intTypePromotion=1
ADSENSE

Giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 - Nhóm 1

Chia sẻ: Exus A Exus | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

823
lượt xem
164
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 - nhóm 1', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 - Nhóm 1

 1. CHƯƠNG III CAÂU HOÛI Caâu 1 trang 27: a. Ñuùng b. Ñuùng. Caâu 2 trang 27: Caùcnhaøñaàutö khi muacoåphaàncuûamoätcoângty hoï coù theånhaänñöôïc thunhaäpdöôùi hìinh thöùcthaëngdö voánñaàutö hoaëcthunhaäpnhaäptöø coåtöùc. Tuy nhieângiaùcoåphaàntöônglai thì luoânñöôïc döïa treândoøngthunhaäpcoåtöùc. Caâu 3 trang 27: Giaù coåphaànhieäntaïi laø: 10 + 100 D + P1 P0 = 1 = =109.09$ 1 + 10% 1+ r Caâu 4 trang 27: Coângty khoânggiöõ laïi baátkyø khoaûnthunhaäpnaøoneântyû leä lôïi nhuaängiöõ laïi=0, neâng=0(dog=tyû leä lôïi nhuaängiöõ laïi * ROE) Tyû suaátvoánhoùathò tröôøng: D1 r= +g=5/40+0=0.125=12.5% P0 Caâu 5 trang 28: Toác ñoätaêngtröôûnglaø g=5% cho ñeánvónhvieãn:D1=10 $, r=8%. Giaù coåphaànthöôøngôû hieäntaïi: D 1 P0 = =10/(8%-5%) =333.33$ r−g Caâu 6 trang 28: Toác ñoätaêngtröôûng:g=5% töø naêm1 ñeánnaêm4 Töø naêmthöù5 trôûñi coângty duøngtaátcaûthunhaäpñeåchi traûcoåtöùc: D1=10$, r=8%, EPS=15 $ 4 Thu nhaäpmoãi coåphaàncuûacoângty ñeánnaêmthöù5 seõlaø:15*(1+5%) = 18.23 Giaù döï kieánmoãi coåphaànñeànnaêmthöù4: P4=18.23/8%=227.88$ Giaù trò hieäntaïi cuûacoåphaànlaø: D3 D2 D4 P4 D1 P0= + + + +4 (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) 4 2 3 1+ r Trongñoù:D1=10$ D2=D *(1+g)=10*(1+5%)=10.5$ 1 2 2 D3=D *(1+r) =10*(1+5%)=11.03$ 1 3 3 D4=D *(1+r) =10*(1+5%)=11.58$ 1 P4=227.88$ 10.5 11.03 11.58 227.88 10 P0= + + + +4 (1 + 8%) (1 + 8%) (1 + 8%) (1 + 8%) 4 2 3 1 + 8% =203.03$
 2. Caâu 7 trang 28: Cô hoäi taêngtröôûngñoái vôùi coåphaànthöôøng: P0=EPS1/r +PVGO PVGO=P0 - EPS1/r=333.33– 15/8%=145.83$ Caâu 8 trang 28: Doøngthunhaäpcoå töùcvaøgiaùcoåphaàncuûacoïngty Z trong3 naêmñaàu tieân: Naêm1 Naêm2 Naêm3 Coå töùc 10 10.5 11.03 Giaù coå 350 367.5 385.88 phaàn Tyû suaátsinhlôïi mongñôïi ôû moãi naêm: Naêm0 ñeánnaêm1: 10 + (350 − 333.33) r1 = =0.08 333.33 Töø naêm1 ñeánnaêm2: 10.5 + (367.5 − 350) r2 = =0.08 350 Töø naêm2 ñeánnaêm3: 11.03 + (385.88 − 367.5) r3 = =0.08 367.5 Nhö vaäy,oângSinglemongñôïi tyû suaátsinhlôïi 8% moãi naêmtrong1 naêm ñaàu.Coâ Doubemongñôïi tyû suaátsinhlôïi laø 2% trong2 naêmdaàuvaø baøTriple mongñôïi tyû suaátsinhlôïi 8% moãi naêmtrong3 naêmñaàu. Caâu 9. trang 28 Caâua: Sai. Vì: giaùtrò cuûamoätcoåphaànthöôøngbaèngvôøi doøngchieátkhaáutaát caûcaùckhoaûnthucuûacoå ñoâng,caùckhoaûnthunaøykhoângphaûi luoânlaø EPS, tuyøtheochínhsaùchchi traûcoåtöùccuûacoângty maøthöôønglaø caùckhoaûnthu naøythöôøngnhoûhônEPS vì coù tyû leä lôïi nhuaängiöõ laïi. Caâub: Ñuùng.Giaù trò cuûamoätcoåphaànthöôøngbaèngvôùi hieängiaùthunhaäp treânmoätcoåphaànthöôøngkhi giaûñònhcoângty khoângtaêngtröôûngcoängvôùi hieïn giaùthuaàncuûataátcaûcaùccô hoäi taêngtröôûngtrongtöônglai PVGO Caâu 10 trang 28: Khi PVGO =0 vaøEPS baèngvôùi thunhaäpbình quaânmaøcoângty coù theå taïo ra ôû töônglai trongñieàukieänkhoângcoù taêngtröôûngthì ta coù tyû suaátvoán hoùatheothò tröôøngr baèngvôùi tyû soáthunhaäpvôùi giaùthò tröôøng(EPS/P0) Caâu 11 trang 28: Doøngtieàntöï do FCF laø doøngtieànroøngdaønhcho coåñoângsaukhi ñaõ tröø ñi taátcaûcaùckhoaûnchi ñaàutö trongtöônglai. Doøngtieàntöï do coù theåaâm neáuchi phí ñaàutö quaùlôùn.Coåtöùclaø khoaûntieànmaëtchi traûcho caùccoå ñoâng.Moät coângty coù theåcoù doøngtieàntöï do aâmnhöngcoângty vaãncoù heå chi traûcoåtöùcbaèngcaùchphaùthaønhtheâmcoåphaàn. Caâu 12 trang 28:
 3. Coù 2 caùchñeûxaùcñònhgiaùtrò coângty: Caùch1: giaùtrò coângty cuõngchínhlaø hieängiaùcuûadoøngthunhaäpcoå töùcñoái vôùi coåñoânghieänhöõulaø PV=50/0.125=400trieäu$ hay40$moätcoå phaàn. Caùch2: giaûñònhcoângty khoângphaùthaønhtheâmcoåphaànmôùi maøcoå ñoânghieänhöõuseõsöûduïngdoøngtieàncuûamìnhñeåchi traûcho ñaàutö khueách tröôngmôûroäng.Do ñoù doøngtieàntöï do cuûanhöõngcoåñoânghieänhöõulaø:- 50trieäu$ trongnaêm1 vaø+62.5trieäu$trongmoãi naêmcoønlaïi Hieängiaùcuûadoanhnghieäplaø: − 50 62.5 PV= + =400trieäu$ (1 + 12.5%) * (12.5% − 0%) 1 + 12.5% Vaäy xaùcñònhgiaùdoanhnghieäpbaèng2 caùchtieápcaäncho ta keátquaû gioángnhau. Caâu 13 trang 28: Giaù trò doanhnghieäpvaøothôøi ñieåmH(oøn goïi laø thôøi kyø ñònhgiaùH). Ñaâylaø giaùtrò cuûadoanhnghieäptaïi cuoái khoaûngthôøi giandöï baùo.Noù coù theåñöôïc öôùctính baèngmoâhìnhDCF taêngtröôûngñeàubaátbieánhoaëcbaèng caùchsöû duïngtyû soágiaù- thunhaäphoaëctyû soágiaùthò tröôøng- giaùsoåsaùchtöø caùccoângty töôngtöï cuøngngaønh’ NeáuPVGO=0 taïi thôøi ñieåmH thì giaùtrò doanhnghieäptaïi thôøi ñieåmnaøy seõbaèngthunhaäpdöï baùotaïi thôøi ñieåm(H+1)vaøchia cho r. Caâu 14 trang 29: Thu nhaäpdöï baùotaïi thôøi ñieåm(H+1)vaøchia cho r BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH Caâu 1 trang 29: Öø baûngñaõcho ta coù ñöôïc; 7 a, Giaù cuoái ngaøycuûa1 coåphaànGE:69 8 b, Möùc chi traûcoåtöùchaøngnaêmlaøDIV =1.04:tyûsuaátsinh lôïi cuûa1 coåphaàn GE laø: 1.5%. c, Neáumöùcchi traûcoåtöùchaøngnaêmlaø 8$ thì tyû suaátsinhlôïi cuûacoåphaàn laø: 8 + 69 7 − (69 7 − 13 ) DIV1 + P1 − P0 8 8 16 r= = =0.13=13% 7 − 13 P0 69 8 6 d, Tyû soágiaùthò tröôøngP/E uûa1 coåphaànGE laø 30 e, EPS =2.33$ f, TyÛ soáP/E cuûacoângty GE(=30)caohônhaúntyû soáP/E cuûacoângty Exxon( = 64 =22.145) 2.89 g, Nhöõnglyù do daãnñeánsöï khaùcbieättyû soáP/E laø do: 1, EPS: thunhaäptreânmoãi coåphaànhöôøngcuûamoãi coângty khaùcnhau 2, P: giaùthò tröôøngmaøcaùcnhaøñaàutö saünsaøngtraûñeåmuañöôïc 1 coå phaàncuûacoângty khaùcnhau Caâu 2 trang 29:
 4. Giaù trò hioeäntaïi töø ñaàutö vaøo1 coåphaànkhoângphuï thuoäcvaøovieäc nhaøñaàutö seõnaémgiöõ coåphaànnaøybaolaâuvì khi thôøi giancaøngxa thì hieän giaùcuûacoåphaàngiaûmnhönghieängiaùcuûadoøngcoåtöùctaêng.Tuynhieân,toång hieängiaù( giaùcoåphaànvaø coåtöùc) luoânluoânkhoângñoåi. Caâu 3 trang 29: Tyû suaátvoánhoùatheothò tröôøng( r) cuûamoätcoåphaànchínhlaø tyû suaát sinhlôïi mongñôïi treânmoãi coåphaàn.Noù ñöôïc caáutaïo bôûi :tyû suaátcoåtöùc cuûacoângty vaøtyû suaáttieànlôøi treângiaùvoán. Tyû suaátvoánhoùatheothò tröôøngthöôønglôùn hôn chi phí cô hoäi cuûavoán ñaàutö vì ai cuõngmuoánboûvoánñaàutö vaøonôi coù tyû suaátsinhlôïi lôùn nhaát. Caâu 4 trang 29:Thieátkeálaïi baûng3.1 vôùi DIV=10$, g=5%, r=15% Thôøi kyø Giaù trò töônglai mongñôïi Hieängiaù Toån ñaùnh g Coå töùc Giaù baùncoå Coà töùc Giaù coå giaù(H) coän DIVt phaànvaøo luyõ keá phaàntöông g naêmt lai 0 100.0000 100.00 100 1 10.0000 105.0000 8.70 91.30 100 2 10.5000 110.2500 16.64 83.36 100 3 11.0250 115.7625 23.88 76.12 100 4 11.5763 121.5506 30.50 69.50 100 … … … … … … 10 15.5133 162.8895 59.74 40.26 100 20 25.2700 265.3300 83.79 16.21 100 50 109.2133 1146.7400 98.94 1.06 100 100 1252.3930 13150.1258 99.99 0.01 100 Caâu 5 trang30: a, P0 =73$,g=8.5%cho ñeánvónhvieãn,D0 =1.68$. Tyû suaátsinhlôïi maøcaùcnhaøñaàutö mongñôïi laø: D0 * (1 + g ) 1.68 * (1 + 8.5%) r =D1/P0 +g= +g= +8.5%=11% P0 73 b, Tyû suaátsinhlôïi treângiaùtrò soåsaùchvoánchuûsôû höïu laø ROE =12%.Tyûleä chi traûcoåtöùclaø 50%thunhaäpneântæleä lôïi nhuaängiöõ laïi laø 50%thunhaäp. Toác ñoätaêngtröôûnghaøngnaêmcho ñeánvónhvieãnlaø: g=tyûleä lôïi nhuaängiöõ laïi *ROE =50%*12%=6% Tyû suaátvoánhoùatheothò tröôøng 1.68 * (1 + 6%) r=D1/P0 +g= +6%=8.4% 73 Caâu 6 trang 30: D1=2$, g=4% naêmcho ñeánvónhvieãn,r=12% Giaù coåphaàncuûacoângty maøbaïn saünsaøngtraûlaø
 5. D1 2 P0 = = =25 $ r−g 12% − 4% Caâu 7 trang 30: a, Giaù coã phaàncuûacoângty A laø( r=10%, g=0%, D1=10$) D1 10 P0A = = =100$ r−g 10 b, Giaù coåphaàncuûacoângty B laø: D1 5 P0B = = =83.33$ r−g 10% − 4% c, Giaù coåphaàncuûacoângty C laø: D3 D5 P5 D2 D4 D P0C = 1 + 2+ 3+ 4+ 5+ 1 + r (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) 5 Trongñoù: D1 =5 $ D2 =D1*(1+g)=5*(1+20%)=6$ 1 D3 =D1*(1+g)2=5*(1+20%)=7.2$ 2 1 3 3 D4 =D1*(1+g) =5*(1+20%) =8.64$ 1 D5 =D1*(1+g)4=5*(1+20%)=10.368$ 4 1 D6 =D5=10.368( do g2 =0) Bài 8 trang 30: a. Với tỷ lệ thu nhập giữ lại 40%, và ROE=20%. Tốc độ tăng trưởng của công ty cũng chính là tốc tăng trưởng thu nhập và cổ tức: g = 40%*20% = 8%/năm D 1 . Ta có: P0= r−g =>Tyûsuaátsinh lôïi mongñôïi ñoáivôùi coåphaàncuûacoângty laø: 4%* p p 0 1 r= +g= +8%=12% p p 0 0 b.Khi duøngtaátcaûthunhaäpñeåchi traûcoåtöùc: DIV 1’=EPS1*(1-60%) DIV EPS1=EPS1’= 1 60% p ' 60% * r =DIV 0,6 *12% 0 Vaäy: * = =1,8 1 DIV ' p 12% − 8% r−g 1 0 Neân:neáunhö caùccô hoäi taêngtröôûngtrongtöônglai khoângconønöõavaø duøngtaátcaûthunhaäpñeåchi traûcoå töùcthì giaùcoåphaànmôùi seõbaèng5/9 giaù coåphaàncuõ.
 6. c. Khi tyû suaátsinhlôïi mongñôïi treânkhoaûngñaàutö môùi baèngvôùi tyû suaátvoán hoùatheothò tröôøngthì cô hoäi ñaàutö seõkhoânglaømtaêngtheâmgiaùtrò coângty vì thunhaäptrieånvoïngngangbaèngvôùi chi phí cô hoäi cuûavoánñaàutö. Söï giaûm giaùtrò coåphaàndo coåtöùckhoângñöôïc chia vaøonaêm1 seõñöôïc ñeànbuøñuùng baènggiaùtrò taêngcuûacoåphaàncoù coåtöùcñöôïc chia vöôït troäi vaøonaêmsau ñoù, neângiaùcoåphaàncoângty seõkhoângthayñoåi. Quyeátñònhñaàutö khoânglaømthayñoåi giaùcoåphaàncuûacoângty. Baøi 9 trang 31 D a.Tacoù: EPS1= =12,5$ 1 1 − 20% b. g=ROE* tyû leä thunhaäpgiöõ laïi. 5% ROE= 20% =25% c. Theocoângthöùc: P0= DIV 1 = EPS 1 +PVGO r−g r  Giaù trò hieäntaïi cuûacaùccô hoäi taêngtröôûngtrongtöônglai: 10 12,5 PVGO= - =21,825$ 14% − 5% 14% Baøi 10 trang 31. Caùccoå phaànthöôøngkhaùcnhaucoù P/E khaùcnhau,vì P/E laø chæsoágiaùthò tröôøng:ñieàunaøynoùi leâncaùcnhaøñaàutö coù theåsaünsaøngtraûgiaùcaohôn treâncuøngmoätñoàngthunhaäpñeåmuacoåphaànñoù. Tyû soáP/E cao, coù theånoùi leâncaùcnhaøñaàutö ñangnghóraèngcoângty coù caùccô hoäi taêngtröôûngtoáttrong töônglai (tuy nhieânkhoângphaûi luùc naøocuõngñuùngnhövaäy,P/E caocuõngcoù theålaø do EPS thaáp)maømoãi coângty thì coù caùccô hoäi taêngtröôûngtrongtöông lai khoânggioángnhau,neânP/E laø khoânggioángnhau. Trongmoâhình taêngtröôûngñeàu: P0= D1 =EPS 1 * (1 − b) r−g r−g (Vôùi: b laø tyû leä lôïi nhuaängiöõ laïi) P=P/E*EPS (1 − b) (1 − b) P/E=P/EPS= = r − g r − b * ROE Ta thaáykhi g caøngcaothì P/E caønglôùn. P/E khoângcoù moái quanheävôùi tyû suaátlôïi ñoøi hoûi. D6 10.368 P5 = = =103.68$ r − g2 10% − 0%
 7. 5 6 7.2 8.64 10.368 103.68 Suy ra P0C = + 2+ 3+ 4+ + =91.63$ 1.15 1.15 1.1 1.1 1.1 1.1 Vì P0A >P0C >P0B neâncoåphaànthöôøngcuûacoângty A coù giaùtrò nhaát * Neáutyû suaátvoánhoùatheothò tröôønglaø 7% thì tính töôngtöï Ta coù: P0A =142.86$ P0B =166.67$ P0C =135.38$ Suy ra P0B >P0A >P0C neâncoåphaàncuûacoângty B coù giaùtrò lôùn nhaát Caâu 11 trang31: Thôøi kyø Giaù trò töônglai mongñôïi Hieängiaù Toång ñònh coäng Coå Giaù baùncoå Coå töùc Giaù coå giaù(H) töùc(DIV phaànvaøonaêm luõy keá phaàntöông t) t(Pt) lai 0 100 100 1 15 100 13.043 86.957 100 2 16.5 98.5 25.519 74.48 100 3 18.15 95.125 37.453 62.547 100 4 19.965 89.43 48.868 51.132 100 … … … … ….. …. Ta thaáytoångtrò giaùcuûacaùckhoaûnthunhaäpcoåtöùctreânaùccoåphaànhieän höõukhoângbò thayñoåi laø 100$, taïi vì khi thôøi giancaøngxa, hieängiaùcoåphaàn töônglai giaûmnhönghieängiaùcuûadoøngcoåtöùctaêngneântoaønboähieängiaù luoânluoânbaèngnhau(=100) Caâu 12 trang 31: Tyû soáthunhaäptreângiaù(nghòchñaûocuûaP/E) laø khoângño löôøngchínhxaùctyû suaátsinh lôïi mongñôïi cuûanhaøñaàutö vì noù baèngvôùi r chækhi NPV cuûadöï aùn môùi =0, r seõñöôïc döï ñoaùnôû möùcthaáphônneáuNPV laø döôngvaøseõñöôïc döï ñoaùncaohônneáuNPV aâm. Caâu 13 trang 31: a, D1 r= +g P0 Ví duï chöùngminhcoângthöùcsai: Giaû söûcoângty X coù D1 =0.5$,P0 =50$,ROE =25% Tyû leä lôïi nhuaängiöõ laïi laø 80%töùclaø trongquaùkhöùg=0.8* 0.25=0.2 ñieàunaøydaãnñeánngoänhaänlaø tyû leä taêngtröôûngtrongtöônglai daøi haïn sau ñoùcuõnglaø g=20% D1 0.5 Nhö vaäy:r= +g = +0.2=0.21 P0 50 Nhöngkeátquaûtreânlaø sai vì khoângcoù coângty naøotaêngtröôûngvôùi möùc20%/naêmcho ñeánmaõi maõi (ngoaïi tröø tröôønghôïp laïm phaùtquaùmöùc).
 8. Keát cuoäctyû suaátsinh lôïi cuûacoângty seõgiaûmvaøcoângty seõñaùplaïi baèng möùcñaàutö ít hônvaø tieáprheosauñoùlaø möùctaêngtröôûngseõgiaûmñi Theo chukyø soáng,tyû suaátsinhlôïi treâncvoánñaàutö cuûacoângty seõ giaûmtöø töø theothôøi gian,giaûsöû noù seõgiaûmñoätngoättöø 20%→ 16%vaø naêm3 vaøcoângty seõöùngphoùbaèngtyû leä lôïi nhuaängiöõ laïi chæcoøn50% treânthunhaäpneâng giaûmcoøn0.6*0.16=8%. Naêm Naêm2 Naêm3 Naêm4 1 Giaù trò soåsaùchvoáncoå 10 12 14.4 15.55 phaàn EPS 2.5 3 2.3 2.49 ROE 0.25 0.25 0.16 0.16 Tyû leä chi traûcoåtöùc 0.2 0.2 0.5 0.5 DIV 0.5 0.6 1.15 1.24 g 0.2 0.92 0.08 Baâygiôø chuùngta duøngmoâhìngDCF ñeåtính r D3 D2 D4 D P0= 1 + 2+ 3+ (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) * (r − 0.08) 3 1+ r 0.6 1.15 1.24 0.5 = + 2+ 3+ 1 + r (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) * (r − 0.08) 3 Duøngphöôngphaùpthöûvaøsai ñeåtìm giaùtrò r maøtaïi ñoù P0 =50$keát quaûchothaáyr chævaøokhoûng9.9%khaùchaúnhoaøntoaønvôùi keátquaûtöø moâ hình taêngtröôûngñeàubaátbieánöôùctính r=21%. EPS1 b, r= P0 Ví duï chöùngminhcoângthöùcsai: Giaû söûcoângty A coù r=15%, D1 =5$, g=10% Duøngmoâhình DCF ñeåxaùcñònhgiaùcoåphaàncuûacoângty A: D1 5 P0= = =100$ r−g 15% − 10% Giaû ñònhraèngA coù thunhaäptreânmoãi coåphaànlaø 8.33$,vaäytyû leä chi traûcoå töùc D1 5 = =0.6 E1 8.33 Toác ñoätaêngtröôûngcuûacoângty seõlaø: g=tyû leä thunhaäpgiöõ laïi* ROE =0.4*0.25=0.1 Khi ñoùgiaùtrò moãi coåphaànlaø: 8.33 EPS1 P0= = =55.56$ 15% r Nhöngchuùngta bieátgiaùtrò coåphaàncuûacoângty laø 100$ Do ñoù neáusöûduïngcoângthöùctreântrongtröôønghôïp naøylaø sai
 9. Ví duï chöùngminhcoângthöùcñuùng. 1, Giaû ñònhcoângty ñanghoaït ñoängbình thöôøngthì ñoätngoätcoù 1 cô hoäi ñaàutö 10 $ moãi coåphaànvaøonaêmsautöùclaø coângty khoângchi traûcoåtöùcvaøothôøi ñieåmt=1.Tuy nhieân,coângty döï kieánmoãi naêmsauñoù döï aùntaïo ra 1$ thunhaäp 1 coåphaàn.Vì vaäy,coåphaàncoù theåtaêngleân11$reânmoãi coåphaàn.Giaû ñònh r=10% Hieängiaùthuaàntreân1 coåphaànnaêm1laø: -10+1/0.1=0 Do vaäy,cô hoäi ñaàutö seõkhoânglaømtaênggiaùtrò coângty vì thunhaäp trieånvoïng cuûanoùbaèngvôùi chi phí cô hoäi cuûavoánñaàutö Nhö vaäy,ta thaáyraèng,tyû suaátvoánhoùacuûathò tröôøngbaèngvôùi tyû soá thunhaäpmoãi coåphaànnaêmsauchia cho giaùtrò thò tröôønghieäntaïi cuûacoå phaàn: EPS1 r= P0 2, Ñoái vôùi coângty tröôûngthaønhvaøoånñònhnhöcoângty ñieänvaø gasthì aùp duïngñöôïc moâhìnhDCF ñeåtính giaùtrò coângty Giaû söûcoângty A coù P0 =41 $/coåphaàn,coåtöùcdöï kieánau laø 1.27$, coângty döï ñoaùn1 tyû leä taêngtröôûnghaèngnaêmlaø 5.7%. vaäyta coù: DIV1 1.27 r= +g= +5.7%=8.8% P0 41 Caâu 14 trang 31: D3 P3 D2 D P0 = 1 + 2+ 3+ (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) 3 1+ r Trongñoù D1 =1$ D2 =2$ D3 =3$ D * (1 + 6%) D4 =3 P3 = r − 6% r − 6% P0 =50 $ 3 * (1 + 6%) 2 3 50 Vaäy: 50 = + 2+ 3+ 1 + r (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) 3 * (r − 6%) Choïn r1=10%⇒ NPV1=1.2215 Choïn r2=11% ⇒ NPV2=-7.65306 NPV1 1.2215 ⇒ r=r1+(r -r1)* =10%+(11%- 0%)* 1 =11.14% 2 ( NPV1 − NPV2 ) (1.2215 − (−7.65306)) Caâu 15 trang 32:
 10. D1 4 a, r= +g = +4% =8% P0 100 Ta coù: EPS1 P0 = +PVGO r 1 4 1 EPS1 D D ⇒ PVGO =P0 - =P0 - 1 =P0 - 1 * =100- * =13.67$ 0.6 8% 0.6 r r r b, Trong5 naêmñaàu,toácñoätaêngtröôûngg laø: g1 =tæleä lôïi nhuïangiöõ laïi * ROE =0.8 * 0.1 =8% Trongnhöõngnaêmsauñoù: g2 =0.6*0.1=6% Ta coù hieängiaùcoåphaàncuûuacoângty laø: D3 D5 P5 D2 D4 D P0 = 1 + 2+ 3+ 4+ 5+ (*) 1 + r (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) 5 Trongñoù: D1 =4$ D2 =D1*(1+g) =4*(1+8%)=4.32$ 1 D3 =D1*(1+g)2 =4*(1+8%)=4.6656$ 2 1 D4 =D1*(1+g)3 =4*( 1+8%)=5.03885$ 3 1 4 4 D5 =D1*(1+g) =4*(1+8%) =5.44196$ 1 D5 * (1 + g 2 ) 5.44196 * (1 + 6%) D6 P5 = = = =288.4237$ r − g2 r − g2 8% − 6% Thay vaøo(*) ta ñöôïc: 4 4.32 4.6656 5.03885 5.44196 288.4237 P0 = + + + + + =214.815$ 1.08 1.08 2 1.08 3 1.08 4 1.08 5 1.08 5 Caâu 16 trang 32: Giaù coåphaànhieäntaïi laø: D1 3 P0 = = =75 $ r−g 12% − 8% Caâu 17 trang 32: Ta coù: D3 P3 D2 D P0 = 1 + 2+ 3+ 1 + r (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) 3 2 2.5 3 P ⇔ 50 = + 2 + 3 + 33 1.1 1.1 1.1 1.1 ⇒ P3 =58.38$ Caâu 18 trang 32:
 11. Giaù coåphaànhòeântaïi laø: D3 P3 D2 D P0 = 1 + 2+ 3+ (*) 1 + r (1 + r ) (1 + r ) (1 + r ) 3 Trongñoù: D1 =D0*(1+g) =2*(1+8%)=2.16$ 1 D2 =D0*(1+g)2 =2*(1+8%) =2.3328$ 2 1 D3 =D0*(1+g)3 =2*(1+8%) =2.5194$ 3 1 D3 * (1 + g 2 ) 2.5194 * (1 + 4%) D4 P3 = = = =32.7522$ r − g2 r − g2 12% − 4% Thay vaøo(*) ta coù: 2.16 2.3328 2.5194 32.7522 P0 = + + + =28.894$ 1.12 2 1.12 3 1.12 3 1.12 Caâu 19 trang 32: 2 2 ⇔ 50 = ⇒ r =14% Ta coù: P0 = r − 10% r − 10% Caâu 20 trang 32 P0=D0 * (1 + g ) Ta coù: r−g  tyû leä taêngtröôûnghaèngnaêm: P 0 * r − D0 g= D0 + P0 caâua: khi tyû suaátsinhlôïi ñoái vôùi coåphaànnaøylaø 8% 40 * 8% − 3 g= =0,465% 3 + 40 caâub: khi tyû suaátsinh lôïi ñoái vôùi coåphaànnaøylaø10% 40 *10% − 3 g= =2,3255% 3 + 40 caâuc: khi tyû suaátsinhlôïi ñoái vôùi coåphaànnaøylaø 15% 40 *15% − 3 g= =6,976% 3 + 40 Caâu 21 trang 33 Do thueáñöôïc traûtaïi thôøi ñieåmcoåtöùcñöôïc nhaän,neân: D1=2*100/28 D2=4*100/28 D1 D2 2 P3 2 *100 4 *100 Vaø: P0= + + 3= + + 28*(1+15%) 28*(1+15%) (1+ r ) (1+ r ) 2 (1+ r ) 50 =49,889$ (1+15%) 3
 12. 100000 Vaäy soácoåphaànñangnaémgiöõ laø: =2004(coåphaàn) 49,889 Caâu 22 trang33 a. hieängiaùcuûacoåphaàn: ñaâylaø coåphaàncoù toácñoätaêngtröôûngñeàu,vónhvieãnneân: D1 P0= r−g 2 P0= =28,57$ 12% − 5% b. Sau10 naêmnöõa,giaùcoåphaàncuûacoângty laø: 10 10 P10=P *(1+g) =28,57*1,05 =46,54$ 0 Caâu 23 trang33 Giaù trò cuûachöôngtrìnhmôùi naøy: NPV=P0=-I + CF 1 =- 5 + 2 =7,5trieäu$ 14% + 2% r−g Caâu 24 trang 33 Hieängiaùcuûacoåphaànnaøy: Vôùi: naêmthöùnhaát,thöùhai cuøngtaêngg1=18%moãi naêm Naêmthöù3 taêngg2=15% Naêmthöù4 trôûñi taêngñeàumôõi naêmg3=6% cho ñeánvónhvieãn. D * (1+ g1) + D * (1+ g1) * (1 + g ) 2 2 D0 * (1 + g ) 0 0 2 P= + + 1 0 (1+ r ) (1+ r ) 2 3 1+ r D * (1+ g1) * (1 + g ) * (1 + g ) =26,95$ 2 0 2 3 (1+ r ) (r − g ) 3 3 Caâu 25 trang 33 Coå töùcnaêmthöùnhaátvaøhai baèngnhau(D1), töø naêmthöùba trôûñi coåtöùcseõ taêngtröôûngñeàuvôùi g=4%. Ta coù: D1 2 D1 *3(1 + g ) P0= D1 + + =30 (1+ r ) (1+ r ) * (r − g ) 1+ r (1 + g ) 1 1 Neân:D1=P : ( + 2+ )=2,741$ (1+ r ) (1+ r ) * (r − g ) 3 0 1+ r Caâu 26 trang 33: Toác ñoätaêngtröôûngtrongthunhaäpcuûacoângty laø:
 13. g =14%*0.6=8.4% Thu nhaäptrongnaêmtôùi laø: EPS =20* 1.084=21.68trieäu$ Caâu 27 trang 33: Toác ñoätaêngtröôûngtrongthunhaäplaø: 12%*0.75=9% Thu nhaäptreânmoãi oå phaàncuûacoângty laø: 10 EPS = =8 $ 1.25 Vôùi keáhoaïchgiöõ laïi laø 75%thì: DIV 1 =EPS*(1+75%)=2 $ Tyû suaátsinhlôïi yeâucaàulaø: DIV1 2 r= +g= +9%=15.67% P0 30 Caâu 28 trang 34: a, EPS =doanhthu– chi phí =3-1.5 =1.5 trieäu$ 1.5 EPS treânmoãi coåphaànlaø: =1.5 $ 1 Doanhthu, chi phí gia taêng5% naêmneâng=5% Taátcaûthunhaäpñeàuñöôïc chi traûcoåtöùcneânEPS =DIV 1 Giaù coåphaàncuûacoângty laø: DIV1 1.5 P0 = = =15$ r−g 15% − 5% b, 6 5 P’0 =-15 - + =32.83trieäu$ 1.15 (15% − 5%) * 1.15 32.83 ( P )' = =5.47 E 6 15 Maø P E ôû caâua laø: =10 1.5 Vaäy P E giaûmkhi thöïc hieändöï aùn. Caâu 29 trang 34: a, Neáukhoângthöïc hieändöï aùnthì giaùcoåphaànlaø: 100 P0= =666.67trieäu$ 0.15 b, Giaù trò hieäntaïicuûacaùccô hoäi taêngtröôûngtrongtöônglai: EPS PVGO =P0 - r 2 PVGO =-15 – 5/1,15+10/(0,15*1,15) =31,06175. c, P =666,67+31,06175=697,7318. Caâu hoûi thaùch thöùc: Caâu 3 :
 14. P0 =ROE*(1-b) * BVPS/ (r-b*ROE)  Po/BVPS =ROE*(1-b)/(r-b*ROE) =(ROE – b*ROE)/(r-b*ROE) Vôùi BVPS laø meänhgiaùtính theogiaùso saùnh1 cp; b: lôïi nhuaängiöõ laïi; ROE:tyû soáthunhaäp/giaùtrò so saùnhvoáncp Khi ROE taêngthì giaùthò tröôøngtreângiaùso saùnhseõ taêngneáucaùcyeáutoá khaùckhoângñoåi vaøngöôïc laïi Khi ROE =r thì giaùtrò so saùnhbaènggiaùthò tröôøngvì khi ñoù P0=r*(1-b)*BVPS/r*(1-b)=BVPS Caâu 4: Giaù trò coåphaànhieänhöõucuûadoanhnghieäpñaàunaêm1 laø 18.85trieäu$/1000coå phaàn= 18850$/coåphaàn Ñôn vò tính: 1000$ Naêm 1 2 3 4 5 6 Doøng -800 -960 -1150 -1390 -200 -230 tieàntöï do a. Giaù trò mongñôïi ñoái vôùi coåphaànhieänhöõucuûadoanhnghieäptrong1 naêmlaø: 2 3 4 5 6 P0=-800/1.1+(- 60/1.1)+(-1150/1.1)+(-1150/1.1)+(-200/1.1)+(-230/1.1)+1590/ 9 6 (1.1 *( 0.1-0.06))=18849764$ b. Hieängiaùdoøngtieàntöï do naêm1 =800000/1.1=727273 Soá coåphaànthöôøngphaùtsinhcaànthieát:727273/18850=38.58 2 c. Hieängiaùdoøngtieàntöï do naêm2:96000/1.1=793388 Soá coåphaànthöôøngphaùthaønhcaànthieát:793388/18850=42.09 3 d. Hieängiaùdoøngtieàntöï do naêm3:1150000/1.1=864012 Soá coåphaànthöôøngphaùthaønhcaànthieát:864012/18850=45.84 4 e. hieängiaùdoøngtieàntöï do naêm4:1139/1.1=949389 soácoåphaànthöôøngphaùthaønhcaànthieát:949389/18850=50.37 5 f. hieängiaùdoøngtieàntöï do naêm5:200000/1.1=124184 soácoåphaànthöôøngphaùthaønhcaànthieát:124184/18850=0.59 6 g. hieängiaùdoøngtieàntöï do naêm6: 230000/1.1=129829 soácoåphaànthöôøngphaùthaønhcaànthieát:129829/18850=6.89 toångsoácoå phaànthöôøngphaùthaønhmôùi=190.35 tæleä coåphaànthöôøngtreântoångsoá: 1000/(1000+190.35)=0.84 giaùtrò doanhnghieäpôû hieäntaïi: 22437839*0.84=18849782.6 Giaù trò coåphaànthöôøngdöï kieán:18849764/1000=18850.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2