intTypePromotion=1
ADSENSE

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TÀI CHÍNH DU LỊCH

Chia sẻ: Sunflower Sunflower_1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

353
lượt xem
77
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập tài chính doanh nghiệp là tập hợp các bài tập có lời giải về tài chính du lịch, tài liệu rất bổ ích cho các bạn là sinh viên khoa tài chính du lịch tham khảo. Chúc các bạn thi tốt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TÀI CHÍNH DU LỊCH

 1. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TÀI CHÍNH DU LỊCH 1
 2. Giải các bài toán Bài số 3. Doanh thu = Số lượng x Số ngày mở cửa x Hệ số vòng quay x Mức ăn uống hàng ăn uống chỗ ngồi trong kỳ bq1 chỗ ngồi bq 1 khách-1 lượt 825.000 = 200 x 355 x 3,2 x A 825.000 Vậy A = --------------------------= 3,63 usd 200 x 355 x 3,2 Doanh thu ăn trưa cả năm: 825.000 x 40%= 330.000 usd Doanh thu ăn tối cả năm: 825.000 x 60%= 495.000usd 330.000=200x355x1,4xB  B= 3,32 usd 495.000=200x355x1,8xC  C= 3,87 usd Bài số 4. Tổng số ngày phòng theo thiết kế cả năm: 250ph x 365ng = 91.250 ngày-ph Tổng số ngày phòng = Số phòng có x Số ngày trong x Công suất phòng cho thuê cả năm thể cho thuê thời kỳ bình quân = 250ph x 365ng x 72%= 65.700ng-ph Giá cho thuê Tổng doanh thu mong muốn phòng bình quân = kh Tổng số ngày phòng cho thuê cả năm 5.300.000 USD. =--------------------------------------= 80,67 usd 65.700ph 2
 3. Tổng số khách trọ là 133.200. Tổng số ngày phòng cho thuê là 65.700, (nếu lấy tổng số khách trọ trừ cho tổng số ngày phòng cho thuê ta có 67.500 ), nếu nhân với 2 sẽ là 131.400 vậy nhỏ hơn tổng số khách trọ, cho nên tất cả các phòng đều có 2 người cùng mướn, thậm chí có 3 khách là 1.800 phòng. (1) Doanh thu = Số lượng x Số ngày mở cửa x Hệ số vòng quay x Mức ăn uống hàng ăn uống chỗ ngồi trong kỳ bq1 chỗ ngồi bq 1 khách trong ngày 2.825.000 = 200 x 355 x 3,2 x A 2.825.000 Vậy A = --------------------------= 12,43 usd 200 x 355 x 3,2 Doanh thu ăn trưa: 2.825.000x40%= 1.130.000 usd Doanh thu ăn tối 2.825.000x60%= 1.695.000 usd 1.130.000=200x355x1,4xB  B= 11,37 usd 1.695.000=200x355x1,8xC  C= 13,26 usd Tổng doanh thu khách sạn: 5.300.000 USD+ 2.825.000usd=8.125.000usd Bài số 5 a. Tổng số ngày phòng theo thiết kế cả năm: 70phx365ng = 25.550 ng-ph b. Tổng số ngày phòng sẵn sàng cho thuê cả năm: 68,3phx365ng= 24.929 ng-ph c. Tổng số ngày phòng không thể cho thuê cả năm: (70-68,3)x 365ng= 621 ng-ph Tổng doanh thu phòng cả năm: 15.300 x20= 306.000usd Tổng số ngày phòng cho thuê cả năm d. Công suất phòng cho thuê bq cả năm = --------------------------------------------------- Tổng số ngày phòng sẵn sàng cho thuê cả năm 15.300 ng-ph =-----------------x 100% = 61,37% 24.929 ph T ỷ lệ chi phí biến đổi so với doanh thu (%): (113.000/306.000)x100%=36,93% Tỷ lệ chi phí cố định so với doanh thu (%): (190.000/306.000)x100%= 62,10% Tổng chi phí: 113.000 + 190.000= 303.000usd T ỷ lệ chi phí chung so doanh thu:36,93% + 62,10%= 99,03% Lợi nhuận thuần= 306.000 – 303.000= 3.000usd 3.000usd 3
 4. T ỷ lệ lợi nhuận thuần so TDT=-------------------x100%= 0.97% 306.000usd Chi phí bất biến + Lợi tức mong muốn (hay lãi gộp hoặc lời thuần) d. Doanh thu = mong muốn 100% - Chi phí biến đổi tính theo doanh thu (%) Doanh thu 190.000 + 0 190.000 hòa vốn =------------------------------------------- ---=------------------= 301.157 usd 100% - (113.000/306.000) x 100% 100%- 36,93% Doanh thu hoà vốn x Số tháng của 1 thời kỳ kh Thời gian hoà vốn = Tổng doanh thu cả năm 301.157 usd x12 th = -----------------------------= 11,81 th 306.000 usd - Tổng số ngày phòng cho thuê nếu hòa vốn: 301.157usd/20usd= 15.058ng-ph - Công suất phòng nếu cho thuê hòa vốn; (15.058ph/24.929ph)x100%= 60,4% e. Doanh thu mong muốn khi lợi tức mong muốn là 70.000usd: 190.000 + 70.000 = -----------------------------= 412.110 usd 100%- 36,93% - Tổng số ngày phòng cho thuê khi lợi tức mong muốn là 70.000 usd: 412.110usd/20usd= 20.606ng-ph - Số phòng tăng thêm khi lợi tức mong muốn là 70.000usd so với lợi tức bằng 0: 20.606ph- 15.058ph=5.548ph - Công suất phòng nếu cho thuê khi lợi tức mong muốn 70.000usd: (20.606ph/24.929ph)x100%= 82,66% - Công suất phòng cho thuê tăng thêm khi lợi tức mong muốn 70.000usd so với lợi tức bằng 0: 4
 5. 82,66% - 60,4%= 22,26% f. Doanh thu mong muốn khi lợi tức mong muốn là 100.000usd: 190.000usd + 100.000usd = ---------------------------------= 459.806 usd 100%- 36,93% - Tổng số phòng cho thuê nếu lợi tức mong muốn 100.000usd: 459.806 usd /20usd= 22.990ph - Số phòng tăng thêm nếu lợi tức mong muốn 100.000usd so với ltmm 70.000usd: 22.990ph - 20.606ph=2.384ph - Công suất phòng cho thuê nếu lợi tức mong muốn 100.00usd: 22.990/24.929x100%= 92,2% Công suất phòng cho thuê tăng thêm nếu cho thuê khi lợi tức mong muốn 100.000usd so với lợi tức bằng 70.000: 92,2%- 82,66%= 9,54% g. Doanh thu mong muốn khi tăng chi phí bất biến lên thêm 1.000 usd (với lợi tức mong muốn 100.000usd) (190.000 + 1.000) + 100.000 = --------------------------------------------= 475.662 usd 100%- 36,93% - Tổng số phòng cho thuê nếu lợi tức mong muốn 100.000usd và tăng chi phí bất biến lên thêm 1.000usd: 475.662 usd /20usd= 23.783ph - Số phòng tăng thêm: 23.783ph – 22.990ph=793ph - Công suất phòng cho thuê nếu lợi tức mong muốn 100.00usd và tăng chi phí bất biến lên thêm 1000usd: 23.783/24.929x100%= 95,4% Công suất phòng cho thuê tăng thêm nếu tăng cp bất biến 1000usd và khi lợi tức mong muốn 100.000usd so với lợi tức bằng 100.000: 95,4%- 92,2%= 3,2% 5
 6. h. Chi phí khả biến mới: 2+(2x10%)= 2,2usd tăng thêm chi phí biến đổi là 0,2 usd 113.000 - Chi phí khả biến cũ trên một phòng cho thuê=--------------------= 36,93% 15.300 - Chi phí khả biến tăng thêm: 0,2usd x 15.300= 3.060usd - Chi phí khả biến mới= 113.000+3.060= 116.060usd - Tỷ lệ chi phí khả biến mới=(116.060usd/306.000usd)x100%= 37,93% - Doanh thu mong muốn mới do tăng chi phí khả biến : (190.000 + 1.000) + 100.000 = --------------------------------------------= 483.325 usd 100%- 37,93% - Tổng số phòng cho thuê nếu lợi tức mong muốn 100.000usd, tăng chi phí bất biến lên thêm 1.000usd và tăng chi phí khả biến: 483325 usd /20usd= 24.166ph - Số phòng tăng thêm: 24.166ph – 23.783ph=383ph - Công suất phòng cho thuê nếu lợi tức mong muốn 100.000usd và tăng chi phí bất biến lên thêm 1000usd: (24.166ph/24.929ph)x100%= 96,94% j. Doanh thu có sự thay đổi giá phòng: Chi phí bất biến + lợi tức mong muốn Doanh thu = mong muốn 100% - Tỉ lệ % chi phí biến đổi hiện tại 100% + (-) Tỉ lệ % tăng hoặc giảm giá bán đơn vị (190.000 + 1.000) + 100.000 = --------------------------------------------= 499.417 usd 100%- 37,93% / (100%-5%) 6
 7. - Tổng số phòng cho thuê nếu lợi tức mong muốn 100.000usd, tăng chi phí bất biến lên thêm 1.000usd, tăng chi phí khả biến và giảm giá cho thuê phòng 5%: 499.417 usd /(20- 1)= 26.285ph - Số phòng tăng thêm: 26.285ph - 24.166ph=2.119ph - Công suất phòng nếu cho thuê nếu lợi tức mong muốn 100.00usd, tăng chi phí bất biến lên thêm 1000usd và giảm giá cho thuê phòng 5%: 26.285/24.929x100%= 105,04% (với kết quả này thì vượt quá công suất tối đa 100%) 7
 8. Bài số 6 - Tổng số khách mua tour trọn gói: 660.000usd/500usd-pax= 1.320pax - Tỷ lệ % chi phí khả biến so DT: (400.000usd/660.000usd)x100%= 60,6% Chi phí bất biến + Lợi tức mong muốn (lãi gộp hoặc lời thuần) a. Doanh thu = Mong muốn 100% - Chi phí biến đổi tính theo doanh thu (%) Doanh thu 190.000 + 0 190.000 hòa vốn =------------------------------------------- =------------------= 482.233 usd 100% - 60,6% 100%- 60,6% Doanh thu hoà vốn x 6 tháng - Thời gian hoà vốn = Tổng doanh thu cả năm 482.233 usd x 6 th = -----------------------------= 4,38 th 660.000 usd - Khách mua tour trọn gói nếu hòa vốn: 482.233/500usd = 964 pax e. Doanh thu mong muốn khi lợi tức mong muốn là 70.000usd: 190.000 + 70.000 = -----------------------------= 659.898 usd 100%- 60,6% - Khách mua tour trọn gói nếu lợi tức mong muốn là 70.000 usd: 659.898 usd /500usd= 1.320pax - Số khách mua Tour tăng thêm: 1320pax- 964pax= 356pax g. Doanh thu mong muốn khi tăng chi phí bất biến lên thêm 5.000 usd (với lợi tức mong muốn 100.000usd) (190.000 + 5.000) + 70.000 = --------------------------------------------= 634.517 usd 100%- 60,6% - Khách mua tour trọn gói nếu lợi tức mong muốn là 70.000 usd và chi phí bất biến tăng 5.000usd: 634.517 usd /500= 1.269pax k. Doanh thu có sự thay đổi giá bán Tour 15% ( nếu lợi tức mong muốn là 100.000 usd và chi phí bất biến tăng 5.000usd): Chi phí bất biến + lợi tức mong muốn Doanh thu = mong muốn 100% - Tỉ lệ % chi phí biến đổi hiện tại 100% + (-) Tỉ lệ % tăng hoặc giảm giá bán đơn vị 8
 9. (190.000 + 5.000) + 70.000 = --------------------------------------------= usd 100%- 60,6%/(100%-15%) 9
 10. Bài số 7 - Tổng doanh thu bán tour trọn gói: 10.200pax x 500usd= 5.100.000usd - Doanh thu dịch vụ khác: 6.660.000usd- 5.100.000usd= 1.560.000usd - Tổng chi phí chung của hãng: 6.660.000usd x 86%=5.727.600usd - Tổng chi phí chung của Tour trọn gói: 5.100.000usd x 84% =4.284.000usd - Tỷ lệ % chi phí khả biến của dịch vụ trọn gói so với doanh thu: 4.000.000usd/5.100.000usd x100%= 78,43% - Chi phí bất biến của Tour trọn gói: 4.284.000usd – 4.000.000usd= 284.000usd Chi phí bất biến + Lợi tức mong muốn (hoặc lãi gộp, lời thuần) a. Doanh thu = mong muốn 100% - Tỷ lệ chi phí biến đổi tính theo doanh thu (%) Doanh thu 284.000 + 0 284.000 hòa vốn =------------------------------------------- =------------------=1.316.643 usd 100% - 78,43% 21,57% Doanh thu hoà vốn x số tháng trong kỳ kh - Thời gian hoà vốn = Tổng doanh thu cả năm 1.316.643 usd x12 th = -------------------------------------= 3,1 th 5.100.000 usd - Khách mua tour trọn gói nếu hòa vốn: 1.316.643 usd /500usd= 2633 pax 10
 11. e. Doanh thu mong muốn khi lợi tức mong muốn là 70.000usd: 284.000 + 70.000 = -----------------------------= 1.641.168 usd 100%- 78,43% - Khách mua tour trọn gói nếu lợi tức mong muốn là 70.000 usd: 1.641.168 usd /500usd= 3282pax - Số khách mua Tour tăng thêm: 3282pax – 2633pax= 649pax f. Doanh thu mong muốn khi lợi tức mong muốn là 100.000usd: 284.000 + 100.000 = -----------------------------= 1.780.250usd 100%- 78,43% - Khách mua tour trọn gói nếu lợi tức mong muốn là 100.000 usd: 1.780.250usd /500usd= 3561pax - Số khách mua Tour tăng thêm: 3561pax- 3282= 279pax g. Doanh thu mong muốn khi tăng chi phí bất biến lên thêm 5.000 usd (với lợi tức mong muốn 100.000usd) (284.000 + 5000usd) + 100.000 = --------------------------------------= 1.803.431usd 100%- 78,43% - Khách mua tour trọn gói nếu lợi tức mong muốn là 100.000 usd và chi phí bất biến tăng 5.000usd: 1.803.431usd /500= 3607pax - Số khách mua Tour tăng thêm: 3607pax- 3561= 46pax l. Doanh thu có sự thay đổi giá bán Tour 15% ( nếu lợi tức mong muốn là 100.000 usd và chi phí bất biến tăng 5.000usd): Chi phí bất biến + lợi tức mong muốn 11
 12. Doanh thu = mong muốn 100% - Tỉ lệ % chi phí biến đổi hiện tại 100% + (-) Tỉ lệ % tăng hoặc giảm giá bán đơn vị (284.000 + 5000usd) + 100.000 = --------------------------------------= 4.723.740 usd 100%- 78,43%/(100%-15%) - Khách mua tour trọn gói nếu lợi tức mong muốn là 100.000 usd và chi phí bất biến tăng 5.000usd, và giảm giá bán Tour trọn gói 15%: 4.723.740usd/(500- 500x15%)= 11.114pax - Số khách mua Tour tăng thêm: 11114pax- 3607pax = 7507pax Bài số 8 - Tổng doanh thu bán tour trọn gói: 10200pax x 500usd= 5.100.000usd - Doanh thu dịch vụ khác: 6.660.000usd- 5.100.000usd= 1.560.000usd - Tổng chi phí chung: 6.660.000usd x 86%=5.727.600usd - Tổng chi phí của Tour trọn gói: 5.100.000usd x 84%=4.284.000usd - Tỷ lệ % chi phí khả biến của dịch vụ trọn gói: 4.000.000usd/5.100.000usdx100%= 78,43% - Chi phí bất biến của Tour trọn gói: 4.284.000usd – 4.000.000usd= 284.000usd - Tổng số lao động cuối kỳ : 62 + 10 – 4 = 68 - Năng suất lao động bq của Hãng: 6.660.000/68= ? Chi phí bất biến + Lợi tức mong muốn (lãi gộp hoặc lời thuần) a. Doanh thu = Mong muốn 100% - Chi phí biến đổi tính theo doanh thu (%) Doanh thu 284.000 + 0 284.000 12
 13. Hòa vốn =------------------------------------------- =------------------=1.316.643 usd 100% - 78,43% 21,57% Doanh thu hoà vốn x 12 tháng - Thời gian hoà vốn = Tổng doanh thu cả năm 1.316.643 usd usd x12 th = -------------------------------------= 3,1 th 5.100.000 usd - Khách mua tour trọn gói nếu hòa vốn: 1.316.643 usd /500= 2633 pax e. Doanh thu mong muốn khi lợi tức mong muốn là 870.000usd: 284.000 + 870.000 = -----------------------------= 5.350.023 usd 100%- 78,43% - Khách mua tour trọn gói nếu lợi tức mong muốn là 870.000 usd: 5.350.023 usd /500= 10.700pax - Số khách mua Tour tăng thêm: 10.700pax – 2633pax= 8067pax f. Doanh thu mong muốn khi lợi tức mong muốn là 1.000.000usd: 284.000 + 1.000.000 = -----------------------------= 5.952.712usd 100%- 78,43% - Khách mua tour trọn gói nếu lợi tức mong muốn là 100.000 usd: 5.952.712usd /500= 11.905pax - Số khách mua Tour tăng thêm: 11905pax-10.700pax=1205pax g. Doanh thu mong muốn khi tăng chi phí bất biến lên thêm 5.000 usd (với lợi tức mong muốn 100.000usd) (284.000 + 5000usd) + 1.000.000 13
 14. = --------------------------------------= 5.975.892usd 100%- 78,43% - Khách mua tour trọn gói nếu lợi tức mong muốn là 1.000.000 usd và chi phí bất biến tăng 5.000usd: 5.975.892usd /500= 11.952pax - Số khách mua Tour tăng thêm: 11.952pax- 11.905pax= 47pax m. Doanh thu có sự thay đổi giá bán Tour 15% ( nếu lợi tức mong muốn là 100.000 usd và chi phí bất biến tăng 5.000usd): Chi phí bất biến + lợi tức mong muốn Doanh thu = mong muốn 100% - Tỉ lệ % chi phí biến đổi hiện tại 100% + (-) Tỉ lệ % tăng hoặc giảm giá bán đơn vị (284.000 + 5000usd) + 1.000.000 = --------------------------------------= 16.675.291usd 100%- 78,43%/(100%-15%) - Khách mua tour trọn gói nếu lợi tức mong muốn là 100.000 usd và chi phí bất biến tăng 5.000usd, và giảm giá bán Tour trọn gói 15%: 16.675.291usd /(500- 500x15%)= 39.236pax - Số khách mua Tour tăng thêm: 39.236pax – 11.952pax=27.284pax Bài số 9 a. Tổng số phòng theo thiết kế có lúc đầu tháng 7 năm 2xx2: 14
 15. 21.000ph – (10ph x 180ng) =19.200ph b. Công suất phòng sử dụng (%) 6 tháng cuối năm 2xx2: 65% + 3 % = 68% c. Chỉ số khách trọ trong phòng 6 tháng cuối năm 2xx2: = 1,50 đ Giá cho thuê phòng bình quân 1 đêm 6 tháng cuối năm 2xx2: 180 USD e. Thời gian trọ bình quân (ngày) 6 tháng cuối năm 2xx2: 1,5 f. Tổng số lao động bình quân 6 tháng cuối năm 2xx2: 66 ------------- g. Tổng số phòng cho thuê: 19.200ph x 68% = 13.056ph h. Tổng doanh thu phòng: 13.056ph x 180 usd = 2.350.080usd i. Tổng số khách trọ trong phòng 6 tháng cuối năm 2xx2: 13.056ph x 1,5 = 19.584 kh j. Năng suất lao động so doanh thu: 2.350.080usd/66 = 35.606usd Bài số 10 Yêu cầu 1. a. Tổng doanh thu 6 tháng cuối 2xx2: 60.000 USD x (1+6%)=63.600usd Trong đó doanh thu phòng 6 tháng cuối 2xx2: 50.000 USD x (1+6%)=53.000usd b. Tổng số phòng theo thiết kế 6 tháng cuối 2xx2: 2.940 c. Tổng số phòng sẵn sàng cho thuê 6 tháng cuối 2xx2: 3.200 d. Công suất phòng sử dụng 6 tháng cuối 2xx2: 78% + 3% = 81% d. Tổng số phòng cho thuê :3200x81%= 2.592ph đ. Tổng số khách trọ 6 tháng cuối 2xx2: 5.000 x ( 1+3%) = 5.150kh e. Tỷ suất chi phí chung 6 tháng cuối 2xx2: 71%+4% = 75% f. T ỷ suất thuế VAT (%) 8% Yêu cầu 2. a. Số phòng theo thiết kế:2904ph/180ng = 16ph b. Số phòng sẵn sàng cho thuê bq: 3200ph/180ng = 17,78ph c Tổng số phòng sẵn sàng cho thuê tăng thêm so với thiết kế trong 6 tháng cuối năm 2xx2: 3.200ph – 2.904ph = 296 phòng 15
 16. (số phòng tăng thêm này có thể do KS dự tính chuyển các phòng có chức năng khác như phòng Karaoke, phòng làm việc sang cho khách thuê lưu trú) d. Tổng số phòng cho thuê 6 tháng cuối năm 2xx2: 3.200ph x 81% = 2592ph đ Giá cho thuê phòng bình quân 1 đêm 6 tháng cuối năm 2xx2: 53.000usd/2.592ph= 20,45usd e. Tổng chi phí chung 6 tháng cuối 2xx2: 63600usd x 81%= 36.600usd f. Thuế VAT phải nộp 6 tháng cuối 2xx2: 63.600usd x 8% = 5.088usd g. Chỉ số Tổng số khách trọ viếng = thăm Tổng số phòng sẵn sàng cho thuê =5.150kh/3.200ph = 1,61 h. Tổng số phòng có 2 người cùng mướn: 5150kh-2592ph= 2558ph i. Chỉ số phòng Tổng số phòng có 2 người cùng mướn có 2 người = x100% cùng mướn Tổng số phòng cho thuê = 2558ph/2592ph =98,69% j. Chỉ số khách Tổng số khách trọ trọ = trong phòng Tổng số phòng cho thuê (hay được mướn) = 5150kh/2592ph= 1,99kh k. Doanh thu bình quân năm Tổng doanh thu phòng cả năm = Tổng số phòng sẵn sàng cho thuê = 53.000usd/3200ph = 16,56usd l. Chi phí dv lưu trú: 53.200usdx 75%= 39.900usd m. Chi phí bình quân cho một phòng Tổng chi phí của DV lưu trú = Tổng số phòng của khách sạn =39.900usd/ 3200ph = 12,47usd Bài số 11. e. Tổng số phòng theo thiết kế cả năm kế hoạch 2xx2: 170x365 = 62050ph f. Tổng số phòng sẵn sàng cho thuê cả năm kế h: 171x365 = 62415ph g. Tổng doanh thu toàn khách sạn cả năm kế hoạch 2xx2: h. 5.000.000usd x (1+14%)= 5.700.000usd i. Doanh thu phòng chiếm: 5.700.000usd x 78%) =4.446.000usd j. Số phòng cho thuê cả năm 31.000ph + 2000ph = 33.000ph k. Công suất phòng cho thuê cả năm: (33.000ph/ 62415ph) 100%= 52,87% l. Đơn giá ngày phòng bình quân: 120 USD x (1+6%) = 127,2usd 16
 17. m. Tổng chi phí chung: 5.700.000usd x 68%= 3.876.000usd n. Tổng chi phí lưu trú: 4.446.000usd x 71%= 3.156.660usd o. Tổng chi phí bất biến chung: 5.700.000usd x 44%= 2.508.000usd p. Tổng chi phí khả biến chung: 3.876.000usd -2.508.000usd= 1.368.000usd q. Tổng chi phí bất biến của lưu trú :4.446.000usd x 53%= 2.356.380usd r. Tổng chi phí khả biến của lưu trú: 3156660usd - 2.356.380usd = 3.154.304usd ------------------------------------- Chi phí bất biến + Lợi tức mong muốn (lãi gộp hoặc lời thuần) a. Doanh thu = mong muốn 100% - Chi phí biến đổi tính theo doanh thu (%) Doanh thu 2.356.380usd + 0 190.000 hòa vốn =------------------------------------------- =------------------= 301.157 usd 100% - (113.000/306.000) x 100% 100%- 36,93% Doanh thu hoà vốn x 12 tháng - Thời gian hoà vốn = Tổng doanh thu cả năm 301.157 usd x12 th = -----------------------------= 11,81 th 306.000 usd - Tổng số phòng cho thuê nếu hòa vốn: 301.157usd/20usd= 15.058ph - Công suất phòng nếu cho thuê hòa vốn; (15.058ph/24.929ph)x100%= 60,4% e. Doanh thu mong muốn khi lợi tức mong muốn là 70.000usd: 190.000 + 70.000 = -----------------------------= 412.110 usd 17
 18. 100%- 36,93% - Tổng số phòng cho thuê khi lợi tức mong muốn là 70.000 usd: 412.110usd/20usd= 20.606ph - Số phòng tăng thêm: 20.606ph- 15.058ph=12.992ph - Công suất phòng nếu cho thuê khi lợi tức mong muốn 70.000usd: (20.606ph/24.929ph)x100%= 82,66% f. Doanh thu mong muốn khi lợi tức mong muốn là 100.000usd: 190.000usd + 100.000usd = ---------------------------------= 459.806 usd 100%- 36,93% - Tổng số phòng cho thuê nếu lợi tức mong muốn 100.000usd: 459.806 usd /20usd= 22.990ph - Số phòng tăng thêm: 22.990ph - 20.606ph=2.384ph - Công suất phòng nếu cho thuê nếu lợi tức mong muốn 100.00usd: 22.990/24.929x100%= 92,2% g. Doanh thu mong muốn khi tăng chi phí bất biến lên thêm 1.000 usd (với lợi tức mong muốn 100.000usd) (190.000 + 1.000) + 100.000 = --------------------------------------------= 475.662 usd 100%- 36,93% - Tổng số phòng cho thuê nếu lợi tức mong muốn 100.000usd và tăng chi phí bất biến lên thêm 1.000usd: 475.662 usd /20= 23.783ph - Số phòng tăng thêm: 23.783ph – 22.990ph=793ph - Công suất phòng nếu cho thuê nếu lợi tức mong muốn 100.00usd và tăng chi phí bất biến lên thêm 1000usd: 23.783/24.929x100%= 95,4% 18
 19. Chi phí khả biến mới: 2+(2x10%)= 2,2usdtăng thêm chi phí biến đổi là 0,2 usd i. 113.000 - Chi phí khả biến cũ trên một phòng cho thuê=--------------------= 36,93% 15.300 - Chi phí khả biến tăng thêm: 0,2usd x 15.300= 3.060usd - Chi phí khả biến mới= 113.000+3.060= 116.060usd - Tỷ lệ chi phí khả biến mới=(116.060usd/306.000usd)100%= 37,93% - Doanh thu mong muốn mới do tăng chi phí khả biến : (190.000 + 1.000) + 100.000 = --------------------------------------------= 483.325 usd 100%- 37,93% - Tổng số phòng cho thuê nếu lợi tức mong muốn 100.000usd, tăng chi phí bất biến lên thêm 1.000usd và tăng chi phí khả biến: 483325 usd /20usd= 24.166ph - Số phòng tăng thêm: 24.166ph – 23.783ph=383ph - Công suất phòng cho thuê nếu lợi tức mong muốn 100.000usd và tăng chi phí bất biến lên thêm 1000usd: (24.166ph/24.929ph)x100%= 96,94% n. Doanh thu có sự thay đổi giá phòng: Chi phí bất biến + lợi tức mong muốn Doanh thu = mong muốn 100% - Tỉ lệ % chi phí biến đổi hiện tại 100% + (-) Tỉ lệ % tăng hoặc giảm giá bán đơn vị (190.000 + 1.000) + 100.000 = --------------------------------------------= 499.417 usd 100%- 37,93%/(100%-5%) 19
 20. - Tổng số phòng cho thuê nếu lợi tức mong muốn 100.000usd và tăng chi phí bất biến lên thêm 1.000usd, tăng chi phí khả biến và giảm giá cho thuê phòng 5%: 499.417 usd /(20- 1)= 26.285ph - Số phòng tăng thêm: 26.285ph - 24.166ph=2.119ph - Công suất phòng nếu cho thuê nếu lợi tức mong muốn 100.00usd, tăng chi phí bất biến lên thêm 1000usd và giả giá cho thuê phòng 5%: 26.285/24.929x100%= 105,04% (với kết quả này thì vượt quá công suất tối đa 100%) Bài số 11. - Tổng số ngày phòng sẵn sàng cho thuê cả năm kế h: 171x365 = 62415ph - Tổng doanh thu toàn khách sạn cả năm kế hoạch 2xx2: 5.000.000usd x (1+14%)= 5.700.000usd - Doanh thu phòng chiếm: 5.700.000usd x 78%) =4.446.000usd - Số ngày-phòng cho thuê cả năm 31.000ph + 2000ph = 33.000ph - Công suất phòng cho thuê cả năm: (33.000ph/ 62.415ph) 100%= 52,87% - Đơn giá ngày phòng bình quân: 120 USD x (1+6%) = 127,2usd - Tổng chi phí chung: 5.700.000usd x 68%= 3.876.000usd - Tổng chi phí lưu trú: 4.446.000usd x 71%= 3.156.660usd - Tổng chi phí bất biến chung: 5.700.000usd x 44%= 2.508.000usd - Tổng chi phí khả biến chung: 3.876.000usd -2.508.000usd= 1.368.000usd - Tổng chi phí bất biến của lưu trú :4.446.000usd x 53%= 2.356.380usd - Tổng chi phí khả biến của lưu trú: 3156660usd - 2.356.380usd = 800.280usd ------------------------------------- Chi phí bất biến + Lợi tức mong muốn (lãi gộp hoặc lời thuần) a. Doanh thu = mong muốn 100% - Chi phí biến đổi tính theo doanh thu (%) Doanh thu 2.356.380usd + 0 2.356.380usd hòa vốn =------------------------------------------- =------------------= 2.873.600usd 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=353

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2