intTypePromotion=3

Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Phân tích và quyết định đầu tư ngắn hạn

Chia sẻ: Trịnh Phương Hoài | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
223
lượt xem
40
download

Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Phân tích và quyết định đầu tư ngắn hạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Phân tích và quyết định đầu tư ngắn hạn dưới đây gồm các bài tập kết thúc chương 2 giúp người tham khảo có thể giải được các bài tập này thông quá phần lý thuyết đã học: Phí giao dịch, chi phí cơ hội, dòng tiền ròng, phương sai ngân lưu ròng, chi phí sử dụng vốn, chi phí tồn kho.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Phân tích và quyết định đầu tư ngắn hạn

Chương 2 PHÂN TÍCH VÀ QUY T<br /> Bài t p 1: Công ty T&T s d ng mô hình Baumol xác nh t n qu ti n m t t i ưu, công ty d ki n ng. Lãi su t ng n h n bình quân<br /> <br /> NH<br /> <br /> U TƯ NG N H N<br /> <br /> t ng ti n m t c n thi t cho năm t i là 21.250.000.000<br /> <br /> trên th trư ng là 8,5%. Chi phí giao d ch m i khi bán ch ng khoán ng n h n là 500.000 ng. Gi s giao d ch thu, chi c a Công ty di n ra gi ng các gi Yêu c u: a. Tính m c t n qu t i ưu c a công ty. b. Tính chi phí giao d ch, chi phí cơ h i và t ng chi phí. c. Tính s l n công ty ph i bán ch ng khoán ng n h n. Bài t p 2: Giám c tài chính công ty HC n u s d ng mô hình Baumol thì t n qu ti n m t t i ưu c a ng. Lãi su t hàng năm c a các lo i ch ng khoán ng n h n là ng. Gi s giao nh c a mô hình Baumol.<br /> <br /> công ty là 2.000.000.000<br /> <br /> 9,5%. Chi phí giao d ch m i khi bán ch ng khoán ng n h n là 1.500.000 d ch thu chi c a Công ty di n ra gi ng các gi Yêu c u: nh c a mô hình Baumol.<br /> <br /> D a vào nh ng thông tin trên, hãy suy lu n xem m c b i hoàn ti n m t hàng tu n c a công ty là bao nhiêu? Bài t p 3: Ban giám c công ty CPC ang xem xét ho ch nh chính sách d tr ti n m t t t nh t<br /> <br /> cho công ty. M t s thông tin ư c thu th p như sau: - Công ty CPC hi n ang có s dư ti n m t là 300 tri u - Công ty d ki n trong su t năm ho t 345 tri u ng. ng.<br /> <br /> ng, ti n chi ra vư t m c ti n thu v hàng tháng là<br /> <br /> - M i l n mua ho c bán ch ng khoán ng n h n, công ty ph i tr cho nhà môi gi i kho n chi phí là 400 ngàn ng. Ngoài ra không có chi phi khác. u tư vào ch ng khoán ng n h n là 8%. c công ty ra quy t nh v chính sách d tr ti n m t t i ưu b ng<br /> <br /> - Lãi su t hàng năm khi B n hãy giúp ban giám<br /> <br /> cách tr l i các câu h i sau: a. S dư ti n m t hi n t i c a công ty ã t i ưu hay chưa? b. Công ty có th gia tăng s ti n u tư vào ch ng khoán ng n h n hay không? bù p<br /> <br /> c. Trong su t 12 tháng t i công ty ph i bán ch ng khoán ng n h n bao nhiêu l n ti n m t trong chi tiêu?<br /> 1<br /> <br /> Bài t p 4: Công ty SV và SB u qu n lý t n qu theo mô hình Miller – Orr. Dòng ti n ròng hàng n 200 tri u ng, trong khi dòng<br /> <br /> ngày c a SV ư c ki m soát trong kho ng t 100 tri u ti n ròng c a SB ư c gi trong kho ng t 150 tri u<br /> <br /> n 300 tri u<br /> <br /> ng. Lãi su t hàng năm<br /> <br /> ư c xem như chi phí cơ h i c a SV và SB l n lư t là 10% và 9%. Chi phí giao d ch m i khi chuy n tri u. Yêu c u a. T n qu m c tiêu c a hai công ty là bao nhiêu? b. Công ty nào có dòng ti n ròng hàng ngày bi n Bài t p 5: Phương sai c a ngân lưu ròng hàng ngày c a công ty TAI là 144 tri u ng. Chi phí cơ h i ng hơn? i t ti n m t ra ch ng khoán và ngư c l i c a SV là 2 tri u, c a SB là 2,5<br /> <br /> c a vi c gi ti n m t là 9%/năm. Chi phí giao d ch m i l n mua bán ch ng khoán ng n h n là 500.000 Bài t p 6: Doanh thu bán s hàng năm c a công ty KC hi n ang quân là 30 ngày. Ban giám công ty. Ban giám c công ty ang xem xét m c 24 t ho ch ng và kỳ thu ti n bình ng. Công ty nên thi t l p nh m c t n qu m c tiêu và ng. nh m c t n qu t i<br /> <br /> a là bao nhiêu, n u m c t n qu t i thi u là 2 tri u<br /> <br /> nh chính sách bán ch u c a<br /> <br /> c tin tư ng r ng n u tiêu chu n bán ch u càng ư c n i l ng hơn (theo Chính sách bán ch u A B C D 2,8 1,8 1,2 0,6<br /> <br /> th t A, B, C, D) thì s mang l i k t qu như sau: Ch tiêu<br /> <br /> M c tăng thêm doanh thu c a chính sách m i so v i cũ (t ng) Kỳ thu ti n bình quân khi áp d ng chính sách m i (ngày) 45 60 90 144 M c t n th t n không th thu h i c a chính sách m i (%) 3 6 10 15 Bi t r ng, giá bán bình quân ơn v s n ph m c a công ty là 20.000 ng và bi n phí là 18.000 Yêu c u a. N u không có t n th t do n không thu h i ư c thì công ty nên l a ch n chính sách bán ch u nào? T i sao? b. N u có t n th t do n không thu h i ư c thì công ty nên l a ch n chính sách bán ch u nào? T i sao? Bài t p 7: Công ty VTP s n xu t hàng X, doanh thu thu n hàng năm c a công ty là 24.000.000 ng. ng/s n ph m và chính sách sau càng n i l ng hơn chính sách trư c.<br /> <br /> Doanh thu này ã vư t qua doanh thu hòa v n nhưng chưa s d ng h t công su t nên gia tăng doanh thu s không làm tăng nh phí. Bi n phí ơn v m i s n ph m là 800<br /> 2<br /> <br /> ng, ơn<br /> <br /> giá bán chưa thuêt1 GTGT là 1.000 bán ch u tăng doanh thu như sau: Ch tiêu Doanh thu bán ch u<br /> <br /> ng/s n ph m. Công ty d CS Hi n t i 24.000.000<br /> <br /> nh ưa ra hai chính sách Chính sách B 33.000.000 9%<br /> <br /> Chính sách A 30.000.000 5%<br /> <br /> T l không thu ư c n so v i doanh thu tăng thêm Kỳ thu ti n bình quân Chi phí thu ti n Chi phí s d ng v n (chi phí cơ h i) là 18% 30 ngày<br /> <br /> 45 ngày<br /> <br /> 60 ngày<br /> <br /> 1% trên dư n bình quân<br /> <br /> Yêu c u: Hãy tính toán và góp ý v i công ty v chính sách bán ch u trên Bài t p 8: Công ty Tribeco là công ty kinh doanh hàng tiêu dùng v i m ng lư i chi nhánh và i lý<br /> <br /> bán l r ng kh p. Theo thông tin thu th p ư c t phòng kinh doanh, doanh thu bán ch u hàng năm c a công ty kho ng 40 t ng, kỳ thu ti n bình quân là 60 ngày và chi phí cơ h i<br /> <br /> tính trên kho n ph i thu là 12%/năm. Hi n t i công ty ang áp d ng chính sách bán ch u là Net 30. N u thay i chính sách bán ch u thành 2/10, net 30 thì ư c tính có kho ng 40% l y chi t kh u, do ó, kỳ thu ti n bình quân s gi m ch còn 30<br /> <br /> khách hàng s tr nhanh Bài t p 9:<br /> <br /> ngày. Theo b n công ty có nên áp d ng chính sách m i hay không? T i sao?<br /> <br /> M t c a hàng có tài li u như sau: - Nhu c u hàng hoá c năm: 1.000.000 ơn v /năm ng/ ơn v ng/ ơn t hàng<br /> <br /> - Chi phí lưu kho tính trên m t ơn v t n kho: 3.000 - Chi phí cho m i l n th c hi n ơn d t hàng: Yêu c u: 60.000<br /> <br /> a. Tính kh i lư ng hàng m i l n cung c p, t ng chi phí t n kho d tr . b. S l n h p ng cung c p v t tư t n kho.<br /> <br /> c. S ngày nh p kho cách nhau bình quân trong kỳ. d. Xác nh i m t hàng. t là 24 gi , xác nh i m t hàng c a c a hàng.<br /> <br /> e. Gi s s gi giao hàng tính t lúc Bài t p 10:<br /> <br /> C a hàng B bán 240.000 túi xách m i năm, giá mua m i túi xách là 56.000 tr là 15% so v i giá mua và chi phí m i l n Yêu c u a. Tính lư ng t hàng t i ưu và chi phí t n kho t i ưu.<br /> 3<br /> <br /> ng chi phí lưu<br /> <br /> t hàng là 785.575<br /> <br /> ng.<br /> <br /> b. N u th i gian t lúc hàng là bao nhiêu?<br /> <br /> t hàng<br /> <br /> n khi hàng v c a hàng là 2 ngày thì lư ng t n kho<br /> <br /> t<br /> <br /> c. Nhà cung c p ưa ra chính sách chi t kh u như sau: Lư ng<br /> <br /> t hàng t 8.000 ơn v cho t hàng t 12.000 ơn<br /> <br /> n nh hơn 12.000 ơn v thì t l chi t kh u là 0,5% và n u lư ng v tr lên thì t l chi t kh u là 1,5%. Hãy xác nh lư ng<br /> <br /> t hàng t i ưu và t ng chi phí<br /> <br /> t n kho t i ưu trong trư ng h p này. (Trong trư ng h p này t ng chi phí bao g m: t ng giá mua, t ng chi phí Bài t p 11: Công ty B có các s li u c th như sau: S n lư ng bán hàng hàng năm là 560.000 ơn v , giá mua m i ơn v là 25.000 783.783,5 Yêu c u a. Tính lư ng t hàng t i ưu và s l n t hàng t i ưu. t hàng t i ưu tăng bao nhiêu %? t hàng t i ưu là bao nhiêu? t hàng t i ưu thay i bao nhiêu %? t hàng là ng ng, chi phí lưu tr là 15% giá mua và chi phí t hàng là t hàng, t ng chi phí t n kho)<br /> <br /> b. N u lư ng bán tăng 100% thì lư ng<br /> <br /> c. N u chi phí lưu kho gi m 30% thì lư ng d. N u chi phí m i l n e. N u th i gian t lúc bao nhiêu?<br /> <br /> t hàng gi m 40% thì lư ng t hàng<br /> <br /> n khi hàng v kho là 2 ngày thì lư ng t n kho<br /> <br /> f. N u lư ng t n kho b o hi m là 1.000 ơn v thì t ng chi phí t n kho t i ưu là bao nhiêu.<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản