Đồ án môn học thiết kế và lập trình Web

Chia sẻ: Vo Kiem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

1
355
lượt xem
121
download

Đồ án môn học thiết kế và lập trình Web

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô tả chương trình “ EXPeRIMENT TEsT online” Tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp phổ biến nhất trên thế giới.Ở Việt Nam nếu đi xin việc làm mà không biết tiếng Anh là bạn đã có thể bị lọai ngay từ vòng đầu, Vì vậy việc có được một văn bằng Anh Văn trong tay là một lợi thế rất lớn trong công việc. Nhưng để có được một văn bằng thật sự có chất lượng đòi hỏi bạn phải ôn tập rất chăm chỉ và phải trải qua rất nhiều kì thi, dĩ nhiên không phải lúc nào...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án môn học thiết kế và lập trình Web

 1. Báo cáo đồ án web TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LỚP 02HCB ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB I.Mô tả chương trình “ EXPeRIMENT TEsT online” Tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp phổ biến nhất trên thế giới.Ở Việt Nam nếu đi xin việc làm mà không biết tiếng Anh là bạn đã có thể bị lọai ngay từ vòng đầu, Vì vậy việc có được một văn bằng Anh Văn trong tay là một lợi thế rất lớn trong công việc. Nhưng để có được một văn bằng thật sự có chất lượng đòi hỏi bạn phải ôn tập rất chăm chỉ và phải trải qua rất nhiều kì thi, dĩ nhiên không phải lúc nào bạn cũng ………đậu! ENGLISH TEST ONLINE là chương trình nhằm kiểm tra lại kiến thức Anh Văn một cách tổng quát nhất theo mọi cấp độ nhằm giúp bạn ôn lại những kiến thức tổng quát về văn phạm trong Anh Văn, thông qua những bài thi ngắn với những câu hỏi trắc nghiệm.Ưu điểm của nó là mọi lúc mọi nơi người sử dụng đều có thể kiểm tra lại kiến thức văn phạm của mình, qua đó có thể đưa ra những chiến lược cụ thể cho môn Anh Văn. Các công việc chính của website: + Thêm / Xóa/ Sửa dữ liệu trong CSDL. + Phát sinh câu hỏi và câu trả lời để người dùng vào thi. + Cho phép người dùng chọn cấp độ thi + Cho phép người dùng login vào để thi và xem kết quả + Tìm kiếm Danh sách các công việc sẽ được hổ trợ thực hiện trên máy tính dựa theo các yêu cầu đã cho. II. CÁC BIểU MẫU LIÊN QUAN: A. ADMIN 1.Biểu mẫu 1 : Thêm học sinh vào dữ liệu. 1
 2. Báo cáo đồ án web 2. Biểu mẫu 2 : Xóa học sinh ra khỏi danh sách học sinh 3. Biểu mẫu 3 : Sửa thông tin học sinh 2
 3. Báo cáo đồ án web 4. Biểu mẫu 4 : Thêm câu hỏi mới vào dữ liệu 5. Biểu mẫu 5 : Cập nhật đáp án 3
 4. Báo cáo đồ án web 6. Biểu mẫu 6 : Xóa câu hỏi ra khỏi dữ liệu B. STUDENT: 1. Biểu mẫu 1 : Cho học sinh login để vào thi. 4
 5. Báo cáo đồ án web 2. Biểu mẫu 2 : Tạo Account mới 3. Biểu mẫu 2 : Phát sinh câu hỏi và câu trả lời 5
 6. Báo cáo đồ án web 4. Biểu mẫu 3 : Chấm điểm thi. III. YÊU CầU : 1. Admin: STT CÔNG VIỆC LỌAI CÔNG VIỆC BIỂU MẪU LIÊN QUAN 1 Thêm học sinh vào Lưu trữ Biểu mẫu 1 danh sách 2 Xóa học sinh ra khỏi Lưu trữ Biểu mẫu 2 danh sách 3 Sửa thông tin học Lưu trữ Biểu mẫu 3 sinh trong danh sách 4 Thêm câu hỏi mới Lưu trữ Biểu mẫu 4 5 Cập nhật đáp án Lưu trữ Biểu mẫu 5 6 Xóa câu hỏi Lưu trữ Biểu mẫu 6 6
 7. Báo cáo đồ án web 2. STUDENT : STT CÔNG VIỆC LỌAI CÔNG VIỆC BIỂU MẪU LIÊN QUAN 1 Login Lưu trữ Biểu mẫu 1 2 New Account Lưu trữ Biểu mẫu 2 3 Xem điểm Hiển thị Biểu mẫu 3 IV. BảNG QUI ĐịNH : STT Mã Tên qui định Mô tả chi tiết Ghi chú số 1 QĐ1 Login Buộc phải gõ Username,password đúng Trang Student/index 2 QĐ2 Kiểm Tra inf-student Kiểm tra tính đúng đắn của thông tin True thì submit sinh viên trước khi submit(password không rỗng) 3 QĐ3 Số câu hỏi Số câu hỏi trong mốt bài thi là 20 câu. Câu hỏi phải đươc phát sinh ngẫu nhiên 4 QĐ4 Giới Tính Male/Female 5 QĐ5 Thời gian thi Thời gian thi 20 phút Hết thời gian sẽ không được làm tiếp V. PHÂN TÍCH : 1. Sơ đồ luồng dữ liệu 1: NGÖÔØI DUØNG D1 D2 XÖÛ LYÙ LÖU TRÖÕ THEÂM/ THIEÁT BÒ NHAÄP XOAÙ/SÖÛA SINH VIEÂN D5 D3 D4 CSDL 7
 8. Báo cáo đồ án web D1 : Người dùng chọn chức năng Thêm/Xố/Sửa sinh viên. - Nhập các thông tin của sinh viên cần cho việc lưu trữ :tên Account, password, họ và tên, ngày sinh, nước, số điện thoại, địa chỉ. D5 : - các thông tin về sinh viên : tên Account, password, họ và tên, ngày sinh, nước, số điện thoại, địa chỉ cần cho việc Thêm/Xố/Sửa. D4 :Đọc CSDL - Đọc các thông tin về sinh viên từ bảng infousers để người dùng nhập liệu. - Đọc các thông tin sẳn có từ CSDL để người dùng xố hoặc sửa. D3 : - Ghi thông tin sinh viên : tên Account, password, họ và tên, ngày sinh, nước, số điện thoại, địa chỉ xuống CSDL. D2 : thông báo cho người dùng là công việc thành công hay thất bại. 2. Sơ đồ luồng dữ liệu 2 NGÖÔØI DUØNG D1 D2 XÖÛ LYÙ LÖU TRÖÕ THEÂM/ THIEÁT BÒ NHAÄP XOAÙ/SÖÛA CAÂU HOÛI ,CAÂU TRAÛ LÔØI, CAÁP ÑOÄ, MOÂN D5 D3 D4 CSDL D1 : Người dùng chọn chức năng Thêm/Xố/Sửa câu hỏi, cấp độ, môn, câu trả lời. - Nhập các thông tin của câu hỏi, cấp độ, môn, câu trả lời cần cho việc lưu trữ :mã câu hỏi, mã câu trả lời, mã môn, mã môn, mã cấp độ, câu hỏi, câu trả lời, môn thi, cấp độ. D5 : - các thông tin về câu hỏi, cấp độ, môn, câu trả lời cần cho việc lưu trữ :mã câu hỏi, mã câu trả lời, mã môn, mã môn, mã cấp độ, câu hỏi, câu trả lời, môn thi, cấp độ cần cho việc Thêm/Xố/Sửa. D4 :Đọc CSDL - Đọc các thông tin về câu hỏi, cấp độ, môn, câu trả lời cần cho việc lưu trữ :mã câu hỏi, mã câu trả lời, mã môn, mã môn, mã cấp độ, câu hỏi, câu trả lời, môn thi, cấp độ từ bảng phân cấp, câu hỏi, trả lời, môn để người dùng nhập liệu. - Đọc các thông tin sẳn có từ CSDL để người dùng xố hoặc sửa. D3 : - Ghi thông tin câu hỏi, cấp độ, môn, câu trả lời cần cho việc lưu trữ :mã câu hỏi, mã câu trả lời, mã môn, mã môn, mã cấp độ, câu hỏi, câu trả lời, môn thi, cấp độ xuống CSDL. D2 : thông báo cho người dùng là công việc thành công hay thất bại. 8
 9. Báo cáo đồ án web 3. Sơ đồ luồng dữ liệu 3: NGÖÔØI DUØNG D1 D6 THIEÁT BÒ NHAÄP XÖÛ LYÙ TRA CÖÙU ÑIEÅM THIEÁT BÒ XUAÁT D5 D4 CSDL D1:các thông tin về sing viên cần cho việc tra cứu :Account, password. D5: các thông tin về sing viên cần cho việc tra cứu :Account, password. D4: tìm các thông tin về điểm của Account vừa nhập. D6:Xuất bảng History Student VI.THIếT Kế Dữ LIệU: 9
 10. Báo cáo đồ án web VII. DANH SÁCH CÁC THUộC TÍNH: CÂU HỎI INFOUSERS 10
 11. Báo cáo đồ án web MÔN PHÂN CẤP TRẢ LỜI THÔNG TIN NGƯỜI CHƠI VIII.THIếT Kế GIAO DIệN A. ADMIN 1. Trang chủ : index.asp 11
 12. Báo cáo đồ án web Home :Link trở về trang chủ. Contact :Liệt kê thông tin người chơi theo điểm. About us : Link đến trang about us. Services : Link đến trang Services. Admin : Link đến trang Admin để thực hiện các trang thêm xóa sửa dữ liệu. Contact us : Link đến trang Contact us. History :Link đến trang History. Login Students : Đăng nhập vào trang Students để thi. 2. Trang Admin: Mô tả: + New Students : Link tới trang nhập một sinh viên mới. + Update Students : Link tới trang sửa thông tin một sinh viên. 12
 13. Báo cáo đồ án web + Delete Students : Link tới trang xóa một sinh viên. + New Asks : Link tới trang nhập câu hỏi mới. + Delete Asks : Link tới trang xóa câu hỏi. Chức năng : + Admin có quyền thêm, xóa, sửa thông tin, dữ liệu + Admin cấp quyền cho người dùng 2.1 Trang New student : Mô tả : + Nhập thông tin của sinh viên (không được bỏ trống và phải thỏa qui định) + Sau khi đã nhập xong thi submit, dữ liệu sẽ được đưa vào CSDL Chức năng : + Khi bấm Submit Kiểm tra nếu dữ liệu sai thì báo nhập lại + Lưu thông tin sinh viên mới vào dữ liệu. + Nếu thành công thì sẽ thông báo thành công khôngthì báo không thành công 2.2 Trang Update Student: 13
 14. Báo cáo đồ án web Mô tả : + Nhập thông tin của sinh viên (không được bỏ trống và phải thỏa qui định) + Sau khi đã nhập xong thi submit, dữ liệu sẽ được đưa vào CSDL Chức năng : + Khi bấm Submit kiểm tra nếu dữ liệu sai thì báo nhập lại + Lưu thông tin mới của sinh viên vào dữ liệu. + Nếu thành công thì sẽ thông báo thành công khôngthì báo không thành công. 2.3 Trang Delete Student : 14
 15. Báo cáo đồ án web Mô tả : + Chọn tên sinh viên muốn xóa + Sau khi đã nhập xong thì submit, dữ liệu sẽ bị xóa khỏi CSDL Chức năng : + Khi nhấn nút Submit sẽ xóa thông tin sinh viên được chọn ra khỏi dữ liệu. + Nếu thành công thì sẽ thông báo thành công không thì báo không thành công. 2.4 Trang New Asks : 15
 16. Báo cáo đồ án web Mô tả : + Nhập câu hỏi mới + Sau khi đã nhập xong thì Cập nhật đáp án, dữ liệu sẽ được đưa vào CSDL Chức năng : + Khi bấm Update Anwser cập nhật lại đáp án và nhật câu hỏi mới 2.5 Trang cập nhật lại đáp án: 16
 17. Báo cáo đồ án web Mô tả : + Nhập đáp án cho câu hỏi mới vừa nhập + Sau khi đã nhập xong thì submit, cả câu hỏi và câu trả lời sẽ được đưa vào CSDL Chức năng : + Cho nhập đáp án vào Submit + Khi bấm sẽ lưu câu hỏi và đáp án mới vào dữ liệu. 2.6 . Trang Delete Asks: Mô tả : + Chọn môn thi, cấp độ + Sau đó tìm câu hỏi cần xóa Chức năng : + Cho student đựoc quyền chọn môn + Khi bấm nút sẽ đưa đến trang Tìm câu hỏi. 2.7 Trang tìm câu hỏi : 17
 18. Báo cáo đồ án web Mô tả : + Chọn câu hỏi cần xóa + Bấm submit để xóa Chức năng: + Khi bấm Submit xóa câu hỏi được chọn ra khỏi CSDL 3. Trang Login : 18
 19. Báo cáo đồ án web User’s Name : Nhập tên sinh viên(không được bỏ trống). Password : Nhập vào password. Submit : Khi bấm nut Submit sẽ kiểm tra tính hợp lệ của username và password nếu đúng thì cho login vào xem các trang của Admin không thi phải nhập lại. B. STUDENT : 1. Trang Login: 19
 20. Báo cáo đồ án web User’s Name : Nhập tên sinh viên(không được bỏ trống). Password : Nhập vào password ( không được bỏ trống) Submit : Khi bấm Submit sẽ kiểm tra tính hợp lệ của username và password nếu đúng thì cho login vào thi không thi phải nhập lại. 2.1 Trang chọn cấp độ thi: 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản