intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án môn học Thiết kế và xây dựng hầm giao thông qua núi

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

151
lượt xem
45
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án môn học Thiết kế và xây dựng hầm giao thông qua núi với các yêu cầu nội dung lên mặt cắt dọc tuyến hầm, xác định chiều dài hầm; thiết kế mặt cắt vỏ hầm và mặt cắt ngang hầm; hầm ôtô có chiều dài L<400m thông gió tự nhiên và tính toán kết cấu vỏ hầm ứng với 1 lớp địa chất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án môn học Thiết kế và xây dựng hầm giao thông qua núi

 1. Bộ môn Cầu -Hầm Đồ án TK&XD Hầm §å ¸N M¤N HäC THIÕT KÕ Vµ X¢Y DùNG HÇM GIAO TH¤NG QUA NóI PHÇN I: §ÇU BµI §ÇU Sè LIÖU I. §ÇU BµI Vµ Sö Lý Sè LIÖU. - Sè thø tù : n=224.Ta cã 168
 2. Bộ môn Cầu -Hầm Đồ án TK&XD Hầm 600 75 75 150 25 450 250 300 300 25 350 350 100 750 100 II. Yªu cÇu néi dung ®å ¸n. - Lªn mÆt c¾t däc tuyÕn hÇm, x¸c ®Þnh chiÒu dµi hÇm. - ThiÕt kÕ mÆt c¾t vá hÇm vµ mÆt c¾t ngang hÇm. - HÇm «t« cã chiÒu dµi L
 3. Bộ môn Cầu -Hầm Đồ án TK&XD Hầm - Mét hé chiÕu gia cè chèng t¹m . - BiÓu ®å chu k× ®µo. Vũ Văn Tuấn -50CĐ4- 7475.50 Page 3
 4. Bộ môn Cầu -Hầm Đồ án TK&XD Hầm PhÇn ii:thiÕt kÕ vµ x©y dùng hÇm Ch­¬ng i:thiÕt kÕ tr¾c däc vµ tr¾c ngang i. ThiÕt kÕ tr¾c däc,tr¾c ngang tuyÕn hÇm. 1. ThiÕt kÕ tr¾c däc tuyÕn hÇm. a. c¸c th«ng sè tuyÕn hÇm. TuyÕn hÇm ®i qua hai ®iÓm Avµ B xuyªn qua 1ngän nói gåm 2 líp ®Þa chÊt ,líp 1 lµ líp ®¸ GranÝt vµ líp 2 lµ líp ®¸ Alevr«lÝt t­¬ng ®èi dµy.Kho¶ng c¸ch gi÷a A-B lµ 270m,®iÓm A cã cao ®é tù nhiªn lµ 10m,®iÓm B cã cao ®é tù nhiªn lµ 15m. b. thiÕt kÕ tr¾c däc. TuyÕn hÇm lµ hÇm ®­êng «t« ,hÇm coa chiÒu dµi 270m(
 5. Bộ môn Cầu -Hầm Đồ án TK&XD Hầm HÖ sè kiªn cè cña c¸c líp ®Þa chÊt ®Òu >2(líp I ®¸ GranÝt f=8, líp II ®¸ Alevr«lÝt f=2.5- 3)do ®ã dÊy hÇm kh«ng cÇn lµm vßm ng­îc kÕt cÊu phÇn mÆt ®­êng xe ch¹y vµ ch©n t­êng vá hÇm cã thÓ ®Æt trùc tiÕp lªn nÒn ®¸. Vũ Văn Tuấn -50CĐ4- 7475.50 Page 5
 6. Bộ môn Cầu -Hầm Đồ án TK&XD Hầm 60 150 716 686 R 40 52 R6 125 157 R342 0 R400 506 207 201 300 MÆt ®­êng BTXM dµy 20cm Líp d­íi BT dµy 30cm M¸c 100 80 2% 2% 20 2% 2% 90 115 45 610 45 115 90 205 700 205 1110 Vũ Văn Tuấn -50CĐ4- 7475.50 Page 6
 7. Bộ môn Cầu -Hầm Đồ án TK&XD Hầm Ch­¬ng II:tÝ nh to¸n kÕt cÊu vá hÇm i. Sè liªô tÝnh to¸n. Ta tiÕn hµnh tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ vá hÇm cho líp ®Þa chÊt II - ®¸ Alevr«lÝt - lµ líp ®Þa chÊt chiÕm phÇn lín trong khu vùc ®Þa chÊt tÝnh to¸n thiÕt kÕ tuyÕn hÇm ®ång thêi ®©y còng lµ líp ®Þa chÊt kÐm nhÊt cã hÖ sè kiªn cè =2.5-3. Sè liÖu tÝnh to¸n cña líp ®Þa chÊt II. - HÖ sè kiªn cè : =2,5-3 .TÝnh to¸n lÊy (thiªn vÒ an toµn). - Träng l­îng riªng := 2,2(T/m3) - Gãc néi ma s¸t . - HÖ sè kh¸ng lùc ®µn håi (néi suy theo b¶ng tra ): +Ph¹m vi t­êng : . +Ph¹m vi ®¸y : . -HÖ sè ma s¸t : . KÝch th­íc hÇm . -ChiÒu cao hÇm : H=716 (cm). -ChiÒu réng hÇm : (cm). -ChiÒu dµy ®Ønh t­êng : . -ChiÒu dµy t­êng hÇm: . -ChiÒu dµy mãng: . Bª t«ng vá hÇm . -CÊp ®é bÒn : Mac M200. -C­êng ®é chÞu nÐn : . -C­êng ®é chÞu kÐo : . -M«®uyn ®µn håi : . -Träng l­îng riªng : . II. Nguyªn lý tÝnh to¸n. - KÕt cÊu vá hÇm ®­îc tÝnh to¸n trªn 1 m dµi däc hÇm. Theo ph­¬ng ngang hÇm ta chia vá hÇm thµnh nh÷ng ®o¹n cã chiÒu dµi b»ng nhau. KÕt cÊu vá hÇm chÞu AL§T th¼ng ®øng vµ ¸p lùc ®Èy ngang cña khèi ®Êt ®¸, träng l­îng b¶n th©n cña kÕt cÊu.T¹i nh÷ng khu vùc kÕt cÊu vë hÇm biÕn d¹ng vµ cã chuyÓn vÞ vÒ ph¸i ®Þa tÇng th× kÕt cÊu chÞu thªm t¸c dông cña kh¸ng lùc ®µn håi cña ®¹i chÊt xung quanh. - ViÖc tÝnh to¸n néi lùc kÕt cÊu vá hÇm ®­îc thùc hiÖn b»ng phÇn mÒn tÝnh to¸n kÕt cÊu Sap2000. Khi tÝnh to¸n néi lùc ta m« h×nh hãa kÕt cÊu vá hÇm nh­ sau: C¸c ®o¹n vá hÇm ®­îc chia ®Òu nh­ trªn ®­îc thay thÕ b»ng c¸c thanh cã ®iÓm ®Çu vµ cuèi lµ c¸c ®iÓm ®Çu vµ cuèi cña c¸c ®o¹n chia nh­ trªn.Liªn kÕt gi÷a c¸c ®o¹n lµ liªn kÕt ngµm cøng. C¸c thanh ®­îc m« h×nh hãa th©y thÕ c¸c ®o¹n vá hÇm cã ®Æc tr­ng vËt liÖu vµ Vũ Văn Tuấn -50CĐ4- 7475.50 Page 7
 8. Bộ môn Cầu -Hầm Đồ án TK&XD Hầm mÆt c¾t nh­ cña c¸c ®o¹n vá hÇm nghÜa lµ cã chiÒu réng 1 m däc theo chiÒu dµi hÇm vµ cã chiÒu dµy b»ng víi chiÒu dµy vá hÇm t¹i c¸c mÆt c¾t t­îng øng. - T¸c dông cña kh¸ng lùc ®µn håi t¹i nhõng vïng kÕt cÊu vá hÇm cã chuyÓn vÞ vÒ ph¸i ®¹i t©ng thay thÕ víi c¸c gèi ®µn håi.C¸c gèi ®µn håi nµy ®Æt t¹i vÞ trÝ cña c¸c nót chia ®èt vá hÇm . C¸c gèi ®µn håi nµy cã ®é cøng D ®­îc tÝnh o¸n nh­ sau. C¸ gèi ®µn håi nµy cã chiÒu dµi lµ 1 m vµ kÝch th­íc mÆt c¾t cã chiÒu dµi b»ng chiÒu cña ®«t vá hÇn tÝnh to¸n(1m) chiÒu rang b»ng tæng hai nña chiÒu dµi cña 2 thanh vá ®èt hÇm lliÒn kÒ M« ®uyn ®µn håi cña ®Þa tÇng :E=K. Trong ®ã : +K: HÖ sè kh¸ng lùc ®µn håi(lÊy nh­ trªn). +Si:lµ chiÒu dµi cña vë hÇm mµ gèi ®µn håi thay thÕ, lÊy b»ng tæng cña hai nöa chiÒu dµi ®o¹n vá hÇm ë hai bªn cña nót chia ®èt vë hÇm t­¬ng øng. +b: Lµ chiÒu dµi cña ®èt vá hÇm(b=1m). - Ta tÝnh to¸n néi lùc vá hÇm theo ph­¬ng ph¸p ®óng dÇn b»ng c¸ch b©n ®Çu ë tÊt c¸c nót ®Òu cã c¸c gèi ®Çn håi vµ tÝnh to¸n néi lùc.Sau khi tÝnh to¸n néi lùc th× c¸c gèi ®Çn håi mµ cã ph¶n lùc gèi ©m th× ta thay thÕ bµng c¸c gèi hÇn håi cã ®é cóng bµng kh«ng vµ tÝnh to¸n l¹i cho tíi khi tÊt c¶ c¸c gèi ®µn håi ®Òu cã ph¶n lùc gèi d­¬ng thi th«i. - T¹i vÞ trÝ ch©n vßm th× ta m« h×nh hãa ®iÒu kiÖn biªn nh­ mét ngµn ®µn håi( vÞ trÝ ch©n vßn chØ cã chuyÓn vÞ lón vµ xoay t¹i chç mµ kh«ng cã chuyÓn vÞ ngang).§é cøng cña ngµm ®µn håi t¹i vÞ trÝ ch©n vßm x¸c ®Þnh nh­ sau. Trong ®ã: +Ko: Lµ hÖ ssos kh¸ng ®µn håi cña ®Þa tÇng t¹i ch©n vßm. +Ja:Lµ m« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn ch©n vßm: III. tÝnh to¸n vá hÇm . 1. TÝnh to¸n chia ®èt vá hÇm . Nh­ ®· nãi ë trªn mçi nöa vá hÇm ®­îc chia thµnh 20 ®èt .C«ng viÖc tÝnh to¸n chia ®èt ®­îc thùc hiÖn trªn Autocard. ChiÒu dµi mét nöa trôc vá hÇm lµ . . ChiÒu dµi mçi ®èt hÇm sÏ lµ: Vũ Văn Tuấn -50CĐ4- 7475.50 Page 8
 9. Bộ môn Cầu -Hầm Đồ án TK&XD Hầm Sau khi tiÕn hµnh tÝnh to¸n chia ®èt vá hÇm trªn Autocard ta ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau. S¬ ®å chia ®èt mét nöa vá hÇm . 19 20 21 18 22 17 23 16 24 15 25 14 26 13 27 12 28 11 29 10 30 9 31 8 32 7 33 6 34 5 35 4 36 3 37 2 38 1 39 B¶ng sè liÖu c¸c ®èt vá hÇm. Tiết diện X(mm) Y(mm) (do) (rad) Đốt Chiều dài đốt d(m) 1 0 0 90 1.5708 - 2 0 52.5 90 1.5708 1 524.89 3 0 105 90 1.5708 2 524.89 4 0 157.5 90 1.5708 3 524.89 5 0 210 90 1.5708 4 524.89 6 0 262.5 90 1.5708 5 524.89 7 2 214.8 81.353 1.419881 6 524.89 8 13.5 366 73.275 1.278893 7 524.89 9 32.1 415 65.189 1.137765 8 524.89 10 57.4 461 57.121 0.996952 9 524.89 11 88.9 502.9 49.044 0.855981 10 524.89 12 125.9 540.1 41.559 0.725343 11 524.89 13 166.7 573.1 36.364 0.634673 12 524.89 14 210.3 602.2 31.169 0.544003 13 524.89 Vũ Văn Tuấn -50CĐ4- 7475.50 Page 9
 10. Bộ môn Cầu -Hầm Đồ án TK&XD Hầm 15 256.4 627.3 25.974 0.453333 14 524.89 16 304.6 648.1 20.779 0.362663 15 524.89 17 354.5 664.5 15.584 0.271993 16 524.89 18 405.6 676.3 10.39 0.18134 17 524.89 19 457.6 383.4 5.195 0.09067 18 524.89 20 510 685.8 0 0 19 524.89 B¶ng tÝnh to¸n ®é cøng cña c¸c gèi ®µn håi: Chiều dài D(Độcứng của Tiết diện Đốt K(T/m2) đốt d(m) gối) 1 - 3.00E+04 1.58E+06 2 1 52.5 3.00E+04 1.58E+06 3 2 52.5 3.00E+04 1.58E+06 4 3 52.5 3.00E+04 1.58E+06 5 4 52.5 3.00E+04 1.58E+06 6 5 52.5 3.00E+04 1.58E+06 7 6 52.5 3.00E+04 1.58E+06 8 7 52.5 3.00E+04 1.58E+06 9 8 52.5 3.00E+04 1.58E+06 10 9 52.5 3.00E+04 1.58E+06 11 10 52.5 3.00E+04 1.58E+06 12 11 52.5 3.00E+04 1.58E+06 13 12 52.5 3.00E+04 1.58E+06 14 13 52.5 3.00E+04 1.58E+06 15 14 52.5 3.00E+04 1.58E+06 16 15 52.5 3.00E+04 1.58E+06 17 16 52.5 3.00E+04 1.58E+06 18 17 52.5 3.00E+04 1.58E+06 19 18 52.5 3.00E+04 1.58E+06 20 19 52.5 3.00E+04 1.58E+06 Chân vòm 20 52.5 4.00E+04 2.43E+03 2. X¸c ®Þnh t¶I träng. a. AL§T th¼ng ®øng. - ChiÒu cao vßm ¸p lùc. Vũ Văn Tuấn -50CĐ4- 7475.50 Page 10
 11. Bộ môn Cầu -Hầm Đồ án TK&XD Hầm Ta cã s¬ ®å vßm ¸p lùc nh­ sau. h=2.7715(m) 10°5 4' 0" 2b=11.1 2b1=13.86 - ¸p lùc ®Þa tÇng th¼ng ®øng tiªu chuÈn lµ. - ¸p lùc ®Þa tÇng th¼ng ®øng tÝnh to¸n lµ . b. ¸p lùc ngang ®Þa tÇng (x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Cu-Kl«ng). - HÖ sè ¸p lùc ngang. - ¸p lùc ®Þa tÇng n»m ngang. Vũ Văn Tuấn -50CĐ4- 7475.50 Page 11
 12. Bộ môn Cầu -Hầm Đồ án TK&XD Hầm - ¸p lùc ngang t¹i ®¸y mãng. Ap lùc ngang cña ®Þa tÇng ph©n bè d¹ng bËc nhÊt t¸c dông lªn kÕt cÊu vá hÇm .§Ó ®¬n gi¶n cho tÝnh to¸n quy vÒ d¹ng ph©n bè ®Òu vãi trÞ sè b»ng trung b×nh céng cña ¸p lùc ngang t¹i ®Ønh vßm vµ ch©n vßm. Ta §®îc nh­ sau. S¬ ®å x¸c ®Þnh AL§T th¼ng ®øng lªn vá hÇm. Vũ Văn Tuấn -50CĐ4- 7475.50 Page 12
 13. Bộ môn Cầu -Hầm Đồ án TK&XD Hầm Al®tt®:=8,89(t/m) Al®tnn:=0,642(t/m) c. T¶I träng do träng l­îng vá hÇm. Träng l­îng cña kÕt cÊu vá hÇm x¸c ®Þnh theo kÝch th­íc cña vá hÇm vµ träng l­îng riªng cña vËt liÖu bª t«ng vá hÇm. T¶I träng do träng l­îng b¶n th©n kÕt cÊu vá hÇm ®­îc khai b¸o va tÝnh to¸n b»ng phÇn mÒm Sap2000. 3. tÝnh to¸n vá hÇm . ViÖc tÝnh to¸n néi lùc kÕt cÊu vá hÇm ®­îc thôc hiÖn trong phÇn mÒm Sap 2000.ViÖc tÝnh to¸n néi lùc trong phÇn mÒn bao gåm c¸c c«ng viÖc vµ tr×nh tù nh­ sau. - Khai b¸o vµ ®Þnh nghÜa vËt liÖu dïng trong kÕt cÊu. - Khai b¸o vµ ®Þnh nghÜa c¸c lo¹i mÆt c¸t dïng trong ph©n tÝch vµ tÝnh to¸n kÕt cÊu bao gåm c¶ viÖc kh¸I b¸o vµ ®Þnh nghÜa c¸c tiÕt diÖn cã mÆt c¾t thay®æi.V× vá hÇm cã Vũ Văn Tuấn -50CĐ4- 7475.50 Page 13
 14. Bộ môn Cầu -Hầm Đồ án TK&XD Hầm chiÒu dµy thay ®æi vµ khi tÝnh to¸n ta chia vá hÇm ra thµnh c¸c ®o¹n nhá nhu ®· tr×nh bµy trong nguyªn lý tÝnh to¸n vá hÇm bªn trªn. - TiÕn hµnh m« h×nh hãa kÕt cÊu vá hÇm trong phÇn mÒm Sap 2000 bao gåm; +NhËp c¸c phÇn tö cña kÕt cÊu vá hÇm vµ Sap 2000 tõ AotuCad. +TiÕn hµnh khai b¸o vµ g¸n c¸c m¹t c¾t vµo c¸c phÇn tö . +TiÕn hµnh ®Æt tªn cho c¸c phÇn tö vá(c¸c thanh vá hÇm)vµ c¸c gèi ®µn håi - §Þnh nghÜa c¸c ®iÒu kiÖn biªn bao gåm khai b¸o c¸c gèi dµn håi vµ c¸c thanh liªn kÕt hai ®Çu khíp - TiÕn hµnh m« h×nh hãa c¸c lo¹i tØa träng t¸c dung kªn kÐt cÊu vá hÇm bao gåm: +Khai b¸o c¸c lo¹i t¶I träng(t¶I träng b¶n th©n ,¸p lùc ®Þa tÇng th¼ng ®øng, ¸p lùc ®¹i tÇng n»m ngang).Vµ khai b¸o c¸c tæ häp t¶I träng dung trong tÝnh to¸n. +§Þnh nghÜa c¸c lo¹i t¶I träng t¸c dông lªn kÕt cÊu. - TiÕn hµnh kiÓm tra l¹i qua tr×nh m« h×nh hãa tr­íc khÝ ch¹y ch­¬ng tr×nh. - TiÕn hµnh ch¹y ch­êng tr×nh vµ kiÓm tra kÕt qña tÝnh to¸n,thôc hiÖn c«ng t¸c lÆp thay ®æi c¸c ®iÒu kiÖn biªn cho phï hîp vãi d¹ng lµm viÖc thùc tÕ cho ®Ðn khi nhËn ®­îc kÕt qu¶ vãi ®é chÝnh x¸c mong muèn. - TiÕn hµnh xuÊt c¸c kÕt qu¶ néi lùc trong kÕt cÊu(biÓu ®å momen, lùc däc vµ c¸c kÕt qu¶ kh¸c) a. TiÕn hµnh khai b¸o vµ ®Þnh nghÜa c¸c lo¹i vËt liÖu dïng trong tÝnh to¸n. Trong qu¸ tr×nh m« h×nh hãa vµ tÝnh to¸n ta sö dông 3 lo¹i vËt liÖu chÝnh lµ: - VËt liÖu bª t«ng lµm vá hÇm .Bª t«ng vá hÇm cã c¸ tÝnh chÊt chÝnh sau: Be t«ng m¸c M200 cã C­êng dé chÞu nÐn: Rn=9(MPa)=90(KG/cm2). C­êng dé chÞu kÐo :Rk=0.75(MP)=7.5 (KG/cm2). M« duyn ®µn håi:Ec=2,4. (T/m2). HÖ sè gi·n në v× nhiÖt lµ: =0.2. Träng l­îng riªng c=2.4(T/m3). Vũ Văn Tuấn -50CĐ4- 7475.50 Page 14
 15. Bộ môn Cầu -Hầm Đồ án TK&XD Hầm - VËt liÖu cña c¸c gèi ®µn håi chÞu nÐn cã.: Träng l­îng riªng  = 0(T/m3). M« duyn ®µn håi: E=K=3. (t/m2). Vũ Văn Tuấn -50CĐ4- 7475.50 Page 15
 16. Bộ môn Cầu -Hầm Đồ án TK&XD Hầm - VËt liÖu cña c¸c gèi ®µn håi chÞu kÐo cã.: Träng l­îng riªng  = 0(T/m3). M« duyn ®µn håi rÊt nhá lÊy b»ng: E=1(T/m2). Vũ Văn Tuấn -50CĐ4- 7475.50 Page 16
 17. Bộ môn Cầu -Hầm Đồ án TK&XD Hầm b. TiÕn hµnh khai b¸o vµ ®Þnh nghÜa c¸c lo¹i mÆt c¾t dung trong tÝnh to¸n. - Vá hÇm ®ù¬c chia thµnh 38 ®o¹n nhá vãi c¸c mÆt c¾t t¹i c¸c vÞ trÝ nh­ sau.Vì vỏ hầm đôi xúng nên ta khai báo các mặt cắt như sau Chiều dài Tiết diện Mặt cắt Đốt t3(m) t2(m) đốt d(m) 1 Chân vòm - 1 0.9 2 Chân vòm 1 0.525 1 0.9 3 Chân vòm 2 0.525 1 0.9 4 Chân vòm 3 0.525 1 0.9 5 Chân vòm 4 0.525 1 0.9 6 Chân vòm 5 0.525 1 0.9 7 MC1 6 0.525 1 0.891 8 MC2 7 0.525 1 0.874 Vũ Văn Tuấn -50CĐ4- 7475.50 Page 17
 18. Bộ môn Cầu -Hầm Đồ án TK&XD Hầm 9 MC3 8 0.525 1 0.85 10 MC4 9 0.525 1 0.822 11 MC5 10 0.525 1 0.789 12 MC6 11 0.525 1 0.752 13 MC7 12 0.525 1 0.718 14 MC8 13 0.525 1 0.687 15 MC9 14 0.525 1 0.661 16 MC10 15 0.525 1 0.639 17 MC11 16 0.525 1 0.622 18 MC12 17 0.525 1 0.61 19 MC13 18 0.525 1 0.602 20 Đỉnh vòm 19 0.525 1 0.6 Gối nén Gối nén 1 1 0.525 Gói kéo Gói kéo 1 1 0.525 - Ta khai bao c¸c mÆt c¾t cã tiÕt ®æi thay ®æi cho c¸c ®o¹n vá hÇm (thanh)trong ph¹m vi vá hÇm cã tiÕt diÖn thay ®æi. Nh­ sau Vũ Văn Tuấn -50CĐ4- 7475.50 Page 18
 19. Bộ môn Cầu -Hầm Đồ án TK&XD Hầm Tiết Mặt cắt thay đổi diện Tên MC đầu MC cuối 6 T1 Chân vòm MC1 7 T2 MC1 MC2 8 T3 MC2 MC3 9 T4 MC3 MC4 10 T5 MC4 MC5 11 T6 MC5 MC6 12 T7 MC6 MC7 13 T8 MC7 MC8 14 T9 MC8 MC9 15 T10 MC9 MC10 16 T11 MC10 MC11 17 T12 MC11 MC12 18 T13 MC12 MC13 19 T14 MC13 Đỉnh vòm 20 T15 Đỉnh vòm MC13 21 T16 MC13 MC12 22 T17 MC12 MC11 23 T18 MC11 MC10 24 T19 MC10 MC9 25 T20 MC9 MC8 26 T21 MC8 MC7 27 T22 MC7 MC6 Vũ Văn Tuấn -50CĐ4- 7475.50 Page 19
 20. Bộ môn Cầu -Hầm Đồ án TK&XD Hầm 28 T23 MC6 MC5 29 T24 MC5 MC4 30 T25 MC4 MC3 31 T26 MC3 MC2 32 T27 MC2 MC1 33 T28 MC1 Chân vòm c. TiÕn hµnh m« h×nh hãa kÕt cÊu vá hÇm . Sau khi ®· cã m« h×nh kÕt cÊu vá hÇm nhËp vµo tõ Auto CAD ta tiÕn hµnh g¸n c¸c mÆt c¾t cã tiÕt diÖn kh«ng ®æi vµ thay ®æi ®ång thêi tiÕn hµnh ®Æt tªn cho c¸c thanh vá hÇm nhu sau. Tiết diện Mặt cắt thay đổi Tên thanh Đầu Cuối Tên MC đầu MC cuối PT1 1 2 Chân vòm Chân vòm PT2 2 3 Chân vòm Chân vòm PT3 3 4 Chân vòm Chân vòm PT4 4 5 Chân vòm Chân vòm PT5 5 6 Chân vòm Chân vòm PT6 6 7 T1 Chân vòm MC1 PT7 7 8 T2 MC1 MC2 PT8 8 9 T3 MC2 0 PT9 9 10 T4 MC3 0 PT10 10 11 T5 MC4 0 PT11 11 12 T6 MC5 0 PT12 12 13 T7 MC6 0 PT13 13 14 T8 MC7 0 PT14 14 15 T9 MC8 0 PT15 15 16 T10 MC9 0 PT16 16 17 T11 MC10 0 PT17 17 18 T12 MC11 0 PT18 18 19 T13 MC12 0 PT19 19 20 T14 MC13 0 PT20 20 21 T15 0 MC13 PT21 21 22 T16 MC13 MC12 PT22 22 23 T17 MC12 MC11 PT23 23 24 T18 MC11 MC10 PT24 24 25 T19 MC10 MC9 PT25 25 26 T20 MC9 MC8 PT26 26 27 T21 MC8 MC7 PT27 27 28 T22 MC7 MC6 PT28 28 29 T23 MC6 MC5 PT29 29 30 T24 MC5 MC4 PT30 30 31 T25 MC4 MC3 Vũ Văn Tuấn -50CĐ4- 7475.50 Page 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2