Đơn đăng ký tạm trú_21 SV-P.HC-TH

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
110
lượt xem
18
download

Đơn đăng ký tạm trú_21 SV-P.HC-TH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn đăng ký tạm trú_21 sv-p.hc-th', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn đăng ký tạm trú_21 SV-P.HC-TH

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ Kính gửi: Công an Xã (Phường) ……………………………….. Họ và tên: ………………………………………………………………....... Ngày sinh: ……..…/……./……….. Nơi sinh: ……….…………………… Mã số SV: ………………………..... Lớp:…………………………………. Ngành:…………………………..…..Khoa:………………………………... Số CMND:…………………..cấp ngày……………..tại………………………… Hộ khẩu thường trú tại (xã, phường, thị trấn)... …………………………………… Quận (Huyện, Thành phố)……………………….Tỉnh (Thành phố)…….... …………. Tôi đề nghị Công an (xã, phường, thị trấn)... ………………………………............ Cho phép tôi được đăng ký tạm trú tại nhà: Ông (Bà) …………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………………… Quan hệ với chủ hộ:……………………………………. ………………………… Thời gian tạm trú: từ ngày……../……/20…... đến ngày……../……/20…... Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về quản lý tạm trú, các quy định của chính quyền địa phương và Quy chế Công tác học sinh, sinh viên ngoại trú./. Xác nhận của CVHT-RL/GVCN ……………, ngày ...... tháng .... năm 20..... Học sinh, sinh viên:........................................ Người làm đơn Đang học tại lớp:............................................ (Ký tên và ghi rõ họ tên) Khoa:…………………………………………. Năm học: 20....- 20… (Ký tên và ghi rõ họ tên) .................................. 21 SV-P.HC-TH
  2. Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang kính chuyển Công an xã (phường, thị trấn)...…………………..………………...cho phép học sinh, sinh viên được tạm trú theo thời hạn và tại địa chỉ đã nêu trong đơn./. Mỹ Tho, ngày….. tháng…. năm 20… HIỆU TRƯỞNG 21 SV-P.HC-TH
Đồng bộ tài khoản