intTypePromotion=1

dự án cải tạo hệ thống cấp thoát nước thi trấn Phước Long, chương 10

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
107
lượt xem
30
download

dự án cải tạo hệ thống cấp thoát nước thi trấn Phước Long, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để đảm bảo chất lượng nước cần thiết ta phải xử lý bằng hoá chất Clo đây cũng là biện pháp khử trùng đơn giản , hiểu quả và thông dụng nhất. Lưu lượng Clo cần thiết cho vào nước để Clo hoá sơ bộ . Trên đ-ờng ống dẫn từ bể lọc đến bể chứa chọn sơ bộ 2mg / l. Lượng Clo cần thiết trong 1 giờ . qClogiờ = q gio * LCL 1000 ( kg / h ). Trong đó : + qgiờ - Công suất trạm qgiờ = 904 m3/h + L-ợng Clo hoá sơ bộ = 2mg...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: dự án cải tạo hệ thống cấp thoát nước thi trấn Phước Long, chương 10

  1. Chương 10: TÝnh to¸n tr¹m khö trïng §Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng n-íc cÇn thiÕt ta ph¶i xö lý b»ng ho¸ chÊt Clo ®©y còng lµ biÖn ph¸p khö trïng ®¬n gi¶n , hiÓu qu¶ vµ th«ng dông nhÊt. L-u l-îng Clo cÇn thiÕt cho vµo n-íc ®Ó Clo ho¸ s¬ bé . Trªn ®-êng èng dÉn tõ bÓ läc ®Õn bÓ chøa chän s¬ bé 2mg / l. L-îng Clo cÇn thiÕt trong 1 giê . q gio * LCL qClogiê = ( kg / h ). 1000 Trong ®ã : + qgiê - C«ng suÊt tr¹m qgiê = 904 m3/h + L-îng Clo ho¸ s¬ bé = 2mg /l . 904 * 2  qClogiê = = 1.81 kg/h. 1000 Dïng Clo n-íc ®Ó khö trïng ,chän 2 clorateur hiÖu EBARA cã c«ng suÊt 3kg /h .Trong ®ã cã 1 clorateur ho¹t ®éng cßn 1 clorateur dù phßng . L-îng Clo cÇn thiÕt dïng trong 1 ngµy ®ªm . qng.®cl = qgiê * 24h = 1.81 * 24 = 43.44 kg /ng.®. L-îng Clo cÇn thiÕt dïng trong 1 th¸ng . qclth¸ng = qng.®cl * 30 = 43.44 * 30 = 1203.2 kg/th¸ng .
  2. Sè b×nh Clo dù tr÷ trong 1 th¸ng : Qng .d * Lcl * 30 n= 1000 * Pc Trong ®ã : + Qng.® - C«ng suÊt tr¹m xö lý = 21696 m3 /ng.®. + Lcl - L-îng Clo cÇn thiÕt ®Ó khö trïng = 2mg/ l. + Pc - Tæng l-îng Clo chia trung b×nh Pc = 500 kg/ h. 21696 * 2 * 30  n= = 2.6 = 3 b×nh . 1000 * 500 Chän 3 b×nh lµm viÖc vµ 1 b×nh dù phßng .  Nhµ khö trïng : DiÖn tÝch cho 1 clorateur 1 bµn c©n lµ 3 - 4.5 m2. DiÖn tÝch qu¶n lý 2 clorateur = 4.5 * 2 = 9 m2 . F = a x b =3 x 3 = 9 m2 VËy diÖn tÝch kho chøa ho¸ chÊt khö trïng ®ñ ®¶m b¶o sö dông cho 6 th¸ng 2.6 * 6 = 16 b×nh céng víi 1 b×nh dù phßng = 17 b×nh . KÝch th-íc b×nh 820 x 1070 (mm) /b×nh .§Æt thµnh 2 dÉy .Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 dÉy lµ 1.2 m Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 b×nh lµ 0.2 m Kho¶ng c¸ch tõ mÐp b×nh ®Õn t-êng lµ 1.1m ChiÒu dµi kho :
  3. L = ( 0.82 * 8 ) +( 2 * 1.2 ) + ( 2 * 1.1 ) = 11.16 m. ChiÒu réng kho : B = ( 2 * 1.07 ) + 1.2 + 1.1 * 2 = 5.54 m .  KÝch th-íc nhµ khö trïng F = ( L + a ) x B = ( 11.16 + 3 ) x 5.54 = 78 m2 iv. 5.5 - DiÖn tÝch c¸c c«ng tr×nh kh¸c trong tr¹m . Víi c«ng suÊt tr¹m Qtr = 21696 m3/ ng.®ªm. DiÖn tÝch c¸c c«ng tr×nh phôc vô lÊy nh- sau : - Khèi hµnh chÝnh : 9 x 18 = 162 m2 - Kho vËt t- vµ thiÕt bÞ söa ch÷a : 6 x 12 = 72 m2 - Tr¹m biÕn thÕ : 6 x 6 = 36 m2 - Phßng trùc b¶o vÖ : 6 x 6 = 36 m2 - Phßng thÝ nghiÖm : 6 x 8 = 48 m2 III.6 - S¬ ®å cao tr×nh d©y chuyÒn c«ng nghÖ trong tr¹m xö lý.
  4. - Tæn thÊt qua c¸c c«ng tr×nh ®¬n vi theo 20 TCN 33 - 85 nh- sau : + BÓ l¾ng tiÕp xóc = 0.6 m. + BÓ läc nh¸nh = 3 m. + §-êng èng dÉn n-íc tõ bÓ l¾ng sang bÓ loc nhanh = 0.5 m. + §-êng èng tõ bÓ läc sang bÓ chøa n-íc s¹ch = 0.5 m. Theo qui ph¹m ë nh÷nh n¬i cã nÒn ®Êt æn ®Þnh cÇn -u tiªn ®Æt khèi bÓ läc trªn mÆt ®Êt ®Ó tËn dông khèi l-îng ®Êt ®µo ®¾p khi thi c«ng .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2