intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đối Mặt Với Lạm Phát

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
734
lượt xem
512
download

Đối Mặt Với Lạm Phát

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Diễn ra từ khoảng cuối năm 2007, cơn lạm phát ở nước ta đã gây tác động xấu đến sự phát triển kinh tế xã hội, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của từng người dân. Và dù ở bất cứ vị trí nào, chúng ta cũng buộc phải đối mặt với nó. Đối mặt để nhận rõ “chân tướng”, đối mặt để tìm cách kiềm chế, khắc phục. Thời gian qua, các nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ đã được triển khai và bước đầu phát huy tác dụng. Tuy nhiên cuộc chiến chống...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đối Mặt Với Lạm Phát

 1. 0 4 0 0 8
 2. 1235 789 3 6 0 3 0289 3 7 9 8 7 0 0 !#%&'),!.%/1(!2$ " $$(*)+$ "$0 -  # ( -  69;9 ? 9AC7D= E 345 7:85@B;9 7 8= 98 ? 128F 70 10
 3. 0 I8
 4. 7JK G6H 72FI890 120 8F LF 3 L M3 74N 3 1 0 0 0
 5. 012412 35 3 6 8 9
 6. 7 7 9 9 9  44 !4 24 4 4 '  1 "#$ #& 4 3#% ($ *++, 4 )04 -.
 7. 0 9 .85 07 / 1 4 3 6 23 / 8* 5 :4 =>@AB 4 DE 4IC4DK@>F`K@ 49 aW 7 8 M b 3 *+ c =4\ef4 gf4? @] 9 4 =D:4 \ iXM.8 9 [= AB[ [h 4B[: *j 9k4 4_ 4D4B[:4 = m W 3 53 4 CE:>f@lB E C9 < ; 4; > n o9 T 3 *p 4Dd4I@
 8. Z8 FG@EK4 =4Fq 4 f9 49 k9 >4 @ q f kB D rW 8 m1 3 Zs `: DE g49H 4f94D >C 4 4d ] qd\> =l4B*++pL eF`= 4 D 4 i5M.
 9. X aO3 t8 94B 4 B4_ 4 B 4 q4u H= MN 3 M7 D\ Cd\ :>f@AD9 E 49 d > d E OP m 5 / jt FG@@ 4d=Bl4B"D:9 >f@H 49 4DE 4 D >C B4 ;4_ 4Ig \ ]4 4 > > iX r.3 j i9 p 4vw4 34 |(){4 (4 w4 2  5 1 (1xy z){ 4 (3)2( ( 4 -.
 10. 0 9 .85 07 / 1 4 3 6 23 / sp (u ed:@v @ 4 4f= | a.}6
 11. , 9W + DK
 12. , 9W j 3^4f=? 44u H= >B 4B 9l 9 `K 494D>: 4; E E a.}6
 13. p 9W +
 14. 0135 8
 15. 35 9 79 57 5152 2 6479 57 7548  2 3 4 5  5 9  "  ! #  $2 5 4
 16. %& 14 9 ( 5' )*, . / +- 0 1
 17. 5 3 435 2 5 3 5 6893798:; ! >?@A / 275 9 2%1 7 57 517 = ! B 1 55 4 5
 18. 4 Q )*, .0 0 +- 0 $2 5 5 95 93 5 3 4 13 7 P
 19. 9 5 27 5 7 4 Q 1 9 )*, .0 B +- 0 R 45 5 5 T 5 U 33W 5 S 479 5 2& 5 47525 2  M 1 V EF !X 0 0 X)@ >HY!X K Z
 20. 8[5 4752 1 [ 33 5 [ 1( )*, .0 \ +- K R 4 647 75 5 &5 &5152 5 518 7 '9 32 3 1  = HX? _  0 / ! ]A^  ! K  `

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản