intTypePromotion=1
ADSENSE

dự án cải tạo hệ thống cấp thoát nước thi trấn Phước Long, chương 2

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

187
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do mức độ đô thị hoá của thị xã Phước Long đến năm 2010 ngày càng cao.Đời sống nhân dân cũng như nhu cầu dùng nước ngày càng cao,vì vậy mức độ cấp nước sinh hoạt như sau: - Cấp cho 100% dân số với tiêu chuẩn dùng nước là 180 l/ngđ - Nhu cầu dùng nước khác : nước dùng cho XNCN,công cộng,tưới.....tạm tính theo cơ sở dùng nước sinh hoạt Dân số năm 2000 : 39000 người Tỉ lệ tăng dân số 2.0%. Dân số thị trấn năm 2010 dự đoán là 50.000 người iI.1 - QUY MÔ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: dự án cải tạo hệ thống cấp thoát nước thi trấn Phước Long, chương 2

  1. Chương 2: M¹NG L¦íi cÊp n-íc - Do møc ®é ®« thÞ ho¸ cña thÞ x· Ph-íc Long ®Õn n¨m 2010 ngµy cµng cao.§êi sèng nh©n d©n còng nh- nhu cÇu dïng n-íc ngµy cµng cao,v× vËy møc ®é cÊp n-íc sinh ho¹t nh- sau: - CÊp cho 100% d©n sè víi tiªu chuÈn dïng n-íc lµ 180 l/ng® - Nhu cÇu dïng n-íc kh¸c : n-íc dïng cho XNCN,c«ng céng,t-íi.....t¹m tÝnh theo c¬ së dïng n-íc sinh ho¹t D©n sè n¨m 2000 : 39000 ng-êi TØ lÖ t¨ng d©n sè 2.0%. D©n sè thÞ trÊn n¨m 2010 dù ®o¸n lµ 50.000 ng-êi iI.1 - QUY M¤ DïNG N¦íC : II.1.1- N-íc sinh ho¹t. q*N Qtb  ngµy (m3/ngµy) 1000 Trong ®ã : q = 180 l/ng ( tiªu chuÈn dïng n-íc ) N : d©n sè tÝnh to¸n,N=50000 180 * 50000 Qtb  ngay = 90000 m3/ngµy 1000 - L-îng n-íc tÝnh to¸n cho ngµy dïng n-íc max . max Qngay = max K ngay * ngay QTB ( m3 / ngµy ®ªm )
  2. Trong ®ã : + max K ngay - HÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ ngµy theo 20 TCN 33 – 85 K = 1.2 – 1.4 Ta chän K = 1.3  Qngay max = 1.3 * 90000 = 11700 m3 / ngµy ®ªm. - L-îng n-íc tÝnh to¸n cho giê dïng n-íc max. max K gio * Q max ngay 1.61 * 11700 q max gio = = = 784.875 m3 /h. 24 24 Trong ®ã : + max K gio - HÖ sè dïng n-íc kh«ng ®iÒu hoµ ngµy . K gio =  max max *  max = 1.4 * 1.15 = 1.61 +  max - HÖ sè kÓ ®Õn møc ®é tiÖn nghi cña c«ng tr×nh vµ chÕ ®é lµm viÖc cña c¸c XNCN ,  max = 1.4  1.5 chän  max = 1.4 +  max - HÖ sè kÓ ®Õn sè d©n trong khu d©n c- , víi d©n c- = 50000   max = 1.15 . II.1.2 - N-íc t-íi. Do ch-a cã sè liÖu cô thÓ vÒ diÖn tÝch cÇn t-íi nªn chän l-îng n-íc t-íi b»ng 8% max Qngay . ( theo 20 TCN 33 – 85 ). 8% *11700  Qt-íi = = 936 m3 /ng.®ªm. 100 - Trong ®ã l-îng n-íc t-íi c©y chiÕm 40% 40% * 936  QTC = = 374.4 m3 /ng.®ªm. 100 - L-îng n-íc röa ®-êng chiÕm 60% . 60 * 936  QR§= = 561.6m3 /ng.®ªm. 100
  3. II.1.3 - N-íc c«ng nghiÖp cña nhµ m¸y I. XÝ nghiÖp I lµm viÖc 2 ca cã ph©n x-ëng nãng . II1.3.1- N-íc sinh ho¹t cöa c«ng nh©n lµm viªc t¹i xÝ nghiÖp . qCN * N Ca * n * K gio QCN = ( m3 /ng ) 1000 Trong ®ã : + qCN - Tiªu chuÈn n-íc sinh ho¹t trong XNCN tÝnh cho 1 ng-êi 1 ca qCN = 45 l/ ng-êi ca. + Kgiê - HÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ giê víi Kgiênãng = 2.5 + NCa - Sè c«ng nh©n trong 1 ca .Sè c«ng nh©n trong XN lµ 600 ng-êi mµ XN lµm viÖc 2 ca vËy 1 ca cã 300 ng-êi . + n - Sè ca lµm viÖc n = 2 45 * 300 * 2 * 2.5 VËy : QCN = = 68m3 /ngµy. 1000 II.1.3.2- N-íc t¾m cña c«ng nh©n khi tan ca Do ®Æc ®iÓm vÖ sinhcña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ nhãm II.b ( lµm bÈn quÇn ¸o vµ tay ch©n ) nªn sè ng-êi sö dông lµ 14 ng-êi / vßi t¾m hoa sen . N * q hs * t 600 * 0.083 * 2700 Qhs = = = 10 m3 ngµy . 14 *1000 14 * 1000 Trong ®ã : + N - Sè c«ng nh©n trong ca ,N = 600 ng-êi . + t - Thêi gian t¾m hoa sen ,t = 45 phót = 2700s + qhs - L-u l-îng cho 1 vßi t¾m = 300 l /h = 0.083 l /s . 600 * 0.083 * 2700  Qhs = = 10 m3 ngµy . 14 * 1000 II.1.3.3 - N-íc s¶n xuÊt . XÝ nghiÖp lµm viÖc 2 ca mçi ca 8h vËy 2ca = 16h.
  4. 1600 QSX = 1600 m3 /ngµy = = 100m3 /h. 16 II.1.4. N-íc c«ng nghiÖp cña nhµ m¸y II . XÝ nghiÖp II lµm viÖc 3 ca vµ kh«ng cã ph©n x-ëng nãng II.1.4. 1- N-íc sinh ho¹t cöa c«ng nh©n lµm viªc t¹i xÝ nghiÖp . qCN * N Ca * n * K gio QCN = ( m3 /ng ) 1000 Trong ®ã : + qCN - Tiªu chuÈn n-íc sinh ho¹t trong XNCN tÝnh cho 1 ng-êi 1 ca qCN = 25 l/ ng-êi ca. + Kgiê - HÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ giê víi Kgiêl¹nh = 3 + NCa - Sè c«ng nh©n trong 3 ca .NCa = 660ng-êi + n - Sè ca lµm viÖc n = 3 425 * 660 * 3 QCN = = 50 m3 /ngµy. 1000 II.1.4.2- N-íc t¾m cña c«ng nh©n khi tan ca. Do ®Æc ®iÓm vÖ sinhcña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ nhãm I .a ( kh«ng lµm bÈn quÇn ¸o vµ tay ch©n ) nªn sè ng-êi sö dông lµ 30 ng-êi / vßi t¾m hoa sen . N * q hs * t 660 * 0.083 * 2700 Qhs = = = 5m3 ngµy . 14 *1000 30 * 1000 Trong ®ã : + N - Sè c«ng nh©n trong 3 ca ,N = 660 ng-êi . + t - Thêi gian t¾m hoa sen ,t = 45 phót = 2700s + qhs - L-u l-îng cho 1 vßi t¾m = 300 l /h = 0.083 l /s . II.1.4.3 - N-íc s¶n xuÊt . XÝ nghiÖp lµm viÖc 3ca mçi ca 8h vËy 3ca = 24h.
  5. 12000 QSX = 1200 m3 /ngµy = = 50m3 /h. 24 II.1.5 - Tæng kÕt l-u l-îng. + max Qngay = 11700m3 /ngµy ®ªm. +  QT-íi = QTC + QR§ = 374.4 + 561.6 = 936 m3 /nngµy ®ªm +  QCN = QCNI + QCNII + QhsI + QhsII + QSXI + QSXII = 68 + 50 +10 +5 +1600 +1200 = 2933 m3/ng.®ªm.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2