intTypePromotion=3

Đồ án: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết giá đỡ

Chia sẻ: Nguyễn Sỹ Tiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

1
470
lượt xem
163
download

Đồ án: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết giá đỡ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong sản xuất gia công việc đề ra quy trình công nghệ thích hợp và có hiệu quả rất quan trọng. Để đảm bảo được yêu cầu thiết kế đạt tính công nghiệp cao...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết giá đỡ

 1. TR ƯỜNG.............................. KHOA……………….. Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết giá đỡ
 2. GVHD: PHẠM NGỌC TUẤN Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TPHCM COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHIAÕ VIEÄT NAM KHOA CÔ KHÍ- BOÄ MOÂN CHEÁ TAÏO MAÙY ÑOÄC LAÄP - TÖÏ DO - HAÏNH PHUÙC ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY Hoï vaø teân sinh vieân: MSSV: 20504173 Hoà Syõ Nam Taï Phuùc Nguyeân 20504181 Ñaøo Duy Tuøng 20504324 1. Ñaàu ñeà ñoà aùn: -Thieát keá quy trình coâng ngheä gia coâng chi tieát giaù ñôõ 2. Soá lieäu ñoà aùn: -Baûn veõ chi tieát -Saûn löôïng : 10000 chieác/naêm 3. Noäi dung caùc phaàn thuyeát minh vaø tính toaùn: Xaùc ñònh daïng saûn xuaát  Phaân tích chi tieát gia coâng  Choïn phoâi vaø phöông aùn cheá taïo  Choïn tieán trình gia coâng  Thieát keá nguyeân coâng  Xaùc ñònh löôïng dö trung gian vaø kích thöôùc trung gian  Xaùc ñònh cheá ñoä caét vaø thôøi gian gia coâng cô baûn  Laäp phieáu toång hôïp nguyeân coâng  Thieát keá ñoà gaù  4.Caùc baûn veõ :19 baûn veõ A 3 ,1A2 5.Ngaøy giao ñoà aùn: 6.Ngaøy hoaøn thaønh ñoà aùn: Giaùo vieân höôùng daãn Chuû nhieäm boä moân PHẠM NGỌC TUẤN SVTH : Nhoùm 8 1 Nguồn: http://www.kienthuctructuyen.com
 3. GVHD: PHẠM NGỌC TUẤN Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy NHAÄN XEÙT VAØ ÑAÙNH GIAÙ ÑOÀ AÙN: ………………………………………………………………………………… .................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ………………………………………………………………………………… .................................................... ………………………………………………………………………………… .................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ........................................... ………………………………………………………………………………… .................................................... ………………………………………………………………………………… .................................................... ………………………………………………………………………………… .................................................... ………………………………………………………………………………… .................................................... ………………………………………………………………………………… .................................................... ………………………………………………………………………………… .................................................... Ngaøy ………Thaùng…………Naêm 2008 GV chaám ñoà aùn SVTH : Nhoùm 8 2 Nguồn: http://www.kienthuctructuyen.com
 4. GVHD: PHẠM NGỌC TUẤN Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy MUÏC LUÏC  Lôøi noùi ñaàu . 4  Chöông I: Choïn daïng saûn xuaát 5  Chöông II: Phaân tích chi tieát gia coâng 6  Chöông III: Choïn daïng phoâi vaø phöông phaùp cheá taïo phoâi 7  Chöông IV: Phöông phaùp gia coâng caùc beà maët cuûa phoâi 11  Chöông V: Thieát keá nguyeân coâng coâng ngheä 16  Chöông VI: Xaùc ñònh löôïng dö baèng phöông phaùp phaân tích tra löôïng dö caùc beà maët 22  Chöông VII: Xaùc ñònh cheá ñoä caét vaø thôøi gian gia coâng cô baûn 40  Chöông VIII: Thieát keá ñoà gaù coâng ngheä 48 Taøi lieäu tham khaûo 57 3
 5. GVHD: PHẠM NGỌC TUẤN Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy LÔØI NOÙI ÑAÀU Trong saûn xuaát, gia coâng, vieäc deà ra quy trình coâng ngheä thích hôïp vaø co ù hieäu quaû raát quan troïng. Ñeå ñaûm baûo ñöôïc yeâu caàu thieát keá, ñaït tính coâng ngheä cao, vieäc ñeà ra quy trình coâng ngheä thích hôïp laø coâng vieäc phaûi ñöôïc öu tieân haøng ñaàu. Moät chi tieát maùy coù theå coù nhieàu quy trình co âng ngheä khaùc nhau, vieäc thieát keá quy trình coâng ngheä ñöôïc choïn trong ñoà aùn naøy ñaõ ñöôïc choïn sao cho hôïp lyù nhaát ñoàng thôøi ñaûm baûo yeâu caàu veà chaát löôïng, giaù thaønh, thôøi gian. taêng naêng suaát. Chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn quyù thaày coâ boä moân, thaày Phạm Ngọc Tuấn ñaõ taän tình höôùng daãn chuùng em hoaøn thaønh ñoà aùn naøy.Tuy nhieân, ñaây laø laàn thöïc hieän ñoà aùn coâng ngheä cheá taïo maùy, neân khoâng theå traùnh khoûi caùc sai soùt trong quaù trình tính toaùn, thieát keá, kính mong quyù thaày coâ chæ baûo theâm cho chuùng em ñöôïc hoïc taäp. Nhoùm thöïc hieän ñoà aùn Hồ Sỹ Nam Tạ Phúc Nguyên Đào Duy Tùng 4
 6. GVHD: PHẠM NGỌC TUẤN Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy Chöông I: XAÙC ÑÒNH DAÏNG SAÛN XUAÁT Khoái löôïng cuûa chi tieát ñöôïc xaùc ñònh : m = 0,5 Kg Saûn luôïng chi tieát caàn cheá taïo trong moät naêm:     N  N  m  1    1    100   100  Trong ñoù: - N0 - chieác, laø soá saûn phaåm trong moät naêm, theo ñeà baøi yeâu caàu - N0 = 10000 chieác - m - soá löôïng chi tieát nhö nhau trong moät saûn phaåm, choïn m = 1 -  - soá % döï tröõ laøm phuï tuøng cho chi tieát maùy noùi treân daønh laøm phuï tuøng, choïn  =15% -  - soá % chi tieát pheá phaåm trong quaù trình cheá taïo, choïn  = 4%  15   4  = 11960 chieác/naêm N  10000 1 1    1   100   100  Theo [1, baûng 2.1, trang 24], daïng saûn xuaát laø haøng loaït vöøa.  Daïng saûn xuaát cuûa chi tieát laø daïng saûn xuaát haøng loaït vöøa, haøng naêm nhaø saûn xuaát phaûi saûn xuaát töø 1500…100000 chi tieát , ñaëc tröng cho daïng saûn xuaát naøy laø: + Deã söû duïng thieát bò maùy coâng cuï vaïn naêng + Caùc loaït saûn phaåm coù theå saûn xuaát theo chu kì + Deã ñieàu chænh maùy töï ñoäng ñaït kích thöôùc 5
 7. GVHD: PHẠM NGỌC TUẤN Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy + Söû duïng tay ngheà coâng nhaân coù nhieàu baäc thôï phuø hôïp vôùi nhieàu nguyeân coâng Chöông II: PHAÂN TÍCH CHI TIEÁT GIA COÂNG 1. Coâng duïng cuûa chi tieát : Laø chi tieát duøng trong saûn xuaát nhaèm ñeå ñôõø chi tieát maùy. Ñeå laøm ñöôïc vieäc ñoù, noù ñöôïc thieát keá ñeå ñôõ, ñònh vò vaø giöõ chi tieát nhaèm ñaûm baûo khi laøm vieäc vôùi sai soá trong phaïm vi cho pheùp. Ñaây laøø moät chi tieát daïng caøng, do ñoù noù pha ûi tuaân thuû theo caùc qui taéc gia coâng cuûa chi tieát daïng caøng. 2. Ñieàu kieän laøm vieäc : Chi tieát laøm vieäc phaûi ñaûm baûo ñoä cöùng vöõng vaø vò trí giöõa caùc loãã. 3. Yeâu caàu kyõ thuaät : Ñoä song song giöõa caùc loã quan troïng laø 0,05 Caáp chính xaùc cuûa loã 40 laø 8 Caáp chính xaùc cuûa loã 11 laø 8 Ñoä nhaùm cuûa loã 40 laø Ra = 1,25 Ñoä nhaùm cuûa loã 11 laø Ra = 2,5 Ñoä nhaùm caùc beà maët chính laø Rz = 20 Caùc beà maët coøn laïi ñaït Rz = 80 4. Vaät lieäu chi tieát : Vaät lieäu chi tieát laø gang xaùm GX 15 -32 coù : Ñoä beàn keùo : 150 N/mm2. 6
 8. GVHD: PHẠM NGỌC TUẤN Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy Ñoä beàn uoán : 320 N/mm2. Ñoä raén : HB = 163  229 Chöông III: CHOÏN DAÏNG PHOÂI VAØ PHÖÔNG PHAÙP CHEÁ TAÏO PHOÂI 3. Choïn Phoâi Vaø Phöông Phaùp Cheá Taïo Phoâi: 3.1 Daïng phoâi: Trong gia coâng cô khí caùc daïng phoâi coù theå laø: phoâi ñuùc, reøn, daäp, caùn. Xaùc ñònh loaïi vaø phöông phaùp cheá taïo phoâi phaûi nhaèm muïc ñ ích baûo ñaûm hieäu quaû kinh teá – kyõ thuaät chung cuûa quy trình cheá taïo chi tieát, ñoàng thôøi toång phí toån cheá taïo chi tieát keå töø coâng ñoaïn cheá taïo phoâi cho tôùi coâng ñoaïn gia coâng chi tieát phaûi thaáp nhaát Khi xaùc ñònh loaïi phoâi vaø phöông phaùp cheá taïo phoâi cho chi tieát ta caàn phaûi quan taâm ñeán ñaëc ñieåm veà keát caáu vaø yeâu caàu chòu taûi khi laøm vieäc cuûa chi tieát (hình daïng, kích thöôùc, vaät lieäu, chöùc naêng, ñieàu kieän laøm vieäc…) Saûn löôïng haøng naêm cuûa chi tieát Ñieàu kieän saûn xuaát thöïc teá xeùt veà maët kyõ thuaät vaø toå chöùc saûn xuaát (khaû naêng veà trang thieát bò, trình ñoä kyõ thuaät cheá taïo phoâi…) Maëc khaùc khi xaùc ñònh phöông aùn taïo phoâi cho chi tieát ta caàn quan taâm ñeán ñaëc tính cuûa caùc loaïi phoâi vaø löôïng dö gia coâng öùng vôùi töøng loaïi phoâi. Sau 7
 9. GVHD: PHẠM NGỌC TUẤN Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy ñaây laø moät vaøi neùt veà ñaëc tính quan troïng cuûa caùc loaïi phoâi thöôøng ñöôïc söû duïng: ° Phoâi ñuùc: Khaû naêng taïo hình vaø ñoä chính xaùc cuûa phöông phaù p ñuùc phuï thuoäc vaøo caùch cheá taïo khuoân,coù theå ñuùc ñöôïc chi tieát coù hình daïng töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp (chi tieát cuûa ta coù hình daïng khaù phöùc taïp) . Phöông phaùp ñuùc vôùi caùch laøm khuoân theo maãu goã hoaëc döôõng ñôn giaûn cho ñoä chính xaùc cuûa phoâi ñuùc thaáp. Phöông phaùp ñuùc aùp löïc trong khuoân kim loaïi cho ñoä chính xaùc vaät ñuùc cao. Phöông phaùp ñuùc trong khuoân caùt, laøm khuoân thuû coâng coù phaïm vi öùng duïng roäng, khoâng bò haïn cheá bôûi kích thöôùc vaø khoái löôïng vaät ñuùc, phí toån cheá taïo phoâi thaáp,tuy nhieân naêng suaát khoâng cao. Phöông phaùp ñuùc aùp löïc trong khuoân kim loaïi coù phaïm vi öùng duïng heïp hôn do bò haïn cheá veà kích thöôùc vaø khoái löôïng vaät ñuùc, phí toån cheá taïo khuo ân cao vaø giaù thaønh cheá taïo phoâi cao,tuy nhieân phöông phaùp naøy laïi coù naêng suaát cao thích hôïp cho saûn suaát haøng loaït vöøa. ° Phoâi reøn: Phoâi töï do vaø phoâi reøn khuoân chính xaùc thöôøng ñöôïc aùp duïng trong ngaønh cheá taïo maùy. Phoâi reøn töï do coù heä soá dung sai lôùn, cho ñoä beàn cô tính cao, phoâi coù tính deûo vaø ñaøn hoài toát. Ôû phöông phaùp reøn töï do, thieát bò, duïng cuï cheá taïo phoâi laø vaïn naêng, keát caáu ñôn giaûn,nhöng phöông phaùp naøy chæ taïo ñöôïc caùc chi tieát coù hình daïng ñôn giaûn ,naêng suaát thaáp. Reøn khuoân coù ñoä chính xaùc cao hôn,naêng suaát cao nhöng phuï thuoäc vaøo ñoä chính xaùc cuûa khuoân .Maët khaùc khi reøn khuoân phaûi coù khuoân chuyeân duøng cho töøng loaïi chi tieát do ñoù ph í toån 8
 10. GVHD: PHẠM NGỌC TUẤN Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy taïo khuoân vaø cheá taïo phoâi cao. Phöông phaùp naøy khoù ñaït ñöôïc caùc kích thöôùc vôùi caáp chính xaùc 7-8 ôû chi tieát coù hình daïng phöùc taïp. ° Phoâi caùn: Coù proâfin ñôn giaûn, thoâng thöôøng laø troøn, vuoâng, luïc giaùc, laêng truï vaø caùc thanh hình khaùc nhau, duøng ñeå cheá taïo caùc truïc trôn, truïc baäc coù ñöôøng kính ít thay ñoåi, hình oáng, oáng vaït, tay gaït, truïc then, maët bít. Phoâi caùn ñònh hình phoå bieán thöôøng laø caùc loaïi theùp goùc, theùp hình I, U, V… ñöôïc duøng nhieàu trong caùc keát caáu laép. Phoâi caùn ñònh hình cho töøng lónh vöïc rieâng, ñöôïc duøng ñeå cheá taïo caùc loaïi toa taøu, caùc maùy keùo, maùy naâng chuyeån… Phoâi caùn oáng duøng cheá taïo caùc chi tieát oáng, baïc oáng, then hoa, tang troáng, caùc truï roãng… Cô tính cuûa phoâi caùn thöôøng cao, sai soá kích thöôùc cuûa phoâi caùn thöôøng thaáp, ñoä chính xaùc phoâi caùn coù theå ñaït töø 912. Phoâi caùn ñöôïc duøng hôïp lyù trong tröôøng hôïp sau khi caùn khoâng caàn phaûi gia coâng cô tieáp theo, ñieàu ñoù ñaëc bieät quan troïng khi cheá taïo caùc chi tieát baèng theùp vaø hôïp kim khoù gia coâng, ñaét tieàn. => Chi tieát giaù ñaãõn höôùng coù hình daïng khaù phöùc taïp vaø coù moät soá maët coù ñoä chính xaùc kích thöôùc khaù cao (caáp 7-8), neân ta khoâng duøng phöông phaùp caùn ñeå taïo phoâi. Ngoaøi ra trong thöïc teá saûn xuaát ngöôøi ta coøn duøng phoâi haøn nhöng ôû quy moâ saûn xuaát nhoû ñôn chieác.  Choïn phoâi Döïa vaøo ñaëc ñieåm cuûa caùc phöông phaùp taïo ph oâi ôû treân, ta choïn phöông phaùp ñuùc vì: 9
 11. GVHD: PHẠM NGỌC TUẤN Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy + Hình daïng cuûa chi tieát khaù phöùc taïp caùc phöông phaùp khaùc khoâng theå thöïc hieän ñöôïc + Giaù thaønh cheá taïo vaät ñuùc reû + Thieát bò ñaàu tö ôû phöông phaùp naøy töông ñoái ñô n giaûn, cho neân ñaàu tö thaáp + Phuø hôïp vôùi saûn xuaát haøng loaït vöøa + Ñoä nhaùm beà maët, ñoä chính xaùc sau khi ñuùc coù theå chaáp nhaän ñeå coù theå tieáp tuïc gia coâng tieáp theo + Vaät lieäu laøm chi tieát laø gang xaùm GX 15 – 32 coù tính ñuùc toát. 1.1 Daïng phoâi: Chi tieát daïng caøng, vaät lieäu cheá taïo chi tieát laø gang xaùm GX 15 -32, ñaëc tröng cô hoïc laø doøn, chòu neùn toát neân deã bò moõi do keùo. Gang laø vaät lieäu thích hôïp vôùi phöông phaùp ñuùc , hình daïng cuûa phoâi ñuùc coù theå phöùc taïp, kích thöôùc baát kyø, saûn löôïng coù theå raát lôùn … neân choïn daïng phoâi laø phoâi ñuùc. 1.2 Vaät lieäu : Gang xaùm GX 15-32 laø soá hieäu gang xaùm coù cô tính trung bình (thöôøng coù neàn kim loaïi peùclít – ferít vôùi caùc taám grafít töông ñoái thoâ) ñeå laøm caùc chi tieát chòu taûi trung bình vaø chòu maøi moøn ít. Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa gang xaùm GX 15 -32 : [4, trang 164 -166] C Si Mn P S 2,8  3,5% 1.5  3% 0,5  1% 0,1  0,2% 0,1  0,12% 10
 12. GVHD: PHẠM NGỌC TUẤN Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy Coâng duïng : Gang coù cô tính toång hôïp khoâng cao baèng theùp nhöng coù tính ñuùc toát, gia coâng caét goït deã daøng, cheá taïo ñôn giaûn vaø giaù thaønh reû 2. Choïn Phöông Phaùp Cheá Taïo Phoâi : Vì daïng saûn xuaát laø haøng loaït vöøa vaø vaät lieäu chi tieát laø gang xaùm GX15 - 32 duøng phöông phaùp ñuùc trong khuoân caùt maãu kim loaïi, laøm khuoân baèng maùy, vôùi caáp chính xaùc II. Loaïi phoâi naøy coù caáp chính xaùc kích thöôùc laø IT15 - IT16 . [1, trang 27]. 11
 13. GVHD: PHẠM NGỌC TUẤN Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy Chöông IV: CHOÏN PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG CAÙC BEÀ MAËT CUÛA PHOÂI Caùc beà maët cuûa phoâi ñöôïc ñaùnh soá nhö sau : 16 4 14 15 17 13 12 18 3 11 2 5 19 6 10 1 20 9 21 8 7 22 Phaân tích vaø choïn phöông phaùp gia coâng caùc beà maët : - Beà maët 12; 18 : + Daïng beà maët : maët phaúng + Yeâu caàu ñoä nhaùm : Rz = 20 m + Kích thöôùc töông quan nhau 22 mm. Phöông phaùp gia coâng laø : PHAY. Tra ở [1, trang 143, phụ lục 11] 12
 14. GVHD: PHẠM NGỌC TUẤN Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm beà maët Phöông phaùp gia coâng Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra(m ) Rz(m ) Thoâ 12 - 14 - 6,3 - 12,5 25 - 50 PHAY MAËT ÑAÀU Tinh 11 10 3,2 - 6,3 12,5 - 50 -Beà maët 1, 6 : + Loaïi beà maët : maët phaúng + Yeâu caàu ñoä nhaùm : Rz = 20 m Do ñoù coù theå gia coâng baèng caùc phöông phaùp : PHAY. Tra ở [1, trang 143, phụ lục 11] Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm beà maët Phöông phaùp gia coâng Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra(m ) Rz(m ) Thoâ 12 - 14 - 6,3 - 12,5 25 - 50 PHAY MAËT ÑAÀU Tinh 11 10 3,2 - 6,3 12,5 - 50 - Beà maët 15; 17 : + Loaïi beà maët : loã 23 thoâng + Ñoä nhaùm : Rz = 20 m Choïn phöông phaùp gia coâng : KHOEÙT , Tra ở [1, trang 143, phụ lục 11] Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm beà maët Phöông phaùp gia coâng Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra(m ) Rz(m ) Thoâ 12 - 15 - 12,5 - 25 50 - 100 KHOEÙT Tinh 10 - 11 8-9 3,2 - 6,3 12,5 – 52,5 -Beà maët 10, 19 ; + Loaïi beà maët : maët phaúng + Yeâu caàu ñoä nhaùm : Rz = 20 m 13
 15. GVHD: PHẠM NGỌC TUẤN Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy Do ñoù coù theå gia coâng baèng caùc phöông phaùp : PHAY. Tra ở [1, trang 143, phụ lục 11] Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm beà maët Phöông phaùp gia coâng Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra(m ) Rz(m ) Thoâ 12 - 14 - 6,3 - 12,5 25 - 50 PHAY MAËT ÑAÀU Tinh 11 10 3,2 - 6,3 12,5 - 50 -Beà maët 7, 22 ; + Loaïi beà maët : maët phaúng + Yeâu caàu ñoä nhaùm : Rz = 20 m Do ñoù coù theå gia coâng baèng caùc phöông phaùp : PHAY. Tra ở [1, trang 143, phụ lục 11] Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm beà maët Phöông phaùp gia coâng Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra(m ) Rz(m ) Thoâ 12 - 14 - 6,3 - 12,5 25 - 50 PHAY MAËT ÑAÀU Tinh 11 10 3,2 - 6,3 12,5 - 50 - Beà maët 20; 9 :+ Loaïi beà maët : loã 11 thoâng,ñoä nhaùm : Ra = 2,5 m + Kích thöôùc töông quan vôùi loã soá 9 laø 1060,05 Choïn phöông phaùp gia coâng : KHOAN ,KHOEÙ T. Tra ở [1, trang 143, phụ lục 11] Phöông phaùp gia coâng Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm 14
 16. GVHD: PHẠM NGỌC TUẤN Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra (m ) d15 mm 12 - 14 10 - 11 12,5 - 25 B.tinh 9 -10 8 6,3 – 12,5 DOA Tinh 7 -8 1,6 - 2,2 - Beà maët 3: + Loaïi beà maët : mặt phẳng Rz = 20 m + Độ nhám : Choïn phöông phaùp gia coâng : Phay m ặt đầu, Tra ở [1, trang 143, phụ lục 11] Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm beà maët Phöông phaùp gia coâng Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra(m ) Rz(m ) Thoâ 12 - 14 - 6,3 - 12,5 25 - 50 PHAY MAËT ÑAÀU Tinh 11 10 3,2 - 6,3 12,5 - 50 - Beà maët 14 : + Loaïi beà maët : loã 34 thoâng suốt + Ñoä nhaùm : Choïn phöông phaùp gia coâng : TIEÄN , Tra ở [1, trang 143, phụ lục 11] Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm Phöông phaùp gia coâng Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra(m ) Phaù 15-17 25 – 100 TIEÄN Nöõa Tinh 14 - 15 6,3 – 12,5 Tinh 11 – 13 8–9 3,2 – 6,3 15
 17. GVHD: PHẠM NGỌC TUẤN Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy - Beà maët 13 : + Loaïi beà maët : loã 40 khoâng thoâng + Ñoä nhaùm : Ra=1,25m Choïn phöông phaùp gia coâng : TI EÄN , Tra ở [1, trang 143, phụ lục 11] Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm Phöông phaùp gia coâng Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra(m ) Baùn tinh 14 - 15 6,3 – 12,5 TIEÄN Tinh 11 - 13 8-9 3,2 - 6,3 Moõng 8 - 11 7 0,8 – 1,6 - Beà maët 16 : Loaïi beà maët : raõnh 29 Choïn phöông phaùp gia coâng : TIEÄN RAÕNH - Beà maët 2, 4, 5: + Loaïi beà maët : loã ren M6 thoâng Choïn phöông phaùp gia coâng : KHOAN; TAROÂ . Tra ở [1, trang 143, phụ lục 11] Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm Phöông phaùp gia coâng Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra (m ) d15 mm 12 - 14 10 - 11 12,5 - 25 - Beà maët 11: + Loaïi beà maët : loã ren M10 thoâng 16
 18. GVHD: PHẠM NGỌC TUẤN Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy Choïn phöông phaùp gia coâng : KHOAN; TAROÂ. Tra ở [1, trang 143, phụ lục 11] Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm Phöông phaùp gia coâng Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra (m ) d15 mm 12 - 14 10 - 11 12,5 - 25 - Beà maët 8; 21: + Loaïi beà maët : loã ren M4 thoâng Choïn phöông phaùp gia coâng : KHOAN; TAROÂ , Tra ở [1, trang 143, phụ lục 11] Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm Phöông phaùp gia coâng Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra (m ) d15 mm 12 - 14 10 - 11 12,5 - 25 17
 19. GVHD: PHẠM NGỌC TUẤN Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy Chöông V: THIEÁT KEÁ CAÙC NGUYEÂN COÂNG I.Nguyeân coâng 1 : maët phaúng 12,18 - Phöông phaùp gia coâng: Phay thoâ - Ñònh vò: + Ñònh vò baèng phieán tyø (khoáng cheá 3 baäc töï do ) + Ñònh vò baèng phieán tyø (khoáng cheá 2 baäc töï do ) + Choát ñònh vò khoáng cheá baäc töï do coøn laïi. Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 6 baäc töï do - Sô ñoà ñònh vò: - Maùy gia coâng: Maùy phay ñöùng 6H82 + Beà maët laøm vieäc cuûa baøn: 320 x 1250 mm 2 + Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 30 - 1500 18
 20. GVHD: PHẠM NGỌC TUẤN Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy + Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 7 + Löôïng chaïy dao doïc vaø ngang : 19 – 900 mm/ph. -Duïng cuï caét: Dao phay ñóa löôõi caét baèng theùp gioù: [2,trang 369,b ảng 4.84] D = 200 mm, B=16mm, Z = 20 raêng, Chu kì beàn T = 180 (phuùt) -Dung dòch trôn nguoäi: khan, emunxi .[1,trang 58,b ảng 2.10] -Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp chính xaùc 5%. II .Nguyeân coâng 2: Gia coâng maët phaúng 1,6 - Phöông phaùp gia coâng: Phay thoâ - Ñònh vò: + Ñònh vò vaø keïp chaët 11,17 baèng eâtoâ (khoáng cheá 3 baäc töï do ) + Ñònh vò baèng khoái V (khoáng cheá 2 baäc töï do ) + Ñònh vò baèng choát tyøø (khoáng cheá baäc töï do coøn laïi ) Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 6 baäc töï do - Sô ñoà ñònh vò: - Maùy gia coâng: Maùy phay ñöùng 6H82 + Beà maët laøm vieäc cuûa baøn: 320 x 1250 mm 2 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản