intTypePromotion=1
ADSENSE

dự án cải tạo hệ thống cấp thoát nước thi trấn Phước Long, chương 7

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

216
lượt xem
65
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán giàn mưa Sỏ đồ cấu tạo: - Hệ thống phân phối nước ; - Sàn tung nước. - Sàn đổ vật liệu - Hệ thống thu thoát khí và ngăn chứa nước - Sàn thu nước và ống thu nước * Tính toán dàn mưa : F= Q qm (m2) Trong đó : + F : Tổng diện tích giàn mưa ứng với công suất thiết kế mới là 30000(m3/h) hay 1250(m3/h) + Q : Lưu lượng nước xử lý, 1250(m3/h) + qm : Cường độ mưa theo 20TCVN 33-85 thì cường độ mưa lấy khoảng 10 - 15...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: dự án cải tạo hệ thống cấp thoát nước thi trấn Phước Long, chương 7

  1. Chương 7: TÝnh to¸n THIÕT KÕ c«ng nghÖ c«ng tr×nh 1 - TÝnh to¸n giµn m-a Sá ®å cÊu t¹o: - HÖ thèng ph©n phèi n-íc ; - Sµn tung n-íc. - Sµn ®æ vËt liÖu - HÖ thèng thu tho¸t khÝ vµ ng¨n chøa n-íc - Sµn thu n-íc vµ èng thu n-íc * TÝnh to¸n dµn m-a : Q F= (m2) qm Trong ®ã : + F : Tæng diÖn tÝch giµn m-a øng víi c«ng suÊt thiÕt kÕ míi lµ 30000(m3/h) hay 1250(m3/h) + Q : L-u l-îng n-íc xö lý, 1250(m3/h) + qm : C-êng ®é m-a theo 20TCVN 33-85 th× c-êng ®é m-a lÊy kho¶ng 10 - 15 m3/m2-h. ë ®©y chän qm=10m3/m2-h. 21696 VËy F= = 90.4(m2) 10 Dµn m-a ®-îc chia lµm nhiÒu ng¨n theo mét hµng vµ vu«ng gãc víi h-íng giã nh»m thu ®-îc nhiÒu O2 . F 90.4 f1 ng¨n = = 9.04 m2 N 10
  2. Trong ®ã : + N : lµ sè ng¨n chän N = 10 ng¨n KÝch th-íc 1 ng¨n : L xB = 2.8 x 3.3 (m) Tæng diÖn tÝch bÒ mÆt tiÕp xóc dµn m-a . G Ftx = (m3) k * Ctb Trong ®ã : + G : L-îng CO2 tù do cÇn khö (kg/h) + k : HÖ sè khö khÝ ( lÊy theo biÓu ®å h×nh5.8 ) Phô thuéc vµo nhiÖt ®é cña n-íc,®-êng kÝnh vËt liÖu,ë ®©y t0=270C vµ vËt liÖu tiÕp xóc lµ than cèc víi ®-êng kÝnh lµ 24 mm.Tra biÓu ®å h×nh 5.8 ta ®-îc k = 0.093 Tra b¶ng trong h-íng dÉn ®å ¸n xö lý n-íc cÊp ta ®-îc Cbd = 27mg /l. + C tb : Lùc ®éng trung b×nh cña qu¸ tr×nh khö kh¸c . Mµ G = Ct * Q 1000 Trong ®ã : + Ct : Nång ®é CO2 tÝnh to¸n øng víi ®é pH = 7.5 vµ ®é kiÒm cña n-íc nguån . Ct = Cbd *  * ( mg / l ) + Cbd : Nång ®é CO2 tù do øng víi P = 354.82 mg/l ; t0 = 200C ; Ki = 2.5mg®l / l , ta ®-îc Cbd = 27mg / l + C¨n cø vµo l-îng muèi hoµ tan lµ 354.82 mg /l tra b¶ng 5.1 Gi¸o tr×nh Xö lý n-íc cÊp cña TiÕn sÜ NguyÔn Ngäc Dung ta ®-îc  = 0.95 + BiÕt nhiÖt ®é cña n-íc t0 = 270C ,tra b¶ng 5.2  = 0.93
  3.  Ct = 27 * 0.95 * 0.93 = 27.88 mg / l . Lóc nµy l-îng CO2 tù do ®¬n vÞ lÊy ®i khái n-íc ®Ó t¨ng ®é pH = 7.5 sÏ lµ: Cl = 1.64 * Fe2+ + ( Cd - Ct ) Cl = 1.64 * 15 .2 + 50 - 27.88 = 47.048 mg / l. * L-îng CO2 tù do cÇn khö lµ : G = Ct * Q = 47.05 * 904 = 42.54Kg / h 1000 1000 * Lùc ®éng trung b×nh vµ qu¸ tr×nh khö khÝ : C max  C t  Ctb = (kg/m3) C 2300 * lg max Ct Trong ®ã : Cmax=1.64* Fe2+ + C® = 1.64*15.2 + 50 =74.928 mg / l. 74.928  27.88 28.68   Ctb = = = 0.0476 (kg/m3) 74.928 2300 * 0.429 2300 * lg 27.88 * Tæng diÖn tÝch bÒ mÆt tiÕp xóc cña dµn m-a : G Ftx = (m3) k * Ctb 42.54 Ftx = = 9610 m2 0.093 * 0.0476 * TÝnh khèi l-îng vËt liÖu tiÕp xóc : ftx : lµ diÖn tÝch ®¬n vÞ ,víi than cèc cã ®-êng kÝnh lµ d = 24mm th× ftx = 120 m2/m3 Ftx 9610  W= = = 80.083 m3 f t . xuc 120
  4. + ChiÒu cao tæng céng cña líp vËt liÖu tiÕp xóc trong dµn m-a . W 80.083 htx = = = 0.88 m ( tiÕt diÖn ngang cña dµn m-a ). F 90.4 + LÊy chiÒu cao líp vËt liÖu tiÕp xóc lµ 0.35 m . Theo TCN 33 – 85 th× nã vµo kho¶ng 0.3- 0.4 m , Chän sè l-îng sµn ®æ vËt liÖu tiÕp xóc lµ 4 tÇng,chiÒu cao mçi ng¨n lµ 0.8m,chiÒu cao ng¨n thu lµ 0.3. Tæng chiÒu cao giµn m-a sÏ lµ 3.5m. + L-u l-îng n-íc lªn mçi ng¨n cña giµn m-a lµ: Q 904 q= = = 90.4m3 / h =25.11 l / s. N 10 Chän ®-êng kÝnh èng dÉn lªn dµn m-a b»ng thÐp D = 175 mm øng víi vËn tèc v = 1.1m/s (theo qui ph¹m v = 0.8- 1.2 m/s ) . Chän èng dÉn n-íc tõ sµn thu xuèng bÓ l¾ng D = 150 mm cã v = 1.28 m/ s ( theo qui ph¹m lµ 1.0 - 1.5 m/s ) . Chän ®-êng kÝnh èng n-íc röa sµn tung n-íc d = 20 mm víi kho¶ng c¸ch lµ 10 m víi 4 vßi phun bè trÝ vÒ 1 phÝa cña giµn m-a ( hmin = 10 m ) bè trÝ 8 èng tho¸t n-íc röa sµn d = 100mm ®Ó x¶ n-íc thau röa giµn m-a . iv.5 .2 - TÝnh to¸n bÓ l¾ng tiÕp xóc. BÓ l¾ng tiÕp xóc cã chøc n¨ng l-u n-íc l¹i trong bÓ l¾ng tõ 30 - 45 phót ,t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh «xy ho¸ vµ thuû ph©n Fe diÔn ra hoµn toµn tr-íc khi ®-a sang bÓ läc . X¸c ®Þnh dung tÝch bÓ :
  5. Q *T W= ( m3) 60 Trong ®ã : Q - C«ng suÊt tr¹m sö lý(m3/h) Q= 904 m/h T - Thêi gian l-u n-íc l¹i trong bÓ (phót), chän t=45phót. 904 * 45  W= =678 m3 60 LÊy chiÒu cao vïng l¾ng cña bÓ lµ 2.7 m (theo 20 TCN 33-85 th× chiÒu cao vïng l¾ng lÊy vµo kho¶ng 1,5 -3,5 (m)). Tèc ®é n-íc d©ng trong bÓ (v)®-îc x¸c ®Þnh. V= H l *1000 = 2.7 * 1000 = 1 mm /s t 45 * 60 Tèc ®é nµy ®¶m b¶o theo quy ph¹m .20TCN 33-85. DiÖn tÝch toµn phÇn cña bÓ l¾ng tiÕp xóc: W 678 Ftp = = = 251.52 m3 Hl 2 .7 Chia lµm 4 bÓ diÖn tÝch mçi bÓ lµ: Ftp 251.52 f= = = 62.88 m3 4 4 L-îng n-íc qua mçi bÓ sÏ lµ : 904 q= = 226 m3/ h = 62.77 l / s . 4 Tèc ®é ch¶y qua èng trung t©m sÏ lµ 1.18/s th× ®-êng kÝnh èng trung t©m lµ D = 250 mm Tæng diÖn tÝch mçi bÓ kÓ c¶ èng trung t©m sÏ lµ :  * d tt 2 3.14 * 0.25 2 f+ = 62.88 + = 62.93 m3 4 4
  6. Chän bÓ cã kÝch th-íc lµ 8 x 8 = 64 m2 chiÒu cao vïng l¾ng b»ng 0.8 chiÒu cao phÇn h×nh trô. Hl 2.7 Htrô = = = 3.375 m. 0 .8 0 .8 ChiÒu cao phÇn h×nh nãn lµ : (8  0.4) * tg 50 0 Hnãn = = 4.52 m 2 (0.4 lµ chiÒu réng hè thu cÆn ë ®¸y ) LÊy chiÒu cao b¶o vÖ lµ : HBV = 0.5 m Tæng chiÒu cao cña bÓ l¾ng tiÕp xóc sÏ lµ: H = Htrô + Hnãn + HBV = 3.37 + 4.52 + 0.5 = 8.4m. * HÖ thèng m¸ng thu n-íc. Do diÖn tÝch bÓ l¾ng lµ 64 m2 nªn ®Ó thu n-íc ®· l¾ng ta dïng hÖ thèng m¸ng vßng ch¶y trµn xung quanh bÓ vµ 16 m¸ng h×nh nan qu¹t ch¶y tËp trung vµo m¸ng chÝnh. DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang cña m¸ng vßng . Q FV = ( m3) 2 * 4 * 0 .6 Trong ®ã : + Q = 226 m3 / h = 0.06277 m3 + v : vËn tèc n-íc ch¶y trong m¸ng v = 0.6 m / s 0.06277  FV = = 0.013 m2 2 * 4 * 0 .6 ThiÕt kÕ m¸ng cã tiÕt diÖn ( 0.12 x 0.12 ) m . TiÕt diÖn ngang cña m¸ng nan qu¹t : 0.06277 Fq = = 0.00327 m2 2 * 16 * 0.6
  7. Chän tiÕt diÖn m¸ng nan qu¹t ( 0.06 x 0.06 )m .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2