intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn

Chia sẻ: Trịnh Phương Hoài | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

455
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn dưới đây với 13 bài tập về các kiến thức như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu, phát hành kỳ phiếu ngân hàng, trái phiếu kỳ hạn, nguồn vốn ngắn hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn

QUY T<br /> Bài t p 1:<br /> <br /> Chương 4 NH NGU N V N VÀ CHI PHÍ S<br /> <br /> D NG V N<br /> <br /> Ngân hàng BIDV phát hành ch ng ch ti n g i huy ư c phát hành như sau: - Lo i ti n: USD - Kỳ h n: 9 tháng - M nh giá: 100.000 USD - Lãi su t 5,6%/năm ư c c<br /> <br /> ng v n ng n h n. N i dung ch ng ch<br /> <br /> nh trong su t th i gian g i. u kỳ ho c cu i kỳ. ng v n c a BIDV khi phát hành ch ng ch ti n<br /> <br /> - Phương th c tr lãi: Khách hàng l a ch n tr D a vào thông tin trên, h i chi phí huy g i này là bao nhiêu? Bài t p 2:<br /> <br /> Ngân hàng VIB phát hành trái phi u có m nh giá là 500 tri u ng và th i h n là 10 năm huy ng v n dài h n. Lãi su t hàng năm tr cho trái phi u là 8,5%. Trái phi u ư c bán m c giá b ng m nh giá nhưng ph i t n chi phí phát hành h t 2,5%. H i chi phí huy ng v n c a ngân hàng là bao nhiêu? Bài t p 3: Thông tin sau ư c trích ra t thông báo phát hành trái phi u c a Ngân hàng VCB. VCB nh phát hành hai lo i trái phi u v i t ng m nh giá m i lo i 500 t ng. Ti n lãi trái phi u ư c tr sau hàng năm và tr m i năm m t l n vào ngày phát hành hàng năm. Ti n g c tr m t l n khi áo h n. Có hai lo i trái phi u ư c phát hành trong t này: - Trái phi u kỳ h n 5 năm: Lãi su t các năm 10,75%/năm. - Trái phi u kỳ h n 10 năm: Lãi su t các năm 11,75%/năm. u là 10,1%/năm, lãi su t 2 năm cu i là u là 10,45%/năm, lãi su t 5 năm cu i là<br /> <br /> D a vào thông tin trên, xác nh xem chi phí huy ng v n i v i m i lo i trái phi u trên c a VCB là bao nhiêu? Gi s chi phí phát hành b ng 10% giá bán và trái phi u ư c bán m c giá b ng m nh giá. Bài t p 4: Ngân hàng SHB phát hành trái phi u chuy n i huy ng v n dài h n v i lãi su t 7%/năm trong khi lãi su t ti n g i có cùng kỳ h n là 9,5%. T i sao nhà u tư v n ch p nh n mua trái phi u c a SHB thay vì g i ti n? SHB có nh ng l i ích gì qua t phát hành trái phi u này? Bài t p 5: Ngân hàng STB phát hành c phi u bán ra công chúng v i giá b ng giá th trư ng là 10.200 ng/c phi u huy ng 50 t ng v n c ph n. H i chi phí huy ng v n c ph n qua t này là bao nhiêu? Bi t năm trư c STB tr c t c là 1.200 ng/cp và d nh duy trì t c tăng trư ng c t c b n v ng mãi m c 7%/năm.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài t p 6: Thông tin dư i ây có ư c t thông báo phát hành kỳ phi u c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB). Gi s b n là nhân viên huy ng v n c a ngân hàng, d a vào thông tin công b liên quan n kỳ phi u như sau: i tư ng khách hàng: ng h p pháp t i Vi t Nam (T + Các t ch c, cá nhân Vi t Nam. + Các t ch c, cá nhân nư c ngoài ang sinh s ng và ho t ch c ch ư c mua CCTG b ng chuy n kho n) - Ph m vi áp d ng: Áp d ng trong toàn h th ng STB - Hình th c phát hành: Dư i hình th c kỳ phi u b ng USD - T ng m nh giá c a các - Lãi su t và kỳ h n: + Kỳ h n 4 tháng, lãi su t 4,6%/năm + Kỳ h n 8 tháng, lãi su t 4,8%/năm + Kỳ h n 11 tháng, lãi su t 5,0%/năm a. Xác nh xem n u nhà u tư A b ra 10.000 USD mua kỳ phi u c a STB thì s ti n g c và lãi nhà u tư thu v khi ký phi u áo h n là bao nhiêu trong các trư ng h p sau: - Mua kỳ phi u kỳ h n 4 tháng. - Mua kỳ phi u kỳ h n 8 tháng. - Mua kỳ phi u kỳ h n 11 tháng. b. S d ng d li u câu a hãy xác - Nhà - Nhà u tư A yêu c u tr lãi sau. nh chi phí s d ng v n c a STB n u: u tư A yêu c u tr lãi trư c. t phát hành: 100 tri u USD - M nh giá: T i thi u 200 USD/kỳ phi u, t i a 100.000 USD/kỳ phi u.<br /> <br /> Bài t p 6: Gi s m c sinh l i không r i ro hi n th i là 7% và m c bù r i ro quá kh c a th trư ng là 8,5%. N u h s Beta c a công ty X là 0,8 thì m c sinh l i kỳ v ng i v i c phi u c a công ty X là bao nhiêu. Bài t p 7: C phi u Z có m c l i nhu n ư c tính là 12%/năm và m c r i ro h th ng là β = 1. C phi u X có m c l i nhu n ư c tính là 14%/năm và m c r i ro h th ng là β = 1,5. Bi t l i nhu n ư c tính bình quân c a danh m c th trư ng RM = 11% và m c lãi su t phi r i ro là RF = 7,5%. Phân tích theo mô hình CAPM, c phi u nào là t t hơn mua? Bài t p 8: M t công ty phát hành trái phi u m nh giá 10.000.000 huy ng v n, lãi su t trái phi u là 10%/năm tr vào cu i m i năm, kỳ h n 3 năm, trái phi u ư c bán trên th trư ng v i giá 9.700.000 , chi phí phát hành hính bình quân là 100.000 /trái phi u. H i lãi su t công ty ph i tr khi huy ng v n là bao nhiêu? Bài t p 9: M t công ty có c t c v a chia là 1.500 ng/c phi u, t l tăng trư ng kỳ v ng c a c t c là 7%, giá bán ch ng khoán trên th trư ng là 21.000 ng m t c phi u. V y chi phí s d ng v n c a ch s h u là bao nhiêu?<br /> 2<br /> <br /> Bài t p 10: Công ty CP Vi t Á ang c n kho ng 10.000.000.000 ng u tư m t dây chuy n s n xu t. Hi n nay Công ty ang có 2 phương án huy ng v n như sau: - Phương án 1: Công ty vay ngân hàng, th i h n vay 5 năm, tr u v n g c và lãi hàng năm v i s ti n là 3.100.000.000 ng/năm. Ti n tr vào cu i m i năm. - Phương án 2: Phát hành 100 t trái phi u m nh giá 100.000.000 VND, lãi su t trái phi u là 15%, kỳ h n 5 năm, trái phi u ư c bán trên th trư ng v i giá 97.000.000 VND/trái phi u, chi phí phát hành tính bình quân là 900.000 ng/trái phi u. Cho bi t thu thu nh p doanh nghi p là 22%. N u xem xét chi phí s d ng v n nh thì b n ch n phương án nào? Bài t p 11: Công ty Hùng Th nh ang c n kho ng 10.000.000.000 ng u tư m t dây chuy n s n xu t. Hi n nay Công ty ang có 2 phương án huy ng v n như sau: - Phương án 1: Phát hành 1.000 t trái phi u m nh giá 10.000.000 VND, lãi su t trái phi u là 15%, kỳ h n 5 năm, trái phi u ư c bán trên th trư ng v i giá 9.700.000 VND/TP, chi phí phát hành tính bình quân là 100.000 ng/trái phi u. - Phương án 2: Phát hành c phi u thư ng v i giá 20.000 ng/cp, công ty có c t c v a chia là 2.000 ng/c phi u, t l tăng trư ng kỳ v ng c a c t c hàng năm là 5%. Cho bi t thu thu nh p doanh nghi p là 22%. N u xem xét chi phí s d ng v n nh thì b n ch n phương án nào? Bài t p 12: Công ty c Tín ang c n kho ng 10.000.000.000 ng u tư m t dây chuy n s n xu t. Hi n nay Công ty ang có 3 phương án huy ng v n như sau: - Phương án 1: Công ty vay ngân hàng, th i h n vay 5 năm, tr u v n g c và lãi hàng năm v i s ti n là 3.100.000.000 ng/năm. Ti n tr vào cu i m i năm. - Phương án 2: Phát hành 100 t trái phi u m nh giá 100.000.000 VND, lãi su t trái phi u là 17%, kỳ h n 5 năm, trái phi u ư c bán trên th trư ng v i giá 97.000.000 VND/TP, chi phí phát hành tính bình quân là 1.000.000 ng/trái phi u. - Phương án 3: Phát hành c phi u thư ng v i giá 20.000 ng/cp, công ty có c t c v a chia là 2.000 ng/c phi u, t l tăng trư ng kỳ v ng c a c t c hàng năm là 5%. Cho bi t thu thu nh p doanh nghi p là 22%. N u xem xét chi phí s d ng v n nh thì b n ch n phương án nào? quy t quy t quy t<br /> <br /> Bài t p 13: Công ty Hoàng Nam ang c n kho ng 10.000.000.000 ng u tư m t dây chuy n s n xu t. Hi n nay Công ty ang có phương án huy ng v n như sau: - Phát hành 500 t trái phi u m nh giá 10.000.000 VND/TP, lãi su t trái phi u là 10%/năm, kỳ h n 5 năm, trái phi u ư c bán trên th trư ng v i giá 9.700.000 VND/TP, chi phí phát hành tính bình quân là 90.000 ng/trái phi u. - Phát hành 250.000 c phi u thư ng v i giá 20.000 ng/cp, công ty có c t c v a chia là 2.000 ng/c phi u, t l tăng trư ng kỳ v ng c a c t c hàng năm là 5%. Cho bi t thu thu nh p doanh nghi p là 25%. Hãy tính WACC = (D/V).(1 – Tc).RD + (E/V).(RE)<br /> <br /> 3<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2