu ho t ng kinh doanh: K toán xác nh k t qu ho t ng kinh doanh dư c chia làm ba lo i như sau: 1.1.4.1 Xác nh k t qu kinh doanh t ho t ng s n xu t kinh doanh: K t qu kinh doanh t ho t ng s n xu t kinh doanh là s chênh l ch gi a t ng doanh thu và t ng chi phí c a toàn b s n ph m, hàng hoá ã dư c xác nh tiêu th trong kỳ và các kho n thu ph i n p theo quy nh c a nhà nư c. Kết quả doanh giá vốn chi phí chi phí hoạt động = thu - hàng - bán - quản lý Trong ó: Doanh doanh thu chi t gi m hàng thu XK, TT B thu = bán hàng _ kh u _ giá _ bán b _ thu GTGT theo thu n và cung c p thương hàng tr phương pháp d ch v m i bán l i tr c ti p
 12. 1.1.4.2 Xác nh k t qu kinh doanh t ho t ng tài chính: K t qu kinh doanh t ho t ng tài chính là s chênh l ch gi a doanh thu ho t ng u tư tài chính như: thu nh p v u tư mua bán ch ng khoán ng n h n, dài h n, chênh l ch lãi do bán ngo i t ... và chi phí ho t ng u tư tài chính như: chi phí i vay, chi phí góp v n liên doanh, liên k t ... th c t phát sinh trong kỳ. Kết quả hoat động = doanh thu hoạt động - chi phí hoạt động Kinh doanh tài chính tài chính 1.1.4.3 Xác nh k t qu kinh doanh t ho t ng khác: K t qu kinh doanh t ho t ng khác là s chênh l ch gi a thu nh p khác như: thu các kho n n khó òi ã x lý xoá s , thu b i thư ng do vi ph m h p ng…, thu thanh lý tài s n c nh... và chi phí khác như: chi phí thanh lý tài s n c nh, chi b i thư ng do vi ph m h p ng kinh t . . . phát sinh trong kỳ. Kết quả kinh doanh = thu nhập khác - chi phí khác 1.2 K toán doanh thu, thu nh p: 1.2.1 K toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v : 1.2.1.1 Khái ni m: Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v là toàn b s ti n ã thu ư c ho c s thu ư c t các giao d ch và nghi p v phát sinh doanh thu như bán s n ph m, hàng hoá, cung c p d ch v cho khách hàng bao g m c kho n ph thu và phí thu thêm ngoài giá bán (n u có). 1.2.1.2 Nguyên t c h ch toán:
 13. -Trư ng h p doanh nghi p có doanh thu bán hàng và cung c p d ch v b ng ngo i t thì ph i quy i ngo i t ra ng Vi t Nam ho c ơn v ti n t chính th c s d ng trong k toán theo t giá giao d ch th c t phát sinh ho c t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c V êt Nam công b t i th i i m phát sinh nghi p v kinh t . -Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v là doanh thu c a kh i lư ng s n ph m, hàng hoá, b t ng s n u tư ã bán; d ch v ã cung c p ư c xác nh là ã bán trong kỳ không phân bi t doanh thu ã thu ti n hay s thu ư c ti n. - i v i s n ph m, hàng hoá, d ch v thu c i tư ng ch u thu GTGT tính theo phương pháp kh u tr thì doanh thu bán hàng và cung c p d ch v là giá bán chưa có thu GTGT. - i v i s n ph m, hàng hoá, d ch v không thu c i tư ng ch u thu GTGT ho c thu c i tư ng ch u thu GTGT theo phương pháp tr c ti p thì doanh thu bán hàng và cung c p d ch v là t ng giá thanh toán. - i v i s n ph m, hàng hoá, d ch v thu c i tư ng ch u thu tiêu th c bi t ho c thu xu t kh u thì doanh thu bán hàng và cung c p d ch v là t ng giá thanh toán (Bao g m c thu tiêu th c bi t ho c thu xu t kh u). - i v i nh ng doanh nghi p nh n gia công v t tư, hàng hoá thì ch ph n ánh vào doanh thu bán hàng và cung c p d ch v s ti n gia công th c t ư c hư ng, không bao g m giá tr v t tư, hàng hoá nh n gia công. - i v i hàng hoá nh n bán i lý, ký g i theo phương th c bán úng giá hư ng hoa h ng thì doanh thu bán hàng và cung c p d ch v là ph n hoa h ng bán hàng mà doanh nghi p ư c hư ng. -Trư ng h p bán hàng theo phương th c tr ch m, tr góp thì doanh thu bán hàng là giá bán tr ti n ngay và ghi nh n vào doanh thu chưa th c hi n ph n lãi tính trên kho n ph i tr nhưng tr ch m phù h p v i th i i m ghi nh n doanh thu ư c xác nh. - i v i trư ng h p cho thuê tài s n, có nh n trư c ti n cho thuê nhi u năm thì doanh thu cung c p d ch v bghi nh n c a năm tài chính ư c xác nh trên cơ s l y t ng s ti n nh n ư c chia cho s kỳ nh n trư c ti n.
 14. 1.2.1.3 Ch ng t s d ng: -Hoá ơn GTGT -Phi u xu t kho -B ng kê hàng g i i bán ã tiêu th -Phi u thu -Gi y báo n , gi y báo có c a Ngân hàng 1.2.1.4 S sách: -S k toán chi ti t tài kho n 511 -S t ng h p -S cái TK 511 1.2.1.5 Tài kho n s d ng: -Tài kho n 511”doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ”, có 5 tài kho n c p 2: +Tài kho n 5111 “doanh thu bán hàng hoá” +Tài kho n 5112 “doanh thu bán các thành ph m” +Tài kho n 5113 “doanh thu cung c p d ch v ” +Tài kho n 5114 “doanh thu tr c p, tr giá” +Tài kho n 5117 “doanh thu kin doanh b t ng s n u tư” -Tài kho n 511 không có s dư cu i kỳ. -Tài kho n 512 “doanh thu n i b ”, có 3 tài kho n c p 2: +Tài kho n 5121 “doanh thu bán hàng hoá” +Tài kho n 5122 “doanh thu bán các s n ph m” +Tài kho n 5123 “doanh thu cung c p d ch v ” N i dung và k t c u TK 511: Tài kho n 511
 15. - S thu tiêu th c Doanh thu bán hàng bi t ho c thu xu t hoá, thành ph m th c kh u ph i n p. t phát sinh trong ky. - Thu GTGT ph i n p theo phương pháp tr c ti p. - Tr giá hàng bán b tr l i và các kho n gi m giá hàng bán, chi t kh u thương m i. - K t chuy n doanh thu thu n sang TK 911 xác nh k t qu kinh doanh 1.2.1.6 Phương pháp h ch toán: -Khi bán s n ph m, hàng hoá, b t ng s n u tư, d ch v thu c i tư ng ch u thu GTGT tính theo phương pháp kh u tr và doanh nghi p n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr , k toán ph n ánh doanh thu bán hàng và cung c p d ch v theo giá bán chưa có thu GTGT, k toán ghi: N TK 111,112,131... (t ng giá thanh toán) Có TK 511 (giá bán chưa có thu GTGT) Có TK 3331 (thu GTGT ph i n p) - i v i s n ph m, hàng hoá, b t ng s n u tư, d ch v không thu c i tư ng ch u thu GTGT ho c thu c i tư ng ch u thu GTGT tính theo phương pháp tr c ti p, k toán ph n ánh doanh thu bán hàng và cung c p d ch v theo giá thanh toán, k toán ghi: N TK 111,112,131... (t ng giá thanh toán) Có TK 511 (doanh thu ã bao g m thu GTGT)
 16. - i v i s n ph m, hàng hoá, d ch v , b t ng s n u tư bán ư c trong kỳ thu ư c b ng ngoai t , k toán ghi: N TK 111,112,131... (t ng giá thanh toán) Có TK 511 (doanh thu chưa thu GTGT) Có TK 3331 (thu GTGT ph i n p) ng th i ghi ơn: N TK 007 (ngo i t các lo i): s nguyên t nh n ư c - i v i doanh nghi p n p thu GTGT tính theo phương pháp kh u tr : khi xu t s n ph m, hàng hoá thu c i tư ng ch u thu GTGT tính theo phương pháp kh u tr i l y v t tư, hàng hoá, TSC không tương t s d ng cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v thu c i tư ng ch u thu GTGT tính theo phương pháp kh u tr , k toán ghi nh n doanh thu hàng em trao i: N TK 131: t ng giá thanh toán Có TK 511: giá bán chưa có thu GTGT Có TK 3331: s thu GTGT ph i n p -Khi xu t s n ph m, hàng hoá thu c i tư ng không ch u thu GTGT ho c ch u thu GTGT tính theo phương pháp tr c ti p i l y v t tư, hàng hoá, TSC không tương t s d ng cho s n xu t kin doanh hàng hoá, d ch v không thu c i tư ng ch u thu GTGT ho c ch u thu GTGT tính theo phương pháp tr c ti p, k toán ghi nh n doanh thu hàng em trao i, k toán ghi: N TK 131: ph i thu c a khách hàng Có TK 511: t ng giá thanh toán -Khi bán hàng hoá theo phương th c tr ch m, tr góp i v i s n ph m, hàng hoá, b t ng s n u tư thu c i tư ng ch u thu GTGT tính theo phương pháp kh u tr , k toán ghi nh n doanh thu bán hàng theo giá bán tr ti n ngay chưa thu , k toán ghi: N TK 131: s ti n khách hàng còn n N TK 111,112: s ti n ã thanh toán trư c Có TK 511: giá bán tr ngay chưa thu GTGT Có TK 3331: s thu GTGT ph i n p Có TK 3387:t ng s lãi do bán tr ch m, tr góp
 17. -Khi bán hàng hoá theo phương th c tr ch m, tr góp i v i s n ph m, hàng hoá b t ng s n u tư không thu c i tư ng ch u thu GTGT ho c thu c i tư ng ch u thu GTGT theo phương pháp tr c ti p, k toán ph n ánh doanh thu bán hàng theo giá bán tr ti n ngay ã có thu GTGT, k toán ghi: N TK 131: s ti n khách hàng còn n N TK 111,112: s ti n ã thanh toán trư c Có TK 511: giá bán tr ti n ngay ã có thu GTGT Có TK 3387: t ng s lãi do bán tr ch m, tr góp - i v i doanh nghi p tính thu GTGT ph i n p theo phương pháp kh u tr thu , khi cho thuê ho t ng TSC và cho thuê ho t ng b t ng san u tư, k toán ghi: N TK 131: n u chưa thu ti n N TK 111,112: n u thu ươc ti n ngay Có TK 5113: giá cho thuê TSC chưa có thu GTGT Có TK 5117: giá cho thuê b t ng s n u tư chưa thu GTGT Có TK 3331: s thu GTGT ph i n p -Trư ng h p thu trư c ti n nhi u kỳ v cho thuê ho t ng b t ng s n u tư:+Khi nh n trư c ti n cho thuê nhi u kỳ, k toán ghi: N TK 111,112: t ng s ti n nh n trư c Có TK 3387: s ti n cho thuê chưa có thu GTGT Có TK 3331: s thu GTGT ph i n p + nh kỳ, tính và k t chuy n doanh thu c a kỳ này, k toán ghi: N TK 3387: doanh thu chưa th c hi n Có TK 5117: doanh thu bán hàng và cung c p d ch v - i vơi doanh nghi p tính thu GTGT ph i n p theo phương pháp tr c ti p, khi cho thuê ho t ng b t ng s n u tư: +Khi phát hành hoá ơn cho thuê ho t ng b t ng s n u tư, k toán ghi: N TK 131: n u chưa thu ư c ti n N TK 111,112: n u thu ư c ti n ngay Có TK 511: t ng giá thanh toán
 18. + nh kỳ, tính và k t chuy n doanh thu c a kỳ này, k toán ghi: N TK 3387: doanh thu chưa th c hi n Có TK 5117: doanh thu bán hàng và cung c p d ch v -Trư ng h p bán hàng thông qua i lý bán úng giá hư ng hoa h ng:Khi hàng hoá giao cho i lý ã bán ư c: +K toán t i ơn v giao hàng i lý ghi: N TK 111,112,131: t ng giá thanh toán Có TK 511: giá bán chưa thu GTGT Có TK 3331: thu GTGT ph i n p +K toán t i ơn v nh n i lý, bán úng giá hư ng hoa h ng : nh kỳ khi xác nh doanh thu hoa h ng bán i lý ư c hư ng, k toán ghi: N TK 331: ph i tr cho ngư i bán Có TK 511: hoa h ng i lý hư ng chưa có thuê GTGT Có TK 3331: thu GTGT ph i n p - i v i ho t ng gia công hàng hoá: k toán t i ơn v nh n hàng gia công s ghi nh n doanh thu ư c hư ng, k toán ghi: + i v i doanh nghi p n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr : N TK 111,112,131: t ng giá thanh toán Có TK 511: s ti n gia công ư c hư ng chưa thu GTGT Có TK 3331: thu GTGT ph i n p + i v i doanh nghi p n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p: N TK 111,112,131: t ng s ti n gia công ư c hư ng Có TK 511: s ti n gia công ư c hư ng ã bao g m thu GTGT -Xác nh thu tiêu th c bi t, thu xu t kh u ph i n p, k toán ghi: N TK 511: doanh thu bán hàng và cung c p d ch v Có TK 3332: thu tiêu th c bi t Có TK 3333: thu xu t kh u -Cu i kỳ, k toán xác nh thu GTGT ph i n p theo phương pháp tr c ti p i v i ho t ng s n xu t kinh doanh, k toán ghi:
 19. N TK 511: doanh thu bán hàng và cung c p d ch v Có TK 3331: thu GTGT ph i n p -Khi nh n ư c thông báo v các kho n tr c p, tr giá c a Nhà nư c, k toán ghi: N TK 3339: thu và các kho n ph i n p Nhà nư c Có TK 5114: doanh thu bán hàng và cung c p d ch v -K toán bán, thanh toán b t ng s n u tư: + i v i doanh nghi p tính thu GTGT theo phương pháp kh u tr , k toán ghi: N TK 111,112,131: t ng giá thanh toán Có TK 5117: giá bán chưa thu GTGT Có TK 3331: thu GTGT ph i n p + i v i doanh nghi p tính thu GTGT theo phương pháp tr c ti p, k toán ghi: N TK 111,112,131: t ng giá thanh toán Có TK 5117: doanh thu kin doanh b t ng s n u tư -Cu i kỳk toán k t chuy n doanh thu c a hàng bán b tr l i, kho n gi m giá hàng bán và chi t kh u thương m i phát sinh trong kỳ tr vào doanh thu th c t trong kỳ xác nh doanh thu thu n, k toán ghi: N TK 511: doanh thu bán hàng và cung c p d ch v Có TK 531: doanh thu hàng bán b tr l i Có TK 532: s ti n ư c gi m giá Có TK 521: kho n chi t kh u thương m i cho ngư i mua -Cu i kỳ k toán k t chuy n doanh thu thu n sang TK 911 xác nh k t qu kinh doanh, k toán ghi: N TK 511: s doanh thu thu n ư c k t chuy n Có TK 911: xác nh k t qu kinh doanh Sơ k toán t ng h p TK 511 – doanh thu bán hàng và cung c p d ch v : TK 333 TK 511(512) TK 111, 112 (1) (5)
 20. TK 521 TK 311,315 (2) (6) TK 531 TK 334 (3) (7) TK 532 TK 131 (4) (8) TK 911 TK 152 (10) (9) Di n gi i: (1): Các kho n thu tính tr vào doanh thu( Thu TT B, Thu XK ) (2): Kho n chi t kh u k t chuy n (3): Hàng bán b tr l i k t chuy n (4): Kho n gi m giá hàng bán k t chuy n (5): Doanh thu bán hàng ã thu ti n (6): Doanh thu ư c chuy n th ng tr n (7): Tr lương, thư ng b ng thành ph m (8): Doanh thu bán hàng chưa thu ti n (9): Doanh thu bán hàng( trao i hàng) (10): Cu i kỳ k t chuy n doanh thu thu n xác nh k t qu kinh doanh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản