intTypePromotion=1

Đồ án môn học: Xây dựng wedsite hệ thống quản lý cửa hàng hoa

Chia sẻ: Nguyễn Tấn Pháp | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:19

0
142
lượt xem
37
download

Đồ án môn học: Xây dựng wedsite hệ thống quản lý cửa hàng hoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án môn học: Xây dựng wedsite hệ thống quản lý cửa hàng hoa nhằm phân tích hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu và thiết kế hệ thống. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập về Quản trị web.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án môn học: Xây dựng wedsite hệ thống quản lý cửa hàng hoa

 1. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM CƠ SỞ MIỀN TRUNG ĐỒ AN MÔN HOC ́ ̣ ĐỀ TAI ̀ XÂY DỰNG WEBSITE HỆ THÔNG QUAN LÍ CỬA ́ ̉ ̀ HANG HOA GVHD: Sinh viên : 10/20/14 1
 2. Nội Dung Chương 1. PHÂN TICH HỆ THÔNG ́ ́ Chương 2. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIÊU ̣ Chương 3. THIÊT KẾ HỆ THÔNG ́ ́ 10/20/14 2
 3. Chương 1. PHÂN TICH HỆ THÔNG ́ ́ Khao sat hiên trang và thu thâp dữ liêu: ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ q Cửa hang hoa là môt doanh nghiêp mới thanh lâp, cac măt ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ hang kinh doanh là cac loai hoa tươi. Nhưng vân con hoat ̀ ́ ̣ ̃ ̀ ̣ đông chủ yêu mang tinh thủ công, dựa kinh nghiêm nhân ̣ ́ ́ ̣ viên là chinh. ́ q Ngay nay cửa hang đang từng bước hiên đai hoa hệ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ thông, đưa hệ thông phân mêm vao sử dung để dân thay ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ thế công tac quan lí thủ công. Từ đó đã giup viêc quan lí ́ ̉ ́ ̣ ̉ cửa hang nhanh chong, dễ dang. ̀ ́ ̀ q Cac ưu điêm khi cửa hang sử dung phân mêm quan ly: ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ Ø Giam khôi lượng ghi chep. ̉ ́ ́ Ø ̣ ́ Lâp bao cao đinh ki. ́ ̣ ̀ Ø Tự đông in hoa đơn. ̣ ́ 10/20/14 3
 4. Chức năng cua hệ thông ̉ ́ Sơ đồ chức năng hệ thông ́ WEBSITE 4 8 Ҧ N / é & Ӱ A + ¬ NG HOA ҧ 4 X n / ê. K ch i ҧ 4 X n / ê Thông 4 X n / ê Đơn Ĉһt ҧ ҧ 4 X n / ê Nhân + j ng Tin 9 ӅHoa +j ng Viên 1 J ѭӡ TX n W i ҧ U ӏ &ұp Q thông tin Kұt / ұp K đơn ÿһ ya t + L n Wӏ thông tin Ӈ K &ұp Q ұt thông tin K &ұp Q ұt thông tin K hoa K ng j N ch K ng Ki j nhân viên ; ya thông tin ; ya thông tin hoa In K đơn ya ; ya thông tin Đăng Q ұp K N ch K ng Ki j ÿһt K ng j nhân viên 6ӱa thông tin 6ӱa thông tin hoa 6ӱa thông tin N ch K ng Ki j Nhân viên 7u N Ӄ thông m Lm 7u NӃ thông m Lm tin N i ch K ng K j tin hoa 10/20/14 4
 5. Mô hinh ngữ canh ̀ ̉ + ӋW ӕ TXҧ K ng n O Ki ch Kj ng êN + ӋW ӕ TXҧ K ng n CSDL N ch Ki O nhân viên ê Kj ng + ӋW ӕ TXҧ K ng n CSDL nhân viên O Ӆhoa êY + ӋW ӕ TXҧ K ng n O đ ơ n ÿ һt Kj ng ê WEBSITE 4 8 Ҧ / é & Ӱ A N + ¬ NG HOA + ӋW ӕ TXҧ K ng n CSDL P һt Kj ng O J ѭӡi G ng êQ CSDL đ ơ n ÿ һt Kj ng CSDL chi W Ӄt L đơ n ÿ һt Kj ng 10/20/14 5
 6. Sơ đồ luông dữ liêu ̀ ̣ • Luông dữ liêu mức 0 ̀ ̣ YC tìm kiếm hàng hóa Đăng nhập DS măt hang cần tìm ̣ ̀ Xác nhận đăng nhập Chọn sản phẩm mua Xem và hiệu chỉnh đơn hàng Giỏ hàng 0 DS các đơn hàng Khách hàng YC thông tin KH Người quan ̉ Website cửa hang hoa ̀ trị YC thanh toán YC tìm kiếm Hóa đơn Thông tin cần tìm YC hỗ trợ Cập nhật, thêm mới Thông tin hỗ trợ Kết quả cập nhật 10/20/14 6
 7. ̀ Luông dữ liêu mức 1 ̣ YC tra cứu, tìm kiếm HH DS hàng hóa cần tìm Khách hàng DS hàng hóa cần tìm Tìm kiếm, tra cứu DS hàng hóa chọn mua Tra cứu HH Dữ liệu HH YC DS khách đăng ký hàng Dữ liệu Bảng ̣ ̀ Măt hang về hàng ĐĐH Người quan ̉ hóa trị Dữ liệu Cập nhật khách Dữ liệu hàng hàng hàng hóa YC theo Đặt mua hóa mới Dữ Dữ cũ dõi thông liệu liệu tin khách mới cũ YC lập hàng ĐĐH Dữ liệu Dữ liêu Cập nhật măt ̣ Khách hàng về đơn về ĐĐH ̀ hang ĐĐH Bảng Lập ĐĐH thông tin Dữ liệu ĐĐH cũ khách hàng Đơn đặt hàng Dữ liệu ĐĐH mới Xem thông tin Dữ liệu về ĐĐH khách hàng 10/20/14 7
 8. Chương 2. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIÊU ̣ Xac đinh thực thể ́ ̣ q Thông qua tim hiêu nhu câu quan lý chi tiêt ̀ ̉ ̀ ̉ ́ hoat đông ban hang, với yêu câu đăc thù riêng ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ cua cửa hang hoa: ̉ ̀ ́ ̀ Ø Khach hang: thông tin chi tiêt cua khach hang ́ ̉ ́ ̀ mà cửa hang cân biêt để giao hang. ̀ ̀ ́ ̀ Ø Nhân viên: để phuc vụ cho viêc lâp đơn hang, ̣ ̣ ̣ ̀ kiêm tra hoa, kiêm tra viêc xuât hoa và nhân ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ hoa, giao hang, kiêm tra viêc khach hang đăt ̣ ́ ̀ ̣ hoa trên mang. ̣ Ø Đơn đăt hang: khach hang đăt hang trực tuyên ̣ ̀ 10/20/14 ́ ̀ ̣ ̀ ́ 8
 9. Cac thực thê, khoa, thuôc tinh, thể hiên và mô tả ́ ̉ ́ ̣ ́ ̣ thực thê. ̉ § KHACHHANG: MAKH, TENKH, DIACHI, DIENTHOAI, TENTK, MATKHAU. § NHANVIEN: MANV, TENNV, NGAYSINH, NGLAMVIEC, DIACHI, DIENTHOAI, TIENLUONG. § MATHANG: MAMH, TENMH, DONGIA, HINHANH. § DONDATHANG: SOHOADON, MAKH, MANV, NGAYDATHANG, NGAYGIAO, NOIGIAO, TONGTIEN. § CHITIETHOADON: SOHOADON, MAMH, 10/20/14 9
 10. Lược đồ ERD: TONGTIEN NGAYDATHANG DIENTHOAI TENTK DIACHI NGAYGIAO MAKH MATKHAU TENKH NOIGIAO SOHOADON MAKH . + ÈCH + ¬NG Ӆu QKL ĐƠN ĈҺT + ¬NG n 1 n MANV 1 ұp O Fy TENNV HINHANH DONGIA GIABAN n TENMH 1 GIOITINH CHI 7,ӂ ĐƠN T ĈҺT + ¬NG 0 ҺT +¬ NG Fy 1 n NHÂN VIÊN NGAYSINH MAMH THANHTIEN SOLUONG NGAYLAMVIEC DIACHI TIENLUONG DIENTHOAI 10/20/14 10
 11. Chương 3. THIÊT KẾ HỆ THÔNG ́ ́ Thiêt kế dữ liêu ́ ̣ KHACHHANG DONDATHANG * MAKH SOHOADON TENKH MAKH DIACHI MANV DIENTHOAI NGAYDATHANG tent k NGAYGIAO matkhau NOIGI AO TONGTIEN CHI TI ETDONDATHANG * SOHOADON MAMH SOLUONG MATHAN G GIABAN MAMH THANHTI EN TENMH NHANVI EN HINHANH MANV DONGIA TENNV NGAYSI NH NGAYLAMVIEC DIACHI DIENTHOAI TI ENLUONG 10/20/14 11
 12. ̣ Giao diên q Chương trinh gôm 5 form ̀ ̀ q Môi form có cac tinh năng riêng biêt ̃ ́ ́ ̣ được tich hợp nhăm giup người dung ́ ̀ ́ ̀ dễ sử dung. ̣ 10/20/14 12
 13. Trang chủ 10/20/14 13
 14. ̣ Đăng nhâp 10/20/14 14
 15. Đăng kí 10/20/14 15
 16. Dich vụ lăng hoa, giỏ hoa ̣ ̃ 10/20/14 16
 17. Thông tin đơn hang ̀ 10/20/14 17
 18. ́ ̣ Kêt luân ́ qKêt quả đat được ̣ Xây dựng website hệ thông quan lý cửa hang hoa với ́ ̉ ̀ cac chức năng liên quan đên nghiêp vụ ban hang ́ ́ ̣ ́ ̀ v ́ ̀ Khach hang v Nhân viên v ̣ ̀ Măt hang qHướng ́ ̉ phat triên v Hoàn thành một cách cơ bản việc mô tả cách xây dựng website v Chức năng thêm, xóa, sửa, cập nhật, tìm kiếm. 10/20/14 18
 19. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi! 10/20/14 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản