intTypePromotion=1
ADSENSE

Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

Chia sẻ: Tuhuy Tuhuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

3.373
lượt xem
118
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời bạn đọc cùng tham khảo Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập của sinh viên đại học để lập được mẫu đơn đúng tiêu chí và hợp pháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

  1. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ----------&---------- §¬n xin nghØ häc t¹m thêi vµ b¶o lu kÕt qu¶ KÝnh göi: - Ban Gi¸m hiÖu - Ban Chñ nhiÖm khoa (Bé m«n) ……………………. - Phßng C«ng t¸c ChÝnh trÞ vµ qu¶n lý sinh viªn Hä vµ tªn: ………………………………, M· sinh viªn…………………. Ngµy, th¸ng, n¨m sinh……………………………………. Líp…………. , Ngµnh …………… Khoa………. …………………… Kho¸…… Em lµm ®¬n nµy kÝnh ®Ò nghÞ Nhµ trêng xÐt cho em ®îc nghØ häc t¹m thêi tõ ngµy …… th¸ng….. n¨m …… Häc kú….. n¨m häc 200 …. – 200…… Lý do: ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… KÝnh ®Ò nghÞ Nhµ trêng quan t©m gióp ®ì. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Ngµy …… th¸ng ……n¨m 20….. ý kiÕn cña cha (mÑ) sinh viªn Ngêi lµm ®¬n X¸c nhËn cña ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng hoÆc c¬ quan y tÕ …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Ký tªn, ®ãng dÊu ý kiÕn ®Ò nghÞ cña Ban Chñ nhiÖm khoa (bé m«n) Qu¶n lý sinh viªn …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………... Chñ nhiÖm khoa
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=3373

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2