intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tổ chức thi công chi tiết mặt đường đô thị đoạn từ KM69+00 – km70+00 - Nguyễn Đức

Chia sẻ: Pham Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
327
lượt xem
126
download

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tổ chức thi công chi tiết mặt đường đô thị đoạn từ KM69+00 – km70+00 - Nguyễn Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tổ chức thi công chi tiết mặt đường đô thị đoạn từ KM69+00 – km70+00 do Nguyễn Đức thực hiện có kết cấu nội dung 5 chương, trong đó chương 1 trình bày nhiệm vụ khối lượng và điều kiện thi công tuyến đường, chương 2 đề cập về chọn phương án và hướng tổ chức thi công mặt đường, chương 3 giới thiệu quy trình công nghệ thi công mặt đường, chương 4 tổ chức cung cấp vật tư, chương 5 bố trí các phòng ban làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tổ chức thi công chi tiết mặt đường đô thị đoạn từ KM69+00 – km70+00 - Nguyễn Đức

 1. ®å ¸n tèt nghiÖp 2005 ®å tæ chøc thi c«ng phÇn phÇn iii thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng chi tiÕt mÆt ®−êng th ®o¹n KM69 69+00 km7070+00 ĐÔ thỊ ®o¹n tõ KM69+00 – km70+00 ctgtcc- Sv nguyỄn ĐỨc c«ng tr×nh ctgtcc- k41 101
 2. ®å ¸n tèt nghiÖp 2005 ®å tæ chøc thi c«ng Ch−¬ng Ch−¬ng 1 NhiÖm vô khèi l−îng vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng tuyÕn ®−êng 1.1 1.1 NhiÖm vô tæ chøc thi c«ng mÆt ®−êng. 1.1.1 NhiÖm vô ThiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng chi tiÕt mÆt ®−êng ®o¹n ®« thÞ tõ KM0+00- KM1+00 thuéc tuyÕn AB . §o¹n tuyÕn thi c«ng ®i qua c¸c ®iÓm khèng chÕ sau: §iÓm ®Çu tuyÕn: Km 69+00 §iÓm cuèi tuyÕn: Km 70+00 C¸c sè liÖu thiÕt kÕ C¸c ChiÒu dµi tuyÕn: 1000 m . • CÊp h¹ng kü thuËt cña ®−êng : 60 • BÒ réng m¨t : 2x11 m. • BÒ réng vØa hÌ : 2x7 m • D¶i ph©n c¸ch gi÷a réng : 3 m • §é dèc ngang mÆt ®−êng :2% • §é dèc ngang lÒ mÆt hÌ : 2% • KÕt cÊu mÆt ®−êng gåm cã hai phÇn:PhÇn t¨ng c−êng vµ phÇn më réng • *PhÇn t¨ng c−êng: . BTN h¹t mÞn r¶i nãng, dµy 6 cm. . Líp mÆt d−íi: BTN h¹t trung r¶i nãng, dµy 8 cm. . Líp mãng trªn: CPDD Lo¹i I gia cè 6%XM 16 cm. H×nh 1- H×nh 1-1:KÕt cÊu t¨ng c−êng ctgtcc- Sv nguyỄn ĐỨc c«ng tr×nh ctgtcc- k41 102
 3. ®å ¸n tèt nghiÖp 2005 ®å tæ chøc thi c«ng *PhÇn tmë réng: .Líp mÆt trªn: BTN h¹t mÞn r¶i nãng, dµy 6 cm. . Líp mÆt d−íi: BTN h¹t trung r¶i nãng, dµy 8 cm. . Líp mãng trªn: CPDD Lo¹i I gia cè 6%XM 16 cm. . Líp mãng d−íi: CÊp ®¸ d¨m lo¹i II, dµy 30 cm H×nh 1- H×nh 1-2:KÕt cÊu më réng KÕt cÊu hÌ: Gåm 2 líp: . Líp mÆt trªn: g¹ch Block, dµy 6 cm . Líp mÆt d−íi: c¸t gia cè xi m¨ng 8 %, dµy 10 cm . Líp mãng: C¸t ®Çm chÆt K=0.98 K Õt cÊu hÌ G ¹ c h l¸ t B lo c k 6 cm 10 cm C ¸ t g ia c è X M C ¸ t n Ò n ® Ç m c h Æ t K = 0 .9 8 H×nh 1- H×nh 1-3:KÕt cÊu vØa hÌ tuyÕn 1.1.2.§Æc ®iÓm cña c«ng t¸c x©y dùng mÆt ®−êng tuyÕn . Khèi l−îng c«ng viÖc ph©n bè ®Òu trªn toµn tuyÕn. • HiÖn tr−êng thi c«ng hÑp • Tèc ®é thi c«ng kh«ng thay ®æi nhiÒu trªn toµn tuyÕn. • ctgtcc- Sv nguyỄn ĐỨc c«ng tr×nh ctgtcc- k41 103
 4. ®å ¸n tèt nghiÖp 2005 ®å tæ chøc thi c«ng CÊu t¹o mÆt ®−êng trong ®« thÞ cã nhiÒu kh¸c biÕt so víi ®−êng ngoµi • ®« thÞ: - Bï vªnh ®−êng cò,chç tiÕp gi¸m gi÷a mÆt ®−êng víi ®an r·nh, bã vØa, d¶i ph©n c¸ch, miÖng giÕng th¨m, cöa giÕng thu hµm Õch ... th−êng rÊt chi ly, cÇn yªu cÇu mü quan cao - T−¬ng quan cao ®é ®¸y mãng mÆt ®−êng víi cèng tho¸t n−íc, èng cÊp n−íc, c¸p ®iÖn... rÊt ®a d¹ng, khi tæ chøc lu lÌn ph¶i rÊt cÈn träng. - Cao ®é mÆt ®−êng chç giao nhau ph¶i theo thiÕt kÕ san nÒn chiÒu ®øng, ®ßi hái ng−êi thi c«ng ph¶i cã kinh nghiÖm. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn , viÖc thi c«ng mÆt ®−êng ®« thÞ, ngoµi yªu cÇu vÒ mÆt kÕt cÊu chÞu lùc, ph¶i ®¶m b¶o nghiªm ngÆt yªu cÇu vÒ chÝnh x¸c cao ®é, ®é b»ng ph¼ng mü quan... §Ó ®¶m b¶o cho viÖc x©y dùng mÆt ®−êng ®óng thêi gian vµ chÊt l−îng quy ®Þnh cÇn ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c vÊn ®Ò sau: - Thêi gian khëi c«ng vµ kÕt thóc x©y dùng. - Nhu cÇu vÒ ph−¬ng tiÖn s¶n xuÊt bao gåm (xe, m¸y, ng−êi, thiÕt bÞ,.. ); nguyªn, nhiªn liÖu, c¸c d¹ng n¨ng l−îng, vËt t− kü thuËt,.. t¹i tõng thêi ®iÓm x©y dùng. Tõ c¸c yªu cÇu ®ã cã kÕ ho¹ch huy ®éng lùc l−îng vµ cung cÊp vËt t− nh»m ®¶m b¶o cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®óng thêi gian vµ chÊt l−îng quy ®Þnh. - Quy m« c¸c xÝ nghiÖp phô cÇn thiÕt vµ ph©n bè vÞ trÝ c¸c xÝ nghiÖp ®ã trªn däc tuyÕn nh»m ®¶m b¶o vËt liÖu cho qu¸ tr×nh thi c«ng. - BiÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng. - Khèi l−îng c¸c c«ng viÖc vµ tr×nh tù tiÕn hµnh. 1.1.3.Khèi l−îng thi c«ng mÆt ®−êng. DiÖn tÝch mÆt ®−êng thi c«ng. PhÇn mÆt ®−êng xe ch¹y: F® = 22xL = 17x1000 = 22 000 m2 Trong ®ã: B: bÒ réng mÆt xe ch¹y, B=22 m • L: chiÒu dµi tuyÕn L = 1000 m • 1.1.3.1.Khèi l−îng vËt liÖu. Trong thùc tÕ khèi l−îng vËt liÖu lÊy theo tÝnh to¸n kh«ng kh¸c nhiÒu so víi ®Þnh møc nh−ng ®Ó ®¶m b¶o khèi l−îng vËt liÖu cÇn thiÕt cho x©y dùng ta tÝnh tkhèi l−îng nh− sau: ctgtcc- Sv nguyỄn ĐỨc c«ng tr×nh ctgtcc- k41 104
 5. ®å ¸n tèt nghiÖp 2005 ®å tæ chøc thi c«ng 1.1.3.1.1 Khèi l−îng cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i II 1.1.3.1.1 Khèi CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i II lµm líp mãng d−íi mÆt ®−êng dµy 30cm, bÒ réng mÆt ®−êng thiÐt kÕ 22 m.Trong ®ã bÒ r«ng cña ®−êng cò tõ 5m ®Õn 6m ta lÊy trung b×nh lµ5,5m.VËy bÒ r«ng cña líp cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i II lµ :B=22-5,5=16,6m.Khèi l−îng cÇn thiÕt lµ: Q1 = F1 . h . K1. K2 (1-1) Trong ®ã: F1 = B . L = 16,5. 1000=16500 m2 • h1 = 30 cm = 0,30 m • K1 hÖ sè ®Çm nÐn, K1= 1,4 • K2 hÖ sè r¬i v·i vËt liÖu, K2= 1,1 • VËy: Khèi l−îng CP§D tÝnh to¸n ®−îc lµ: Q1 = 16500. 0,30 . 1,4 . 1,1 = 7623 m3 MÆt ®−êng cò ®−îc bï vªnh b»ng vËt liÖu CP§§ lo¹i II ,khèi l−îng bï vªnh ®−îc x¸c ®inh trong phÇn TKKT lµ 283.19m3 VËy khèi l−îng cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i II lµ Q=16500+283,19=7906.19 m3 1.1.3.1.2 Khèi l−îng CP§D lo¹i I gia cè 6% xm 1.1.3.1 1.1.3.1.2 Líp CP§D lo¹i I gia cè 6% xm ®−îc bè trÝ lµm líp mãng trªn cho kÕt cÊu ¸o ®−êng, chiÒu dµy h=16 cm., líp CP§D cã bÒ réng B= 22 m cÇn mét khèi l−îng lµ: Q2 = F2 . h2 . K1. K2 (1-2) Trong ®ã: F2 = B . L = 22. 1000=22 000 m2 • ChiÒu dµy líp CP§D lo¹i I: h2 = 16 cm = 0,16 m • K1 hÖ sè ®Çm nÐn, K1= 1,4 • K2 hÖ sè r¬i v·i vËt liÖu, K2= 1,1 • VËy: Khèi l−îng CP§D lo¹i I tÝnh to¸n ®−îc lµ: Q2 = 22000 . 0,16 . 1,4 . 1,1 = 6899.2 m3 1.1.3.1.3 Khèi l−îng BTN h¹t th« 1.1.3.1.3 Víi líp BTN h¹t th« ®−îc bè trÝ lµm líp mÆt d−íi cña KCA§ cã chiÒu dµy h=8cm. BÒ réng tÝnh to¸n cña mÆt ®−êng lµ :B=22 m, l−îng BTN h¹t th« cÇn thiÕt lµ: ctgtcc- Sv nguyỄn ĐỨc c«ng tr×nh ctgtcc- k41 105
 6. ®å ¸n tèt nghiÖp 2005 ®å tæ chøc thi c«ng Q3 = F3 . h3.K2.K1 . γ (1-3) Trong ®ã: F3 = B . L = 22. 1000 =22000 m2. • h3 = 8cm = 0,08m • K2 hÖ sè r¬i v·i vËt liÖu, K2= 1,1. • K1 hÖ sè ®Çm nÐn, K1= 1,4 • γ: khèi l−îng riªng cña BTN, γ = 2,32 (T/m3). • VËy: Khèi l−îng BTN h¹t th« tÝnh to¸n ®−îc lµ: Q3 = 22000 . 0,08. 1,1 .1,4. 2,32 = 6288.128 (T) 1.1.3.1.4 Khèi l−îng BTN h¹t mÞn 1.1.3.1.4 Víi líp BTN h¹t mÞn ®−îc bè trÝ lµm líp mÆt trªn cña KCA§ cã chiÒu dµy h=6cm. BÒ réng mÆt ®−êng lµ :B=22 m, l−îng BTN h¹t mÞn cÇn thiÕt lµ: Q4 = F4 . h4.K2 .K1. γ (1-4) Trong ®ã: F4 = B . L = 22. 1000 • h4 = 6 cm = 0,06m • K2 hÖ sè r¬i v·i vËt liÖu, K2= 1,1. • K1 hÖ sè ®Çm nÐn, K1= 1,4 • γ: khèi l−îng riªng cña BTN, γ = 2,32T/m3. • VËy: Khèi l−îng BTN h¹t mÞn tÝnh to¸n ®−îc lµ: Q4 = 22000. 0,06. 1,4.1,1 . 2,32 = 4716.096 ( T ). 1.2.Yªu cÇu vËt liÖu: 1.2.1 1.2.1 Yªu cÇu víi vËt liÖu cÊp phèi ®¸ d¨m. 1. §Ó c¶i thiÖn ®é æn ®Þnh cña cÊp phèi ®¸ d¨m, ph¶i t¨ng gãc néi ma s¸t gi÷a c¸c h¹t cèt liÖu b»ng c¸ch t¨ng tû lÖ % c¸c h¹t cã gãc c¹nh. §Æc tr−ng ®é gãc c¹nh lµ chØ sè nghiÒn. ChØ sè nghiÒn ph¶i tho¶ m·n qui ®Þnh: ctgtcc- Sv nguyỄn ĐỨc c«ng tr×nh ctgtcc- k41 106
 7. ®å ¸n tèt nghiÖp 2005 ®å tæ chøc thi c«ng IC ≥ 60 víi CP§D I IC ≥ 30 víi CP§D II - Cèt liÖu cã hµm l−îng h¹t dÑt < 10% víi CP§D I ,
 8. ®å ¸n tèt nghiÖp 2005 ®å tæ chøc thi c«ng c¸t ph¶i cã ®é nÐn kh«ng nhá h¬n cña ®¸ dïng ®Ó s¶n xuÊt ra ®¸ d¨m - C¸t thiªn nhiªn ph¶i cã m«dul ®é lín MK > 2, nÕu MK < 2 th× ph¶i thªm h¹t lín hoÆc c¸t xay trõ ®¸ ra - C¸t ph¶i s¹ch, l−îng bôi c¸t kh«ng qu¸ 3% theo khèi l−îng ®¬n vÞ c¸t thiªn nhiªn, kh«ng qu¸ 1% trong c¸t xay, trong ®ã l−îng sÐt kh«ng qu¸ 0,5%. C¸t kh«ng ®−îc lÉn t¹p chÊt h÷u c¬ g©y ¨n mßn. Bét kho¸ng: Bét - Bét kho¸ng ®−îc nghiÒn tõ ®¸ cacbon¸t cã c−êng ®é nÐn > 2000dan/cm2 - §¸ cacbon¸t s¶n xuÊt bét kho¸ng ph¶i s¹ch sÏ, hµm l−îng bôi sÐt bïn kh«ng qu¸ 5% theo khèi l−îng - Bét kho¸ng ph¶i t¬i vµ kh« - C¸c chØ tiªu cã lý ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu qui ®Þnh Nhùa ®−êng: Nhùa - Nhùa ®−êng dïng lµ nhùa ®−êng ®Æc dÇu má - §é kim lón ®¹t 46/60 ; 60/70 víi líp trªn vµ 60/70 ; 70/100 víi líp d−íi - Nhùa ph¶i s¹ch, kh«ng lÉn n−íc vµ t¹p chÊt - Tr−íc khi sö dông nhùa ph¶i cã chØ tiªu kÜ thuËt cña c¸c lo¹i nhùa sÏ dïng vµ ph¶i thÝ nghiÖm l¹i nhùa theo qui ®Þnh. - Hçn hîp BTN ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ ®é chÆt tiªu chuÈn, c¸c chØ tiªu c¬ lý cña BTN r¶i vµ ®¶m b¶o ®−îc nhiÖt ®é BTN lóc thi c«ng (>1000÷120o). 1.3.§iÒu kiÖn thi c«ng. 1.3.1 1.3.1 §iÒu kiÖn tù nhiªn . Khu vùc tuyÕn ®−êng ®i qua ®Þa h×nh nh×n chung lµ b»ng ph¼ng, tuy nhiªn cã sù chªnh lÖch vÒ cao ®é gi÷a khu vùc ®· x©y dùng vµ khu ruéng canh t¸c. Theo kÕ ho¹ch tuyÕn sÏ thi c«ng vµo kho¶ng ®Çu th¸ng (01/6/2005 ÷ 01/7/2005) theo c¸c sè liÖu vÒ ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thuû v¨n ®· thu thËp ®−îc th× ®©y lµ thêi gian tèt nhÊt ®Ó thi c«ng mÆt ®−êng nãi riªng vµ thi c«ng toµn bé tuyÕn ®−êng nãi chung. Trong kho¶ng thêi gian nµy sè ngµy m−a trong th¸ng kh¸ thÊp, nhiÖt ®é cao nhÊt lµ 29o thÊp nhÊt lµ 16o. Sù ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè kh¸c nh− l−îng bèc h¬i ®é Èm vµ chÕ ®é giã lµ Ýt nhÊt vµ hÇu nh− kh«ng lín l¾m. ctgtcc- Sv nguyỄn ĐỨc c«ng tr×nh ctgtcc- k41 108
 9. ®å ¸n tèt nghiÖp 2005 ®å tæ chøc thi c«ng Nh− vËy chän thêi gian thi c«ng lµ hoµn toµn hîp lý ®èi víi qu¸ tr×nh thi c«ng mÆt ®−êng 1.3.2. C¸c ®iÒu kiÖn khai th¸c vµ cung cÊp vËt liÖu: §èi víi kÕt cÊu mÆt ®−êng ®−îc x©y dùng viÖc tËn dông vËt liÖu thiªn nhiªn hÇu nh− kh«ng cã. C¸c vËt liÖu kh¸c ®Òu ®−îc mua ë c¸c xÝ nghiÖp khai th¸c vµ s¶n xuÊt ë gÇn khu vùc tuyÕn qua. ViÖc vËn chuyÓn ®−îc thùc hiÖn b»ng xe Maz 200. Riªng tr¹m trén BTN, kh«ng cã tr¹m trén s¶n xuÊt cã tr−íc trong khu vùc, do vËy ph¶i chän ®Þa ®iÓm bè trÝ ®Æt tram trén hîp lý cu¶ ®¬n vÞ thi c«ng. Nªn ®Æt tr¹m trén BTN ë phÝa cuèi tuyÕn võa tiÖn giao th«ng ®i l¹i võa tr¸nh ®−îc h−íng giã. ctgtcc- Sv nguyỄn ĐỨc c«ng tr×nh ctgtcc- k41 109
 10. ®å ¸n tèt nghiÖp 2005 ®å tæ chøc thi c«ng Ch−¬ng Ch−¬ng II chän Ph−¬ng ¸n vµ h−íng tæ chøc thi c«ng mÆt ®−êng 2.1 Chän biÖn ph¸p thi c«ng mÆt ®−êng. QuyÕt QuyÕt ®Þnh chän ph−¬ng ph¸p thi c«ng. TuyÕn ®−êng thuéc quèc lé 55 tØnh Bµ RÞa – Vòng Tµu . §o¹n tuyÕn x©y dùng ®i qua c¸c ®iÓm khèng chÕ sau: §iÓm ®Çu tuyÕn: Km 69+00 • §iÓm cuèi tuyÕn: Km 70+00 • §¬n vÞ thi c«ng lµ c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng K ®−îc trang bÞ ®Çy ®ñ m¸y mãc, vËt t−, trang thiÕt bÞ vµ nh©n lùc. C¸n bé cña c«ng ty cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, c«ng nh©n cã tay nghÒ tèt. Khèi l−îng c«ng t¸c däc tuyÕn t−¬ng ®èi ®Òu, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n cña tuyÕn Ýt ¶nh h−ëng ®Õn thi c«ng. Tõ c¸c ®iÒu kiÖn trªn t«i thÊy r»ng ®−êng cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông ph−¬ng ph¸p thi c«ng d©y chuyÒn. §©y lµ ph−¬ng ph¸p ¸p dông hîp lý h¬n c¶, tiÕt kiÖm søc lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt, h¹ gi¸ thµnh, chÊt l−îng c«ng tr×nh ®−îc ®¶m b¶o vµ sím ®−a c«ng tr×nh vµo sö dông. TÝnh 2.2 TÝnh to¸n c¸c th«ng sè cña d©y chuyÒn. 2.2.1 2.2.1 Thêi gian ho¹t ®éng cña d©y chuyÒn (Th®). Lµ tæng thêi gian lµm viÖc trªn tuyÕn ®−êng x©y dùng cña mäi lùc l−îng lao ®éng vµ xe m¸y thuéc d©y chuyÒn. §èi víi d©y chuyÒn tæ hîp, thêi gian ho¹t ®éng cña d©y chuyÒn lµ thêi gian kÓ tõ lóc b¾t ®Çu c«ng viÖc ®Çu tiªn cña ph©n ®éi ®Çu tiªn ®Õn khi kÕt thóc c«ng viÖc cuèi cïng cña ph©n ®éi cuèi cïng. Thêi gian ho¹t ®éng cña d©y chuyÒn ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Th® = TlÞch - Σ TnghØ. (2-1) Th® = TlÞch - Σ Tthêi tiÕt xÊu (2-2) Trong ®ã: T1: Sè ngµy tÝnh theo lÞch trong thêi gian thi c«ng • TnghØ: Sè ngµy nghØ lÔ + chñ nhËt • Tthêi tiÕt xÊu: Sè ngµy nghØ do thêi tiÕt xÊu, m−a • C¨n cø vµo n¨ng lùc thi c«ng cña c«ng ty vµ mïa thi c«ng thuËn lîi t«i quyÕt ®Þnh chän thêi gian thi c«ng lµ 1 th¸ng kh«ng kÓ 1 tuÇn lµm c«ng t¸c ctgtcc- Sv nguyỄn ĐỨc c«ng tr×nh ctgtcc- k41 110
 11. ®å ¸n tèt nghiÖp 2005 ®å tæ chøc thi c«ng chuÈn bÞ: Khëi c«ng: 1-6-2005 • Hoµn thµnh: 1-7-2005 • Thêi gian chuÈn bÞ ®−îc tiÕn hµnh tr−íc 4 ngµy: Tõ 27-5 -2005 ®Õn 01-6-2005 C¨n cø vµo lÞch n¨m 2005 vµ ®iÒu kiÖn khÝ hËu cña vïng, ta lËp ®−îc b¶ng thèng kª nh− sau: Ngµy Chñ Ngµy lÔ Ngµy thêi Th¸ng Sè ngµy nhËt tiÕt xÊu TÕt 1 30 4 0 2 Tæng céng 30 4 0 2 Theo c¸c c«ng thøc trªn thêi gian ho¹t ®éng cña d©y chuyÒn ®−îc tÝnh nh− sau: Th® = 30 - ( 4+ 0) = 26 ngµy. Th® = 30 - 2 = 28 ngµy. Thêi gian ho¹t ®éng thùc tÕ cña d©y chuyÒn ®−îc lÊy lµ gi¸ trÞ nhá h¬n trong hai gi¸ trÞ trªn. VËy: Thêi gian ho¹t ®éng cña d©y chuyÒn lµ: Th® = 26 ngµy. 2.2.2 Thêi kú khai triÓn cña d©y chuyÒn (Tkt) Lµ thêi gian cÇn thiÕt ®Ó lÇn l−ît ®−a toµn bé c¸c ph−¬ng tiÖn s¶n xuÊt vµo ho¹t ®éng theo ®óng tr×nh tù cña qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña tuyÕn, n¨ng lùc cña ®¬n vÞ thi c«ng, ®iÒu kiÖn vÒ nh©n vËt lùc, ta lÊy thêi gian khai triÓn cña d©y chuyÒn thi c«ng mãng lµ Tktmong = 2ngµy, cña d©y chuyÒn thi c«ng mÆt lµ Tktmat =3ngµy. Thêi 2.2.3 Thêi kú hoµn tÊt d©y chuyÒn (Tht). Lµ thêi gian cÇn thiÕt ®Ó lÇn l−ît ®−a toµn bé c¸c ph−¬ng tiÖn s¶n xuÊt ra khái mäi ho¹t ®éng cña d©y chuyÒn sau khi c¸c ph−¬ng tiÖn nµy ®· hoµn thµnh c«ng viÖc cña m×nh theo ®óng qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña tuyÕn, n¨ng lùc cña ®¬n vÞ thi c«ng vµ kÕt cÊu ¸o ®−êng ta lÊy: Thtmong = Tktmong = 2 ngµy Thtmat = Tktmat = 3 ngµy Tèc 2.2.4 Tèc ®é d©y chuyÒn. Tèc ®é cña d©y chuyÒn chuyªn nghiÖp lµ chiÒu dµi ®o¹n ®−êng (m, km) trªn ®ã ®¬n vÞ thi c«ng chuyªn nghiÖp hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc ®−îc giao trong mét ®¬n vÞ thêi gian(ca hoÆc ngµy ®ªm). Tèc ®é cña d©y chuyÒn tæ hîp lµ chiÒu dµi ctgtcc- Sv nguyỄn ĐỨc c«ng tr×nh ctgtcc- k41 111
 12. ®å ¸n tèt nghiÖp 2005 ®å tæ chøc thi c«ng ®o¹n ®−êng ®· lµm xong hoµn toµn trong 1 ca hoÆc 1 ngµy ®ªm. Tèc ®é d©y chuyÒn thi c«ng mãng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: L V= (2-3) − Tkt ).n mong mong (Thd Trong ®ã: . L: ChiÒu dµi ®o¹n c«ng t¸c cña d©y chuyÒn, L= 1000 m . Th®mong: Thêi gian ho¹t ®éng cña d©y chuyÒn thi c«ng mãng, ta cã: Th®mong = 26 ngµy . Tktmong: Thêi gian khai triÓn cña d©y chuyÒn thi c«ng mãng, Tktmong = 2 ngµy . n: Sè ca thi c«ng trong mét ngµy ®ªm, n=1 Tõ c¸c sè liÖu trªn tÝnh ®−îc tèc ®é d©y chuyÒn thi c«ng mãng: 1000 V= = 41.67 m/ca. (26 − 2 ).1 §©y lµ tèc ®é tèi thiÓu mµ c¸c d©y chuyÒn thi c«ng mãng ph¶i ®¹t ®−îc. §Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng phßng trõ tr−êng hîp ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn qu¸ bÊt lîi x¶y ra, t«i chän tèc ®é cña d©y chuyÒn thi c«ng mãng lµ 80 m/ca. 2.2.5 Thêi kú æn ®Þnh cña d©y chuyÒn tæ hîp (T«®). Thêi kú æn ®Þnh cña d©y chuyÒn tæ hîp(T«®) lµ thêi kú ho¹t ®éng ®ång thêi cña tÊt c¶ c¸c d©y chuyÒn chuyªn nghiÖp thuéc d©y chuyÒn tæ hîp víi tèc ®é b»ng nhau vµ kh«ng ®æi. Thêi kú æn ®Þnh cña d©y chuyÒn chÝnh lµ thêi gian kÓ tõ lóc kÕt thóc thêi kú khai triÓn d©y chuyÒn ®Õn khi b¾t ®Çu thêi kú hoµn tÊt d©y chuyÒn. C«ng thøc x¸c ®Þnh: T«® = Th® - (Tkt+Tht) =26-(2+3)=21⇒T«® = 21 ngµy 2.2.6 HÖ sè hiÖu qu¶ cña ph−¬ng ph¸p thi c«ng d©y chuyÒn (Khq). T 21 Khq = T«® = = 0,81 (2-4) 26 h® ThÊy r»ng: Khq> 0,75. VËy: VËy Ph−¬ng ph¸p thi c«ng theo d©y chuyÒn lµ hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. 2.2.7 HÖ sè tæ chøc vµ sö dông xe m¸y. 1 + Khq 1 + 0,81 Ktc = = = 0,904 (2-5) 2 2 ThÊy r»ng: Ktc >0,85. VËy: VËy: Ph−¬ng ph¸p thi c«ng d©y chuyÒn sö dông xe m¸y hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. ctgtcc- Sv nguyỄn ĐỨc c«ng tr×nh ctgtcc- k41 112
 13. ®å ¸n tèt nghiÖp 2005 ®å tæ chøc thi c«ng Chän Chän h−íng thi c«ng. 2.3 C¨n cø vµo khèi l−îng lµm viÖc, thêi gian hoµn thµnh, ®iÒu kiÖn cung cÊp vËt liÖu, vÞ trÝ cña má vËt liÖu chñ yÕu (má ®¸ vµ má cÊp phèi) n»m ë cuèi tuyÕn, ta chän ph−¬ng ¸n bè trÝ mét mòi thi c«ng theo h−íng tõ ®Çu tuyÕn ®Õn cuèi tuyÕn. Theo ph−¬ng ph¸p nµy th× cã thÓ tËn dông ®−îc ®o¹n ®−êng míi lµm xong ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu cho d©y chuyÒn mÆt, gi÷ ®−îc d©y chuyÒn thi c«ng kÓ tõ ®Çu ®Õn cuèi tuyÕn, lùc l−îng thi c«ng kh«ng bÞ ph©n t¸n, c«ng t¸c qu¶n lý ®−îc thùc hiÖn râ rµng, ®−a tõng ®o¹n lµm xong vµo sö dông. Tuy nhiªn trong tr−êng hîp nµy viÖc tæ chøc xe vËn chuyÓn sÏ khã kh¨n, do sè xe vËn chuyÓn thay ®æi theo cù ly vËn chuyÓn ®ång thêi g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c thi c«ng trªn c¸c ®o¹n v× cã sè xe vËn chuyÓn ch¹y qua. ViÖc chän h−íng thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o ®Ó cho xe vËn chuyÓn kh«ng lµm c¶n trë c«ng t¸c thi c«ng. 2.4 C¸c d©y chuyÒn chuyªn nghiÖp trong d©y chuyÒn thi c«ng mÆt ®−êng. §Ó tæ chøc thi c«ng theo ph−¬ng ph¸p d©y chuyÒn t«i tiÕn hµnh thµnh lËp c¸c d©y chuyÒn chuyªn nghiÖp nh− sau: D©y chuyÒn lu s¬ bé lßng ®−êng vµ lªn khu«n ®−êng. • D©y chuyÒn thi c«ng mãng d−íi cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i II. • D©y chuyÒn thi c«ng mãng trªn cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i I giacè Xm 6%. • Thi c«ng bï vªnh mÆt ®−êng cò, bã vØa vµ ®an r·nh thi c«ng b»ng thñ • c«ng D©y chuyÒn thi c«ng líp BTN trung. • D©y chuyÒn thi c«ng líp BTN mÞn. • D©y chuyÒn hoµn thiÖn mÆt ®−êng. • ctgtcc- Sv nguyỄn ĐỨc c«ng tr×nh ctgtcc- k41 113
 14. ®å ¸n tèt nghiÖp 2005 ®å tæ chøc thi c«ng ch−¬ng ch−¬ng 3 Quy tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng mÆt ®−êng 3.1 C«ng t¸c chuÈn bÞ, lu s¬ bé lßng ®−êng vµ thi c«ng khu«n ®−êng (H cho líp Mãng d−íi (H = 30cm). • Néi dung c«ng viÖc. Néi - C¾m l¹i hÖ thèng cäc tim ®−êng vµ cäc x¸c ®Þnh vÞ trÝ hai bªn mÆt ®−êng ®Ó x¸c ®Þnh ®óng vÞ trÝ thi c«ng. - ChuÈn bÞ vËt liÖu, nh©n lùc, xe m¸y. - Lu lÌn s¬ bé lßng ®−êng. Thi c«ng khu«n ®−êng.Tao khu«n ®−êng cho líp mãng d−íi . • Yªu cÇu ®èi víi lßng ®−êng khi thi c«ng xong. Yªu - VÒ cao ®é: Ph¶i ®óng cao ®é thiÕt kÕ. - VÒ kÝch th−íc h×nh häc: Phï hîp víi kÝch th−íc mÆt ®−êng. - §é dèc ngang: Theo ®é dèc ngang cña mÆt ®−êng t¹i ®iÓm ®ã. - Lßng ®−¬ng ph¶i b»ng ph¼ng, lu lÌn ®¹t ®é chÆt K= 0,98. 3.1.1.Chän ph−¬ng tiÖn ®Çm nÐn. Chän lu b¸nh cøng 8T hai b¸nh hai trôc ®Ó lu lßng ®−êng víi bÒ réng b¸nh xe Bb =150cm, ¸p lùc lu trung b×nh lµ 7÷15 KG/cm2. Yªu 3.1.2. Yªu cÇu c«ng nghÖ vµ bè trÝ s¬ ®å lu. ViÖc thiÕt kÕ bè trÝ s¬ ®å lu ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau ®©y: + Sè lÇn t¸c dông ®Çm nÐn ph¶i ®ång ®Òu kh¾p mÆt ®−êng. + Bè trÝ ®Çm nÐn sao cho t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng nhanh hiÖu qu¶ ®Çm nÐn t¹o h×nh d¸ng nh− thiÕt kÕ tr¾c ngang mÆt ®−êng. + VÖt b¸nh lu c¸ch mÐp ngoµi lÒ ®−êng (20÷30)cm. + VÖt b¸nh lu chång lªn nhau (15÷35)cm. + Lu lÇn l−ît tõ mÐp vØa hÌ vµo d¶i ph©n c¸ch ctgtcc- Sv nguyỄn ĐỨc c«ng tr×nh ctgtcc- k41 114
 15. ®å ¸n tèt nghiÖp 2005 ®å tæ chøc thi c«ng 825.0 22.5 150 120 30 240 22.5 H×nh 1:S¬ H×nh 2-1:S¬ ®å lu 8T (B=825) 3.1.3 TÝnh n¨ng suÊt lu vµ sè ca m¸y. N¨ng suÊt ®Çm nÐn lßng ®−êng cña lu phô thuéc vµo hµnh tr×nh lu trong mét chu kú vµ ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: T × Kt × L P= (Km/ca) (3-1) L + 0.01L × N ×β V S¬ ®å lu ®−îc bè trÝ nh− h×nh vÏ, tæng sè hµnh tr×nh lu ®−îc tÝnh nh− sau: N = nck . nht (3-2) Trong ®ã: . nht: Sè hµnh tr×nh lu cÇn ph¶i thùc hiÖn trong 1 chu kú, theo s¬ ®å lu nht=14 . nyc . nck: Sè chu kú cÇn ph¶i thùc hiÖn, nck= n. . nyc : Sè lÇn ®Çm nÐn mµ lu ph¶i ch¹y qua 1 ®iÓm khi lu lßng ®−êng nyc= 4l/®. . n: Sè lÇn lu ®¹t ®−îc sau 1 chu kú lu n =2. n 4 nck= yc = 2 = 2 n VËy: Tæng sè hµnh tr×nh lu lµ: N = 14x2 = 28 (hµnh tr×nh).(TÝnh to¸n cho 1/2 mÆt ®−êng) Trong c«ng thøc tÝnh n¨ng suÊt lu ë trªn, c¸c ®¹i l−îng ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: . T: Thêi gian lµm viÖc trong 1 ca, T=8 h . Kt: HÖ sè sö dông thêi gian Kt= 0,75 ctgtcc- Sv nguyỄn ĐỨc c«ng tr×nh ctgtcc- k41 115
 16. ®å ¸n tèt nghiÖp 2005 ®å tæ chøc thi c«ng . L: ChiÒu dµi thao t¸c cña lu khi ®Çm nÐn L=0,08Km . V: Tèc ®é lu khi c«ng t¸c lµ V=2Km/h . N: Tæng sè hµnh tr×nh lu N = 28 . β: HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h−ëng do lu ch¹y kh«ng chÝnh x¸c β=1.25 VËy: N¨ng suÊt lu tÝnh to¸n ®−îc lµ: VËy: 8 × 0.75 × 0.08 P= = 0.339 (Km/ca) 0.05 + 0.01 × 0.05 × 28 × 1.25 2 Sè ca cÇn thiÕt ®Ó lu lßng ®−êng lµ: L 0,05 n= = = 0,148 ca. P 0,339 3.1.4.C«ng t¸c lªn khu«n ®−êng cho líp mãng d−íi: Trªn c¬ së ph©n tÝch −u nh−îc ®iÓm c¸c ph−¬ng ph¸p thi c«ng, c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña tuyÕn vµ cña ®¬n vÞ thi c«ng t«i quyÕt ®Þnh chän thi c«ng theo ph−¬ng ph¸p ®¾p lÒ hoµn toµn, thi c«ng ®Õn ®©u ®¾p lÒ ®Õn ®Êy. ChiÒu dµy cña toµn bé lÒ ®−êng b»ng ®Êt lµ 45 cm, trong ®ã phÇn lÒ ®Êt cña líp mãng d−íi cÊp phèi §D lo¹i II dµy 30 cm chiÕm khèi l−îng lín, cßn phÇn lÒ ®Êt cña líp mãng CP§D lo¹i I vµ c¸c líp mÆt trªn cã chiÒu réng lÒ ®Êt nhá BlÒ=0.5m , chiÕm khèi l−îng kh«ng ®¸ng kÓ. Tr−íc hÕt ta thi c«ng lÒ ®Êt dµy 30 cm lµm khu«n ®−êng ®Ó thi c«ng líp mãng d−íi CP §D lo¹i II. BÒ réng thi c«ng ®−îc tÝnh to¸n theo s¬ ®å sau: 1:1 LÒ ®Êt thi c«ng ,5 H×nh H×nh 2-2:S¬ ®å ®Êt khu«n ®−êng BÒ réng thi c«ng lµ: B = 0,5 + 0,15. 1,5 = 0,725m. Khèi l−îng thi c«ng: Q=2B.L.h.K (3-3) ctgtcc- Sv nguyỄn ĐỨc c«ng tr×nh ctgtcc- k41 116
 17. ®å ¸n tèt nghiÖp 2005 ®å tæ chøc thi c«ng Q = 2. 0,725 .80. 0,15 . 1,5 = 16,12 m3. 3.1.4.1VËn chuyÓn ®Êt thi c«ng khu«n ®−êng cho líp CP§D lo¹i II ®−êng §Êt thi c«ng lÒ ®−îc vËn chuyÓn tõ má ®Êt n»m ë gi÷a tuyÕn. Nh− ®· x¸c ®Þnh t¹i phÇn thi c«ng lÒ ®Êt cho líp mãng d−íi (h=30cm), n¨ng suÊt vËn chuyÓn cña xe vËn chuyÓn-xe Maz 200 lµ: P = 77 m3/ca. VËy sè ca xe vËn chuyÓn lµ: Q n = P =16,312/77 = 0,21ca. 3.1.4.2 San r¶i ®Êt ®¾p lÒ. San §Êt ®−îc vËn chuyÓn ®Õn vµ ®æ thµnh ®èng nhá trªn phÇn thi c«ng lÒ hai bªn ®−êng. San r¶i líp ®Êt nµy b»ng nh©n c«ng lµ chñ yÕu. Theo ®Þnh møc, n¨ng suÊt san vËt liÖu ®Êt lµ 0,2c«ng/m3. Do vËy tæng sè c«ng san r¶i vËt liÖu ®Êt ®¾p lÒ lµ: 0,2. Q = 0,2. 16,312= 3,26 = 4(c«ng). 3.1.4.3 §Çm lÌn lÒ ®Êt. §Çm LÒ ®Êt ®−îc ®Çm lÌn b»ng ®Çm cãc ®Õn ®é chÆt K=0,98. N¨ng suÊt ®Çm lÌn cña ®Çm cãc ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: T . Kt . V P= (3-4) N Trong ®ã: T: Thêi gian cña mét ca thi c«ng, T=8h. . Kt: HÖ sè sö dông thêi gian cña ®Çm cãc, Kt = 0,7. . V: Tèc ®é ®Çm lÌn, V=1000m/phót. . N: Sè hµnh tr×nh cña ®Çm trong tõng ®o¹n c«ng t¸c. . Víi bÒ réng ®Çm lµ 0,5m ta cÇn ph¶i ch¹y 4 l−ît trªn mçi MCN. KÕt hîp víi sè lÇn ®Çm lÌn yªu cÇu cña lÒ ®Êt lµ 4l−ît/®iÓm, ta cã: N = 2 . 4 . 4 = 32 hµnh tr×nh. KÕt qu¶ tÝnh to¸n: T . Kt . V 8 0.7 1000 + N¨ng suÊt ®Çm lÌn: P = = = 175m/ca. N 32 L 80 + Sè ca ®Çm lÌn cña ®Çm cãc: n = P = =0,457 ca . 175 3.1.4.4 XÐn c¾t lÒ ®Êt. XÐn Trong qu¸ tr×nh lu lÌn lÒ ®Êt ®Ó ®¶m b¶o ®é chÆt cho lÒ ®Êt t¹i mÐp trong lÒ ®−êng còng nh− mÐp ngoµi ta luy, ta ph¶i lu chêm ra phÝa ngoµi mét kho¶ng ctgtcc- Sv nguyỄn ĐỨc c«ng tr×nh ctgtcc- k41 117
 18. ®å ¸n tèt nghiÖp 2005 ®å tæ chøc thi c«ng (0,25÷0,30)cm, h×nh d¸ng mÆt c¾t ngang cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt. Sau khi thi c«ng song ta ph¶i c¾t xÐn l¹i lÒ ®−êng ®Ó ®¶m b¶o cho lßng ®−êng ®¹t ®−îc ®óng kÝch th−íc nh− thiÕt kÕ, lÒ ®−êng cã ®é dèc m¸i taluy 1:1,5. Khèi l−îng ®Êt cÇn xÐn chuyÓn : Q = 2. B . h . L = 2. (0,15 . 1,5). 0,15 . 50 = 3,375 (m3) (3-5) §Ó xÐn c¾t lÒ ®−êng ta dïng m¸y san D144. N¨ng suÊt m¸y san thi c«ng c¾t xÐn ®−îc tÝnh nh− sau: T .F .L.K t N= (3-6) t Trong ®ã : T: Thêi gian lµm viÖc trong mét ca ,T=8h . Kt: HÖ sè sö dông thêi gian , Kt=0,8 . F: DiÖn tÝch tiÕt diÖn lÒ ®−êng xÐn c¾t, trong mét chu kú. . F = 2. 0,15. 0,225 = 0,0675 (m2) . t: Thêi gian lµm viÖc cña mét chu kú ®Ó hoµn thµnh ®o¹n thi c«ng. . n x nc + ) + t , .(n x + nc ) t = L.( . V x Vc nx,nc: sè lÇn xÐn ®Êt vµ chuyÓn ®Êt trong mét chu kú, n x= nc = 1. . Vx, Vc: Tèc ®é m¸y khi xÐn, chuyÓn ®Êt: Vx=2km/h , Vc=3km/h . t’: Thêi gian quay ®Çu, t’=6 phót = 0,01h . 1 1 t =0,1( + ) + 0,1.2= 0,283 2 3 KÕt qu¶ tÝnh ®−îc: 8.0,0675.80.0,8 = 76,325 m3/ca + N¨ng suÊt m¸y xÐn : N = 0,283 Q 3,375 = + Sè ca m¸y xÐn : n= =0,044 ca N 76,325 3.1.5.Tr×nh tù thi c«ng. VËn chuyÓn ®Êt C3 tõ má vËt liÖu ®Êt ë gÇn cuèi tuyÕn. • San vËt liÖu b»ng nh©n c«ng. • Lu lÌn lÒ ®Êt qua hai giai ®o¹n lu: Lu s¬ bé vµ lu lÌn chÆt. • XÐn c¾t lÒ ®Êt b»ng m¸y san D144, hoµn thiÖn khu«n ®−êng. • ctgtcc- Sv nguyỄn ĐỨc c«ng tr×nh ctgtcc- k41 118
 19. ®å ¸n tèt nghiÖp 2005 ®å tæ chøc thi c«ng thi b=8.25 8.25m). 3.2 thi c«ng líp cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i ii (H =30 cm, b=8.25m). Theo thiÕt kÕ kÕt cÊu ¸o ®−êng chiÒu dµy líp cÊp phèi §D lo¹i II lµ 30cm nªn ta tiÕn hµnh thi c«ng lµm hai líp mçi líp dµy lµ 15 cm , V× c¶ hai líp gièng nhau nªn ta chØ cÇn tÝnh to¸n sè ca m¸y cho 1 lÇn thi c«ng cßn lÇn sau t−¬ng tù . 3.2.1.ChuÈn bÞ vËt liÖu Khèi l−îng vËt liÖu CP§D lo¹i II dïng ®Ó r¶i líp mãng víi chiÒu dµy lµ 15 cm trong mét ca thi c«ng ®−îc tÝnh to¸n lµ: Q = B . L . h . K1 =8,25 . 80 . 0,15 . 1,3 = 128,7 (m3) ChiÒu réng mÆt ®−êng thi c«ng:B=8.25 m ChiÒu dµi lu:L=80 m ChiÒu dµy líp kÕt cÊu lu: h= 0,15 m K1 =1,3 3.2.2.VËn chuyÓn vËt liÖu. Khèi l−îng vËt liÖu cÇn vËn chuyÓn cã tÝnh ®Õn hÖ sè r¬i v·i khi xe ch¹y trªn ®−êng K2 ®−îc tÝnh to¸n nh− sau: Qvc = Q .K2 = 128.7 . 1,1 = 141,57 (m3). Sö dông xe Maz 200 ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu. N¨ng suÊt vËn chuyÓn cña xe ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: T .K t N = nht . P = .P (3-7) t Trong ®ã: P: L−îng vËt liÖu mµ xe chë ®−îc lÊy theo møc chë thùc tÕ cña xe. . P = 9 (T) ≅ 7m3. nht: Sè hµnh tr×nh xe thùc hiÖn ®−îc trong mét ca thi c«ng . T: thêi gian lµm viÖc 1 ca T= 8h . Kt: HÖ sè sö dông thêi gian Kt=0,7 . t: Thêi gian lµm viÖc trong 1 chu k×, t=tb + td + tvc . tb : thêi gian bèc vËt liÖu lªn xe tb = 15(phót) = 0,25h. . td : thêi gian dì vËt liÖu xuèng xe td = 6(phót) = 0,1h. . 2.LTB tvc: thêi gian vËn chuyÓn bao gåm thêi gian ®i vµ vÒ, tVC = . V V: VËn tèc xe ch¹y trung b×nh, V = 40Km/h. . Ltb: Cù ly vËn chuyÓn trung b×nh, ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc vµ s¬ ®å . ctgtcc- Sv nguyỄn ĐỨc c«ng tr×nh ctgtcc- k41 119
 20. ®å ¸n tèt nghiÖp 2005 ®å tæ chøc thi c«ng tÝnh nh− sau: 2l 3 (l1 + l 2 ) + l12 + l 2 2l3 (l1 + l 2 ) + l12 + l 2 2 2 Ltb = = 2(l1 + l 2 ) 2(l1 + l 2 ) 2.3.(0,5 + 0,5) + 0,5 2 + 0,5 2 Ltb = = 3,25 Km/h 2(0,5 + 0,5) Má VL CP§DII L3=3000 m A B L2 = 500m L1 = 500m KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®−îc: + Thêi gian lµm viÖc trong mét chu k×: 3,25 t = 0,25 + 0,1 + 2 . = 0,513(h). 40 TK T 8.0,7 = ≅ 11 (hµnh tr×nh) + Sè hµnh tr×nh vËn chuyÓn: nht = t 0,513 + N¨ng suÊt vËn chuyÓn: N = nht. P =11 .7 = 77 (m3/ca) + Sè ca xe cÇn thiÕt ®Ó vËn chuyÓn CP§D lo¹i II: 128,7 Q n= N = =1,67 ca. 77 Khi ®æ vËt liÖu xuèng ®−êng, ta ®æ thµnh tõng ®èng, cù ly gi÷a c¸c ®èng ®Ó x¸c ®Þnh nh− sau: p 7 L = B. h . K = = 4.35 m. (3-8) 8,25.0,15.1,3 1 Trong ®ã: p: Khèi l−îng vËn chuyÓn cña mét xe, p = 7m3 h: ChiÒu dµy líp CP§D lo¹i II cÇn thi c«ng. . B: BÒ réng lÒ ®−êng thi c«ng. . K1: HÖ sè lÌn Ðp cña vËt liÖu . VËt liÖu CP§D lo¹i II khi xóc vµ vËn chuyÓn nªn gi÷ ®é Èm thÝch hîp ®Ó sau khi san r¶i vµ lu lÌn cã ®é Èm trong ph¹m vi ®é Èm tèt nhÊt víi sai sè lµ 1%. ctgtcc- Sv nguyỄn ĐỨc c«ng tr×nh ctgtcc- k41 120

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản