intTypePromotion=1

Mẫu Thông báo không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp tiền thuế (Mẫu số: 04/GHAN)

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
6
lượt xem
0
download

Mẫu Thông báo không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp tiền thuế (Mẫu số: 04/GHAN)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt. Được ban hành kèm theo Thông số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp tiền thuế (Mẫu số: 04/GHAN)

  1. Mẫu số: 04/GHAN (Ban hành kèm theo Thông số  156/2013/TT­BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN THUẾ  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc BAN HÀNH THÔNG BÁO Số: ……./TB­............….                           ..........., ngày..........tháng ........năm ...... THÔNG BÁO Về việc không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp tiền thuế,  tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền  phạt    Căn cứ  Luật Quản lý thuế  số  78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số  21/2012/QH13 ngày   20/11/2012; Căn cứ Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT­BTC ngày 6/11/2013 của Bộ  Tài chính hướng dẫn thi hành một số  điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa  đổi,   bổ   sung   một   số   điều   của   Luật   Quản   lý   thuế   và   Nghị   định   số  83/2013/NĐ­CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Sau khi xem xét văn bản số  ..... ngày../../.. kèm theo hồ sơ nghị gia hạn  nộp thuế của......(tên người nộp thuế), MST ...., địa chỉ nhận thông báo:...... .... (Tên cơ quan thuế)................ thông báo: Trường hợp của ....(tên người nộp thuế) không thuộc đối tượng được  gia hạn nộp thuế. Lý do: ­………………………………………………………………………… ­………………………………………………………………………… ......................................................................................................... ...(Tên người nộp thuế) có nghĩa vụ  nộp ngay số  tiền thuế,  tiền phạt  chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt còn  nợ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Cơ  quan thuế  thông báo để  ...(tên người nộp thuế)  được biết và thực  hiện./. Nơi nhận:                                 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ ­ ...(tên người nộp               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) thuế)... ­…..................; ­ Lưu: VT.... 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2