intTypePromotion=3

Gia hạn nộp thuế

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
374
lượt xem
73
download

Gia hạn nộp thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp + Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực tế khó khăn của người nộp thuế: o Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn ba ngày làm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia hạn nộp thuế

  1. Thủ tục: Gia hạn nộp thuế - Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp + Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực tế khó khăn của người nộp thuế: o Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ. Người nộp thuế phải hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo bổ sung hồ sơ của cơ quan quản lý thuế; nếu người nộp thuế không hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế thì không được gia hạn nộp thuế. o Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế đầy đủ theo quy định, trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế phải ra văn bản chấp thuận việc gia hạn nộp thuế. - Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận hỗ trợ NNT (Chi cục Thuế) + Gửi qua đường bưu chính + - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt o Tài liệu chứng minh lý do đề nghị gia hạn nộp thuế: o Đối với trường hợp bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ thì phải có:  Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền như Hội đồng định giá do Sở Tài thành lập, hoặc các công ty định giá chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ định giá theo hợp đồng, hoặc Trung tâm định giá của Sở tài chính; văn bản xác nhận của chính quyền cấp xã nơi xảy ra sự việc thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ. Đối với trường hợp di chuyển địa điểm kinh theo yêu cầu của cơ quan  nhà nước có thẩm quyền thì phải có Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di chuyển địa điểm kinh doanh của DN Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) + - Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo + bằng văn bản cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ (nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định. 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị của NNT, cơ quan thuế ra + văn bản thông báo chấp thuận việc gia hạn nộp thuế. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: + Cá nhân + Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế + - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo chấp nhận gia hạn nộp thuế + Thông báo không chấp nhận gia hạn nộp thuế + - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt (Mẫu số 02/NOPT) + - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006. + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ + Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính +
  3. Mẫu số: 02/NOPT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ............, ngày..........tháng ........năm ...... VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT Kính gửi: Cơ quan thuế ……………………….………………. - Tên người nộp thuế: …………………………………….……………………… - Mã số thuế: …………………………………………………………………….. - Địa chỉ: …………………………………………………….…………………… - Điện thoại: …………………… Fax: ……….…… E-mail: …………………… - Ngành nghề kinh doanh chính là: ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt như sau: 1. Số tiền đề nghị gia hạn nộp: …………………….. đồng Trong đó: - Tiền thuế: ……………… đồng (chi tiết theo từng loại tiền thuế) - Tiền phạt: ……………… đồng. 2. Lý do đề nghị gia hạn: …………………………………………………………………………………… 3. Thời gian đề nghị gia hạn: Từ ngày ………………. đến ngày ……………… 4. Kế hoạch và cam kết về việc nộp số tiền thuế, tiền phạt: …………………………………………………………………………………… 5. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao) (1) …….…….. (2) ……….….. … NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản