Đứng lên từ thất bại để thành công phần 5

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
82
lượt xem
20
download

Đứng lên từ thất bại để thành công phần 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chắc hẳn nhiều người đã biết Warren Bufet, Bill Gates với tư cách là những người trở thành tỷ phú nhanh nhất và đáng khâm phục nhất thế giới. Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi ai là người giữ kỷ lục về thua lỗ kinh doanh lớn nhất thế giới trong lịch sử hay chưa? Câu trả lời đó là: nhà tỷ phú người Nhật Bản, Masayoshi Son.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đứng lên từ thất bại để thành công phần 5

 1. ng lên t th t b i thành công ph n 5 Bài 5: Masayoshi Son: th t b i luôn thúc y hư ng t i thành công Ch c h n nhi u ngư i ã bi t Warren Bufet, Bill Gates v i tư cách là nh ng ngư i tr thành t phú nhanh nh t và áng khâm ph c nh t th gi i. V y b n ã bao gi t h i ai là ngư i gi k l c v thua l kinh doanh l n nh t th gi i trong l ch s hay chưa? Câu tr l i ó là: nhà t phú ngư i Nh t B n, Masayoshi Son. Ch m i cách ây vài năm, vào th i kỳ mà cơn s t dot-com lên t i nh i m, nhà kinh doanh ngư i Nh t này có tài s n t i 76 t USD, theo sát Bill Gates. V y mà nay tài s n c a Masayoshi Son ch còn l i v n v n 1 t USD, m t i t i 75 t USD, và s thăng tr m này liên quan ch t ch n cái g i là “n n kinh t m i”. Ngư i ưa Internet siêu t c n các gia ình Nh t b n B lo i kh i danh sách nh ng ngư i giàu nh t th gi i, nhưng
 2. Masayoshi Son l i nói r ng ây là quãng th i gian h nh phúc nh t trong i ông. Ch trong vòng vài năm, Masayoshi Son ã có công l n là góp ph n chuy n bi n nư c Nh t t m t cái ao tù trong th trư ng Internet thành m t m ng lư i t c cao tiên ti n và tăng trư ng nhanh nh t th gi i. Nh d ch v Yahoo BB, d ch v k t n i Internet siêu t c băng thông r ng c a Masayoshi Son, nư c Nh t ang trên à qua m t M v t l s h gia ình có k t n i Internet t c cao (t l này Nh t là 4,8%, còn M là 5,6%). Cho n t n khi d ch v Yahoo BB c a Masayoshi Son ư c tri n khai, Nh t v n còn là nư c có giá cư c Internet và i n tho i cao nh t th gi i. Nay thì m c này ã gi m xu ng m c th p nh t th gi i. V i kho ng 2 tri u thuê bao hàng tháng tr phí 33 USD (th p hơn nhi u so v i m c ph bi n M là 55 USD) và s lư ng thuê bao m i hàng tháng là 250.000 thuê bao, d ch v Yahoo BB c a Masayoshi Son hi n ang chi m 32% th ph n ngành kinh doanh k t n i Internet băng thông r ng. Masayoshi Son là i th ngày càng khi n hãng NTT, t p oàn m t th i g n như c quy n trong ngành công ngh thông tin và vi n thông Nh t B n lo s . áng kinh ng c hơn, Masayoshi Son tuyên b ho t ng kinh doanh c a mình ang hoà v n trong khi ph n l n các i th kinh doanh trong lĩnh v c kinh doanh này thua l , k c các i gia như AOL hay Earthlink.
 3. Bư c ti n vào lĩnh v c kinh doanh Inetrnet băng thông r ng c a Masayoshi Son ã khi n ban giám c t p oàn Softbank ng c nhiên. H cho r ng ây là m t quy t nh iên khùng và t n kém, là m t canh b c nguy hi m i v i m t lĩnh v c kinh doanh m i m chưa ư c ch ng minh tính hi u qu trong khi các công ty vi n thông ang chìm trong thua l . Nhưng Masayoshi Son quy t tâm th c hi n quy t nh c a mình. ương nhiên, Masayoshi Son không c n s th ng nh t toàn b ban giám c, vì cá nhân Masayoshi Son s h u t i 60% c ph n c a t p oàn. Vi c th c hi n quy t nh này khi n Masayoshi Son ph i chi ra 1,3 t USD ti n m t thuê m t ư ng cáp d n c a NTT và nhi u th khác l p t m t ư ng thuê bao k thu t s siêu t c t i nhi u tr m trung chuy n c a NTT. Trong khi các công ty d ch v k t n i băng thông r ng khác ch cung c p d ch v Internet t c cao, Masayoshi Son còn cung c p nhi u d ch v phong phú và a d ng như i n tho i Internet, hàng trăm kênh truy n hình k thu t s và video theo yêu c u qua k t n i Internet t c cao, chưa k nhi u d ch v h p d n khác s ư c tung ra trong th i gian t i. Trong hai năm qua, Softbank ã u tư cho vi c phát tri n m ng lư i k t n i siêu t c c a mình b ng vi c bán i nhi u c phi u
 4. Yahoo, E-trade và các c phi u h p d n khác. Hi n gi , Masayoshi Son ã bán i 49% c ph n do Softbank s h u c a ngân hàng Aozora bank, m t ngân hàng có s c c nh tranh không cao. Nhưng nh ng k t qu ban uv n y p khó khăn. M c dù NTT theo yêu c u c a chính ph ã m các b ng chuy n m ch cho Softbank nghiên c u, song l i không cung c p các ư ng dây Softbank k t n i vào m ng c a mình. Các d ch v ưa ra th trư ng ch m th i h n ã làm n n lòng nhi u thuê bao. n tháng 4 năm 2001, th ph n cua Softbank trên th trư ng Internet băng thông r ng gi m t 15% xu ng còn 12% và thua l t i 2 tri u USD m i ngày. Masayshi Son ã x n tay áo vào cu c. Ông mi t mài cùng m t nhóm k sư làm vi c 17 gi m i ngày và không ngh ngày l hay ngày cu i tu n su t m t năm rư i dài d ng d c ưa ho t ng kinh doanh vào n n n p. n gi a năm 2002, nh l i truy n kh u t t p và các ho t ng marketing m nh m , bao g m c vi c phát mi n phí modem trên ư ng ph như phát t rơi, Softbank ã vư t qua c 3 i th chính vươn lên v trí hàng u. Cu i cùng thì chính d ch v giá thành h c a công ty ã thu hút ư c khách hàng. Nh ng ngư i dùng d ch v Yahoo BB có nhi u l i th gi m chi phí như mi n phí cu c g i n, gi m giá i n tho i n i h t,…
 5. T tháng 11 năm 2002 n nay, Yahoo BB ã có thêm m t lư ng thuê bao kh ng l . xây d ng m ng vi n thông c a mình, Masayoshi Son còn m i Takashi Tsuisui, m t k sư m ng 42 tu i tài năng v ph giúp mình. Masayoshi Son và Tsutsui tuyên b : công ty c a h ã góp ph n xây d ng m ng truy n thông tiên ti n nh t th gi i. Nh s t p trung dân s ông trên m t di n tích ch t h p, các m ng thuê bao k thu t s Nh t có tác d ng r t hi u qu , hơn h n M , nơi kho ng cách có th làm gi m áng k t c truy n d li u. Masayoshi Son th m chí còn phát minh ra modem băng thông r ng và thu ư c nhi u b ng phát minh c quy n t thi t b này. Ch c n c m modem vào máy i n tho i và máy tính là ngư i s d ng có th có ch t lư ng cu c g i i n tho i Internet c c rõ và lư t Web v i t c 3 megabits. Masayoshi Son còn t hào vì t c ư ng truy n t i a c a m ng lư i mà Softbank xây d ng gi ã t t i 10 gigabits/giây và ch ng m y ch c s vư t qua m ng cáp quang c a NTT. tăng doanh doanh s , Masayoshi Son ang ưa ra r t nhi u d ch v m i h p d n, không ch gi i h n Internet băng thông
 6. r ng. Ch ng h n mua m t u gi i mã 200 USD là khách hàng có th ti p c n v i hàng trăm kênh truy n hình ch t lư ng cao tương ương v i DVD. T u năm 2004, Yahoo BB là m ng u tiên Nh t cung c p d ch v video theo yêu c u v i các b phim hay c a Holywood s n sàng n t ng nhà thuê bao qua modem và k t n i băng thông r ng. Tham v ng c a Son là t o ra c m t th gi i truy n thông gi i trí hoàn toàn m i. Thi u m t chút may m n S lên ngôi và s p c a n n kinh t dot-com ã em l i tài s n kh ng l cho Masayoshi Son và cũng chính nó ã l y i 75 t USD tài s n trên s sách c a ông. Softbank, t p oàn công ty c ph n do Masayoshi Son làm ch v i ch ng 400 công ty con, ang trên b v c phá s n. Núi tài s n kh ng l m t th i c a t p oàn này gi ã gi m thê th m, ch còn 2,4 t USD trong khi t ng n ã lên t i 1,6 t USD. Cu i năm 2002, Softbank thua l 487 tri u USD trên doanh thu 1,6 t USD. Song cũng còn may m n là s thành công c a d ch v Yahoo BB ã ph n nào làm hình nh c a Softbank ư c ánh bóng tr l i. Nhìn l i ch ng ư ng ã qua, có th th y r ng Masayoshi Son ã t ng nhi u l n i m i ho t ng kinh doanh c a mình. Nhưng
 7. cùng v i nh ng thay i y, Softbank tr nên ngày càng không hi u rõ tr ng tâm kinh doanh c a mình. Kh i s kinh doanh b ng vi c bán ph n m m, Masayoshi Son chuy n sang kinh doanh các t p chí máy tính, k n tr thành m t nhà u tư Internet và mua m t s lư ng l n c phi u c a các hãng công ngh cao và dotcom như Yahoo, E-trade, Geocities và Buy.com. Th m chí ã có th i Masayoshi Son tuyên b s h u t i 10% m ng máy tính toàn c u... M c dù v y, Masayoshi Son v n tin tư ng vào m t tương lai c a n n kinh t m i v i các d ch v truy n thông gi i trí cao c p. Nhi u ngư i v n t ra hoài nghi: li u Masayoshi Son và Softbank có ón u ư c n n kinh t m i hay không hay s ki t s c trư c khi n ích? Có l v n còn quá s m ưa ra câu tr l i. Thành công i t th t b i Có th nói, th t b i là chuy n thư ng tình trong kinh doanh. Nhưng t trong th t b i nhìn ra nh ng nhân t thành công m i tăng ư c lòng tin, ng viên ư c khí th và l y ó làm i m t a i n thành công m i là i u mà m i nhà doanh nghi p nên hư ng t i chuy n b i thành th ng. B t c ông ch nào, b t c công ty nào cũng n l c h t mình có ư c thành
 8. công và tránh xa nh ng th t b i, nhưng r t hi m khi b n nghe nói n nh ng công ty ch thành công mà không th t b i, và nh ng công ty thành công thư ng là nh ng công ty bi t tìm ra nguyên nhân th t b i r it ó rút ra nh ng bài h c kinh nghi m quý giá. Bi t i m t v i th t b i Thương trư ng luôn kh c nghi t, nhà doanh nghi p cho dù có năng l c và tài năng kinh doanh n âu v n có th có l n th t b i. Do v y, các nhà doanh nghi p c n ph i căn c vào tình th l i hay h i có th x y ra và có s chu n b chu áo, có k ho ch th y ti n khi th i cơ n, th y lùi khi c n thi t tránh c nh tranh không hi u qu mà t n công vô ích. Trong kinh doanh, ch doanh nghi p ng trư c m t sai l m hay nguy cơ nào ó c n có tinh th n kh ng khái, nhìn th y nh ng m t có l i c a th t b i, c s c bi n b ng thành ch ng vươn t i nh ng thành công m i. Trên thương trư ng, không ph i th t b i nào cũng d n t i ư c thành công, nhưng t nh ng sai l m v n có th chuy n b i thành th ng. Nh ng nhà doanh nghi p tinh khôn khi th t b i thư ng t nh ng ra và t th y mình sai âu t ó i n nh ng th ng l i m i. .
 9. ng trư c th t b i ngư i sáng su t bi t t phân tích, suy nghĩ l i và cu i cùng tìm ra nguyên nhân tìm ra cơ h i m i. Ví d :Ch t ch H i ng qu n tr m t công ty M lúc ul p nghi p ã l n lư t nghiên c u ch t o ra nh ng s n ph m dùng cho xe hơi. V ch t lư ng mà nói, s n ph m c a ông lúc y không ai có th phê bình vào âu ư c nhưng s n ph m v n không có ngư i mua. ng trư c th t b i này, v ch t ch ã t phân tích, suy nghĩ l i và cu i cùng tìm ra nguyên nhân: M t là s n ph m ã có ngư i phát minh và, hai là, giá c không h p d n l m. Sau ó, t ch giao nhau gi a th trư ng và k thu t, ông ã phát minh ra s n ph m m i là máy nh ch p nh l y ngay sau m t phút n i ti ng trên toàn th gi i khi n công ty c a ông nhanh chóng chi m lĩnh th trư ng và i n thành công. ng trư c nh ng th t b i trong kinh doanh, không ít ngư i ch bi t vin vào 2 cái c là n n kinh t ang trong th i kỳ suy thoái và do công ty mình thi u ngu n v n. Th c t ôi khi không h n là như v y, mà phía sau m i th t b i kinh doanh u n ch a m t nguyên nhân ch quan nào ó. Có nhi u trư ng h p nh ng sai l m áng ti c x y ra ã d n n nh ng h u qu nghiêm tr ng gây thi t h i áng k cho doanh nghi p. Dù b n có tin hay không, thì i u ó cũng là nh ng kinh nghi m áng h c h i. Bi t âu ch ng
 10. m t lúc nào ó b n s g p ph i trư ng h p tương t , b n s không quá b ng hay gi m lên “v t xe ” c a nh ng ngư i i trư c. Tìm cơ h i m i t th t b i M t doanh nhân ngư i M trư c khi n p ơn phá s n cho công ty mình ã nói:“Ch p nh n th t b i thì d thôi, nhưng hi u chính xác t i sao mình th t b i m i là khó”. L i tâm s c a ch doanh nghi p lúc công ty bu c ph i óng c a này xem ra không ph i không có lý. R t nhi u công ty ã ph i h ng ch u th t b i ch vì nh ng lý do r t nh nh t r i sau ó ph i h i h n th t lên câu:“Giá như…” B t c th t b i nào dù nh nh t cũng u có nh ng nguyên nhân sâu xa c a nó. L p k ho ch không phù h p:Không ai ng c nhiên vì ây là m t trong nh ng nguyên nhân khá ph bi n, bên c nh nguyên nhân thi u v n kinh doanh hay ho t ng lưu chuy n ti n m t y u kém. S r t quan tr ng n u b n v ch ra m t k ho ch kinh doanh càng toàn di n và chi ti t bao nhiêu càng t t b y nhiêu. Vi c này có th m t nhi u th i gian và khi m t k ho ch ư c chu n b xong thì có th c n thêm th i gian nhi u tu n ho c nhi u tháng hoàn thành. Tuy nhiên, kho ng th i gian ó không b b phí, mà chính là th i gian có ư c nh ng thành công ch c ch n hơn. Ngư c l i, n u b n không có k ho ch mà v n ti n lên phía trư c theo ki u “nh m
 11. m t làm b a”, thì có nhi u kh năng b n s ph i k t thúc k ho ch ó b ng cơn au tim và hàng ch c nghìn USD tan thành mây khói. Thi u năng l c và kinh nghi m qu n tr :Nhi u ho t ng kinh doanh ư c b t u t m t ngư i có r t ít kinh nghi m v qu n tr ho c chưa qua ào t o v qu n tr , b i vì ti n thân c a h u h t các nhà kinh doanh là nh ng ngư i t l p. M t s ngư i nghĩ r ng lĩnh v c qu n tr ch là ý th c chung (common sense). Nhưng n u các nhà qu n tr không bi t ưa ra nh ng quy t nh kinh doanh thích h p, thì h s không th t ư c thành công trong tương lai. R i ro kinh doanh, thâm h t tài chính:Qu n lý tài chính là công vi c nh n nh các r i ro và ch ng r i ro ó. Nh ng sai sót s x y ra khi nh ng r i ro trên không ư c phòng ng a y . Thông thư ng, sai sót b t ngu n t m t i m y u kém nào ó trong kinh doanh và khi không ai chú ý n ho c không ai nói ra, nó s nhanh chóng bi n thành m t v bê b i tài chính, ch ng h n như m t v CFO không k p báo trư c cho các nhà u tư lúc tình hình x u di n ra, r i h u qu là CEO c a ông ta không th t ư c m c tiêu c a mình.
Đồng bộ tài khoản