intTypePromotion=1

Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn

Chia sẻ: Trịnh Phương Hoài | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
304
lượt xem
50
download

Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn dưới đây với 13 bài tập về các kiến thức như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu, phát hành kỳ phiếu ngân hàng, trái phiếu kỳ hạn, nguồn vốn ngắn hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn

QUY T<br /> Bài t p 1:<br /> <br /> Chương 4 NH NGU N V N VÀ CHI PHÍ S<br /> <br /> D NG V N<br /> <br /> Ngân hàng BIDV phát hành ch ng ch ti n g i huy ư c phát hành như sau: - Lo i ti n: USD - Kỳ h n: 9 tháng - M nh giá: 100.000 USD - Lãi su t 5,6%/năm ư c c<br /> <br /> ng v n ng n h n. N i dung ch ng ch<br /> <br /> nh trong su t th i gian g i. u kỳ ho c cu i kỳ. ng v n c a BIDV khi phát hành ch ng ch ti n<br /> <br /> - Phương th c tr lãi: Khách hàng l a ch n tr D a vào thông tin trên, h i chi phí huy g i này là bao nhiêu? Bài t p 2:<br /> <br /> Ngân hàng VIB phát hành trái phi u có m nh giá là 500 tri u ng và th i h n là 10 năm huy ng v n dài h n. Lãi su t hàng năm tr cho trái phi u là 8,5%. Trái phi u ư c bán m c giá b ng m nh giá nhưng ph i t n chi phí phát hành h t 2,5%. H i chi phí huy ng v n c a ngân hàng là bao nhiêu? Bài t p 3: Thông tin sau ư c trích ra t thông báo phát hành trái phi u c a Ngân hàng VCB. VCB nh phát hành hai lo i trái phi u v i t ng m nh giá m i lo i 500 t ng. Ti n lãi trái phi u ư c tr sau hàng năm và tr m i năm m t l n vào ngày phát hành hàng năm. Ti n g c tr m t l n khi áo h n. Có hai lo i trái phi u ư c phát hành trong t này: - Trái phi u kỳ h n 5 năm: Lãi su t các năm 10,75%/năm. - Trái phi u kỳ h n 10 năm: Lãi su t các năm 11,75%/năm. u là 10,1%/năm, lãi su t 2 năm cu i là u là 10,45%/năm, lãi su t 5 năm cu i là<br /> <br /> D a vào thông tin trên, xác nh xem chi phí huy ng v n i v i m i lo i trái phi u trên c a VCB là bao nhiêu? Gi s chi phí phát hành b ng 10% giá bán và trái phi u ư c bán m c giá b ng m nh giá. Bài t p 4: Ngân hàng SHB phát hành trái phi u chuy n i huy ng v n dài h n v i lãi su t 7%/năm trong khi lãi su t ti n g i có cùng kỳ h n là 9,5%. T i sao nhà u tư v n ch p nh n mua trái phi u c a SHB thay vì g i ti n? SHB có nh ng l i ích gì qua t phát hành trái phi u này? Bài t p 5: Ngân hàng STB phát hành c phi u bán ra công chúng v i giá b ng giá th trư ng là 10.200 ng/c phi u huy ng 50 t ng v n c ph n. H i chi phí huy ng v n c ph n qua t này là bao nhiêu? Bi t năm trư c STB tr c t c là 1.200 ng/cp và d nh duy trì t c tăng trư ng c t c b n v ng mãi m c 7%/năm.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài t p 6: Thông tin dư i ây có ư c t thông báo phát hành kỳ phi u c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB). Gi s b n là nhân viên huy ng v n c a ngân hàng, d a vào thông tin công b liên quan n kỳ phi u như sau: i tư ng khách hàng: ng h p pháp t i Vi t Nam (T + Các t ch c, cá nhân Vi t Nam. + Các t ch c, cá nhân nư c ngoài ang sinh s ng và ho t ch c ch ư c mua CCTG b ng chuy n kho n) - Ph m vi áp d ng: Áp d ng trong toàn h th ng STB - Hình th c phát hành: Dư i hình th c kỳ phi u b ng USD - T ng m nh giá c a các - Lãi su t và kỳ h n: + Kỳ h n 4 tháng, lãi su t 4,6%/năm + Kỳ h n 8 tháng, lãi su t 4,8%/năm + Kỳ h n 11 tháng, lãi su t 5,0%/năm a. Xác nh xem n u nhà u tư A b ra 10.000 USD mua kỳ phi u c a STB thì s ti n g c và lãi nhà u tư thu v khi ký phi u áo h n là bao nhiêu trong các trư ng h p sau: - Mua kỳ phi u kỳ h n 4 tháng. - Mua kỳ phi u kỳ h n 8 tháng. - Mua kỳ phi u kỳ h n 11 tháng. b. S d ng d li u câu a hãy xác - Nhà - Nhà u tư A yêu c u tr lãi sau. nh chi phí s d ng v n c a STB n u: u tư A yêu c u tr lãi trư c. t phát hành: 100 tri u USD - M nh giá: T i thi u 200 USD/kỳ phi u, t i a 100.000 USD/kỳ phi u.<br /> <br /> Bài t p 6: Gi s m c sinh l i không r i ro hi n th i là 7% và m c bù r i ro quá kh c a th trư ng là 8,5%. N u h s Beta c a công ty X là 0,8 thì m c sinh l i kỳ v ng i v i c phi u c a công ty X là bao nhiêu. Bài t p 7: C phi u Z có m c l i nhu n ư c tính là 12%/năm và m c r i ro h th ng là β = 1. C phi u X có m c l i nhu n ư c tính là 14%/năm và m c r i ro h th ng là β = 1,5. Bi t l i nhu n ư c tính bình quân c a danh m c th trư ng RM = 11% và m c lãi su t phi r i ro là RF = 7,5%. Phân tích theo mô hình CAPM, c phi u nào là t t hơn mua? Bài t p 8: M t công ty phát hành trái phi u m nh giá 10.000.000 huy ng v n, lãi su t trái phi u là 10%/năm tr vào cu i m i năm, kỳ h n 3 năm, trái phi u ư c bán trên th trư ng v i giá 9.700.000 , chi phí phát hành hính bình quân là 100.000 /trái phi u. H i lãi su t công ty ph i tr khi huy ng v n là bao nhiêu? Bài t p 9: M t công ty có c t c v a chia là 1.500 ng/c phi u, t l tăng trư ng kỳ v ng c a c t c là 7%, giá bán ch ng khoán trên th trư ng là 21.000 ng m t c phi u. V y chi phí s d ng v n c a ch s h u là bao nhiêu?<br /> 2<br /> <br /> Bài t p 10: Công ty CP Vi t Á ang c n kho ng 10.000.000.000 ng u tư m t dây chuy n s n xu t. Hi n nay Công ty ang có 2 phương án huy ng v n như sau: - Phương án 1: Công ty vay ngân hàng, th i h n vay 5 năm, tr u v n g c và lãi hàng năm v i s ti n là 3.100.000.000 ng/năm. Ti n tr vào cu i m i năm. - Phương án 2: Phát hành 100 t trái phi u m nh giá 100.000.000 VND, lãi su t trái phi u là 15%, kỳ h n 5 năm, trái phi u ư c bán trên th trư ng v i giá 97.000.000 VND/trái phi u, chi phí phát hành tính bình quân là 900.000 ng/trái phi u. Cho bi t thu thu nh p doanh nghi p là 22%. N u xem xét chi phí s d ng v n nh thì b n ch n phương án nào? Bài t p 11: Công ty Hùng Th nh ang c n kho ng 10.000.000.000 ng u tư m t dây chuy n s n xu t. Hi n nay Công ty ang có 2 phương án huy ng v n như sau: - Phương án 1: Phát hành 1.000 t trái phi u m nh giá 10.000.000 VND, lãi su t trái phi u là 15%, kỳ h n 5 năm, trái phi u ư c bán trên th trư ng v i giá 9.700.000 VND/TP, chi phí phát hành tính bình quân là 100.000 ng/trái phi u. - Phương án 2: Phát hành c phi u thư ng v i giá 20.000 ng/cp, công ty có c t c v a chia là 2.000 ng/c phi u, t l tăng trư ng kỳ v ng c a c t c hàng năm là 5%. Cho bi t thu thu nh p doanh nghi p là 22%. N u xem xét chi phí s d ng v n nh thì b n ch n phương án nào? Bài t p 12: Công ty c Tín ang c n kho ng 10.000.000.000 ng u tư m t dây chuy n s n xu t. Hi n nay Công ty ang có 3 phương án huy ng v n như sau: - Phương án 1: Công ty vay ngân hàng, th i h n vay 5 năm, tr u v n g c và lãi hàng năm v i s ti n là 3.100.000.000 ng/năm. Ti n tr vào cu i m i năm. - Phương án 2: Phát hành 100 t trái phi u m nh giá 100.000.000 VND, lãi su t trái phi u là 17%, kỳ h n 5 năm, trái phi u ư c bán trên th trư ng v i giá 97.000.000 VND/TP, chi phí phát hành tính bình quân là 1.000.000 ng/trái phi u. - Phương án 3: Phát hành c phi u thư ng v i giá 20.000 ng/cp, công ty có c t c v a chia là 2.000 ng/c phi u, t l tăng trư ng kỳ v ng c a c t c hàng năm là 5%. Cho bi t thu thu nh p doanh nghi p là 22%. N u xem xét chi phí s d ng v n nh thì b n ch n phương án nào? quy t quy t quy t<br /> <br /> Bài t p 13: Công ty Hoàng Nam ang c n kho ng 10.000.000.000 ng u tư m t dây chuy n s n xu t. Hi n nay Công ty ang có phương án huy ng v n như sau: - Phát hành 500 t trái phi u m nh giá 10.000.000 VND/TP, lãi su t trái phi u là 10%/năm, kỳ h n 5 năm, trái phi u ư c bán trên th trư ng v i giá 9.700.000 VND/TP, chi phí phát hành tính bình quân là 90.000 ng/trái phi u. - Phát hành 250.000 c phi u thư ng v i giá 20.000 ng/cp, công ty có c t c v a chia là 2.000 ng/c phi u, t l tăng trư ng kỳ v ng c a c t c hàng năm là 5%. Cho bi t thu thu nh p doanh nghi p là 25%. Hãy tính WACC = (D/V).(1 – Tc).RD + (E/V).(RE)<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản