ĐỒ ÁN MÔN HỌC TỔNG HỢP HỆ ĐIỆN CƠ

Chia sẻ: Phamgiakhanh Khanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:60

0
366
lượt xem
129
download

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TỔNG HỢP HỆ ĐIỆN CƠ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cân băng định lượng là cơ cấu tác động liên tục thuộc nhóm máy nâng vận chuyển. Là thiết bị vận tải liên tục dùng để chuyên chở hàng dạng hạt, cục ( cát, đá dăm, than, thóc gạo ...) hoặc các vật liệu thể rắn ( gỗ , hòm , thép thỏi ) theo phương nằm ngang hoặc theo mặt phẳng nghiêng ( góc nghiêng không lớn hơn 30o ). Nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, là cầu nối giữa các hạng mục, công trình sản xuất riêng biệt giữa các phân xưởng trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỒ ÁN MÔN HỌC TỔNG HỢP HỆ ĐIỆN CƠ

 1. ĐỒ ÁN MÔN HỌC TỔNG HỢP HỆ ĐIỆN CƠ
 2. MỤC LỤC Tªn ®Ò tµi : ThiÕt kÕ hÖ thèng truyÒn ®éng cho c©n b¨ng ®Þnh l­îng.......... 6 Sè liÖu : ............................................................................................................. 6 Ch­¬ng I .......................................................................................................... 7 §Æc tÝnh c¬ cña m¸y s¶n xuÊt th­êng cã d¹ng ....................................................... 8 Mc .................................................................................................................... 8 VËn tèc lín nhÊt, nhá nhÊt ................................................................................ 9 VËn tèc cña trôc quay ....................................................................................... 9 VËn tèc cña trôc quay qui ®æi víi i = 10 ............................................................ 9 Tõ ph­¬ng tr×nh ®éng häc cña truyÒn ®éng ®iÖn ................................................... 9 Ch­¬ng II................................................................................................... 11 1 . X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cÇn thiÕt ..................................................................... 11 D¶i ®iÒu chØnh tèc ®é: D = max/min = 20 : 1 .................................................. 12 X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè ®éng c¬ ........................................................................ 13 U dm 220 L­ = k L . = 5, 6. = 0, 0345(H ) = 34, 5(mH ) ..... 13 I dm .p.n dm 8, 5.2.2100 Trong ®ã k L lµ hÖ sè lÊy gi¸ trÞ 5,5  5,7 ®èi víi m¸y kh«ng bï vµ ......................... 13 Ch­¬ng III ................................................................................................. 13 Chän ph­¬ng ¸n truyÒn ®éng ......................................................... 13 S¬ ®å nguyªn lý hÖ F-§ ................................................................................... 14 C¸c ®Æc ®iÓm kh¸c........................................................................................... 15 2.HÖ thèng truyÒn ®éng chØnh l­u ®iÒu khiÓn - ®éng c¬ mét chiÒu................... 15 S¬ ®å nguyªn lý cña hÖ truyÒn ®éng T-§ ......................................................... 16 S¬ ®å nguyªn lý mét hÖ truyÒn ®éng XA-§ ...................................................... 18 4. HÖ TruyÒn §éng xoay chiÒu cã ®iÒu chØnh tèc ®é. ....................................... 18 a. §iÒu chØnh ®iÖn ¸p cÊp cho ®éng c¬ dïng bé biÕn ®æi Tiristo ....................... 19 b. §iÒu chØnh ®iÖn trë m¹ch r« to .................................................................... 19 c. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh c«ng suÊt tr­ît ...................................................... 19 5. HÖ truyÒn ®éng ®iÖn ®éng c¬ K§B dïng ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tÇn sè......... 20 3.1 BiÕn tÇn trùc tiÕp (cycloconverter) .............................................................. 21 H×nh 2. 5. CÊu tróc biÕn tÇn trùc tiÕp (a) vµ BiÕn tÇn gi¸n tiÕp(b) ........................... 21 M th l = = conts ......................................................................................... 23 M §iÒu khiÓn vect¬ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé .................................................. 24 Nguyªn lý ®iÒu khiÓn vect¬: ....................................................................... 24 M=KI­ = KIkt I­............................................................................................... 24 III.ThiÕt kÕ m¹ch lùc: .......................................................................... 26 +  = 0  /3................................................................................................... 28 Trong kho¶ng tõ 0  /3 øng víi 1 th× Ia=0 ........................................................ 29 U1 380 Tû sè m¸y biÕn ¸p: k = = = 3 ............................................................ 30 U2 128
 3. 1 1 I1 = I2 = 21,23  6,94(A) .............................................................. 30 K BA N 3,06 Ivmax = Id = 8,5 (A) ............................................................................................. 30 U dm 220 L­ = k L .  5,6.  0,0345( H )  34,5(mH ) .............................. 31 I dm . p.ndm 8,5.2.2100 Trong ®ã k L lµ hÖ sè lÊy gi¸ trÞ 5,5  5,7 ®èi víi m¸y kh«ng bï vµ ......................... 31 1 I'dm = Idm . ..................................................................................... 31 Rm 1 2 R i U do n o Ld = g c max  Lu ............................................................................... 32 I ddm [ i n]cf n Tra ®­êng cong quan hÖ gc = g . ta ®­îc g c max = 1,1............................... 32 no Ta cã s¬ ®å m¹ch b¶o vÖ hoµn chØnh nh­ sau....................................................... 34 M¹ch R1C1 b¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p do tÝch tô ®iÖn tÝch: ............................................ 34 VËy ta cã thÓ chän c¸c gi¸ trÞ chuÈn: R1 = 47( ) vµ C1 = 0,6(F)........................ 35 M¹ch R2C2 b¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p do c¾t BAN kh«ng t¶i g©y ra: ............................. 35 I S WT3 = s.o.m .......................................................................................... 35 2I 2 s 2 2 Is = Id = .8,5  6,94(A) ......................................................................... 36 3 3 2 WT 3 * C2 = C min(k)......................................................................................... 36 U 2 sm VËy ta chän c¸c gi¸ trÞ chuÈn: R2 = 1500( ) vµ C2 = 2(F). ............................... 36 Ch­¬ng IV ..................................................................................................... 36 Q .................................................................................................................... 38 2.1 . Tæng hîp m¹ch vßng ®iÒu chØnh dßng ®iÖn .............................................. 38 U 234 KCL= dm   23,4 .................................................................................... 40 10V 10 10V 10V Ki=   1,176 ..................................................................................... 40 I dm 8,5 K CL 1 1 KI FS = . . . ................................................... 40 1   CL p R u 1  Tu p (1   fI p ).(1  TVO p) KS FS  ..................................................................................... 40 (1  Tu p)(1   I p) 1  Tu p 1  0,014p 1  0,014p RI(p) = =  ........................................... 41 2.K S .Ts .p 2.11,056.0.00433p 0,957p S¬ ®å bé PI ..................................................................................................... 41 Lùa chän c¸c th«ng sè .................................................................................... 41
 4. 2K CL K I R1 C = Ts = 0,1326 ............................................................................... 41 Ru Tu R3 = = 140  ............................................................................................. 41 C Chän R3 = 150  ............................................................................................. 41 R3Ck = Tf vµ R3( C + Ck ) = T­ ............................................................................ 41 T Tõ ®ã ta tÝnh Ck = f = 42,8 .10-6 F = 42,8 F .................................................... 42 R3 2.2 . Tæng hîp m¹ch vßng ®iÒu chØnh TèC §é ................................................. 43 Ta chän m¸y ph¸t tèc 1 chiÒu víi ®iÖn trë ®ñ lín ,gÇn ®óng ta cã................. 44 U=K.......................................................................................................... 44 Uω ® 10 VËy ta cã sensor tèc ®é : K ω = = =0,03183................................ 44 ω ®m 100π T's=0,5T +Ts=0,0005+0,006=0,0065(s) ............................................................. 44 RΣ . J (2,49  0,182).0,125 Tc = 2   0,412(s ) ................................................... 44 (kΦ dm ) (0,9) 2 CÊu tróc cña hÖ thèng cã d¹ng ........................................................................ 45 S¬ ®å thùc hiÖn bé ®iÒu chØnh P cã d¹ng nh­ sau:............................................ 46 3. C¸c m¹ch ®o l­êng vµ c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn phô trî trong c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn .............................................................................................................. 47 3.1. M¹ch ®o dßng ®iÖn mét chiÒu cã c¸ch ly ........................................... 48 Ki FI = ................................................................................................... 48 1   fI p 3.2 . M¸y ph¸t tèc mét chiÒu ........................................................................... 48 3.3. M¹ch h¹n chÕ m« men HCm .................................................................... 49 Khi U1> 0, nÕu U1> U  th× D  më, U2  U  ...................................................... 50 3.4 . Kh©u gia tèc vµ gi¶m tèc ......................................................................... 50 3.5 . Kh©u bï nhiÔu lo¹n ................................................................................. 51 3.6. Sensor ®o ¸p lùc ....................................................................................... 52 P  R ........................................................................................................... 52 Ch­¬ng V ....................................................................................................... 53 1 . §iÒu khiÓn TIRISTO ................................................................................. 53 2.1 . Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn ............................................................................. 54 CÊu tróc m¹ch ®iÒu khiÓn mét thyristor ......................................................... 54 Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn th¼ng ®øng arccos ..................................................... 54 Víi  :gãc më cña Tiristor ......................................................................... 55 2.2 . Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn mét hÖ thèng chØnh l­u ®iÒu khiÓn ba pha ®èi xøng ...................................................................................................................... 56 Vi m¹ch TCA780 ............................................................................................ 56 Vi m¹ch TCA 780 ........................................................................................... 56 Bé ph¸t xung chïm......................................................................................... 57 1 f= .................................................................................................... 57 1,4 RC M¹ch ph¸t xung chïm .................................................................................... 58
 5. S¬ ®å nguyªn lý m¹ch ®iÒu khiÓn chØnh l­u ..................................................... 59
 6. §å ¸n m«n häc tæng hîp hÖ ®iÖn c¬ Tªn ®Ò tµi : ThiÕt kÕ hÖ thèng truyÒn ®éng cho c©n b¨ng ®Þnh l­îng PhÔu VËt liÖu F C¬ cÊu c©n ®Þnh l­îng Puli chñ ®éng Hép sè §éng c¬ §éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha Sè liÖu : + Lùc kÐo 600N + Tèc ®é cùc ®¹i 1,5 m/s + Tèc ®é cùc tiÓu 0,075 m/s + §­êng kÝnh trôc 300 mm + Hép sè i = 10 ;  = 80% - Yªu cÇu : + Nªu yªu cÇu c«ng nghÖ cña truyÒn ®éng + TÝnh chän c«ng suÊt ®éng c¬ + Chän ph­¬ng ¸n truyÒn ®éng + X©y dùng s¬ ®å ®iÒu khiÓn + Tæng hîp hÖ
 7. Ch­¬ng I M« t¶ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ vµ yªu cÇu ®èi víi hÖ truyÒn ®éng c©n b¨ng ®Þnh l­îng 1 . M« t¶ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cña c©n b¨ng ®Þnh l­îng C©n b¨ng ®Þnh l­îng lµ c¬ cÊu t¸c ®éng liªn tôc thuéc nhãm m¸y n©ng vËn chuyÓn. Lµ thiÕt bÞ vËn t¶i liªn tôc dïng ®Ó chuyªn chë hµng d¹ng h¹t, côc ( c¸t, ®¸ d¨m, than, thãc g¹o ...) hoÆc c¸c vËt liÖu thÓ r¾n ( gç , hßm , thÐp thái ) theo ph­¬ng n»m ngang hoÆc theo mÆt ph¼ng nghiªng ( gãc nghiªng kh«ng lín h¬n 30o ). Nã ®ãng vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ cÇu nèi gi÷a c¸c h¹ng môc, c«ng tr×nh s¶n xuÊt riªng biÖt gi÷a c¸c ph©n x­ëng trong mét nhµ m¸y, gi÷a c¸c m¸y s¶n xuÊt trong mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt. HÖ truyÒn ®éng c©n b¨ng ®Þnh l­îng gåm cã: + §éng c¬ + Hép sè + Puli chñ ®éng + B¨ng t¶i + PhÔu + C¬ cÊu c©n ®Þnh l­îng §éng c¬ quay tang chñ ®éng th«ng qua hép sè vµ Puli chñ ®éng , nhê ma s¸t mµ b¨ng t¶i chuyÓn ®éng . Tang bÞ ®éng tù do quay do ma s¸t víi b¨ng . §Ó kh¾c phôc ®é vâng cña b¨ng ng­êi ta ®Æt c¸c con l¨n vµ chóng còng tù do quay do ma s¸t víi b¨ng . VËt liÖu tõ phÔu nhê b¨ng t¶i ®­îc chuyÓn ®Õn ®æ ë m¸ng phèi liÖu. Khèi l­îng cña vËt liÖu ®­îc c¬ cÊu c©n ®Þnh l­îng c©n chÝnh x¸c theo l­îng ®Æt ban ®Çu. N¨ng suÊt cña b¨ng t¶i ®­îc tÝnh theo biÓu thøc: Q  .v [ kg/s ] hay: 3600..v Q  3,6..v [ tÊn/h ] 1000 trong ®ã:  : khèi l­îng t¶i theo cjiÒu dµi [kg/m ] v : tèc ®é di chuyÓn cña b¨ng [m/s] Khèi l­îng cña b¨ng t¶i theo chiÒu dµi ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:   S . . 10 3 trong ®ã:  : khèi l­îng riªng cña vËt liÖu [ tÊn/m3 ]
 8. S : tiÕt diÖn c¾t ngang cña vËt liÖu trªn b¨ng [ m2 ] 2 . C¸c th«ng sè kü thuËt, ®Æc ®iÓm c«ng nghÖ vµ yªu cÇu ®èi víi hÖ truyÒn ®éng b¨ng t¶i phèi liÖu 2.1 . C¸c th«ng sè kü thuËt  HÖ truyÒn ®éng sö dông ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu.  Lùc kÐo 600 N  Tèc ®é cùc ®¹i 1,5 m/s  Tèc ®é cùc tiÓu 0,075 m/s  §­êng kÝnh trôc 300 mm  Hép sè i = 10 ;  = 80% 2.2.§Æc ®iÓm c«ng nghÖ vµ yªu cÇu ®èi víi hÖ truyÒn ®éng a . Lo¹i phô t¶i §Æc tÝnh c¬ cña m¸y s¶n xuÊt th­êng cã d¹ng   w  M c  M co  M dm  M co  w    dm  trong ®ã: Mco - M«men øng víi tèc ®é  = 0 M®m - M«men øng víi tèc ®é w®m Mc - M«men øng víi tèc ®é  Víi b¨ng t¶i  = 0. Do ®ã ta cã Mc = M®m = const . Ta thÊy r»ng t¶i cña hÖ truyÒn ®éng b¨ng t¶i phèi liÖu hÇu nh­ Ýt thay ®æi trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. HÖ truyÒn ®éng nµy lµ hÖ lµm viÖc ë chÕ ®é dµi h¹n. Ta cã ®å thÞ c«ng suÊt vµ momen c¶n tÜnh cña truyÒn ®éng ®iÒu chØnh tèc ®é víi Mc = const nh­ sau: w wmax Pc Mc wmin Pmax Mc ,Pc b . ChiÒu quay cña b¨ng
 9. B¨ng t¶i nhËn vËt liÖu tõ phÔu vµ vËn chuyÓn ®Õn n¬i phèi liÖu nªn chuyÓn ®éng cña nã lµ theo mét chiÒu b¾t buéc vµ kh«ng cã ®¶o chiÒu quay. NÕu ®¶o chiÒu quay cña b¨ng t¶i th× do qu¸n tÝnh nguyªn vËt liÖu sÏ r¬i v·i, kh«ng b¶o ®¶m ®­îc yªu cÇu phèi liÖu. Ngoµi ra khi ®¶o chiÒu th× cã mét sè phÇn cña vËt liÖu kh«ng chuyÓn qua ®­îc thiÕt bÞ c¶m biÕn ®Ó c©n chÝnh x¸c. c . Gi¶n ®å phô t¶i C¸c th«ng sè chÝnh cña hÖ truyÒn ®éng VËn tèc lín nhÊt, nhá nhÊt vmin = 0,075 ( m/s ) vmax = 1,5 ( m/s ) VËn tèc cña trôc quay v 0 , 075 w ' min  min   0 ,5 ( rad / s ) R 0 ,15 v 1,5 w ' max  max   10 ( rad / s ) R 0 ,15 VËn tèc cña trôc quay qui ®æi víi i = 10 w max  w ' max .i  10 .10  100 ( rad / s ) w min  w ' min .i  0,5 .10  5( rad / s ) Tõ ph­¬ng tr×nh ®éng häc cña truyÒn ®éng ®iÖn dw M  M c  J dt ta cã gi¶n ®å phô t¶i MC 1 2 3 t 0 + §o¹n 01 lµ ®o¹n b¨ng t¶i ®­îc khëi ®éng. V× b¨ng t¶i lµm viÖc ë chÕ ®é dµi h¹n, sè lÇn ®ãng c¾t Ýt. C¸c yªu cÇu vÒ khëi ®éng ®éng c¬ lµ kh«ng nÆng nÒ. Ta cã thÓ cho b¨ng t¶i khëi ®éng ®Õn tèc ®é lµm viÖc vµ æn ®Þnh ë tèc ®é ®ã råi míi cho nguyªn vËt liÖu r¬i xuèng b¨ng tõ phÔu.
 10. + §o¹n 12 lµ ®o¹n b¨ng t¶i lµm viÖc víi t¶i Mc kh«ng ®æi. BiÕn thiªn dw/dt chØ cã trong giai ®o¹n tèc ®é biÕn thiªn tøc ®o¹n 01 vµ 23. + §o¹n 23 lµ ®o¹n gi¶m tèc vµ dõng b¨ng t¶i. Ta còng cã thÓ cho b¨ng t¶i dõng tù do, hoÆc dõng tù do cã dïng thªm phanh h·m. d . C¸c yªu cÇu vÒ khëi ®éng vµ h·m HÖ truyÒn ®éng b¨ng t¶i phèi liÖu khi khëi ®éng víi gia tèc lín sÏ lµm t¨ng lùc ®µn håi g©y biÕn d¹ng b¨ng vµ lµm ®øt b¨ng. §Ó h¹n chÕ ®iÒu nµy ta ph¶i sö dông kh©u gi¶m tèc khi khëi ®éng. §Ó ®éng c¬ cã thÓ khëi ®éng ®­îc sau khi mÊt ®iÖn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc th× chän ®éng c¬ cã m«men khëi ®éng ®ñ lín. Khi dõng th× kh«ng yªu cÇu dõng chÝnh x¸c, nh­ng còng tr¸nh cho hÖ dõng víi gia tèc lín g©y h­ háng, ®øt b¨ng. HÖ truyÒn ®éng b¨ng t¶i th­êng lµm viÖc liªn tôc Ýt khi ph¶i dõng nªn kh«ng c©n fthiÕt kÕ bé gi¶m tèc. Còng kh«ng cÇn thiÕt kÕ phanh h·m v× khi kÕt thóc c«ng viÖc ta sÏ ®Ó cho b¨ng dõng tù do. e . S¬ ®å ®éng häc S¬ ®å ®éng häc cña hÖ truyÒn ®éng c©n b¨ng ®Þnh l­îng cã d¹ng ®¬n gi¶n nh­ sau : Wd Wc puli chñ ®éng kÐo i m¸y s¶n xuÊt Pc Mc n Trong ®ã: 1- §éng c¬ ®iÖn 2- Hép tèc ®é 3- Trôc chÝnh ®Ó l¾p vµo m¸y quay b¨ng t¶i g . HÖ truyÒn ®éng nhiÒu ®éng c¬ Khi cã nhiÒu b¨ng t¶i lµm viÖc nèi tiÕp trong mét d©y truyÒn ®ßi hái ph¶i ®ång bé ho¸ tèc ®é cña c¸c ®éng c¬ truyÒn ®éng vµ ®Æt c¸c kho¸ liªn ®éng cÇn thiÕt b¶o ®¶m thø tù t¸c ®éng. Khi ®ã tèc ®é ®éng c¬ ph¶i b»ng nhau trong mäi tr­êng hîp ®Ó tr¸nh c¸c lùc ®µn håi trªn b¨ng. h . §é chÝnh x¸c §é chÝnh x¸c vÒ tèc ®é lµ yªu cÇu quan träng , ®­îc ®¸nh gi¸ bëi sai lÖch tÜnh:
 11. w w  wt %  100 %  d 100 % w dm wd i . D¶i ®iÒu chØnh D  w max : w min  1,5 : 0 ,075  20 : 1 Ch­¬ng II tÝnh chän c«ng suÊt ®éng c¬ 1 . X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cÇn thiÕt Tèc ®é lín nhÊt vµ nhá nhÊt v max wmax = .i = (1, 5 / 0, 015) * 10 = 100(rad / s ) R wmin = ( wmax * v min ) / v max = 5(rad / s ) M« men c¶n qui ®æi vÒ trôc ®éng c¬: F .R 600.0, 15 M cqd = = = 11, 25(Nm ) i .h 10.0, 8 2 .TÝnh c«ng suÊt ®éng c¬ §Ó tÝnh chän c«ng suÊt ®éng c¬ trong tr­êng hîp truyÒn ®éng cã ®iÒu chØnh tèc ®é, ta cÇn x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau:  §Æc tÝnh phô t¶i truyÒn ®éng Pc(), Mc(): Phô t¶i truyÒn ®éng yªu cÇu ®iÒu chØnh tèc ®é víi M = const. Khi ®ã, c«ng suÊt yªu cÇu cùc ®¹i Pmax = M®m. max  Mc= const max min 0 Mc
 12. §Æc tÝnh phô t¶i  Ph¹m vi ®iÒu chØnh tèc ®é max vµ min D¶i ®iÒu chØnh tèc ®é: D =max/ min = 20 : 1  Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh vµ bé biÕn ®æi trong hÖ thèng truyÒn ®éng Dù dÞnh dïng ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p phÇn øng sö dông chØnh l­u cÇu ba pha cã ®iÒu khiÓn (thyristor).  Lo¹i ®éng c¬ truyÒn ®éng Yªu cÇu dïng ®éng c¬ kh«ng ®ång bé xoay chiÒu 3 pha roto lång sãc §Æc ®iÓm cña truyÒn ®éng b¨ng t¶i lµ gi÷ M = const trong ph¹m vi ®iÒu chØnh tèc ®é. Do ®ã, ta cã yªu cÇu c«ng suÊt cùc ®¹I: Pmax = M cqd * wmax = 11, 25 * 100 = 1125(w ) Þ Pdm = 1, 25 * Pmax = 1125 * 1, 25 = 1400(w ) = 1, 4(kw ) Ta chän lo¹i ®éng c¬ H-68 cña Nga víi c¸c th«ng sè sau Th«ng sè Gi¸ trÞ C«ng suÊt ®Þnh møc P®m 2,2kW Sè ®«i cùc 4 2.pc Dßng tõ ho¸ isd 5A Tõ th«ng ®Þnh møc ®m 0,25Wb §iÖn trë stato Rs 1,26  §iÖn trë roto Rr 0,2 §iÖn c¶m tõ ho¸ Lm 50mH M«men qu¸n tÝnh J 0,017 kgm2 §iÖn c¶m rß phÝa stato Ls 4,7mH §iÖn c¶m rß phÝa roto Lr 4,7mH
 13. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè ®éng c¬  §iÖn c¶m phÇn øng U dm 220 L­ = k L . = 5, 6. = 0, 0345(H ) = 34, 5(mH ) I dm .p.n dm 8, 5.2.2100 Trong ®ã kL lµ hÖ sè lÊy gi¸ trÞ 5,5  5,7 ®èi víi m¸y kh«ng bï vµ kL= 1,4  1,9 ®èi víi m¸y cã bï; p lµ sè ®«i cùc. U dm . - I dm .R 220 - 8, 5.2, 49 k®m = = = 0, 9 wd m 219, 9 M«men qu¸n tÝnh phÇn øng : J = 0,125(kg.m2) H»ng sè thêi gian c¬ häc Tc R Σ .J (2, 49 + 0,182).0, 125 = = = 0, 412(s ) (k Φdm )2 (0, 9)2 L 0, 0345 H»ng sè thêi gian m¹ch phÇn øng T­ = ­ = = 0, 014(s ) R 2, 49 Ph­¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp: U­ R w= - M = 244, 4 - 3, 07M k F (k F )2 Ch­¬ng III Chän ph­¬ng ¸n truyÒn ®éng Chän ph­¬ng ¸n truyÒn ®éng lµ dùa trªn c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ vµ kÕt qu¶ tÝnh chän c«ng suÊt ®éng c¬, tõ ®ã t×m ra mét lo¹t c¸c hÖ truyÒn ®éng cã thÓ tho¶ m·n yªu cÇu ®Æt ra. B»ng viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu kinh tÕ, kü thuËt c¸c hÖ truyÒn ®éng nµy, kÕt hîp tÝnh kh¶ thi cô thÓ mµ ta cã thÓ lùa chän ®­îc mét vµi ph­¬ng ¸n hoÆc mét ph­¬ng ¸n duy nhÊt ®Ó thiÕt kÕ. Lùa chän ph­¬ng ¸n truyÒn ®éng tøc lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc lo¹i ®éng c¬ truyÒn ®éng mét chiÒu hay xoay chiÒu, ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é
 14. phï hîp víi ®Æc tÝnh t¶i, s¬ ®å nèi bé biÕn ®æi ®¶m b¶o yªu cÇu truyÒn ®éng. Tõ nh÷ng ph©n tÝch vÒ ®Æc ®iÓm c«ng nghÖ, yªu cÇu truyÒn ®éng cña b¨ng t¶I vµ nhiÖm vô thiÕt kÕ (dïng ®éng c¬ ®IÖn mét chiÒu), ®Ó ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ quay puli chñ ®éng, ta ph¶i ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p phÇn øng ®éng c¬, gi÷ tõ th«ng kh«ng ®æi. Víi ph­¬ng ¸n ®iÒu chØnh tèc ®é b»ng ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p phÇn øng vµ gi÷ tõ th«ng ®éng c¬ kh«ng ®æi th× ta cã c¸c ph­¬ng ¸n truyÒn ®éng sau:  HÖ thèng truyÒn ®éng m¸y ph¸t - ®éng c¬ mét chiÒu (HÖ F-§).  HÖ thèng truyÒn ®éng chØnh l­u ®iÒu khiÓn thyristor- ®éng c¬ mét chiÒu ( HÖ T-§).  HÖ thèng ®iÒu chØnh xung ¸p - ®éng c¬ mét chiÒu ( HÖ XA-§). 1 . HÖ thèng truyÒn ®éng m¸y ph¸t - ®éng c¬ mét chiÒu (F-§) a . CÊu tróc hÖ F-§ HÖ thèng m¸y ph¸t - ®éng c¬ (hÖ F-§ hay Ward-LÐonard) lµ hÖ truyÒn ®éng ®iÖn mµ bé biÕn ®æi ®iÖn lµ m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp. M¸y ph¸t ®iÖn nµy th­êng do ®éng c¬ s¬ cÊp kh«ng ®ång bé ba pha §K quay vµ coi tèc ®é quay cña m¸y ph¸t lµ kh«ng ®æi. ~ §K F I Uk§ iKF U®k F § U®ku iK§ UkF M  M ~ S¬ ®å nguyªn lý hÖ F-§ S¬ ®å nguyªn lý mét hÖ F-§ ®­îc thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ. §éng c¬ § truyÒn ®éng quay chi tiÕt cña m¸y mµi M ®­îc cÊp ®iÖn tõ m¸y ph¸t F. §éng c¬ s¬ cÊp kÐo m¸y ph¸t F víi tèc ®é kh«ng ®æi lµ ®éng c¬ ®iÖn kh«ng ®ång bé §K. Khi ®iÒu chØnh dßng ®iÖn kÝch tõ m¸y ph¸t iKF th× ®iÒu chØnh ®­îc tèc ®é kh«ng t¶i cña hÖ thèng cßn ®é cøng ®Æc tÝnh c¬ ®­îc gi÷ nguyªn. b . §Æc ®iÓm cña hÖ F-§ C¸c chØ tiªu chÊt l­îng cña hÖ truyÒn ®éng F-§ vÒ c¬ b¶n t­¬ng tù nh­ c¸c chØ tiªu hÖ ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p dïng bé biÕn ®æi nãi chung. ¦u
 15. ®iÓm næi bËt nhÊt cña hÖ F-§ lµ sù chuyÓn ®æi tr¹ng th¸i lµm viÖc rÊt linh ho¹t, kh¶ n¨ng qu¸ t¶i lín. Do vËy th­êng sö dông hÖ F-§ ë c¸c m¸y khai th¸c trong c«ng nghiÖp má. Nh­îc ®iÓm quan träng nhÊt cña hÖ F-§ lµ dïng nhiÒu m¸y ®iÖn quay, trong ®ã Ýt nhÊt lµ hai m¸y ®iÖn mét chiÒu, g©y ån lín, hiÖu suÊt thÊp (kh«ng qu¸ 75%), c«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y Ýt nhÊt gÊp ba lÇn c«ng suÊt ®éng c¬ chÊp hµnh. Ngoµi ra, do c¸c m¸y ph¸t mét chiÒu cã tõ d­, ®Æc tÝnh tõ ho¸ cã trÔ nªn khã ®iÒu chØnh s©u tèc ®é. Víi nh÷ng hÖ truyÒn ®éng ®iÖn ®ßi hái d¶i ®iÒu chØnh réng h¬n vµ cÇn ®iÒu chØnh s©u h¬n, æn ®Þnh tèc ®é tèt h¬n th× ph¶i thay m¸y ph¸t F b»ng c¸c nguån ¸p m¸y ®iÖn kh¸c nh­ c¸c m¸y ®iÖn khuÕch ®¹i (MK§) vµ cã c¸c ph¶n håi n©ng cao chÊt l­îng. C¸c ®Æc ®iÓm kh¸c  Ph¹m vi ®iÒu chØnh tèc ®é ®­îc n©ng lªn (cì 30:1). §iÒu chØnh tèc ®é b»ng ph¼ng trong ph¹m vi ®iÒu chØnh. ViÖc ®iÒu chØnh tiÕn hµnh trªn m¹ch kÝch tõ m¸y ph¸t nªn tæn hao nhá. HÖ ®iÒu chØnh ®¬n gi¶n, cã thÓ thùc hiÖn h·m ®iÖn dÔ dµng.  Vèn ®Çu t­ ban ®Çu vµ diÖn tÝch l¾p ®Æt lín. 2.HÖ thèng truyÒn ®éng chØnh l­u ®iÒu khiÓn - ®éng c¬ mét chiÒu Tèc ®é ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu cã thÓ ®­îc ®iÒu chØnh trong ph¹m vi réng vµ b»ng ph¼ng nhê hÖ chØnh l­u - ®éng c¬ (hay hÖ truyÒn ®éng van mét chiÒu) trong ®ã c¸c bé chØnh l­u lµ ®iÒu khiÓn ®­îc. C¸c van ®iÒu khiÓn cã thÓ lµ ®Ìn thyraton, ®Ìn thuû ng©n, thyristor. HiÖn nay, do c«ng nghÖ chÕ t¹o b¸n dÉn c«ng suÊt ph¸t triÓn nªn c¸c thyristor ®­îc sö dông réng r·i ®Ó t¹o ra c¸c bé chØnh l­u cã ®iÒu khiÓn bëi nh÷ng tÝnh chÊt ­u viÖt: gän nhÑ, tæn hao Ýt, qu¸n tÝnh nhá, t¸c ®éng nhanh, c«ng suÊt khèng chÕ nhá... Trong hÖ thèng truyÒn ®éng chØnh l­u ®iÒu khiÓn - ®éng c¬ mét chiÒu (CL-§), bé biÕn ®æi cã søc ®iÖn ®éng E® phô thuéc gi¸ trÞ cña pha xung ®iÒu khiÓn (gãc ®iÒu khiÓn ). ChØnh l­u cã thÓ dïng lµm nguån ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p phÇn øng hoÆc dßng kÝch tõ ®éng c¬. Tïy theo yªu cÇu cô thÓ cña truyÒn ®éng mµ cã thÓ dïng c¸c s¬ ®å chØnh l­u thÝch hîp (chØnh l­u cÇu, chØnh l­u tia ...). C¸c bé chØnh l­u thyristor dïng trong truyÒn ®éng ®iÖn mét chiÒu t¹o thµnh hÖ thèng truyÒn ®éng Thyristor - §éng c¬ (hÖ T-§). a . HÖ truyÒn ®éng thyristor-®éng c¬ (T-§) HÖ truyÒn ®éng T-§ lµ hÖ truyÒn ®éng ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp, ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ b»ng c¸ch thay ®æi ®iÖn ¸p ®Æt vµo phÇn øng hoÆc thay ®æi ®iÖn ¸p ®Æt vµo phÇn kÝch tõ cña ®éng c¬ th«ng qua c¸c bé biÕn ®æi chØnh l­u dïng thyristor.
 16. ~ U®k ~ § U®k iK§ M  M S¬ ®å nguyªn lý cña hÖ truyÒn ®éng T-§ b . §Æc tÝnh c¬ cña hÖ T-§ Trong hÖ T-§, nguån cÊp cho phÇn øng ®éng c¬ lµ bé chØnh l­u thyristor. Dßng ®iÖn chØnh l­u còng chÝnh lµ dßng ®iÖn phÇn øng ®éng c¬. ChÕ ®é lµm viÖc cña chØnh l­u phô thuéc vµo ph­¬ng thøc ®iÒu khiÓn vµ c¸c tÝnh chÊt cña t¶i. Trong truyÒn ®éng ®iÖn, t¶i cña chØnh l­u th­êng lµ cuén kÝch tõ (L-R) hoÆc m¹ch phÇn øng ®éng c¬ (L-R-E). Ph­¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ cho hÖ T-§ ë chÕ ®é dßng ®iÖn chØnh l­u liªn tôc: E do cos a R w= - M k F dm (k F dm )2 2 æF ö k §é cøng cña ®Æc tÝnh c¬ lµ b = ç dm ÷ trong ®ã R lµ tæng trë ç ÷ ç R ø è ÷ toµn m¹ch phÇn øng ®éng c¬ (gåm ®iÖn trë phÇn øng ®éng c¬ R­ vµ ®iÖn trë c¸c phÇn tö trong m¹ch nèi tiÕp víi phÇn øng ®éng c¬). Tèc ®é kh«ng t¶i lý t­ëng phô thuéc vµo gãc ®iÒu khiÓn :  E do cos a wo = . k F dm Tuy nhiªn, tèc ®é kh«ng t¶i lý t­ëng nµy chØ lµ giao ®iÓm cña trôc tung víi ®o¹n th¼ng cña ®Æc tÝnh c¬ kÐo dµi. Thùc tÕ, do cã vïng dßng ®iÖn gi¸n ®o¹n, tèc ®é kh«ng t¶i lý t­ëng cña ®Æc tÝnh lµ lín h¬n. 0 M Hä ®Æc tÝnh c¬ cña hÖ thèng trong §Æc tÝnh c¬ hÖ T-§. tr­êng hîp nµy nh­ trªn h×nh 4-3 khi ®iÒu chØnh ë vïng d­íi tèc ®é ®Þnh møc. C¸c ®Æc tÝnh c¬ cña hÖ truyÒn ®éng T- § mÒm h¬n hÖ F-§ v× cã sôt ¸p do hiÖn t­îng chuyÓn m¹ch gi÷a c¸c
 17. thyristor. Gãc ®iÒu khiÓn  cµng lín th× ®iÖn ¸p ®Æt vµo phÇn øng ®éng c¬ cµng nhá. Khi ®ã, ®Æc tÝnh c¬ h¹ thÊp vµ øng víi mét m«men c¶n Mc, tèc ®é ®éng c¬ sÏ gi¶m. Lý thuyÕt vµ thùc nghiÖm chøng tá: khi phô t¶i nhá th× c¸c ®Æc tÝnh c¬ cã ®é dèc lín (phÇn n»m trong vïng g¹ch chÐo). §ã lµ vïng dßng ®iÖn gi¸n ®o¹n. Gãc ®iÒu khiÓn cµng lín (khi ®iÒu chØnh s©u) th× vïng dßng ®iÖn gi¸n ®o¹n cµng réng vµ viÖc ®iÒu chØnh tèc ®é gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n. Trong thùc tÕ tÝnh to¸n hÖ T-§, ta chØ cÇn x¸c ®Þnh biªn giíi vïng dßng ®iÖn gi¸n ®o¹n, lµ ®­êng ph©n c¸ch gi÷a hai vïng dßng ®iÖn liªn tôc vµ gi¸n ®o¹n. Biªn giíi gi÷a vïng dßng ®iÖn gi¸n ®o¹n vµ liªn tôc cã d¹ng ®­êng ellipse víi c¸c trôc lµ c¸c trôc to¹ ®é cña ®Æc tÝnh c¬: E IL we ( p p )2 + ( p 2 p) = 1 U 2m sin U 2m sin - cos p p p p DÔ dµng nhËn thÊy ®é réng cña vïng dßng ®iÖn gi¸n ®o¹n sÏ gi¶m nÕu ta t¨ng gi¸ trÞ ®iÖn c¶m L vµ t¨ng sè pha chØnh l­u p. Song khi t¨ng sè xung p th× m¹ch lùc chØnh l­u còng t¨ng ®é phøc t¹p vµ c¶ m¹ch ®iÒu khiÓn còng phøc t¹p h¬n. Cßn khi t¨ng trÞ sè L sÏ dÉn tíi lµm xÊu qu¸ tr×nh qóa ®é (t¨ng thêi gian qu¸ ®é) vµ lµm t¨ng träng l­îng, kÝch th­íc cña hÖ thèng. Biªn giíi nµy ®­îc m« t¶ bëi ®­êng cong nÐt ®øt trªn h×nh 4-3. c . §Æc ®iÓm hÖ truyÒn ®éng Thyristor - ®éng c¬ ¦u ®iÓm næi bËt nhÊt cña hÖ T-§ lµ ®é t¸c ®éng nhanh cao, kh«ng g©y ån vµ dÔ tù ®éng ho¸ do c¸c van b¸n dÉn cã hÖ sè khuÕch ®¹i c«ng suÊt rÊt cao. §iÒu ®ã rÊt thuËn tiÖn cho viÖc thiÕt lËp c¸c hÖ thèng tù ®éng ®iÒu chØnh nhiÒu vßng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c¸c ®Æc tÝnh tÜnh vµ c¸c ®Æc tÝnh ®éng cña hÖ thèng. HÖ thèng T-§ cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh tr¬n víi ph¹m vi ®iÒu chØnh réng. HÖ cã ®é tin cËy cao, qu¸n tÝnh nhá, hiÖu suÊt lín. Nh­îc ®iÓm chñ yÕu cña hÖ T-§ lµ do c¸c van b¸n dÉn cã tÝnh phi tuyÕn, d¹ng ®iÖn ¸p chØnh l­u ra cã biªn ®é ®Ëp m¹ch cao, g©y tæn thÊt phô trong m¸y ®iÖn vµ ë c¸c truyÒn ®éng cã c«ng suÊt lín cßn lµm xÊu d¹ng ®iÖn ¸p cña nguån vµ l­íi xoay chiÒu. HÖ sè c«ng suÊt cos cña hÖ nãi chung lµ thÊp nhÊt lµ khi ®iÒu chØnh s©u. 3 . HÖ thèng truyÒn ®éng ®iÒu chØnh xung ¸p – ®éng c¬ mét chiÒu (XA-§) HÖ truyÒn ®éng ®iÒu chØnh xung ¸p - ®éng c¬ mét chiÒu (XA-§) sö dông bé ®iÒu chØnh xung ¸p mét chiÒu, trong ®ã c¸c bé kho¸ ®iÖn tö ®ãng vai trß c¬ b¶n. Bé ®iÒu chØnh xung ®iÖn ¸p mét chiÒu ®­îc sö dông khi cã s½n nguån mét chiÒu cè ®Þnh mµ cÇn ph¶i ®iÒu chØnh ®­îc ®iÖn ¸p ra t¶i. C¸c bé b¨m xung mét chiÒu ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c ®ãng ng¾t nguån víi t¶i mét c¸ch chu kú theo mét sè luËt kh¸c nhau. PhÇn tö thùc
 18. hiÖn nhiÖm vô ®ã lµ c¸c van b¸n dÉn. Song do chóng lµm viÖc trong m¹ch mét chiÒu nªn khi dïng lo¹i thyristor th«ng th­êng nã kh«ng ®­îc kho¸ l¹i mét c¸ch tù nhiªn ë giai ®o¹n ©m cña ®iÖn ¸p nguån nh­ khi lµm viÖc víi nguån xoay chiÒu. Do ®ã, buéc ph¶i cã mét m¹ch chuyªn dông ®Ó kho¸ thyristor gäi lµ "m¹ch kho¸ c­ìng bøc", g©y nhiÒu khã kh¨n trong thùc tÕ. V× vËy, hiÖn nay ta cè g¾ng sö dông c¸c lo¹i van ®iÒu khiÓn c¶ ®ãng vµ ng¾t nh­ transistor bipolar, MOSFET vµ IGBT ë nh÷ng d¶i c«ng suÊt mµ c¸c van nµy chÞu ®­îc. Riªng víi m¹ch c«ng suÊt lín vÉn ph¶i dïng thyristor. Trong hÖ truyÒn ®éng ®iÖn, c¸c bé ®iÒu chØnh xung ¸p mét chiÒu chñ yÕu ¸p dông cho c¸c ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu cã phô t¶i d¹ng kÐo (tµu ®iÖn, xe ®iÖn...). §iÒu khiÓn U®k Ung § S¬ ®å nguyªn lý mét hÖ truyÒn ®éng XA-§ Nguyªn t¾c cña c¸c hÖ truyÒn ®éng XA-§ lµ thay ®æi tèc ®é ®éng c¬ qua ®iÖn ¸p ®Æt vµo phÇn øng ®éng c¬ mét chiÒu. §iÖn ¸p nµy lµ mét ®iÖn ¸p ra cña bé XA tÝnh theo gi¸ trÞ trung b×nh : U­ = Ung, trong ®ã: U­ lµ ®iÖn ¸p phÇn øng ®éng c¬,Ung lµ ®iÖn ¸p mét chiÒu cÇn b¨m ,  lµ hÖ sè t tt lÊp ®Çy xung:   t  víi tt, tk lµ thêi gian th«ng vµ kho¸ cña bé T tt  tk kho¸ ®iÖn tö. Do ®ã, khi ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ qua ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p ®Æt vµo phÇn øng ®éng c¬, cÇn thay ®æi hÖ sè  cña bé XA. HÖ sè nµy cã thÓ thay ®æi b»ng 3 ph­¬ng ph¸p: thay ®æi tt, T hoÆc c¶ hai. 4. HÖ TruyÒn §éng xoay chiÒu cã ®iÒu chØnh tèc ®é. HÖ truyÒn ®éng nµy dïng ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha. Lo¹i ®éng c¬ nµy ®­îc sö dông réng r·i trong c«ng nghiÖp, chiÕm tØ lÖ rÊt lín so víi ®éng c¬ kh¸c. Ngµy nay do sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ t¹o b¸n
 19. dÉn c«ng suÊt vµ kü thuËt ®iÖn tö - tin häc ®éng c¬ kh«ng ®ång bé míi khai th¸c ®­îc hÕt c¸c ­u ®iÓm cña m×nh. Nã trë thµnh hÖ truyÒn ®éng c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ víi hÖ truyÒn ®éng chØnh l­u - triristo. Kh«ng gièng nh­ ®éng c¬ mét chiÒu, ®éng c¬ K§B cã cÊu t¹o phÇn c¶m vµ phÇn øng kh«ng t¸ch biÖt. Tõ th«ng ®éng c¬ còng nh­ m« men ®éng c¬ sinh ra phô thuéc nhiÒu vµo tham sè. Do vËy hÖ ®iÒu chØnh tù ®éng truyÒn ®éng diÖn ®éng c¬ kh«ng ®ång bé lµ hÖ ®iÒu chØnh nhiÒu tham sè cã tÝnh phi tuyÕn m¹nh . Trong c«ng nghiÖp th­êng sö dông bèn hÖ ®iÒu chØnh tèc ®é : a. §iÒu chØnh ®iÖn ¸p cÊp cho ®éng c¬ dïng bé biÕn ®æi Tiristo Nguyªn t¾c cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ m« men cña ®éng c¬ K§B tû lÖ víi b×nh ph­¬ng ®iÖn ¸p stato. Do ®ã cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc m« men vµ tèc ®é cña ®éng c¬ b»ng c¸ch ®iÒu chØnh gi¸ trÞ ®iÖn ¸p stato trong khi gi÷ nguyªn tÇn sè b. §iÒu chØnh ®iÖn trë m¹ch r« to Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c ®iÒu chØnh tr¬n ®iÖn trë r« to b»ng c¸c van b¸n dÉn. ¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ dÔ tù ®éng ho¸ viÖc ®iÒu chØnh. §iÖn trë trong m¹ch r« to cña ®éng c¬ K§B : Rr = Rrd + Rf Trong ®ã : Rrd : ®iÖn trë d©y quÊn r« to Rf : ®iÖn trë ngoµi m¾c thªm vµo m¹ch stato Khi ®iÒu chØnh gi¸ trÞ ®iÖn trë m¹ch r« to th× m« men tíi h¹n cña ®éng c¬ kh«ng thay ®æi vµ ®é tr­ît tíi h¹n tØ lÖ bËc nhÊt víi ®iÖn trë 3I 2 R rd M« men M  r S i Si : §é tr­ît khi ®iÖn trë m¹ch r« to lµ Rrd NÕu gi÷ cho Ir = const th× M = const vµ kh«ng phô thuéc tèc ®é ®éng c¬ . V× thÕ mµ cã thÓ øng dông ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®iÖn trë m¹ch r« to cho truyÒn ®éng cã m« men t¶i kh«ng ®æi . Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tr¬n ®iÖn trë m¹ch r« to b»ng ph­¬ng ph¸p xung : td t Re  R0  R 0 d  R 0 . td  tn T Re lµ ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng trong m¹ch r« to ®­îc tÝnh theo thêi gian ®ãng td vµ thêi gian ng¾t tn cña mét kho¸ b¸n dÉn cho phÐp mét ®iÖn trë R0 vµo m¹ch hay kh«ng . c. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh c«ng suÊt tr­ît §èi víi c¸c hÖ truyÒn ®éng c«ng suÊt lín, tæn hao Ps lµ lín. V× vËy ®Ó diÒu chØnh ®­îc tèc ®é võa tËn dông ®­îc c«ng suÊt tr­ît ng­êi ta dïng c¸c s¬ ®å ®iÒu chØnh c«ng suÊt tr­ît.
 20. Ps  M c .1    M c 1s  Pdt s Ps s Pdt 5. HÖ truyÒn ®éng ®iÖn ®éng c¬ K§B dïng ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tÇn sè §éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha (K§B) ®­îc sö dông réng r·i trong c«ng nghiÖp tõ c«ng suÊt nhá ®Õn c«ng suÊt trung b×nh vµ chiÕm tû lÖ rÊt lín so víi c¸c ®éng kh¸c. Trong thêi gian gÇn ®©y, do sù ph¸t triÓn cao cña c«ng nghÖ chÕ t¹o b¸n dÉn c«ng suÊt vµ kü thuËt ®iÖn tö - tin häc, ®éng c¬ K§B míi khai th¸c c¸c ­u ®iÓm cña m×nh. Nã trë thµnh hÖ truyÒn ®éng c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ víi hÖ truyÒn ®éng T-§. ~3 BiÕn tÇn ~ §K §K H×nh 2.4. S¬ ®å nguyªn lý hÖ T§§-§K ®iÒu chØnh tÇn sè. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ b»ng c¸ch biÕn ®æi tÇn sè nguån cho phÐp më réng ph¹m vi sö dông ®éng c¬ K§B trong nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp. Nã cho phÐp më réng d¶i ®iÒu chØnh tèc ®é vµ n©ng cao tÝnh chÊt ®éng häc cña hÖ thèng ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ xoay chiÒu nãi chung vµ ®éng c¬ K§B nãi riªng, cã thÓ øng dông cho c¸c thiÕt bÞ cÇn thay ®æi tèc ®é nhiÒu ®éng c¬ cïng mét lóc nh­ c¸c truyÒn ®éng cña nhãm m¸y dÖt, b¨ng t¶i, b¸nh l¨n ... hoÆc cho c¶ c¸c thiÕt bÞ ®¬n lÎ nhÊt lµ nh÷ng c¬ cÊu cã yªu cÇu tèc ®é cao nh­ m¸y ly t©m, m¸y mµi... §Æc biÖt lµ hÖ thèng ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ b»ng c¸ch biÕn ®æi nguån cung cÊp sö dông cho ®éng c¬ kh«ng ®ång bé rotor lång sãc sÏ cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n v÷ng ch¾c, gi¸ thµnh h¹ vµ cã thÓ lµm viÖc trong nhiÒu m«i tr­êng. Nh­îc ®iÓm c¬ b¶n cña hÖ thèng nµy lµ s¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn rÊt phøc t¹p. §èi víi hÖ thèng nµy, ®éng c¬ kh«ng nhËn ®iÖn tõ l­íi chung mµ tõ mét bé biÕn tÇn. Bé biÕn tÇn nµy cã kh¶ n¨ng biÕn ®æi tÇn sè vµ ®iÖn ¸p ra mét c¸ch ®éc lËp víi nhau. Th­êng sö dông hai lo¹i biÕn tÇn trong viÖc ®iÒu chØnh tèc ®é lµ biÕn tÇn trùc tiÕp vµ biÕn tÇn gi¸n tiÕp (cã sö dông kh©u

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản