intTypePromotion=1
ADSENSE

dự án cải tạo hệ thống cấp thoát nước thi trấn Phước Long, chương 11

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

156
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khảo sát nguồn nước và đánh giá . V.1.1 - Nước mặt. Gồm nước sông , kênh rạch bị ảnh hưởng theo chế độ bán nhật chiều ,nguồn nước này có tính mặnhoặc nợ chỉ phục vụ cho nuôI trồng thuỷ sản. Ngoài ra tính chất nhiễm mặn còn bị ô nhiễm nước thảI sinh hoạt ( Không qua xử lý mà đổ thẳng ra sông , kênh rạch ). Bị ô nhiễm bởi chất thảI công nghiệp , phân bón hoá học thuốc trừ sâu . Căn cứ vào bảng phân tích các thông số lý hoá và vi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: dự án cải tạo hệ thống cấp thoát nước thi trấn Phước Long, chương 11

  1. I . Khu vôc dù ¸n vµ nhu cÇu cÇn cã dù ¸n Chương 11 lùa chän nguån n-íc thiÕt kÕ giÕng - Tr¹m b¬m giÕng v.1 - Kh¶o s¸t nguån n-íc vµ ®¸nh gi¸ . V.1.1 - N-íc mÆt. Gåm n-íc s«ng , kªnh r¹ch bÞ ¶nh h-ëng theo chÕ ®é b¸n nhËt chiÒu ,nguån n-íc nµy cã tÝnh mÆnhoÆc nî chØ phôc vô cho nu«I trång thuû s¶n. Ngoµi ra tÝnh chÊt nhiÔm mÆn cßn bÞ « nhiÔm n-íc th¶I sinh ho¹t ( Kh«ng qua xö lý mµ ®æ th¼ng ra s«ng , kªnh r¹ch ). BÞ « nhiÔm bëi chÊt th¶I c«ng nghiÖp , ph©n bãn ho¸ häc thuèc trõ s©u . C¨n cø vµo b¶ng ph©n tÝch c¸c th«ng sè lý ho¸ vµ vi sinh cña n-íc mÆn do trung t©m b¶o vÖ m«I tr-êng ( EPC ) ph©n tÝch. Nguån n-íc mÆt cã kh¶ n¨ng cung cÊp vÒ tr÷ l-îng nh-ng vÒ chÊt l-îng nguån n-íc th× kh«ng ®¹t yªu cÇu . Muèn sö dông ph¶I qua xö lý nh-ng rÊt tèn kÐm . KÕt luËn : Nguån n-íc mÆt kh«ng thÓ dïng ®Ó cÊp n-íc phôc vô sinh ho¹t . V.1.2 - N-íc ngÇm . C¨n cø vµo kÕt qu¶ khoan th¨m dß cña liªn ®oµn 8 ®Þa chÊt c«ng tr×nh , ®Þa chÊt thuû v¨n Miªn Nam ®¸nh gi¸ vµ dùa vµo cÊu tróc ®Þa chÊt ,thµnh phÇn thanh läc hoÆc ®Ióm thuû lùc l-u th«ng huyÖn Hång D©n cã c¸c ph©n vÞ ®Þa tÇng dÞa chÊt nh- sau . + Nguån n-íc ngÇm . Dù ¸n c¶I t¹o hÖ thèng cÊp n-íc thÞ trÊn ph-íc long 1
  2. I . Khu vôc dù ¸n vµ nhu cÇu cÇn cã dù ¸n - TÇng chøa n-íc Holocen ( QIV ) - TÇng chøa n-íc Pleistocen gi÷a muén ( QII – III ) - TÇng chøa n-íc Pleitocen sím ( QI ) - TÇng chøa n-íc Plitocen ( N2 ) + TÇng chøa n-íc Holocen ( QIV ) TÇng nµy ph©n bè réng trªn toµn bé diÖn tÝch cña huyÖn . ChiÒu s©u ®¸y tõ 25 - 32 m .Thµnh phÇn chñ yÕu lµ bïn sÐt , bét sÐt , bét lÉn c¸t mÞn mïn thùc vËt . §©y lµ tÇng n-íc kh«ng ¸p , mùc n-íc ph©n bè n«ng 0.56 – 2.1 m. + TÇng chøa n-íc Pleistocen gi÷a muén ( QII – III ) Trong ph¹m vi vïng nghiªn cøu tÇng nµy cã diÖn tÝch ph©n bè réng trªn toµn bé diÖn tÝch vïng nµy . TÇng nµy n»m d-íi tÇng Holocen ( QIV ). ChiÒu s©u m¸i chóa n-íc th-êng gÆp tõ 26 - 32 m ,chiÒu s©u ®¸y tõ 65 - 90m. ChiÒu s©u trung b×nh cña tÇng nµy lµ 70m. KÕt qu¶ nghiªn cøu thuû ho¸ cho thÊy n-íc thuéc lo¹i nh¹t hµm l-îng s¾t tæng céng cao h¬n tiªu chuÈn . §©y lµ tÇng chøa n-íc cã ¸p , møc n-íc tÜnh th-êng gÆp tõ 2.1 - 3.8 m. §éng th¸I cña n-íc dao ®éng theo mïa . N-íc trong tÇng nµy Ýt cã quan hÖ thuû lùc víi n-íc cña tÇng trªn vµ do gi÷a chóng cã líp sÐt ,bét ng¨n c¸ch . + TÇng chøa n-íc Pleitocen sím ( QI ) TÇng nµy n»m d-íi tÇng ( QII – III ) Qua nghiªn c-u svµ th¨m dß cho thÊy tÇng nµy cã thµnh phÇn gÇn gièng tÇng ( QII – III ) ChiÒu s©u m¸I th-êng gÆp 120 - 140 m > ChiÒu s©u ®¸y tõ 200 - 220 m . TÇng nµy cã kh¶ n¨ng khai th¸c lín . ChiÒu dµy trung b×nh toµn bé cña tÇng nµy lµ 80 m . N-íc thuéc lo¹i nh¹t , ®©y còng lµ tÇng Dù ¸n c¶I t¹o hÖ thèng cÊp n-íc thÞ trÊn ph-íc long 2
  3. I . Khu vôc dù ¸n vµ nhu cÇu cÇn cã dù ¸n chøa cã ¸p . N-íc trong tÇng nµy còng cã Ýt kh¶ n¨ng quan hÖ thuû lùc víi n-íc ë tÇng trªn vµ do gi÷a chóng cã líp sÐt ng¨n c¸ch. + TÇng chøa n-íc Plitocen ( N2 ) . §èi víi tÇng chøa n-íc nµy ®· tiÕn hµnh th¨m dß , kh¶o s¸t nh-ng ch-a cã c«ng tr×nh nghiªn cøu cô thÓ . IV. 1. 3 - ThiÕt kÕ giÕng. Tr¹m b¬m giÕng ®ãng vai trß lµ tr¹m b¬m cÊp I, b¬m ®iÒu hoµ trong ngµy, cung cÊp cho tr¹m xö lý cña hÖ thèng cÊp n-íc ®-îc thiÕt kÕ. Theo nh- tÝnh to¸n ®· dùa vµo tµi liÖu quy ho¹ch thùc tÕ th× khu vùc nghiªn cøu cÇn c«ng suÊt lµ 21696m3/ng.®ªm . Sè giÕng khai th¸c lµ 10 giÕng ë xung quanh tr¹m xö lý. Sè l-îng giÕng lµm viÖc ®ång thêi lµ 8 giÕng vµ 2 giÕng dù phßng, tæng céng lµ 10giÕng. Ph-¬ng ¸n ®Æt vÞ trÝ b·i giÕng lµ hîp lý, nÕu ®Ó bè chÝ giÕng trong khu vùc ®« thÞ th× sÏ ¶nh h-ëng ®Õn viÖc qui hoach x©y dùng. MÆt kh¸c, vÞ trÝ cña b·i giÕng ®-îc ®Æt lµ cöa sæ ®Þa chÊt thuû v¨n nguån bæ cËp cho b·i giÕng lµ kªnh X¸ng Phông HiÖp víi l-u l-îng ®ñ ®¶m b¶o an toµn vÒ mÆt l-u l-îng cho nguån khai th¸c. V.2 - Lùa Chän TÇng Khai Th¸c. Nh- ta ®· cã sè liÖu vÒ ®Þa chÊt thuû v¨n th× cã 4 tÇng. TÇng chøa n-íc Pleistocen gi÷a muén ( QII – III ) lµ tÇng chøa n-íc chÝnh. §©y lµ tÇng chøa n-íc cã ¸p , chÊt l-îng n-íc tèt, æn ®Þnh Dù ¸n c¶I t¹o hÖ thèng cÊp n-íc thÞ trÊn ph-íc long 3
  4. I . Khu vôc dù ¸n vµ nhu cÇu cÇn cã dù ¸n nªn ®uîc chän lµ tÇng khai th¸c n-íc, ®Ó xö lý cung cÊp cho sinh ho¹t. V. 3- TÝnh to¸n c«ng tr×nh thu tr¹m b¬m cÊp i . V. 3.1 - TÝnh to¸n chän giÕng - Bè trÝ giÕng c¸c th«ng sè tÝnh to¸n. - C«ng suÊt :21696 m3 / ngµy ®ªm. - TÇng chøa n-íc 30 m - §é s©u ®Õn c¸ch ®¸y ngÇm 80 m . - §é s©u mùc n-íc ngÇm 8 m. - HÖ sè thÊm K = 52 m/ng. - Kth = 1  610 = 0.06 cm /s = 52 m / ng. 2 B¸n kÝnh ¶nh h-ëng :R = 500m (c¸t th« pha sái ). Ta chän lo¹i giÕng khoan hoµn chØnh cã ¸p ,lo¹i giÕng nµy cã -u ®iÓm lµ khai th¸c ë ®é s©u kh¸ lín , nªn chÊt l-îng ®¶m b¶o ,chän s¬ bé 8 giÕng khai th¸c vµ 2 giÕng dù phßng . Qng.d 21696 Q1 giÕng = = = 2712 m3 / ng.®/giÕng . n 8 v.3.2 - TÝnh to¸n c«ng suÊt vµ tæn thÊt giÕng khoan . +. TÝnh to¸n giÕng khoan lµm viÖc riªng lÎ . - ChiÒu dµi èng läc . Lläc = 0.9 * m m : chiÒu dµy tÇng chøa n-íc = 30m . Lläc = 0.9 *30 = 27 m. Dù ¸n c¶I t¹o hÖ thèng cÊp n-íc thÞ trÊn ph-íc long 4
  5. I . Khu vôc dù ¸n vµ nhu cÇu cÇn cã dù ¸n Theo 20 TCN 33 – 85 ®èi víi giÕng khai th¸c cã ¸p lo¹i hoµn chØnh chiÒu dµi c«ng t¸c cña èng läc lÊy b»ng 0.7 – 0.9 , chiÒu dÇy tÇng chøa n-íc lÊy b»ng 0.9 m. - §-êng kÝnh èng läc : Dläc Q1gieng Dläc = (m)  * Lloc * V Trong ®ã : + V - VËn tèc n-íc ch¶y qua èng läc m/ ng. V = 60 3 K = 60 3 52 = 224m /ng. + K - HÖ sè thÊm ( K = 52 m/ng ) 2712  Dläc = = 0.1428 m. 3.14 * 27 * 224 LÊy trßn Dläc = 150mm VËy b¸n kÝnh èng läc R0 = 75mm . Tõ ®-êng kÝnh èng läc ta chän ®-êng kÝnh èng v¸ch , Dèng v¸ch = 300mm Db¬m = 250mm Nh- vËy Dèng v¸ch > Db¬m lµ 50mm - DiÖn tÝch xung quanh cöa èng läc phÇn c«ng t¸c .  =  * Dläc * Lläc = 3.14 * 0.15 *27 = 12.76 m2 - §é h¹ thÊp mùc n-íc khi b¬m : lg R Q gieng * r0 S= 2.73 * K * m Trong ®ã : + QgiÕng - L-u l-îng n-íc 1 giÕng ( m3/ng. ®ªm ) + R - B¸n kÝnh ¶nh h-ëng ,R = 500 m. + r0 - B¸n kÝnh èng läc ,r0 = 0.075 m. + K - HÖ sè thÊm K = 52 m/ng. Dù ¸n c¶I t¹o hÖ thèng cÊp n-íc thÞ trÊn ph-íc long 5
  6. I . Khu vôc dù ¸n vµ nhu cÇu cÇn cã dù ¸n + ChiÒu dµy tÇng chøa n-íc m = 30 m. lg 500 2712 *  S= 0.075 = 2.43m. 2.73 * 52 * 30 S = 2.43m - Tæn thÊt qua èng läc : Q gi * S S = a* (m) *K Trong ®ã : + S - Tæn thÊt mùc n-íc qua èng läc ( m ) + Qgi - L-u l-îng khai th¸c cña giÕng = 2712 m3 /ng.®ªm. + S - §é h¹ thÊp mùc n-íc trong giÕng khi b¬m ,S = 2.43 m. + K - HÖ sè thÊm cña tÇng chøa n-íc ,K = 52 m/ ng. + a - HÖ sè phô thuéc vµo kÕt cÊu èng läc víi lo¹i khoan lç cuèn d©y a = 0.15  0.2 cm , lÊy a = 0.15 cm. +  - DiÖn tÝch xung quanh cña èng läc , = 12.76 m2 2712 * 2.43  S = 0.15 * = 0.47 m 12.76 * 52 - §é h¹ mùc n-íc ngÇm giíi h¹n : Sgh = H - ( 0.3  0.5 ) m -  Hb - S Trong ®ã : + H - ChiÒu s©u mùc n-íc tÜnh t¹i ®iÓm ®Æt giÕng khoan ®Õn ®¸y c¸ch n-íc . H = cèt §CN - cèt MNT cèt MNT = 2.1 - 3.8 = - 5.9 m cèt MN§ = - 5.9 - 4 = 9.9 m VËy H = 80 - 9.9 = 70.1 m Dù ¸n c¶I t¹o hÖ thèng cÊp n-íc thÞ trÊn ph-íc long 6
  7. I . Khu vôc dù ¸n vµ nhu cÇu cÇn cã dù ¸n + m - ChiÒu dµy tÇng chøa n-íc cã ¸p m = 30 m + S - Tæn thÊt mùc n-íc qua èng läc , S = 0.47 m  Sgh = 70.1 - ( 0.5 * 30 ) - 2 - 0.47 = 52.63m. +. TÝnh to¸n giÕng khoan lµm viÖc ®ång thêi . Bè trÝ giÕng khoan theo ®-¬ng th¼ng bè trÝ so le nhau tõ giÕng 1 ®Õn giÕng 8 lµ giÕng khai th¸c cßn giÕng 9 vµ 10 lµ giÕng dù phßng . Ta xÐt ®é h¹ thÊp mùc n-íc t¹i 2 giÕng 4 vµ ( S 4 vµ S 5 ) 0.37  lg R lg R S5 = * qgiÕng  + + lg R + lg R + lg R + lg R + K *m  r0 r5 4 r53 r5 2 r51 r5 6 lg R lg R  +  r57 r58  Trong ®ã : + qgiÕng =2712 m3 /ng.®ªm. + K- HÖ sè thÊm ,K = 52 m/ ng. + m - B¸n kÝnh ¶nh h-ëng ,R = 500m + r0 - B¸n kÝnh èng läc ,r0 = 0.1 m  500 S5= 0.37 * 2712 500 500 500 500 500 500 lg 0.075 + lg 400 + lg 750 + lg 1050 + lg 1450 + lg 300 + lg 650 + 52 * 30  500  lg 1050   = 0.64 * 3.82  0.097  0.176  0.322  0.462  0.222  0.113  0.322 = 0.64*2.3 = 1.472m VËy : S5 = S4 = 1.472 < Sgh = 52.63m. IV.1.3 -TÝnh to¸n vµ chän b¬m giÕng . - TÝnh cèt MN§ trong giÕng sè 5 . Cèt MN§ = cèt MNT - ( S + S ) Dù ¸n c¶I t¹o hÖ thèng cÊp n-íc thÞ trÊn ph-íc long 7
  8. I . Khu vôc dù ¸n vµ nhu cÇu cÇn cã dù ¸n = - 5.9 - ( 2.43 + 0.47 ) =7.86 m TÝnh to¸n vµ chon b¬m giÕng khoan. Cèt ¸p m¸y b¬m : Hb = Cèt MNCNTXL+ Cèt MN§ + h Trong ®ã: + Cèt MNCNTXL - Cèt mùc n-íc cao nhÊt trªn tr¹m xö lý ( èng ph©n phèi giµn m-a ) ®-îc tÝnh nh- sau : - Cèt mùc n-íc cao nhÊt trong bÓ läc . Cèt MNCNBL = Cèt mÆt ®Êt + ChiÒu cao líp n-íc trong bÓ läc = 3.6 + 2 = 5.6 m - Cèt mùc n-íc cao nhÊt trong bÓ l¾ng tiÕp xóc. Cèt MNCNBLTX = Cèt MNCNBL + h® + hm Trong ®ã : + h® - Tæn thÊt ¸p lùc trªn ®-êng èng dÉn tõ bÓ l¾ng tíi bÓ läc,lÊy L = 2m  h® = 0.1m + hm - Tæn thÊt ¸p lùc qua m¸ng thu = 0.58m VËy Cèt MNCNBLTX = 5.6 + 0.1 + 0.58 =6.28m. - Cèt MNCNTXL = Cèt MNCNBLTX + HXD dµn m-a = 6.28 + 3.5 = 9.78m - Cèt MN§ = 7.86m h : - Tæng tæn thÊt trªn ®-êng dÉn cña èng ®Èy tõ tr¹m b¬m vÒ tr¹m xö lý. h = hd©ng + h1-2 + h2-3 + h3-4 + h4-5 + h5-TXL + hcb hd©ng : - Tæn thÊt trong ®-êng èng d©ng cña giÕng khoan . QgiÕng = 2712 m3 / ng.®ªm = 113m3 /h = 31.38 l/s. D = 175mm : V = 1.2 m/s : 1000i = 16 : L = 16 m Dù ¸n c¶I t¹o hÖ thèng cÊp n-íc thÞ trÊn ph-íc long 8
  9. I . Khu vôc dù ¸n vµ nhu cÇu cÇn cã dù ¸n hd©ng = i * L = 0.016 * 16 = 0.256 m §o¹n Q(l/s) D(mm V(m/s 1000i L(m) h=ix èng ) ) l(m) 1-2 31.38 200 0.91 7.1 400 2.84 2-3 62.76 250 1.18 8.64 300 2.592 3-4 94.14 300 1.24 7.48 350 2.618 4-5 125.5 350 1.21 5.84 400 2.336 2 5- 156.9 400 1.17 4.61 500 2.305 TXL  hd = 12.69 m hcb lÊy b»ng 10% h =1.27m VËy : h = hd©ng +  hd + hcb = 0.256 + 12.69 + 1.27 = 14.22m  Hb¬m = 9.78 + 7.86 + 14.22 = 31.86 m  32 m. Qb¬m = 31.38 l/s ; Hb¬m = 32 m. Tõ l-u l-îng khai th¸c cña giÕng vµ ¸p lùc toµn phÇn cña b¬m ®· tÝnh ®-îc ë trªn: Q = 2712 m3/ng = 113 m3/h Dù ¸n c¶I t¹o hÖ thèng cÊp n-íc thÞ trÊn ph-íc long 9
  10. I . Khu vôc dù ¸n vµ nhu cÇu cÇn cã dù ¸n HTP = 32 m Tra sæ tay m¸y b¬m chän ®-îc m¸y b¬m cña tr¹m b¬m giÕng ë ®©y lµ lo¹i m¸y b¬m giÕng khoan kiÓu ch×m (B¬m li t©m nhiÒu cÊp, trôc ®øng, b¸nh xe c«ng t¸c kiÓu dÉn n-íc vµo mét phÝa) cì 8’’ (§-êng kÝnh ngoµi phÇn lín nhÊt cña vá b¬m lµ 8 inch = 203,2 mm): Sè hiÖu M· B¬m vµ ®éng PN PM L A Max B¬ l¾p ®Æc b¬m c¬ 380V kw kw mm mm  m + ®Æt tÝnh mm ®/c kg K86-2 + 146 112 18 22 113 § 5411 NU60-2/28 5 5 2 192 2 K86-2 + U86- 141 107 18 22 136 § 2/24 3 3 Dù ¸n c¶I t¹o hÖ thèng cÊp n-íc thÞ trÊn ph-íc long 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2