Đổi mới phương pháp hóa học

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
574
lượt xem
177
download

Đổi mới phương pháp hóa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực trạng đổi mới PPDH hóa học hiện nay ở các TTGDTX: Những khó khăn trong việc thực hiện đổi mới PPDH hóa học ở địa phương ? Những giải pháp đã thực hiện để đổi mới PPDH hóa học ở địa phương?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đổi mới phương pháp hóa học

 1. §æi míi Ph−¬ng Ph¸p D¹y häc ho¸ häc 2009
 2. Néi dung b¸o c¸o Sù cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi PPDH hãa häc PPDH hãa §Þnh h−íng ®æi míi PPDH hãa häc Mét sè PPDH nh»m tÝch cùc ho¸ ho¹t PPDH nh ®éng ho¸ häc cña HV Thùc hμnh thiÕt kÕ/so¹n, gi¶ng mét sè bμi Th hãa häc
 3. C©u hái th¶o luËn 1. Thùc tr¹ng ®æi míi PPDH hãa häc hiÖn nay 1. Th ng PPDH hãa nay ë c¸c TTGDTX? 2. Nh÷ng khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn ®æi míi 2. Nh PPDH ho¸ häc ë ®Þa ph−¬ng? 3. Nh÷ng gi¶i ph¸p ®· thùc hiÖn ®Ó ®æi míi 3. Nh PPDH hãa häc ë ®Þa ph−¬ng? PPDH hãa
 4. Thùc tr¹ng Th ThuyÕt tr×nh, gii¶ng gi¶i g - §éc tho¹i - Ap ®Æt - Nhåi nhÐt - D¹y chay, kh«ng chay kh - TBDH, kh«ng tranh ¶nh TBDH, kh minh ho¹ ... TT vμo ND TT - TT d¹y cña GV - TT d¹y kiÕn thøc kiÕn -
 5. HV thô ®éng nghe, ghi - chÐp HV kh«ng ®−îc tham - gia, ho¹t ®éng HV bÞ ¸p ®Æt, nhåi nhÐt, - HV kh«ng ®−îc trao - ®æi, chia sÎ kinh nghiªm. HV kh«ng ®−îc h−íng - d©n, gîi ý tù häc, tù kh¸m ph¸ .. -
 6. Thùc tr¹ng d¹y häc hãa häc hiÖn nay Th D¹y häc ho¸ häc BT THPT cßn nhiÒu bÊt cËp, BT PPDH cßn chËm ®−îc ®æi míi Chñ yÕu thuyÕt tr×nh, gii¶ng gi¶i Ch g Th−êng lμ d¹y chay Th chay Mét sè GV ®· kÕt hîp thuyÕt tr×nh víi vÊn ®¸p GV ®· hoÆc sö dông c¸c thiÕt bÞ d¹y häc, nh−ng ch−a ho thiÕt nh nhiÒu, ch−a th−êng xuyªn Chñ yÕu tËp trung vμo viÖc d¹y, vμo viÖc truyÒn Ch thô, cung cÊp néi dung kiÕn thøc
 7. Ch−a chó ý ®óng møc tíi viÖc: Ch - Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña HV , tæ chøc cho HV ho¹t ®éng, tù kh¸m ph¸ kiÕn thøc - T×m hiÓu vèn kinh nghiÖm, hiÓu biÕt ®· cã cña HV ®Ó ph¸t huy hoÆc gióp HV kh¾c phôc h¹n chÕ, sai lÇm trong kinh nghiÖm, hiÓu biÕt ®· cã cña HV - T¹o §K cho HV trao ®æi, th¶o luËn, chia sÎ kinh nghiÖm, häc tËp lÉn nhau - D¹y cho HV c¸ch tù häc .
 8. Sù cÇn thiÕt ph¶I ®æi míi PPDH PPDH §æi míi PPDH ®−îc coi lμ kh©u träng t©m, kh©u PPDH ®ét ph¸, lμ gi¶i ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc Bæ tóc THPT Nh»m gãp phÇn gi¶i quyÕt m©u thuÉn lín: PPDH Nh thu PPDH l¹c hËu > < Môc tiªu d¹y häc ®· thay ®æi Môc Sù cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi PPDH cßn xuÊt ph¸t tõ PPDH tõ chñ tr−¬ng ®æi míi PPDH cña §¶ng vμ Nhμ n−íc ta ë tÊt c¶ c¸c ngμnh häc, bËc häc Lμ xu thÕ tÊt yÕu, phï hîp víi xu thÕ chung cña thÕ giíi vμ khu vùc
 9. 1. §M PPDH -Chñ tr−¬ng lín cña §¶ng, NN, QH PPDH NQTW4, kho¸ VII (1/93) NQTW4, kho - NQTW2, kho¸ VIII (12/96) NQTW2, kho - NQ §H IX (2001) NQ - NQ 40 cña QH 2000 NQ - CLPTGD 2001-2010 - NQ §H X (2006) NQ - LuËt GD 2005 -
 10. 2. ®æi míi PPDH - Xu thÕ TG, KV PPDH * Thô ®éng TÝch cùc/tham gia ¸p ®Æt Theo hîp ®ång/nhu cÇu §éc tho¹i §èi tho¹i TT GV TT HV TT TT c¸ nh©n TT nhãm TT TT D¹Y TT HäC TT D¹y kiÕn thøc D¹y c¸ch häc DH b»ng kÓ/GT DH kh¸m ph¸/®Æt c©u hái DH Cung cÊp KT Thay ®æi/ph¸t triÓn q/n ®· cã Cung
 11. §Þnh h−íng §æi míi PPDH ho¸ häc 1. ChuyÓn ®æi quan ®iÓm vÒ PPDH 1. Chuy ChuyÓn tõ quan ®iÓm DH lÊy GV lμm trung t©m DH lÊy sang lÊy HV lμm trung t©m . Coi HV lμ chñ thÓ cßn GV lμ t¸c nh©n cña qu¸ tr×nh d¹y häc Häc ®Ó kh«ng chØ n¾m kiÕn thøc mμ c¶ ph−¬ng ph¸p kiÕn dμnh lÊy kiÕn thøc. Häc c¸ch häc vμ c¸ch tù ®¸nh gi¸. Båi d−ìng n¨ng lùc tù häc. Häc lÊy viÖc ¸p dông kiÕn thøc vμ båi d−ìng th¸i ®é dông lμm trung t©m. Häc ®Ó ph¸t huy b¶n th©n vμ ®Ó tham gia vμo sù ph¸t huy th triÓn cña x· héi.
 12. 2. ChuyÓn ®æi m« h×nh d¹y häc Chuy D¹y häc thô ®éng D¹y häc tÝch cùc 1. HV tù m×nh t×m ra kiÕn thøc 1. GV th«ng b¸o kiÕn thøc, HV thô ®éng tiÕp thu. d−íi sù h−íng dÉn cña GV. 2. §èi tho¹i: GV- HV, HV-HV, do 2.GV truyÒn thô mét chiÒu, ®éc tho¹i. GV tæ chøc. 3. GV gi¶ng gi¶i, HV ghi 3. Häc c¸ch häc, c¸ch øng xö, c¸ch GQV§, c¸ch sèng. nhí, häc thuéc lßng. 4. GV ®éc quyÒn ®¸nh gi¸ 4. HV tù ®¸nh gi¸, tù ®iÒu chØnh, cung cÊp liªn hÖ ng−îc cho GV ®¸nh gi¸. khuyÕn khÝch tù häc. 5. GV lμ ng−êi d¹y: d¹y 5. GV lμ chuyªn gia, lμ ng−êi tæ ch÷, d¹y nghÒ, d¹y ng−êi chøc, h−íng dÉn, d¹y c¸ch häc
 13. 3. §æi míi ho¹t ®éng d¹y cña GV D¹y hãa häc kh«ng ph¶i lμ qu¸ tr×nh truyÒn thô hãa kiÕn thøc, rãt kiÕn thøc vμo HV mμ chñ yÕu lμ qu¸ tr×nh GV thiÕt kÕ, tæ chøc, ®iÒu khiÓn c¸c ho¹t ®éng cña HV ®Ó ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu cô thÓ . Ho¹t ®éng cña GV lμ: a. ThiÕt kÕ gi¸o ¸n b. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trªn líp ®Ó HV ho¹t ®éng b. theo c¸ nh©n hoÆc theo nhãm nhá c. §Þnh h−íng, ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng cña HV d. ThiÕt kÕ vμ thùc hiÖn viÖc sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn trùc quan e. T¹o ®iÒu kiÖn cho HV ®−îc vËn dông nhiÒu h¬n HV nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng ®· häc nh
 14. 4. §æi míi ho¹t ®éng häc tËp cña HV Lμ qu¸ tr×nh HV tù häc, tù nhËn thøc, tù kh¸m ph¸, HV t×m tßi c¸c tri thøc hãa häc mét c¸ch chñ ®éng, tri th tÝch cùc, lμ qu¸ tr×nh tù ph¸t hiÖn vμ gi¶i quyÕt . tÝch HV tiÕn hμnh c¸c ho¹t ®éng sau: HV tiÕn a. Tù ph¸t hiiÖn hoÆc n¾m b¾t vÊn ®Ò do GV nªu ra. a. h vÊn ra b. Ho¹t ®éng c¸ nh©n hoÆc hîp t¸c theo nhãm nhá theo ®Ó t×m tßi, gii¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra. g vÊn c. VËn dông kiÕn thøc, kÜ n¨ng ®· biÕt ®Ó gi¶i thÝch mét sè hiÖn t−îng hãa häc, gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò x¶y ra trong ®êi sèng vμ s¶n xuÊt. d. Tù häc, tù ®¸nh gi¸ vμ ®¸nh gi¸ viÖc n¾m kiÕn d. thøcthøc, kÜ n¨ng cña b¶n th©n vμ nhãm.
 15. 5. §æi míi c¸c h×nh thøc tæ chøc d¹y häc Khi ®æi míi PPDH, h×nh thøc tæ chøc d¹y PPDH, häc còng cÇn ph¶i ®a d¹ng, phong phó ng, phong h¬n cho phï hîp víi viÖc t×m tßi c¸ nh©n, cho ho¹t ®éng theo nhãm vμ toμn líp. ho Tæ chøc c¸c líp häc, tiÕt häc... tiÕt - C¸c buæi sinh ho¹t chuyªn ®Ò, CLB chuy - - Th«ng qua c¸c cuéc thi t×m hiÓu, thi viÕt, qua thi vÏ, thi tiÓu phÈm... vÒ m«i tr−êng, ma tóy... thi ... vÒ - Tæ chøc ®iÒu tra vÒ phßng chèng ma tóy... ma ...
 16. Đặt vấn đề: Trung tâm của đổi mới PPDH là Tích cực hoá học sinh! Nhưng bằng cách nào?
 17. ??? ??? Hôm nay chúng ta học về phương pháp dạy học tích cực!
 18. mét sè pPDH nh»m tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña HV Sö dông TN ®Ó d¹y häc ho¸ häc tÝch cùc TN ®Ó Sö dông ph−¬ng tiÖn d¹y häc theo h−íng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña HV Sö dông PPDH nªu vμ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò Sö dông bμi tËp ho¸ häc ®Ó d¹y häc tÝch cùc Sö dông PP häc tËp hîp t¸c theo nhãm nhá PP theo KÕt hîp ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh víi ph−¬ng KÕt ph¸p vÊn ®¸p

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản