intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế bảo vệ role cho trạm biến áp

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:89

0
253
lượt xem
106
download

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế bảo vệ role cho trạm biến áp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối tượng bảo vệ là trạm biến áp 220/110/35kV có hai máy biến áp tự ngẫu B1 và B2 mắc song song với nhau. Hai máy biến áp này được cung cấp từ một nguồn của HTĐ. Hai máy biến áp này được cung cấp từ một nguồn của HTĐ. Hệ thống điện cung cấp đến thanh góp 220kV.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế bảo vệ role cho trạm biến áp

 1. Thiết kế bảo vệ role cho trạm biến áp
 2. án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp CH NG 1: MÔ T IT NG C B O V - THÔNG S CHÍNH 1.1. MÔ T I T NG i t ng b o v là tr m bi n áp 220/110/35kV có hai máy bi n áp t ng u B1 và B2 c m c song song v i nhau. Hai máy bi n áp này c cung pt m t ngu n c a HT . H th ng n(HT ) cung c p n thanh góp 220kV c a tr m bi n áp qua ng dây kép D. Phía trung và h áp c a tr m có n áp 110kV và 35kV a n các ph t i. BI4 N2/ / N1 BI1 BI2 D N2 N1 HT§ 220kV 110kV N3 / BI3 N3 35kV Hình 1.1. S nguyên lý và các v trí t b o v c a tr m bi n áp 1.2. THÔNG S CHÍNH 1.2.1. th ng n HT : có trung tính n i t Công su t ng n m ch ch cc i: SNmax = 1500MVA Công su t ng n m ch ch c c ti u: SNmax = 0,75.1500 = 1125MVA XOH = 1,2 X1H 1.2.2. ng dây D: Chi u dài ng dây: L = 75km; n kháng th t thu n: X1 = 0 ,309 /km n kháng th t không: X0 = 2.X1 1.2.3. Máy bi n áp: Lo i t ng u 3 pha 3 cu n dây SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 1
 3. án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp Có 3 c p n áp: 230/121/38,5kV Công su t 125/125/62,5MVA u dây: YN – Auto – d11(Y 0 - - 11) Gi i h n u ch nh n áp: U c = ±10% n áp ng n m ch ph n tr m c a các cu n dây UN C-T = 11% UN % UN C-H = 31% UN T-H = 19% 1.3. CH N MÁY C T, MÁY BI N DÒNG N, MÁY BI N N ÁP 1.3.1. Máy c t n: - Máy c t n c ch n theo u ki n sau: - n áp: U Umg m MC - Dòng n: I Ilvcb m MC nh nhi t: I2 .t nh ≥ BN (ch ki m tra v i máy c t có I - n 1000A) m nh - n nh l c ng n: i ixk - u ki n c t: I I’’. t MC Trong ó: Ilvcb – dòng làm vi c c ng b c l n nh t qua máy c t ng v i dòng công su t l n nh t i qua khi quá t i s c . Sdm B I lvcb = k qtsc .Idm B = 1, 4. 3.U dm B i xk = 2.1,8.I'' I'' = I''Nmax .I cb I’’ – dòng ng n m ch hi u d ng toàn ph n l n nh t khi ng n m ch Thông s tính toán p Um Sm Ilvcb I'' Ixk n áp I''Nmax Icb (kA) (MVA) (kA) (kA) (kA) 220 230 125 0,439 9,013 0,328 2,956 7,525 110 121 125 0,835 5,262 0,656 3,452 8,787 35 38,5 62,5 1,312 1,866 2,062 3,848 9,795 ng 1.1. Thông s tính toán l a ch n thi t b Thông s máy c t p Kích th c Ki u Um Im ch n áp It I n áp máy c t (kV) (kA) t xung (kV) (kA) (kA) d (mm) h (mm) SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 2
 4. án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp 220 3AQ1 245 4 1 1050 40 100 1410 5135 110 3AQ1 123 4 1 550 40 100 1410 3715 35 8BK20 36 2,5 2 175 31,5 80 1500 2200 ng 1.2. Thông s máy c t 1.3.2. Máy bi n dòng n: Máy bi n dòng n c ch n theo u ki n sau: - n áp: U m BI Umg - Dòng n: I m BI Ilvcb - Ph t i: Z Z2 =r2 m BI n nh nhi t: (k nh I1dm ) 2 .t nh ≥ BN (ch ki m tra v i máy c t có I m 1000A) - 2.k ldd .I1dm ≥ i xk . - n nh ng: Dòng nm p Um Ph t i I Lo i BI chính (kV) ) (kA) c p Th c p xác H-220-5T 220 600 5 0,5 1,2 54 K-110M 110 1000 5 p 0,8 75 H P-35 35 2000 5 p 2 145 ng 1.3. Thông s máy bi n dòng n 1.3.3. Máy bi n n áp : Máy bi n n áp c ch n theo u ki n sau: - n áp: U m BU Umg - p chính xác: phù h p v i yêu c u c a các d ng c o - Công su t nh m c: S m BU S2. Thông s BU p U m (V) Công su t n Lo i BU ci Cu n th Cu n th áp Cu n s c p (VA) p p ph 220 KH -220-58 100 2000 220000/ 3 100/ 3 110 KH -110-57 100 2000 110000/ 3 100/ 3 35 3HOM-35 100/3 1200 35000/ 3 100/ 3 ng 1.4. Thông s máy bi n n áp SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 3
 5. án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp CH NG 2: TÍNH NG N M CH PH C V B O V R LE Ng n m ch là hi n t ng n i t t hai m có n th khác nhau c a m ch n b ng m t v t d n có t ng tr không áng k . Tr m bi n áp ch làm vi c an toàn, tin c y v i h th ng b o v r le tác ng nhanh, nh y và m b o tính ch n l c l a ch n và ch nh nh các thi t này, ph i d a trên k t qu tính toán ng n m ch, c th là dòng ng n m ch i qua các BI khi x y ra các d ng ng n m ch. Yêu c u c a vi c tính toán ng n m ch là ph i xác nh c dòng ng n ch l n nh t (Imax) ph c v cho vi c ch nh nh r le và dòng ng n m ch nh nh t (Imin) ki m tra nh y cho r le ã c ch nh nh. Trong h th ng n (HT ) ng i ta th ng xét các d ng ng n m ch sau: - Ng n m ch 3 pha N (3); - Ng n m ch 2 pha N (2); t N(1,1); - Ng n m ch 2 pha ch m - Ng n m ch 1 pha N (1). 2.1. CÁC GI THI T C B N TÍNH NG N M CH. - Các máy phát n không có hi n t ng dao ng công su t ngh a là góc ch pha gi a các véct s c n ng c a máy phát là không thay i và x p x ng không. - Tính toán th c t cho th y ph t i h u nh không tham gia vào dòng ng n m ch quá ban u, do v y ta b qua ph t i khi tính toán ng n m ch quá ban u. - th ng t không bão hoà: gi thi t này làm cho phép tính n gi n i t nhi u b i vì ta xem m ch là tuy n tính nên có th dùng ph ng pháp x p ch ng tính toán. - qua n tr i n áp > 1000V thì b qua n tr vì R 1/3 X. - qua n dung. - qua dòng n t hoá c a máy bi n áp. - th ng n 3 pha là i x ng. - Các tính toán c th c hi n trong h nv t ng i. SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 4
 6. án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp 2.2 CH N CÁC IL NG C B N. Ta ch n Scb = S B = 125 MVA; Ucb = Utb ( n áp trung bình c a các c p t ng ng): - Ucb1 = 220 kV; - Ucb2 = 110 kV; - Ucb3 = 35 kV. Do ó dòng nc b nt ng ng v i các c p n áp là: Scb 125 = = 0,328 kA; I cb1 = 3.U cb1 3.220 Scb 125 = = 0,656 kA; I cb2 = 3.U cb2 3.110 Scb 125 = = 2,062 kA. I cb3 = 3.U cb3 3.35 2.2.1. Tính toán thông s các ph n t . 1) th ng n: a) ch c c i (SN = SN max): n kháng th t thu n và n kháng th t ngh ch: Scb 125 X1H max = X 2H max = = = 0,083. SN max 1500 n kháng th t không: X0H max = 1,2 X1H max = 1,2.0,083 = 0,100 b) ch c c ti u (SN = SN min): n kháng th t thu n và n kháng th t ngh ch: Scb 125 X1H min = X 2H min = = = 0,111. SN min 0,75.1500 n kháng th t không: X0H min = 1,2 X1H min = 1,2.0,111 = 0,133 2) ng dây: n kháng th t thu n và n kháng th t ngh ch: Scb 125 X1D = X 2D = X1.L. = 0,309.75. = 0,060 2 2202 Ucb n kháng th t không: X0D = 2X1D = 2 .0,060 = 0,120 SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 5
 7. án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp 3) Máy bi n áp t ng u. a) n áp ng n m ch ph n tr m c a cu n dây MBA t ng u c tính theo công th c sau: 1 U NC % = [ U N C-T % + U N C-H % - U N T-H %] 2 1 = [11% + 31% - 19% = ] 11,5% 2 1 U NT % = [ U N C-T % + U N T-H % - U N C-H %] 2 1 = [11% + 19% - 31% = ] 0,5% = 0 - 2 1 U NH % = [ U N C-H % + U N T-H % - U N C-H %] 2 1 = [31% + 19% - 11% = ] 19,5% 2 b) Tính n kháng c a các cu n dây Cu n cao: U %S 11,5 125 X C = NC . cb = . = 0,115 100 Sdm 100 125 Cu n trung: U %S X T = NT . cb = 0 100 Sdm Cu n h : U %S 19,5 125 X H = NH . cb = . = 0,195 100 Sdm 100 125 2.2.2. thay th : 1) Th t thu n: SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 6
 8. án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp 2) Th t ngh ch: 3) Th t không: 2.2.3. Tính toán ng n m ch c a tr m. BI4 N2/ / N1 BI1 BI2 D N2 N1 HT§ 220kV 110kV N3 / BI3 N3 35kV Hình 2.4. S ni n chính c a tr m và các m c n tính ng n m ch SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 7
 9. án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp 2.3. CÁC S TÍNH TOÁN: Tính toán dòng ng n n ng n m ch c th c hi n trong ch cc i và ch c c ti u bao g m 4 s : 1 : khi h th ng ch cc i và tr m v n hành 1 máy bi n áp cl p (SN max, 1MBA); 2: khi h th ng ch cc i và tr m v n hành 2 máy bi n áp song song (SN max, 2MBA); 3: khi h th ng ch c c ti u và tr m v n hành 1 máy bi n áp cl p (SN min, 1MBA); 4: khi h th ng ch c c ti u và tr m v n hành 2 máy bi n áp song song (SN min, 2MBA); 2 d ng ng n m ch tính toán: N(3), N(1,1), N(1); s 1 và s 4 d ng ng n m ch tính toán: N(2), N (1,1), N(1). s 3 và s m ng n m ch tính toán. Phía 220 kV: N1 và N1’; Phía 110 kV: N2 và N2’; Phía 35 kV: N 3 và N3’. 2.3.1. 1(SNmax, 1MBA). 1) Ng n m ch phía 220kV. thay th th t thu n, th t ngh ch và th t không. SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 8
 10. án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp Trong ó: X1D 0,060 X = X = X1H max + = 0,083 + = 0,113 2 2 X 0D X = (X0H max + ) // (X C + X H ) 2 X (X 0H max + 0D ) . (X C + X H ) 2 = X 0D X0H max + + XC + XH 2 0,120 (0,100 + ) . (0,115 + 0,195) 2 = 0,120 0,100 + + 0,115 + 0,195 2 = 0,106 a) Ng n m ch 3 pha N(3). Dòng ng n m ch t h th ng n m ng n m ch N 1 E 1 I (3) = I1 = = = 8,850 N X 0,113 Phân b dòng qua các BI m N1: không có dòng qua các BI m N’1: IBI1 = I = 8,850 Dòng qua các BI khác b ng không. b) Ng n m ch hai pha ch m t N(1,1). n kháng ph X .X 0,113.0,106 = 0,055 X (∆1,1) = = X +X 0,113 + 0,106 Các thành ph n dòng n và n áp. E 1 = 5,952 I1Σ = = X + X ∆ 0,113 + 0,055 SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 9
 11. án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp X 0Σ 0,106 = −2,881 I 2 Σ = - I1Σ . = - 5,952. X 2 + X 0Σ 0,113 + 0,106 X2Σ 0,113 = - 3,071 I 0Σ = - I1Σ . = - 5,952. X 2 + X0Σ 0,113 + 0,106 U1N = U 2N = U 0N = - I0Σ . X 0Σ = - (-3,071).0,106 = 0,325 Phân b dòng n th t không. - U0 Σ - 0,325 = −2,031 I 0HT = = X 0D 0,120 X 0H + 0,100 + 2 2 - U0Σ - U 0Σ - 0,325 = I 0B = = = - 1,048 X 0B X C + X H 0,115 + 0,195 Phân b dòng qua các BI: m N 1: IBI1 = I0B = 1,048 IBI4 = 3I0B = 3.I0B.Icb1 = 3.1,048.0,328 = 1,031kA Dòng qua các BI khác b ng không. m N’1: Dòng qua BI1 I1BI1 = I = 5,952 I2BI1 = I = -2,881 I0BI1 = I0HT = -2,031 g g g I BI1 = a 2 I1Σ + a I 2Σ + I 0HT 1 3 1 3 = − − j  5,952 +  − + j  (-2,881) - 2,031 2 2 2 2 = -3,567 - j7,650 = 8,440 IBI4 = 3.I0B = 1,031kA Dòng qua các BI khác b ng không. c) Ng n m ch 1 pha N(1). n kháng ph X (∆1) = X 2 + X = 0,113 + 0,106 = 0, 219 Các thành ph n dòng n và n áp t i ch ng n m ch SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 10
 12. án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp E 1 I1Σ = I 2Σ = I 0 Σ = = 3,012 = X + X ∆ 0,113 + 0, 219 U 0 N = - I0 Σ .X 0Σ = - 3,012.0,106 = - 0,319 Phân b dòng th t không. - U 0N - U 0N -(-0,319) I 0HT = = 1,994 = = X 0D 0,120 X 0HT X 0H max + 0,100 + 2 2 I 0B = I0 Σ - I0HT = 3,012 -1,994 = 1,018 Trong h n v có tên. I0B = 1,018.I cb1 = 1,018.0,328 = 0,334kA Phân b dòng qua các BI. m N1: IBI1 = I0B = 1,018 IBI4 = 3.I0B = 3.0,334 = 1,002kA Dòng qua các BI khác b ng không. m N’1: Dòng qua BI1. I1BI1 = I = 3,012 I2BI1 = I = 3,012 I0BI1 = I0HT = 1,994 IBI1 = I + I2 + I0HT = 3,012 + 3,012 + 1,994 = 8,018. IBI4 = 3.I0B = 3.0,334 = 1,002kA Dòng qua các BI khác b ng không. 2) Ng n m ch phía 110kV. thay th th t thu n, th t ngh ch và th t không. SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 11
 13. án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp XC XT 0 BI1 0,115 N'2 X2D 0,060 X 2H max BI2 N2 0,083 X2 0,228 N2 220 kV I2 U2N Hình 2.9. S thay th TTN Trong ó: X1D X = X = X1H max + + XC + XT 2 0,060 = 0,083 + + 0,115 = 0,228 2   X X =  (X 0H max + 0D + X C ) // X H  + X T   2 X 0,120 (X 0H max + 0D + X C ) . X H (0,100 + + 0,115) .0,195) 2 2 = = X 0D 0,120 X 0H max + + XC + X H 0,100 + + 0,115 + 0,195 2 2 = 0,114 a) Ng n m ch 3 pha N(3). Dòng ng n m ch t h th ng n m ng n m ch N 2 E 1 I (3) = I1 = = = 4,386 N X 0, 228 Phân b dòng qua các BI SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 12
 14. án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp m N2: IBI1 = I = 4,386 IBI2 = I = 4,386 không có dòng qua các BI m N’2: IBI1 = I = 4,386 Dòng qua các BI khác b ng không. t N(1,1). b) Ng n m ch hai pha ch m n kháng ph X .X 0, 228.0,114 = 0,076 X ∆1,1) = ( = X +X 0, 228 + 0,114 Các thành ph n dòng n và n áp. E 1 = 3,289 I1Σ = = X + X ∆ 0, 228 + 0,076 X 0Σ 0,114 = −1,096 I 2 Σ = - I1Σ . = - 3,289. X + X 0Σ 0,228 + 0,114 X2Σ 0,228 = - 2,193 I 0Σ = - I1Σ . = - 3,289. X + X0Σ 0, 228 + 0,114 U1N = U 2N = U 0N = - I 0Σ . X 0Σ = - (-2,193).0,114 = 0,250 Phân b dòng n th t không. Dòng th t không ch y qua phía 110kV c a máy bi n áp I0T = I = -2,193 Dòng th t không t h th ng v m ng n m ch. - U 0N - 0,250 = −0,910 I 0HT = I 0C = = X 0D 0,120 X 0H max + + X C 0,100 + + 0,115 2 2 Dòng th t không qua cu n chung c a máy bi n áp(h n v có tên) I0ch = I0T. Icb2 – I0C. Icb1 = 2,193.0,565 – 0,190.0,328 = 1,14kA Dòng qua dây trung tính c a máy bi n áp. ITT = 3. I0ch = 3 . 1,140 = 3,420kA Phân b dòng qua các BI: m N 2: Dòng qua BI1 SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 13
 15. án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp I1BI1 = I = 3,289 I2BI1 = I2 = -1,096 I0BI1 = I0HT = -0,910 g g g I BI1 = a 2 I1Σ + a I 2Σ + I 0HT 1 3 1 3 = − − j  3,289 +  − + j  (-1,096) - 0,910 2 2 2 2   = -2,007 - j3,798 = 4,295 Dòng qua BI2 I1BI2 = I = 3,289 I2BI2 = I2 = -1,096 I0BI2 = I0T = -2,193 g g g I BI2 = a 2 I1Σ + a I 2 Σ + I0T 1 3 1 3 = − − j 3,289 +  − + j   (-1,096) - 2,193 2 2 2 2   = -3,290 - j3,800 = 5,024 IBI4 = ITT = 3,420kA Dòng qua các BI khác b ng không. m N’2: IBI1 = 4,295 IBI4 = ITT = 3,420kA Dòng qua các BI khác b ng không. c) Ng n m ch 1 pha N(1). n kháng ph X (∆1) = X + X = 0,228 + 0,114 = 0,342 Các thành ph n dòng n và n áp t i ch ng n m ch E 1 I1Σ = I 2Σ = I 0 Σ = = 1,754 = X + X ∆ 0, 228 + 0,342 U 0 N = - I0 Σ .X 0Σ = -1,754.0,114 = - 0,200 Phân b dòng th t không. Dòng th t không ch y qua cu n trung v m ng n m ch N2. I0T = I = 1,754 SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 14
 16. án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp Dòng th t không t h th ng v m ng n m ch - U 0N - U 0N I 0HT = = X 0D X 0HT X 0H max + + XC 2 -(-0,200) = 0,727 = 0,120 + 0,115 0,100 + 2 Dòng th t không ch y qua cu n cao v m ng n m ch N 2. I0C = I0HT = 0,727. Dòng th t không ch y qua cu n dây chung c a máy bi n áp I0ch = I0T. Icb2 – I0C. Icb1 = 1,754.0,656 – 0,727.0,328 = 0,912kA Dòng qua dây trung tính c a máy bi n áp ITT = 3.I0ch = 3. 0,912 = 2,736kA Phân b dòng qua các BI. m N 2: Dòng qua BI1. I1BI1 = I = 1,754 I2BI1 = I = 1,754 I0BI1 = I0HT = 0,727 IBI1 = I + I2 + I0HT = 1,754 + 1,754 + 0,727 = 4,235 IBI2 = 3. I = 3.1,754 = 5,262 IBI4 = ITT = 2,736kA Dòng qua các BI khác b ng không. m N’2: IBI1 = 4,235 IBI4 = ITT = 2,736kA Dòng qua các BI khác b ng không. 3) Ng n m ch phía 35kV. Cu n dây 35kV c a máy bi n áp n i do v y ch tính ng n m ch 3 pha N(3). thay th . SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 15
 17. án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp Trong ó: X1D X = X1H max + + XC + XH 2 0,060 = 0,083 + + 0,115 + 0,195 = 0,413 2 Dòng ng n m ch t h th ng n m ng n m ch N2 E 1 I (3) = I1 = = = 2,421 N X 0, 413 Phân b dòng qua các BI m N3: IBI1 = IBI3 = I = 2,421 Dòng qua các BI khác b ng không. m N’3: IBI1 = I = 2,421 Dòng qua các BI khác b ng không. T k t q u tính toán trên ta có b ng t ng k t tính ng n m ch cho s 1 (SN max, 1 MBA). Dòng qua các BI Phía m ng NM NM NM BI1 BI2 BI3 BI4(kA) (3) N 0 0 0 0 N(1,1) N1 1,048 0 0 1,031 N(1) 1,018 0 0 1,002 220kV N(3) 8,850 0 0 0 N(1,1) N'1 8,440 0 0 1,031 N(1) 8,018 0 0 1,002 N(3) 110kV 4,386 4,386 0 0 N(1,1) N2 4,295 5,024 0 3,420 N(1) 4,235 5,262 0 2,736 SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 16
 18. án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp N(3) 4,386 0 0 0 N(1,1) N'2 4,295 0 0 3,420 N(1) 4,235 0 0 2,736 N(3) N3 2,421 2,421 0 0 35kV N(3) N'3 2,421 0 0 0 ng 2.1. B ng t ng k t tính ng n m ch cho s 1 2.3.2. 2(SN max, 2 MBA). 1) Ng n m ch phía 220kV. X2 N'1 X2D BI1 0,113 N1 0,060 X 2H max I2 0,083 N1 U2N 220 kV Hình 2.13. S thay th TTN. SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 17
 19. án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp Trong ó: X1D 0,060 X = X = X1H max + = 0, 083 + = 0,113 2 2 X 0,120 X 0HT = X 0H max + 0D = 0,100 + = 0,160 2 2 X + XH X 0B = (X C + X H ) //(X C + X H ) = C 2 0,115 + 0,195 = = 0,155 2 X .X 0,160 .0,155 X = X0HT // X 0B = 0HT 0B = = 0,079 X 0HT + X 0B 0,160 + 0,155 a) Ng n m ch 3 pha N(3). Dòng ng n m ch t h th ng n m ng n m ch N 1 E 1 I (3) = I1 = = = 8,850 N X 0,113 Phân b dòng qua các BI m N1: không có dòng qua các BI m N’1: IBI1 = I = 8,850 Dòng qua các BI khác b ng không. t N(1,1). b) Ng n m ch hai pha ch m n kháng ph X .X 0,113.0,079 = 0,047 X ∆1,1) = ( = X +X 0,113 + 0,079 Các thành ph n dòng n và n áp. E 1 = 6,250 I1Σ = = X + X ∆ 0,113 + 0,047 X 0Σ 0,079 = −2,572 I 2 Σ = - I1Σ . = - 6,250. X + X 0Σ 0,113 + 0,079 X2Σ 0,113 = - 3,678 I 0Σ = - I1Σ . = - 6,250. X + X 0Σ 0,113 + 0,079 U1N = U 2N = U 0N = - I 0Σ . X 0Σ = - (-3,678).0,079 = 0, 291 Phân b dòng n th t không. SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 18
 20. án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp - U 0N - 0,291 = −1,819 I 0HT = = X 0HT 0,160 - U 0N - 0,291 I 0B = = = - 1,877 X 0B 0,155 Dòng ng n m ch t h th ng v m ng n m ch. g g g I HT = a 2 I1Σ + a I 2 Σ + I0HT 1 3 1 3 = − − j  6,250 +  − + j  (-2,572) -1,819 2 2 2 2   = -3,658 - j7,640 = 8,471 Dòng ng n m ch qua cu n dây phía cao c a m i máy bi n áp I 0B −1,877 = = −0,939 I 0C = 2 2 Trong h n v có tên. I0C = 0,939. Icb1 = 0,939. 0,328 = 0,308kA Dòng n th t không qua dây trung tính MBA. ITT = 3.I0ch = 3.I0C = 3. 0,308 = 0,924kA Phân b dòng qua các BI: m N 1: IBI1 = I0C = 0,939 IBI4 = ITT = 0,924kA Dòng qua các BI khác b ng không. m N’1: Dòng qua BI1 I BI1 = I HT + I 0C = - 3,658 - j7,640 - 0,939 = - 4,579 - j7,640 = 8,916 IBI4 = ITT = 0,924kA Dòng qua các BI khác b ng không. c) Ng n m ch 1 pha N(1). n kháng ph X (∆1) = X + X = 0,113 + 0,079 = 0,192 Các thành ph n dòng n và n áp t i ch ng n m ch SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản