intTypePromotion=1

dự án cải tạo hệ thống cấp thoát nước thi trấn Phước Long, chương 9

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
111
lượt xem
24
download

dự án cải tạo hệ thống cấp thoát nước thi trấn Phước Long, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bể có chiều dài 5.4m , chọn 3 máng thu nước rửa lọc ở 1 bể có đáy hình tam giác, khoảng cách giữa các máng sẽ là 1.8m ( Đảm bảo qui phạm nhỏ hơn hoặc bằng 2m ). + Lượng nước thu vào mỗi máng xác định theo công thức : qmt= W *d * l (l/s) Trong đó : W - cường độ rửa lọc W=12(l/s-m2) d - khoảng cách giữa các tâm máng,d=1.8m l - chiều dài của máng 5m Vậy : qm =12 * 1.8 * 5 = 116.64 l/s =0.11664 m3/s. (0,11) 2 (1,57 ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: dự án cải tạo hệ thống cấp thoát nước thi trấn Phước Long, chương 9

  1. Chương 9 : TÝnh to¸n m¸ng ph©n phèi n-íc läc & thu n-íc röa läc BÓ cã chiÒu dµi 5.4m , chän 3 m¸ng thu n-íc röa läc ë 1 bÓ cã ®¸y h×nh tam gi¸c, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c m¸ng sÏ lµ 1.8m ( §¶m b¶o qui ph¹m nhá h¬n hoÆc b»ng 2m ). + L-îng n-íc thu vµo mçi m¸ng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : qmt= W *d * l (l/s) Trong ®ã : W - c-êng ®é röa läc W=12(l/s-m2) d - kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t©m m¸ng,d=1.8m l - chiÒu dµi cña m¸ng 5m VËy : qm =12 * 1.8 * 5 = 116.64 l/s =0.11664 m3/s. + ChiÒu réng m¸ng tÝnh theo c«ng thøc : (0,11) 2 Bm = 2,1 5 = 0,461 m. (1,57  1,3) 3 Trong ®ã : a - tØ sè gi÷a chiÒu cao h×nh ch÷ nhËt víi nöa chiÒu réng cuÈ m¸ng . LÊy a =1.3( theo quy ph¹m lµ tõ 1 - 1.5) k : hÖ sè phô thuéc tiÕt diÖn m¸ng ,do m¸ng h×nh ch÷ nhËt nªn k =2.1 (0,11664) 2 Bm = 2,1 5 = 0,462 m. (1,57  1,3) 3 hCN Bm * a 0.462 * 1.3 a=  hCN = = = 0.3m Bm / 2 2 2
  2. VËy chiÒu cao phÇn m¸ng h×nh ch÷ nhËt lµ 0.3m lÊy chiÒu cao ®¸y tam gi¸c lµ h®=0.2m . §é dèc ®¸y m¸ng vÒ phÝa m¸ng tËp trung n-íc lµ i = 0.01%.ChiÒu dµy thµnh mãng lµ m = 0.08 (m). + ChiÒu cao toµn phÇn cña phÇn m¸ng thu n-íc röa lµ : Hm =hCN + h® + m = 0,3 +0,2 +0,8 =0,58 (m) + Kho¶ng c¸ch tõ bÒ mÆt líp vËt liÖu läc ®Õn mÐp trªn m¸ng thu n-íc x¸c ®Þnh nh- sau: L*e Hm = + 025 (m) 100 Trong ®ã : L-chiÒu dÇy líp vËt liÖu läc L=2m e-®é d·n në t-¬ng ®èi cña líp vËt liÖu läc ,lÊy theo b¶ng tra ta ®-îc e =20%. 2 * 20  Hm = + 0.25 = 0.65 m. 100 Theo quy ph¹m th× kho¶ng c¸ch gi÷a ®¸y cuèi cïng cña m¸ng dÉn n-íc röa ph¶i n»m cao h¬n líp vËt liÖu läc tèi thiÓu lµ 0.07 m + ChiÒu cao toµn phÇn cña m¸ng thu n-íc röa lµ: Hm = 058 m vµ v× m¸ng dèc vÒ phÝa m¸ng tËp trung i= 0.01,m¸ng dµi lµ 5.4 m nªn chiÒu cao m¸ng ë phÝa m¸ng tËp chung lµ : 0.58 + 0.054 = 0.634 m  Hm sÏ ph¶i b»ng : 0.634 + 0.07= 0.704 m N-íc röa läc tõ m¸ng thu trµn vµo m¸ng tËp trung n-íc + Kho¶ng c¸ch tõ ®¸y m¸ng thu dÕn ®¸y tËp trung ®-îc x¸c ®Þnh : 2 qM hm = 1.75 3 + 0.2 ( m ). g * A2
  3. Trong ®ã : + qM - l-u l-îng n-íc ch¶y vµo m¸ng tËp trung n-íc (m3/s), ë ®©y :  qM= 0.11664 * 3 = 0.3499 m3/s. + A -chiÒu réng cña m¸ng tËp trung , chän A=0,75(m) + g - Gia tèc träng tr-êng g=9,81(m/s2) ( 0 , 33 ) 2  hm = 1.75 x 3 + 0,2 = 0 .69 m. 9 ,81 .( 0 , 75 ) 2 LÊy b»ng hm = 0.7 m + X¸c ®Þnh tæn thÊt ¸p lùc khi röa bÓ läc - Tæn thÊt Êp lùc trong hÖ thèng ph©n phèi b»ng giµn èng khoan lç : 2 2 hp=  * V0 + Vn (m) 2g 2g Trong ®ã : + Vo - Tèc ®é n-íc ch¶y ë ®Çu èng chÝnh Vo =1.9 m/s + Vn - Tèc ®é ch¶y ë ®µu èng nh¸nh Vn=1.81 m/s + g - Gia tèc träng tr-êng g =9.81m/s2 +  - HÖ sè søc c¶n. 2.2 = + 1 Víi K = 0.35 (K *W ) 2 2.2  = + 1 =18.96. 0.35 1.9 2 1.812 VËy : hp=18.96 * + = 3.65 2 * 9.81 2 * 9.81 + Tæn thÊt líp sái ®ì : h® = 0.22 * LS * W Víi : + Ls - ChiÒu dµy líp sái ®ì b»ng 0.05m + W - C-êng ®é röa läc 12 l/s-m2 h®= 0.22 * 0.05 *12 = 0.132m.
  4. + Tæn thÊt ¸p lùc qua chôp läc V2 1.8 2 hcl = = = 0.66m 2g *  2 * 9.81 * 0.5 2 Víi : + V tèc ®é chuyÓn ®éng cña n-íc qua chôp läc 1.8m +  hÖ sè l-u l-îng cña chôp läc v× ta dïng lo¹i chôp läc cã khe hë nªn  = 0.5. + Tæn thÊt ¸p lùc trong líp vËt liÖu läc : hvl = ( q + b * w ) * L*e (m). Trong ®ã : víi kÝch th-íc h¹t d = 0.8  1mm : q= 0.76 : b = 0.017 : l = 0.8m : e = 0.2 hvl = ( 0.076 + 0.017 * 12 )*2 * 0.2 = 0.385m ¸p lùc ®Ó ph¸ vì kÕt cÊu ban ®Çu cña líp vËt liÖu läc lÊy hbm = 2m. VËy tæn thÊt ¸p lùc trong néi bé bÓ läc lµ : ht= 3.65 + 0.32 + 0.66 + 0.385 + 2 = 8.02 m. * chän m¸y b¬m n-íc röa läc vµ giã röa läc ¸p lùc c«ng t¸c cÇn thiÕt cña m¸y b¬m: Hr = hhh + h0 + hp + hd + hvl + hbm + hcb (m). Trong ®ã: + ht = hp + h® + hcl + hvl + hbm = 8.02m, ®· tÝnh ®-îc ë trªn. + hhh: - §é cao h×nh häc tõ møc n-íc thÊp nhÊt trong bÓ chøa ®Õn mÐp m¸ng thu n-íc röa läc. + hhh = 4 + 3.5 - 2 + 0.71 = 6.11 m. + 4 - ChiÒu s©u mùc n-íc trong bbÓ chøa (m)
  5. + 3.5 - §é chªnh mùc n-íc gi÷a bÓ läc vµ bÓ chøa ( m ) + 2 - ChiÒu cao líp n-íc trong bÓ läc (m) + 0.71 - Kho¶ng c¸ch tõ líp vËt liÖu läc ®Õn mÐp m¸ng (m) + h¤ - Tæn thÊt ¸p lùc trªn ®-êng èng dÉn n-íc tõ tr¹m b¬m n-íc röa ®Õn bÓ läc ( m ) Ta cã : D¤ = 450 mm vµ Qr = 324 l/s. L¤ = 100m Tra b¶ng ta cã: 1000i = 10.4  h¤ = 1000i * l/1000 = 10.4 * 100 /1000 = 1.04 m + hcb - Tæn thÊt ¸p lùc côc bé ë c¸c bé phËn nèi èng vµ van chøa 2 hcb =  *V ( m ) 2g Trªn ®-êng èng dÉn n-íc röa läc cã 4 cót 900 vµ 2 van kho¸. (1.9) 2 hcb = (4 * 0.98 * 2 + 0.26 ) * = 1.49m 2 * 9.81 VËy ¸p lùc c«ng t¸c cÇn thiÕt cña m¸y b¬m röa läc lµ :  Hr = 8.02 + 6.11 +1.04 + 1.49 = 16.66 = 17m + Chän b¬m röa läc : Chän 2 b¬m Caprari AV 200 - 315 röa läc 1 lµm viÖc 1 dù phßng cã: H CT BRL = 18 (m). Q = 0 - 1000 m3 /h ( l-u l-îng röa 1 bÓ )
  6. N = 30 kw  = 78 % HCK = 2.6m DBXCT = 252 mm n = 1475 vßng /phót. + Chän b¬m giã röa läc : Qgiã = 0.405 m3 /s Chän b¬m giã röa läc lo¹i HIBON SH 150 cã Cã N = 35 kw n = 1450 vßng / phót. * Tû lÖ gi÷a l-îng n-íc röa so víi l-îng n-íc vµo bÓ läc lµ : W * F1b * t1 * 60 * N *100 P= ( % ). Q * T0 *1000 Trong ®ã : + W - C-êng ®é röa läc = 12 l/ s. m2 + F - DiÖn tÝch 1 bÓ läc = 27 m2 + T0 - Thêi gian c«ng t¸c cña bÓ gi÷a 2 lÇn röa T T0 = - ( t1 + t2 + t3 ) n ( t1 = 0.1h ; t2 = 0.35h ; t3 = 0.17h ) Víi t thêi gian c«ng t¸c cña bÓ läc trong 1 ngµy = 24h. 24 T0 = * ( 0.1 + 0.35 + 0.17 ) = 11.38 h. 2 + n : Sè lÇn röa läc / ngµy = 2 lÇn. + N : Sè bÓ = 6 bÓ. + Q : l-u l-îng tr¹m = 904 m3 / h.
  7. + t1, t2 ,t3 : thêi gian röa ,x¶ läc ®Çu vµ thêi gian chÕt cña bÓ ( h ) 12 * 27 * 6 * 60 * 6 * 100  P = = 6.8 % 904 * 11.38 * 1000
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2