Đơn xin chuyển mục đích sử dụng dành cho tổ chức trong nước

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
127
lượt xem
10
download

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng dành cho tổ chức trong nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đơn xin chuyển mục đích sử dụng dành cho tổ chức trong nước', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng dành cho tổ chức trong nước

  1. Tên tổ chức:............. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:.........../................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...........,ngày.......tháng........năm ......... ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 1 (dành cho tổ chức trong nước) Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 2 1. Tên tổ chức xin chuyển mục đích sử dụng đất: ............................................... ............................................................................................................................. 2. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ................. ............................................................................................................................. 3. Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................... ............................................................................................................................. 4. Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................. ......................................................Điện thoại: ..................................................... 5. Địa điểm khu đất xin chuyển mục đích sử dụng: ................................................ do ......................... đang sử dụng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc Quyết định giao đất, cho thuê đất) số.........……………….do (Ủy ban nhân dân.……………..)cấp ngày.…tháng.....năm……….. 6. Diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng:................m2 (được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên..........................lập ngày......tháng.......năm......) 7. Mục đích sử dụng mới: .................................................................................. 8. Hình thức sử dụng đất (giao đất hay thuê đất): ............................................... 9. Thời hạn sử dụng đất (năm, nếu có thời hạn): ................................................ 10. Phương thức trả tiền (nếu có): .......................................................................
  2. 11. Cam kết: - Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai. - Trả tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất đầy đủ đúng hạn; - Cam kết khác (nếu có): ..................................................................................... ............................................................................................................................. Đại diện tổ chức xin chuyển mục đích sử dụng đất (ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu) 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố. 2 Trường hợp thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì đồng gởi Chính phủ
Đồng bộ tài khoản