intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt huyện Củ Chi và tìm hiểu chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn thực hiện trên địa bàn huyện Củ Chi

Chia sẻ: Nguyen Hong Thang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:140

0
1.560
lượt xem
128
download

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt huyện Củ Chi và tìm hiểu chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn thực hiện trên địa bàn huyện Củ Chi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp với đề tài "Nghiên cứu hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt huyện Củ Chi và tìm hiểu chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn thực hiện trên địa bàn huyện Củ Chi" có nội dung gồm các chương sau: chương 1 mở đầu, chương 2 tổng quan về chất thải rắn và ô nhiễm môi trường do chất thải rắn, chương 3 giới thiệu sơ lược về điều kiện tự nhiên và kinh tế-xã hội huyện Củ Chi, chương 4 hiện trạng CTRSH và công tác quản lý CTRSH của huyện Củ Chi, chương 5 tìm hiểu chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn thực hiện trên địa bàn huyện Củ Chi, chương 6 kết luận–kiến nghị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt huyện Củ Chi và tìm hiểu chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn thực hiện trên địa bàn huyện Củ Chi

 1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP.HCM KHOA MOÂI TRÖÔØNG & COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC  ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Ñeà taøi: NGHIEÂN CÖÙU HIEÄN TRAÏNG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT HUYEÄN CUÛ CHI VAØ TÌM HIEÅU CHÖÔNG TRÌNH PHAÂN LOAÏI CHAÁT THAÛI RAÉN TAÏI NGUOÀN THÖÏC HIEÄN TREÂN ÑÒA BAØN HUYEÄN CUÛ CHI CHUYEÂN NGAØNH: QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG MAÕ SOÁ NGAØNH : 108 GVHD : Th.S NGUYEÃN THÒ THU HÖÔNG SVTH : PHUØNG ANH TUØNG MSSV : 02DHMT319 LÔÙP : 02DHMT2 TP HOÀ CHÍ MINH, THAÙNG 7 - 2007 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Tröôøng : ÑH KTCN TP HCM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
 2. Khoa : Moâi tröôøng vaø Coâng ngheä sinh hoïc Boä moân : NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP HOÏ VAØ TEÂN : PHUØNG ANH TUØNG MSSV : 02DHMT319 NGAØNH : MOÂI TRÖÔØNG LÔÙP : 02DHMT02 1. Ñaàu ñeà Ñoà aùn toát nghieäp : Nghieân cöùu hieän traïng chaát thaûi raén sinh hoaït huyeän Cuû Chi vaø tìm hieåu chöông trình phaân loaïi chaát thaûi raén taïi nguoàn thöïc hieän treân ñòa baøn huyeän Cuû Chi . Nhieäm vuï (yeâu caàu veà noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu) : − Caùc keát quaû ñieàu tra veà hieän traïng CTRSH taïi huyeän Cuû Chi – TP HCM . − Nghieân cöùu hieän traïng vaø coâng taùc quaûn lyù chaát thaûi raén sinh hoaït taïi huyeän Cuû Chi – TP HCM − Tìm hieåu chöông trình phaân loaïi chaát thaûi raén taïi nguoàn thöïc hieän treân ñòa baøn Huyeän Cuû Chi – Tp Hoà Chí Minh . 2. Ngaøy giao ñoà aùn : Ngaøy hoaøn thaønh : 3. Hoï vaø teân ngöôøi höôùng daãn ..................................... ................................... ..................................... ................................... ..................................... ................................... ..................................... ................................... Noäi dung vaø yeâu caàu ñoà aùn toát nghieäp ñaõ ñöôïc boä moân Ngaøy thaùng naêm 200 Ngöôøi höôùng daãn chính Chuû nhieäm boä moân (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) Phaàn daønh cho Khoa, boä moân Ngöôøi duyeät (chaám sô boä) ……………. Ñôn vò : ……………………………….. Ngaøy baûo veä : ………………………… Ñieåm toång keát : ……………………….. Nôi löu tröõ ÑATN : ……………………
 3. NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ Ñieåm baèng soá ……………… Ñieåm baèng chöõ Tp. HCM, ngaøy thaùng naêm 2006 LÔØI CAÛM ÔN
 4. ~~¤~~ Tröôùc heát em xin chaân thaønh göûi lôøi caûm ôn ñeán quyù thaày, coâ hieän ñang coâng taùc vaø giaûng daïy taïi khoa Moâi Tröôøng – Coâng ngheä Sinh Hoïc tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaõ taän taâm daïy baûo vaø truyeàn ñaït nhöõng kieán thöùc quyù baùu cho em trong suoát quaù trình hoïc taäp. Vaø em xin chaân thaønh caûm ôn chò Nguyeãn Thò Thu Höông hieän ñang coâng taùc taïi phoøng QLCTR – Sôû taøi nguyeân moâi tröôøng ñaõ höôùng daãn taän tình, taïo ñieàu kieän vaø giuùp ñôõ em trong quaù trình thöïc hieän ñoà aùn toát nghieäp. Em chaân thaønh caøm ôn phoøng QLCTR – Sôû taøi nguyeân moâi tröôøng ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi, cung caáp nhöõng taøi lieäu, soá lieäu xaùc thöïc ñeå em hoaøn thaønh ñuôïc ñoà aùn toát nghieäp. Beân caïnh ñoù, em muoán chuyeån lôøi caûm ôn chaân thaønh ñeán gia ñình vaø baïn beø ñaõ luoân ñoäng vieân vaø giuùp ñôõ em trong quaù trình laøm ñoà aùn toát nghieäp. Moät laàn nöõa, em xin chaân thaønh caûm ôn. Sinh vieân thöïc hieän : Phuøng Anh Tuøng
 5. DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT CTR : Chaát thaûi raén CRTSH : Chaát thaûi raén sinh hoaït CTRÑT : Chaát thaûi raén ñoâ thò CTRÑTTN : Chaát thaûi raén ñoâ thò taïi nguoàn PLCTRTN : Phaân loaïi chaát thaûi raén taïi nguoàn PLCTRÑTTN : Phaân loaïi chaát thaûi raén ñoâ thò taïi nguoàn BCL : Baõi choân laáp VSV : vi sinh vaät Coâng ty DVCI : Coâng ty dòch vuï coâng ích . Cty DVÑT : Coâng ty dòch vuï ñoâ thò Sôû TN & MT : Sôû taøi nguyeân vaø moâi tröôøng Coâng ty CTCC : Coâng ty coâng trình coâng coäng UBND : UÛy ban nhaân daân Tp.HCM : Thaønh phoá Hoà Chí Minh Phoøng QLÑT : Phoøng Quaûn lyù ñoâ thò Phoøng GD : Phoøng GD Phoøng TN & MT : Phoøng taøi nguyeân vaø moâi tröôøng Sôû GDÑT : Sôû giaùo duïc ñaøo taïo DANH MUÏC CAÙC BAÛNG Baûng 2.1 : Caùc nguoàn phaùt sinh chaát thaûi raén ñoâ thò
 6. Baûng 2.2 : Phaân loaïi theo tính chaát Baûng 2.3 : Thaønh phaàn chaát thaûi raén ñoâ thò phaân theo nguoàn goác phaùt sinh Baûng 2.4 : Thaønh phaàn chaát thaûi raén ñoâ thò theo tính chaát vaät lyù Baûng 2.5 : Söï thay ñoåi thaønh phaàn theo muøa ñaëc tröng cuûa chaát thaûi raén sinh hoaït Baûng 2.6 : Khoái löôïng rieâng vaø ñoä aàm caùc thaønh phaàn cuûa chaát thaûi raén ñoâ thò Baûng 2.7 : Soá lieäu trung bình veà chaát dö trô vaø nhieät naêng cuûa caùc hôïp phaàn trong chaát thaûi raén ñoâ thò Baûng 2.8 : Khaû naêng phaân huûy sinh hoïc cuûa caùc chaát höõu cô döïa vaøo thaønh phaàn lignin Baûng 2.9 : Thaønh phaàn moät soá chaát khí cô baûn trong khí thaûi baõi raùc Baûng 2.10 : Nguoàn nhaân löïc vaø thieát bò hoã trôï trong vieäc quaûn lyù vaø phaân loaïi chaát thaûi raén taïi nguoàn Baûng 2.11 : Caùc loaïi thuøng chöùa söû duïng vôùi caùc heä thoáng thu gom khaùc nhau Baûng 2.12 : Ví duï minh hoïa veà lôïi ích trong vieäc söû duïng bieän phaùp taùi cheá Baûng 3.1 : Dieän tích , daân soá vaø ñôn vò haønh chính huyeän Cuû Chi Baûng 3.2 : Cô caáu söû duïng ñaát huyeän Cuû Chi Baûng 4.1 :Toång khoái löôïng chaát thaûi raén sinh hoaït cuûa Huyeän öôùc tính ñeán naêm 2010 Baûng 4.2 : Döï ñoaùn khoái löôïng raùc thöïc phaåm vaø thaønh phaàn coøn laïi Baûng 5.1 : Ban Chæ Ñaïo thí ñieåm döï aùn
 7. Baûng 5.2 : Ban Thöïc Hieän döï aùn DANH MUÏC CAÙC HÌNH, ÑOÀ THÒ Hình 2.1 : Sô ñoà tính caân baèng vaät chaát Hình 2.2: Sô ñoà trình töï vaän haønh vôùi heä thoáng xe thuøng di ñoäng kieåu thoâng thöôøng Hình 2.3 : Sô ñoà trình töï vaän haønh vôùi heä thoáng xe thuøng di ñoäng kieåu thay thuøng xe Hình 2.4 : Sô ñoà töï vaän haønh vôùi heä thoáng xe thuøng coá ñònh Hình 2.5 : Sô ñoà phaân loaïi chaát thaûi raén ñoâ thò Hình 2.6 : Coâng ngheä xöû lyù raùc baèng phöông phaùp eùp kieän Hình 2.7 : Sô ñoà xöû lyù raùc theo coâng ngheä Hydromex Hình 3.1 : Baûn ñoà huyeän Cuû Chi Hình 5.1 : Sô ñoà quy trình trieån khai chöông trình phaân loaïi CTR taïi nguoàn Hình 5.2 : Quy trình thu gom CTR höõu cô theo quy trình hieän coù Hình 5.3 : Quy trình thu gom raùc taùi cheá môùi Hình 5.4 : Sô ñoà vaän chuyeån raùc taùi cheá cuûa tö nhaân coù söû duïng thuøng 660 lít do nhaø nöôùc ñaàu tö ban ñaàu . Hình 5.5 : Quy trình thu gom raùc taùi cheá (coøn laïi) môùi do nhaø nöôùc ñaûm traùch Hình 5.6 : Sô ñoà toå chöùc trieån khai
 8. Lôøi caûm ôn Muïc luïc Danh saùch caùc töø vieát taét Danh saùch caùc baûng Danh saùch caùc ñoà thò, sô ñoà, hình CHÖÔNG 1 : MÔÛ ÑAÀU 1.1 ÑAËT VAÁN ÑEÀ : ……………………………………………………………...1 1.2 NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU:.................................................2 1.3 PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU :.........................................3 CHÖÔNG 2 : TOÅNG QUAN VEÀ CHAÁT THAÛI RAÉN VAØ OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG DO CHAÁT THAÛI RAÉN 2.1 KHAÙI NIEÄM CHAÁT THAÛI RAÉN:............................................4 2.1.1 Ñònh nghóa veà chaát thaûi raén :.....................................4 2.1.2 Caùc nguoàn phaùt sinh chaát thaûi raén :.........................4 2.1.3 Phaân loaïi chaát thaûi raén :..............................................6 2.1.4 Thaønh phaàn chaát thaûi raén : ......................................11 2.1.5 Tính chaát cuûa chaát thaûi raén :....................................13 2.1.6 Toác ñoä phaùt sinh chaát thaûi raén :.............................22
 9. 2.2 OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG DO CHAÁT THAÛI RAÉN:........25 2.2.1 Moâi tröôøng nöôùc :.........................................................25 2.2.2 Moâi tröôøng ñaát :............................................................26 2.2.3 Moâi tröôøng khoâng khí :.................................................27 2.2.4 Caûnh quan vaø söùc khoûe con ngöôøi :.........................28 2.3 NHÖÕNG NGUYEÂN TAÉC KYÕ THUAÄT TRONG QUAÛN LYÙ CHAÁT THAÛI RAÉN :...................................................................29 2.3.1 Quaûn lyù vaø phaân loaïi chaát thaûi raén taïi nguoàn :. 29 2.3.2 Thu gom, löu giöõ vaø vaän chuyeån chaát thaûi raén :...30 2.3.3 Caùc phöông phaùp xöû lyù vaø tieâu huûy chaát thaûi raén :............................................................................................38 2.3.3.1 Xöû lyù chaát thaûi raén baèng coâng ngheä eùp kieän :............39 2.3.3.2 OÅn ñònh chaát thaûi raén baèng coâng ngheä Hydromex :........40 2.3.3.3 Xöû lyù cô hoïc :.............................................................42 2.3.3.4 Xöû lyù hoùa hoïc :..........................................................................44 2.3.3.5 Taùi söû duïng/ taùi pheá lieäu :.........................................44 2.3.3.6 Phöông phaùp uû sinh hoïc theo ñoáng :................................46 2.3.3.7 Phöông phaùp ñoát :.........................................................46 2.3.3.8 Phöông phaùp choân laáp :.................................................47 2.4 MOÄT SOÁ COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ RAÙC ÔÛ VIEÄT NAM : .....................................................................................................49 2.4.1 Nhaø maùy xöû lyù pheá thaûi tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu :....................................................................................................49 2.4.2 Xöø lyù raùc taïi nhaø maùy Caàu Dieãn – Haø Noäi :.......50 2.5 MOÄT SOÁ NEÙT VEÀ TÌNH HÌNH QUAÛN LYÙ RAÙC TREÂN THEÁ GIÔÙI VAØ VIEÄT NAM :......................................................51 2.5.1 Tình hình quaûn lyù raùc treân theá giôùi :.......................51 2.5.2 Tình hình quaûn lyù raùc ôû Vieät Nam :...........................52
 10. CHÖÔNG 3 : GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VAØ KINH TEÁ - XAÕ HOÄI HUYEÄN CUÛ CHI . 3.1 CAÙC ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN :.........................................62 3.2 CAÙC ÑEÀIU KIEÄN KINH TEÁ – XAÕ HOÄI HUYEÄN CUÛ CHI : ..............................................................................................64 CHÖÔNG 4 : HIEÄN TRAÏNG CTRSH VAØ COÂNG TAÙC QUẢN LYÙ CTRSH CUÛA HUYEÄN CUÛ CHI . 4.1 :CAÙC KEÁT QUAÛ ÑIEÀU TRA VEÀ THAØNH PHAÀN VAØ KHOÁI LÖÔÏNG CTRSH :..............................................................71 4.1.1 Thaønh phaàn chaát thaûi raén sinh hoaït Huyeän Cuû Chi : .....................................................................................................71 4.1.2 Khoái löôïng chaát thaûi raén sinh hoaït Huyeän Cuû Chi : .....................................................................................................71 4.2 HIEÄN TRAÏNG HEÄ THOÁNG KYÕ THUAÄT – QUAÛN LYÙ CYRSH HUYEÄN CUÛ CHI :......................................................73 4.2.1 Heä thoáng löu tröõ beân nhaø :......................................73 4.2.2 Heä thoáng thu gom :........................................................74 4.2.3 Heä thoáng trung chuyeån vaø vaän chuyeån :................77 4.2.4 Thu hoài vaø taùi söû duïng chaát thaûi raén vaø choân laáp : ...........................................................................................77 4.2.5 Heä thoáng haønh chaùnh quaûn lyù CTRSH Huyeän Cuû Chi :..............................................................................................78
 11. CHÖÔNG 5 : TÌM HIEÅU CHÖÔNG TRÌNH PHAÂN LOAÏI CHAÁT THAÛI RAÉN TAÏI NGUOÀN THÖÏC HIEÄN TREÂN ÑÒA BAØN HUYEÄN CUÛ CHI 5.1 GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ CHÖÔNG TRÌNH DÖÏ AÙN PLCTRÑTTN HUYEÄN :................................................................79 5.2 TRIEÅN KHAI CHÖÔNG TRÌNH PHAÂN LOAÏI CTR TAÏI NGUOÀN:......................................................................................82 5.2.1 Phöông aùn kyõ thuaät vaø coâng ngheä :.......................82 5.2.1.1 Chuaån hoùa trang thieát bò toàn tröõ vaø thu gom chaát thaûi raén : .....................................................................................................83 5.2.1.2 Nghieân cöùu caûi tieán quy trình thu gom , vaän chuyeån CTRSH :...90 5.2.2 Chöông trình tham vaán coäng ñoàng vaø tuyeân truyeàn :....................................................................................................98 5.2.2.1 Toå chöùc trieån khai PLCTRTN :...........................................................98 5.2.2.2 Chöông trình tuyeân truyeàn vaø höôùng daãn hoä gia ñình PLCTRTN : .............................................................................................................................103 5.2.2.3 Chöông trình tuyeân truyeàn vaø höôùng daãn hoïc sinh , sinh vieân :.106 5.2.2.4 Chöông trình tuyeân truyeàn chung qua ñaøi PT&TH ...........................107 CHÖÔNG 6 : KEÁT LUAÄN – KIEÁN NGHÒ 6.1 KEÁT LUAÄN :.....................................................................108 6.2 KIEÁN NGHÒ :....................................................................109 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC
 12. CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU 1.1 Ñaët vaán ñeà : Thaønh phoá Hoà Chí Minh vôùi daân soá 6.062.993 ngöôøi (thoáng keâ naêm 2004) soáng taïi 24 quaän huyeän , vôùi hôn 800 nhaø maùy rieâng reõ , 23.000 cô sôû saûn xuaát vöøa vaø nhoû , 12 khu coâng nghieäp , 3 khu cheá xuaát vaø 1 khu coâng ngheä cao , haøng traêm beänh vieän , trung taâm chuyeân khoa , trung taâm y teá haøng ngaøn phoøng khaùm tö nhaân … ñang ñoå ra moãi ngaøy khoaûng 5.500 – 5.700 taán chaát thaûi raén sinh hoaït (CTRSH) , 1.100 – 1300 taán chaát thaûi raén xaây döïng (xaø baàn) , khoaûng hôn 1000 taán (öôùc tính) chaát thaûi raén coâng nghieäp , trong ñoù coùkhoaûng 200 taán chaát thaûi nguy haïi , 7-9 taán chaát thaûi raén y teá Ñeå quaûn lyù khoái löôïng lôùn chaát thaûi raén noùi treân vôùi möùc taêng 10-15% naêm , TP HCM ñaõ hình thaønh (coù toå chöùc vaø töï phaùt) heä thoáng quaûn lyù chaát thaûi raén ñoâ thò vôùi söï tham gia cuûa gaàn 30 coâng ty nhaø nöôùc , 3- 5 coâng ty traùch nhieäm höõu haïn , 01 hôïp taùc xaõ haøng traêm cô sôû taùi sinh taùi cheá tö nhaân haøng ngaøn toå daân
 13. laäp vaø 30.000 ngöôøi (goàm hôn 6.000 ngöôøi hoaït ñoäng trong thu gom , vaän chuyeån , choân laáp vaø hôn 20.000 ngöôøi hoaït ñoäng trong heä thoáng phaân loaïi , thu gom vaø mua baùn trao ñoåi pheá lieäu). Tuy nhieân cho ñeán nay , maëc duø ñaõ hoaøn thaønh vaø hoaït ñoäng haøng chuïc naêm , moãi naêm tieâu toán 600-700 tæ tieàn vaän haønh vaø haøng traêm tæ tieàn ñaàu tö trang thieát bò , xaây döïng baõi choân laáp vaø cô sôû haï taàng khaùc , coâng taùc quaûn lyù chaát thaûi raén ñoâ thò cuûa TP HCM vaãn phaûi ñoái maët vôùi raát nhieàu vaán ñeà vaø vaãn phaûi giaûi quyeát caùc vaán ñeà theo kieåu “tình theá” ñoù laø :  Khoù khaên trong vieäc quaûn lyù heä thoáng thu gom raùc daân laäp .  Chöa thöïc hieän ñöôïc vieäc thu phí quaûn lyù chaát thaûi raén .  Chöa thöïc hieän ñöôïc chöông trình phaân loaïi chaát thaûi raén taïi nguoàn  Chöa quy hoaïch vaø thieáu nghieâm troïng heä thoáng ñieåm heïn , boâ / traïm trung chuyeån .  Chöa quy hoaïch ñöôïc vò trí xaây döïng baõi choân laáp .  OÂ nhieãm naëng neà taïi caùc baõi choân laáp do nöôùc roø ræ vaø khí töø baõi choân laáp .  Heä thoáng quaûn lyù cuûa caùc cô quan nhaø nöôùc coøn yeáu veà caû nhaân löïc vaø trang thieát bò .
 14.  Caùc coâng ty quaûn lyù chaát thaûi raén coøn thieáu ñoäi nguõ caùn boä kyõ thuaät , quaûn lyù gioûi vaø coâng nhaân laønh ngheà .  Chi phí cho coâng taùc quaûn lyù chaát thaûi raén taêng nhanh . Ñöùng tröôùc tình theá ñoù , ñeà taøi “Nghieân cöùu hieän traïng CTRSH huyeän Cuû Chi vaø tìm hieåu chöông trình phaân loaïi chaát thaûi raén taïi nguoàn thöïc hieän treân ñòa baøn huyeän Cuû Chi – TP Hoà Chí Minh” ñöôïc thöïc hieän vôùi mong muoán goùp phaàn tìm ra caùc giaûi phaùp quaûn lyù CTR thích hôïp cho Huyeän Cuû Chi noùi rieâng vaø TP Hoà Chí Minh noùi chung trong giai ñoaïn thaønh phoá ngaøy caøng phaùt trieån nhö hieän nay . 1.2 Noäi dung nghieân cöùu - Khaùi quaùt moät soá ñieàu kieän töï nhieân, kinh teá, xaõ hoäi taïi huyeän Cuû Chi – TP Hoà Chí Minh . - Nghieân cöùu hieän traïng vaø coâng taùc quaûn lyù chaát thaûi raén sinh hoaït taïi huyeän Cuû Chi – TP Hoà Chí Minh . - Tìm hieåu chöông trình phaân loaïi chaát thaûi raén taïi nguoàn thöïc hieän treân ñòa baøn Huyeän Cuû Chi – TP Hoà Chí Minh . 1.3 Phöông phaùp nghieân cöùu _ Thu thaäp taøi lieäu lieân quan: tham khaûo taøi lieäu cuûa nhieàu taùc giaû, caùc nghieân cöùu, baùo caùo khoa hoïc tröôùc ñaây vaø thu thaäp taøi lieäu töø caùc bên liên quan . _ Khảo sát thực tế tại huyện để nắm rõ tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt thực hiện trên địa bàn huyện .
 15. _ Tham khảo ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn . _ Số liệu được xử lý với phần mềm Microsoft Excel . Phần soạn thảo văn bản được sử dụng với phần mềm CHÖÔNG 2 : TOÅNG QUAN VEÀ CHAÁT THAÛI RAÉN VAØ OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG DO CHAÁT THAÛI RAÉN 2.1. Khaùi nieäm cô baûn veà chaát thaûi raén 2.1.1 Ñònh nghóa veà chaát thaûi raén Chaát thaûi raén (Soild Waste) laø toaøn boä caùc loaïi vaät chaát khoâng phaûi daïng loûng vaø khí ñöôïc con ngöôøi loaïi boû trong caùc hoaït ñoäng kinh teá – xaõ hoäi cuûa mình (bao
 16. goàm caùc hoaït ñoäng saûn xuaát, caùc hoaït ñoäng soáng vaø duy trì söï toàn taïi cuûa coäng ñoàng v.v…). Trong ñoù quan troïng nhaát laø caùc loaïi chaát thaûi sinh ra töø caùc hoaït ñoäng saûn xuaát vaø hoaït ñoäng soáng. Chaát thaûi raén ñoâ thò (goïi chung laø raùc thaûi ñoâ thò) ñöôïc ñònh nghóa laø : Vaät chaát maø ngöôøi taïo ra ban ñaàu vöùt boû ñi trong khu vöïc ñoâ thò maø khoâng ñoøi hoûi ñöôïc boài thöôøng cho söï vöùt boû ñoù. Theâm vaøo ñoù, chaát thaûi ñöôïc coi laø chaát thaûi raén ñoâ thò neáu chuùng ñöôïc xaõ hoäi nhìn nhaän moät thöù maø thaønh phoá phaûi coù Raùc laø thuaät ngöõ duøng ñeå chæ chaát thaûi raén coù hình daïng töông ñoái coá ñònh, bò vöùt boû töø hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi. Raùc sinh hoaït hay chaát thaûi raén sinh hoaït laø moät boä phaän cuûa chaát thaûi raén, ñöôïc hieåu laø caùc chaát thaûi raén phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng sinh hoaït 2.1.2 Caùc nguoàn phaùt sinh chaát thaûi raén Nguoàn goác phaùt sinh, thaønh phaàn vaø toác ñoä phaùt sinh cuûa chaát thaûi raén laø caùc cô sôû quan troïng ñeå thieát keá , löïa choïn coâng ngheä xöû lyù vaø ñeà xuaát caùc chöông Caùc nguoàn phaùt sinh chaát thaûi raén ñoä thò goàm: • Sinh hoaït cuûa coäng ñoàng • Tröôøng hoïc, nhaø ôû, cô quan • Saûn xuaát coâng nghieäp • Saûn xuaát noâng nghieäp • Nhaø haøng, khaùch saïn • Taïi caùc traïm xöû lyù • Töø caùc trung taâm thöông maïi, coâng trình coâng
 17. Chaát thaûi ñoâ thò ñöôïc xem nhö laø chaát thaûi coäng ñoàng ngoaïi tröø caùc chaát thaûi trong quaù trình cheá bieán taïi caùc khu coâng nghieäp vaø chaát thaûi coâng nghieäp. Caùc loaïi chaát thaûi sinh ra töø caùc nguoàn naøy ñöôïc trình baøy ôû Baûng Chaát thaûi raén phaùt sinh töø nhieàu nguoàn khaùc nhau 2.1. caên cöù vaøo ñaëc ñieåm cuûa chaát thaûi raén coù theå phaân chia thaønh 3 nhoùm lôùn nhaát laø : chaát thaûi ñoâ thò, coâng nghieäp vaø nguy haïi. Nguoàn thaûi cuûa raùc ñoâ thò raát khoù quaûn lyù taïi caùc nôi ñaát troáng bôûi vì taïi caùc vò trí naøy söï Baûng 2.1 Caùc nguoàn phaùt sinh chaát thaûi raén ñoâ thò Nguoàn Caùc hoaït ñoäng vaø vò trí Loaïi chaát thaûi raén phaùt sinh chaát thaûi Nhaø ôû Nhöõng nôi ôû rieâng Chaát thaûi thöïc cuûa moät gia ñænh hay phaåm, giaáy, bìa nhieàu gia ñænh . cöùng, haøng deät , nhöõng caên hoä thaáp , ñoà da, chaát thaûi vöôøn, ñoà goã, thuûy tinh, hoäp thieác, nhoâm , kim loaïi khaùc, taøn thuoác , raùc ñöôøng phoá, chaát thaûi ñaëc bieät ( Thöông Cöûa haøng, nhaø haøng, Giaáy, bìa cöùng, nhöïa chôï, vaên phoøng, deûo, goã, chaát thaûi khaùch saïn, dòch vuï, thöïc phaåm, thuûy tinh, kim loaïi, chaát thaûi ñaëc bieät , chaát thaûi Cô quan Tröôøng hoïc , beänh Giaáy, bìa cöùng, nhöïa
 18. vieän, nhaø tuø, trung deûo, goã, chaát thaûi taâm chính phuû… thöïc phaåm, thuûy tinh, kim loaïi, chaát thaûi ñaëc bieät , chaát thaûi nguy haïi. Xaây Nôi xaây döïng môùi , Goã, theùp, beâ toâng, döïng vaø söûa ñöôøng, san baèng ñaát… phaù dôõ caùc coâng trình xaây döïng , væa heø hö haïi… Dòch vuï Queùt doïn ñöôøng phoá, Chaát thaûi ñaëc bieät, ñoâ thò laøm ñeïp phong caûnh, raùc, raùc ñöôøng phoá, (tröø laøm saïch theo löu vöïc, vaät xeùn ra töø caây, traïm xöû coâng vieân vaø baõi chaá thaûi töø caùc lyù) taém, nhöõng khu vöïc coâng vieân, baõi taém tieâu khieån khaùc. vaù caùc khö vöïc tieâu khieån. Traïm xöû Quaù trình xöû lyù nöôùc, Khoái löôïng lôùn buoàn lyù, loø nöôùc thaûi vaø chaát dö. thieâu thaûi coâng nghieäp ñoát Caùc chaát thaûi ñöôïc xöû lyù. (Nguoàn: George Tchobanoglous, et al , Mc Graw- Hill Inc, 1993) 2.1.3 Phaân loaïi chaát thaûi raén Vieäc phaân loaïi chaát thaûi raén seõ giuùp xaùc ñònh caùc loaïi khaùc nhau cuûa chaát thaûi raén ñöôïc sinh ra. Khi thöïc hieän vieäc phaân loaïi chaát thaûi raén seõ giuùp chuùng ta gia taêng khaû naêng taùi cheá vaø taùi söû duïng laïi caùc vaät lieäu trong chaát thaûi, ñem laïi hieäu quaû kinh teá vaø baûo veä moâi tröôûng.
 19. Chaát thaûi raén ña daïng vì vaäy coù nhieàu caùch phaân loaïi khaùc nhau nhö: 2.1.4 Phaân loaïi theo tính chaát Phaân loaïi chaát thaûi raén theo daïng naøy ngöôøi ta chia laøm: caùc chaát chaùy ñöôïc, caùc chaát khoâng chaùy ñöôïc, caùc chaát hoãn hôïp . Phaân loaïi theo tính chaát ñöôïc theå hieän ôû Baûng 2.2 Baûng 2.2: Phaân loaïi theo tính chaát Loaïi raùc thaûi Nguoàn goác 1. Caùc chaát chaùy ñöôïc − Caùc vaät lieäu laøm töø giaáy − Giaáy − Coù nguoàn goác töø sôïi − Haøng deät − Caùc chaát thaûi ra töø ñoà aên, thöïc phaåm − Raùc thaûi − Caùc vaät lieäu vaø saûn phaåm ñöôïc cheá taïo töø goã, tre, rôm − Coû, goãcuûi, − Caùc vaät lieäu vaø saûn phaåm rôm ñöôïc cheá taïo töø chaát deûo − Caùc vaät lieäu vaø saûn phaåm − Chaát ñöôïc cheá taïo töø da vaø cao deûo su − Da vaø cao su 2. Caùc chaát khoâng chaùy ñöôïc : − Kim loaïi − Caùc loaïi vaät lieäu vaø saûn saét phaåm ñöôïc cheá taïo töø saét maø deã bò nam chaâm huùt. − Kim loaïi − Caùc vaät lieäu khoâng bò nam
 20. khoâng chaâm huùt. phaûi saét − Caùc vaät lieäu vaø saûn phaåm − Thuyû cheá taïo töø thuyû tinh. tinh − Caùc vaät lieäu khoâng chaùy − Ñaù vaø khaùc ngoaøi kim loaïi vaø thuyû saønh tinh söù 3. Caùc chaát hoãn hôïp − Taát caû caùc loaïi vaät lieäu : khaùc khoâng phaân loaïi ôû phaàn 1 vaø 2 ñeàu thuoäc loaïi naøy. Loaïi naøy coù theå chia laøm hai phaàn vôùi kích thöôùc > 5mm vaø < 5 mm. ( Nguoàn : Baûo veä moâi tröôøng trong xaây döïng cô baûn , Leâ Vaên Naõi, Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc Kyõ thuaät, 1999) 2.1.3.2 Phaân loaïi theo vò trí hình thaønh Ngöôøi ta phaân bieät raùc hay chaát thaûi raén trong nhaø, ngoaøi nhaø, treân ñöôøng phoá, chôï… 2.1.3.3 Phaân loaïi theo nguoàn phaùt sinh Chaát thaûi sinh hoaït : laø nhöõng chaát thaûi lieân quan ñeán caùc hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi, nguoàn taïo thaønh chuû yeáu töø caùc khu daân cö, caùc cô quan, tröôøng hoïc, caùc trung taâm dòch vuï, thöông maïi. Chaát thaûi raén sinh hoaït coù thaønh phaàn bao goàm kim loaïi, saønh söù, thuyû tinh, gaïch ngoùi vôõ, ñaát, ñaù, cao su, chaát deûo, thöïc phaåm dö thöøa hoaëc quaù haïn söû duïng, xöông ñoäng vaät, tre, goã, loâng gaø loâng vòt, vaûi, giaáy, rôm raï, xaùc ñoäng vaät, voû rau quaû v.v… Theo phöông dieän khoa hoïc, coù theå phaân bieät caùc loaïi chaát thaûi raén sau :
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2