intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "THÔNG BÁO Về việc không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
377
lượt xem
41
download

BIỂU MẪU "THÔNG BÁO Về việc không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu giấy thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế được soạn thảo theo mẫu số: 04/NOPT (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "THÔNG BÁO Về việc không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế "

  1. Mẫu số: 04/NOPT (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN THUẾ RA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO Số: …….............…. ............, ngày..........tháng ........năm ...... THÔNG BÁO Về việc không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế Kính gửi:.............................................................................. Mã số thuế: ......................................................................... Địa chỉ nhận thông báo :...................................................... Căn cứ Điều 49 và Điều 51 của Luật Quản lý thuế, Sau khi xem xét hồ sơ nghị gia hạn nộp thuế của.................. nộp ngày ............., Cơ quan thuế................ thông báo: Hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế của................................... không đầy đủ thủ tục theo quy định, cụ thể còn thiếu những nội dung và tài liệu sau đây: ....................................................................................................................... Đề nghị người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo này. Trường hợp người nộp thuế không hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn nêu trên, cơ quan thuế sẽ không giải quyết đề nghị gia hạn nộp thuế. (Hoặc: Không chấp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế của........................................ nộp ngày......................... do không thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế). Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế.............. theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: ................................................................... Cơ quan thuế.......... thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./. Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO - Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) - Lưu VT;....
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2